Numer 2/2017 cz.2

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom „Studiów i Materiałów”. Numer otwiera tekst autorstwa Katarzyny Baligi- Nicholson, ukazujący relacyjność, jaka zachodzi między zarządzaniem organizacją edukacyjną a przemianami związanymi z transformacją cyfrową. Autorka poddała analizie obrazy edukacji, wyłaniające się w obrębie cyfrowych portali wiedzy, oraz postawy dotyczące edukacji w istniejącej międzynarodowej organizacji edukacyjnej. Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że transformację cyfrową należy uznać za katalizator zmian, które sięgają głębokich obszarów tożsamości instytucjonalnej, skłaniając organizacje do redefinicji swoich celów. W drugim artykule w numerze Wojciech Bożek stara się ukazać wpływ braków definicyjnych w ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do budżetu zadaniowego, na efektywność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W opracowaniu zastosował różne metody badawcze: prawnoporównawczą, dogmatycznoprawną, analityczną, które zostały wykorzystane w odniesieniu do właściwych merytorycznie aktów prawnych, orzeczeń organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów administracyjnych, a także literatury przedmiotu. Ewa Krakowińska podejmuje natomiast kwestie dotyczące osób starszych w zakresie potrzeb opiekuńczych. Nasilający się proces demograficznego starzenia się ludności w Polsce, jak wynika z prognozy GUS, będzie nabierał coraz większego tempa, stąd temat artykułu jest niezwykle aktualny i konieczny do dyskusji. W następnym artykule, autorstwa Tomasz Meksuły, poruszona została kwestia przyczyn istnienia przedsiębiorstw w kontekście firmy Uber. Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość przedstawionych koncepcji znajduje aplikację do wyjaśnienia przyczyn istnienia firmy Uber. Wyjątkiem jest tutaj koncepcja teorii agencji, za pomocą której nie można wyjaśnić przyczyn istnienia tej firmy. Kolejny tekst stanowi analizę znamion art. 296 kodeksu karnego w kontekście odpowiedzialności członków rady nadzorczej. W tym celu Marcin Piotrowski podejmuje próbę syntetycznego przybliżenia dotychczasowego dorobku doktryny i judykatury, aby zdefiniować znamię „zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą”. Z kolei Aleksandra Polińska w swoim opracowaniu stara się przybliżyć czytelnikowi zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Prezentuje podstawowe cele i zasady organu wykonawczego, tj. zarządu, i związane z tym obowiązki spoczywające na jego członkach. Następny tekst w numerze, napisany przez Agnieszkę Postułę, to prezentacja wyników badań nad stanem edukacji menedżerskiej w opinii studentów. Wnioski zaprezentowane w tekście oparto na konfrontacji oczekiwań studentów ze stanem faktycznym. Jednoznacznie wskazują one na lukę w systemie edukacyjnym, która bazuje głównie na zmianie tradycyjnych wartości uniwersyteckich. Kolejny autor – Andrzej Raczko – opisał elementy niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Autor wyodrębnił zbiór wspólnych elementów polityki pieniężnej stosowanych w różnych krajach, dokonał analizy elementów, które wprowadzają cechy niekonwencjonalności, pokazał skutki różnych form niekonwencjonalności polityki pieniężnej w odniesieniu do jej efektywności oraz możliwości powrotu do polityki konwencjonalnej. Ponadto pokazał, jak uwarunkowania, wywołane przez kryzys finansowy, popychały do wyboru określonej formy niekonwencjonalności polityki pieniężnej i jakie pełniła ona funkcje. W przedostatnim tekście autorka, Anna Strzelczyk prezentuje koncepcję kompetencyjno-finansowego podziału zadań na: rządowe, samorządowo-rządowe i samorządowe. Do artykułu dołączony został przykład wykorzystania koncepcji kompetencyjno-finansowego podziału zadań na bazie wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania jako zadania samorządoworządowego w latach 2011–2013. W maju 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zuzanna Sumińska i Igor Postuła, odnosząc się do tego dokumentu, analizują problem definicji i zakresu podmiotowego ochrony danych osobowych oraz dylematu związanego z pogodzeniem ochrony danych osobowych i jawności danych przedsiębiorcy. Podejmują problematykę przetwarzania danych osobowych w relacji pracodawca–pracownik oraz ochrony danych osobowych w Internecie.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Zarządzanie a cyfrowa transformacja tożsamości instytucji edukacyjnych (8 stron)
Management and the digital transformation of an institution's identity in the field of education (8 pages)
Autor: Katarzyna Baliga-Nicholson
Słowa kluczowe: zarządzanie, edukacja, neoinstytucjonalizm, transformacja cyfrowa
PP. 7 - 14
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.1

Przedmiotem artykułu jest ukazanie relacyjności, jaka zachodzi pomiędzy zarządzaniem organizacją edukacyjną, a przemianami związanymi z transformacją cyfrową. Analizie zostają poddane obrazy edukacji, jakie wyłaniają się w obrębie cyfrowych portali wiedzy oraz postawy dotyczące edukacji w istniejącej międzynarodowej organizacji edukacyjnej. Badania jakościowe (wywiady oraz etnografia sieciowa) posłużyły do sformułowania wniosków dla zarządzania organizacją z perspektywy neoinstytucjonalnej. Z badań wynika, iż transformację cyfrową należy uznać za katalizator zmian, które sięgają głębokich obszarów tożsamości instytucjonalnej, skłaniając organizacje do redefinicji swoich celów. Konieczność restrukturyzacji tradycyjnie pojętego systemu edukacyjnego staje się wyzwaniem dla zarządzania, wymagającym nowych strategii, ale przede wszystkim nowej wizji.

The subject of the article is to show the relationship between the management of an educational organization and changes related to digital transformation. Emerging meanings of education present in the digital knowledge portals are analysed in conjunction to attitudes towards education in an international organization. Qualitative research (interviews and network ethnography) allowed the author to draw conclusions related to management theory, from a neo-institutional perspective. The research shows that digital transformation should be considered as a catalyst for changes that penetrate deep areas of institutional identity, prompting organizations to redefine their goals. The need to restructure the traditionally understood educational system
Budżet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wydatkami publicznymi (10 stron)
Performance budget and violation of public finance discipline in related to public expenditure (10 pages)
Autor: Wojciech Bożek
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, dyscyplina finansów publicznych
PP. 15 - 24
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.2

W artykule omówiono zagadnienia związane z instytucją wydatków publicznych ujętych w budżecie zadaniowym w kontekście postanowień ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autor dokonuje ogólnej analizy budżetu zadaniowego, jego celów i cech charakterystycznych, podkreślając, że w polskim porządku prawnym istnieje potrzeba rozwinięcia zakresu przedmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W aktualnym stanie prawnym utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe jest ukaranie osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie zasad związanych z dokonywaniem wydatków publicznych ujętych we właściwym budżecie zadaniowym. Celem autora jest ukazanie wpływu braków definicyjnych w ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do budżetu zadaniowego, na efektywność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy bowiem mieć na uwadze, że ww. rozwiązania prawne mają charakter represyjny i zakazana jest ich wykładnia rozszerzająca. W obowiązującym porządku prawnym brakuje definicji legalnej, m.in. budżetu zadaniowego, budżetowania zadaniowego, wydatku, które to pojęcia mają istotne znaczenie w odniesieniu do omawianych instytucji. W opracowaniu zastosowano różne metody badawcze: prawnoporównawczą, dogmatycznoprawną, analityczną, które zostały wykorzystane w odniesieniu do właściwych merytorycznie aktów prawnych, orzeczeń organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów administracyjnych, a także literatury przedmiotu. W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 24 lutego 2017 roku.

The paper discusses issues related to the institution of public expenditure in performance budget in the context of the law on liability for violation of public finance discipline. The author analyzes performance budget, its objectives and characteristics, stressing that the Polish legal system there is a need to develop the scope of the liability for violation of public finance discipline. In the current state of the law difficult, and sometimes impossible is to punish those responsible for non-compliance related to making public spending included in the relevant performance budget. The study used different research methods: a comparative legal, dogmatic, analytical, which has been used in relation to the relevant substantive laws, judgments adjudicating bodies in cases of violation of public finance discipline and administrative courts, as well as literature. The study takes into account the legal status on February 24, 2017.
Usługi opiekuńcze dla osób starszych w Polsce (13 stron)
Nursing services for elderly people in Poland (13 pages)
Autor: Ewa Krakowińska
Słowa kluczowe: usługi opiekuńcze, seniorzy, starość, domy pomocy społecznej
PP. 25 - 37
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.3

Autorka podejmuje kwestie dotyczące osób starszych w zakresie potrzeb opiekuńczych. Proces starzenia się ludności doprowadził do przesunięcia do typowej struktury dla populacji starej. Według szacunków GUS w 2030 r. 800 tysięcy Polaków osiągnie wiek 85 lat i więcej, a wraz z wiekiem następuje pogorszenie stanu zdrowotnego ludności przez choroby przewlekłe, niepełnosprawności. Wsparciem dla osób starszych jest rodzina oraz bliscy krewni, ale nie zawsze mogą oni sprostać obowiązkom opiekuńczym, gdyż koliduje to z ich życiem rodzinnym i zawodowym, a także z miejscem zamieszkania. Nieformalne sieci wsparcia znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, wspierają rodzinę lub krewnych w świadczeniu usług opiekuńczych. Osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność korzystają z domów pomocy społecznej. Proces starzenia się ludności i niewielkie zmiany liczby ponadgminnych domów pomocy społecznej powodują, że liczba osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej wciąż jest znacząca. Rozwiązanie kwestii opieki nad osobami starszymi już obecnie wymaga poszukiwania nowych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, a także innego spojrzenia na problemy starzejącego się społeczeństwa.

The concern of elderly people and theirs caring needs is elaborated in this paper. The aging process for humanity has led to the shift of typical structure towards the old population pattern. In 2030, according to the Polish Central Statistical Office, 800,000 Poles will reach the age of 85 and more, whereas the health state of humanity is worsening with age, i.e. chronic diseases, disabilities. Family and relatives provide support for elderlies, but they may not follow up with nursing duties all the time, because it collides with theirs family and professional life, as well as residential place. Informal support networks, friends and neighbours support the family or relatives in the provision of nursing services. People requiring all-day care as a result of age, disease or disability pursue the services of nursing homes. The aging process for humanity and small changes in the quantity of multi-municipal nursing homes has leads to still significant number of people expecting for location in such nursing homes. Nursing concerns of elderly people currently require a search for new institutional and organisational solutions, as well as another insight into the concern of the aging society.
Aplikacja teorii istnienia przedsiębiorstw dla podmiotów ekonomii współdzielenia na przykładzie firmy Uber (9 stron)
Application of theories of firm to sharing economy platforms based on Uber example (9 pages)
Autor: Tomasz Meksuła
Słowa kluczowe: platformy społeczne, konsumpcja kooperatywna, Uber, teoria kosztów transakcyjnych, teoria zasobowa, teoria akumulacji wiedzy, teoria behawioralna, teoria agencji
PP. 38 - 46
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.4

Artykuł przestawia aplikację teorii istnienia przedsiębiorstw dla podmiotów ekonomii współdzielenia na przykładzie firmy Uber. Celem tego artykułu jest sprawdzenie, czy obecne teorie istnienia przedsiębiorstw, takie jak: teoria kosztów transakcyjnych, teoria zasobowa, teoria akumulacji wiedzy, teoria behawioralna, teoria agencji czy też koncepcja firmy jako artefaktu kulturowego, mogą być użyte w celu wyjaśnienia istnienia platform społecznych. Artykuł opiera się na przeglądzie literatury. Wyniki badania potwierdzają, że wymienione wyżej teorie mogą być zastosowane do wyjaśnienia istnienia firmy Uber. Wyjątkiem jest teoria agencji, która nie znajduje zastosowania w opisywanym przykładzie. Jako obszar przyszłych badań, autor proponuje kwestię relacji między platformami współdzielenia a podmiotami oferującymi usługi za pośrednictwem tych platform.

This paper applies various theories of firms to explain existence of sharing economies platforms based on Uber examples. The purpose of this article is to investigate if existing theories like: transaction costs theory, resource based view, theory of accumulation of knowledge, behavioral theory, and agency theory, can be applied to explain why sharing economy platform exists. The article in based on literature review of existing theories of firm. The article confirms that existing theories of firm can be used to explain why sharing platforms exists. The only exception is agency theory that cannot be used to evidence Uber existence. The article highlights the need to explore relation between sharing platforms and service providers in future studies.
Odpowiedzialność członka rady nadzorczej na podstawie art. 296 k.k. (9 stron)
Criminal liability of the Supervisory Board pursuant to art. 296 of the Criminal Code (9 pages)
Autor: Marcin Piotrowski
Słowa kluczowe: członkowie rady nadzorczej, odpowiedzialność karna, indywidualne
PP. 47 - 55
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.5

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza znamion art. 296 Kodeksu karnego w kontekście odpowiedzialności członków rady nadzorczej. W tym celu autor podejmuje próbę syntetycznego przybliżenia dotychczasowego dorobku doktryny i judykatury, aby zdefiniować znamię „zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą”. Analiza zgromadzonych materiałów ujawnia pewne rozbieżności w zakresie teorii i praktyki. Ostatecznie autor wysuwa wnioski de lege ferenda, mające na celu opracowanie jednolitej koncepcji wykładni znamienia „zajmuje się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą”, obejmującej także sprawowanie nadzoru.

The present study is to analyze the constituent elements of art. 296 of the Criminal Code in the context of liability of the members of the supervisory board. For this purpose, the author attempts to synthetic approximation of the current achievements of the doctrine and jurisprudence, to define the mark, “dealing with financial affairs or business”. Analysis of the collected material reveals some discrepancies in the theory and practice. Finally, the author draws conclusions de lege ferenda aimed at developing a uniform interpretation of the concept of the mark “deals with financial affairs or business” including also supervision.
Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółkach kapitałowych (10 stron)
Criminal liability of board members (10 pages)
Autor: Aleksandra Polińska
Słowa kluczowe: członkowie zarządu, odpowiedzialność karna, przestępstwa indywidualne
PP. 56 - 65
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.6

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przybliżenie zasad odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Autorka prezentuje podstawowe cele i zasady organu wykonawczego, tj. zarządu, i związane z tym obowiązki spoczywające na jego członkach. Naruszenie nałożonych na nich obowiązków może prowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej, lecz także do odpowiedzialności karnej. Następnie przybliżone zostają przestępstwa indywidualne, których podmiotem są członkowie zarządu wskazane w Kodeksie spółek handlowych, na podstawie których opisano zasady odpowiedzialności członków zarządu.

The subject of this paper is to discuss the principles of responsibility of directors of companies. The author presents the basic objectives and principles of management and related obligations on its members. Violation of obligations imposed on them can lead not only to civil liability but also criminal liability. Then indicated crimes individual entity whose board members are specified in the Commercial Companies Code, based on the described principles of responsibility of board members.
Współczesne trendy w edukacji menedżerskiej a oczekiwania studentów (8 stron)
Contemporary Trends in Management Education versus Student Expectations (8 pages)
Autor: Agnieszka Postuła
Słowa kluczowe: oczekiwania studentów, wartości akademickie, etnografia, edukacja menedżerska, system edukacyjny
PP. 66 - 73
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.7

Zmiany zachodzące we współczesnych uczelniach skłaniają do refleksji nad dalszymi kierunkami rozwoju edukacji menedżerskiej w szerokim kontekście. Autorka prezentuje wyniki badań nad stanem edukacji menedżerskiej w opinii studentów. W badaniu inspirowanym metodami etnograficznymi wzięli udział studenci szkół zarządzania pierwszego roku studiów licencjackich i ostatniego roku studiów magisterskich. Wskazali obszary uczelni niedostatecznie doinwestowane przez władze akademickie zarówno finansowo, jak i mentalnie. Wnioski zaprezentowane w tekście oparto na konfrontacji oczekiwań studentów ze stanem faktycznym. Jednoznacznie wskazują one na lukę w systemie edukacyjnym, która bazuje głównie na zmianie tradycyjnych wartości uniwersyteckich.

Zmiany zachodzące we współczesnych uczelniach skłaniają do refleksji nad dalszymi kierunkami rozwoju edukacji menedżerskiej w szerokim kontekście. Autorka prezentuje wyniki badań nad stanem edukacji menedżerskiej w opinii studentów. W badaniu inspirowanym metodami etnograficznymi wzięli udział studenci szkół zarządzania pierwszego roku studiów licencjackich i ostatniego roku studiów magisterskich. Wskazali obszary uczelni niedostatecznie doinwestowane przez władze akademickie zarówno finansowo, jak i mentalnie. Wnioski zaprezentowane w tekście oparto na konfrontacji oczekiwań studentów ze stanem faktycznym. Jednoznacznie wskazują one na lukę w systemie edukacyjnym, która bazuje głównie na zmianie tradycyjnych wartości uniwersyteckich.
Elementy niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (10 stron)
Elements of unconventional monetary policy at the European Central Bank (10 pages)
Autor: Andrzej Raczko
Słowa kluczowe: Europejski Bank Centralny, niekonwencjonalna polityka pieniężna
PP. 74 - 83
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.8

Niekonwencjonalność polityki pieniężnej może być rozpatrywana w zależności od systemu, w jakim jest ona prowadzona. Mówienie o niekonwencjonalności polityki pieniężnej ma sens w odniesieniu do systemów, które uznają stabilność cen za priorytet, a czynniki kształtujące popyt na pieniądz za instrumenty tej polityki. W niniejszym artykule: po pierwsze, wyodrębniono zbiór wspólnych elementów polityki pieniężnej stosowanych w różnych krajach, które można uznać za czynniki wyznaczające jej konwencjonalność. Po drugie, została dokonana analiza elementów, które wprowadzają cechy niekonwencjonalności. Po trzecie, pokazane są skutki różnych form niekonwencjonalności polityki pieniężnej w odniesieniu do jej efektywności oraz możliwości powrotu do polityki konwencjonalnej. Ostatnia część poświęcona jest skutkom wyboru określonej formy niekonwencjonalności przez EBC.

The unconventionality of monetary policy can be considered depending on the system in which it is functioning. Talking about unconventionality monetary policy makes sense for systems that recognize price stability, priority, and factors shaping demand for money for instruments of this policy. In this article: firstely a set of common elements of monetary policy applied in different countries was distinguished, which can be considered as factors that determined its conventionality. Secondely, the elements responsible for the introduction the unconventionality are analyzed. Thirdly, the effects of the different forms of political unconventionality in relation to its effectiveness and the possibility of returning to politics conventional is analyzed. The last part is devoted the results of choosing a particular form unconventionality by the ECB.
Koncepcja kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego (22 stron)
The concept of competence and financial division tasks of the local government unit (22 pages)
Autor: Anna Strzelczak
Słowa kluczowe: podział zadań JST, koncepcja korekcyjno-kompensacyjna, dofinasowanie zadań rządowych
PP. 84 - 105
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.9

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego na: rządowe, samorządowo-rządowe i samorządowe. Koncepcja została opracowana na bazie krytycznej oceny zasady adekwatności środków do zadań własnych, zleconych i porozumieniowych. Dane źródłowe do analizy adekwatności zadaniowo-finansowej stanowiły dane budżetowe pochodzące ze sprawozdań z wykonania budżetów miast na prawach powiatu Szczecina oraz Krakowa i Poznania. Z uwagi na dostęp do sprawozdań analizą objęto lata 2011–2013.

The aim of the article is to present the concept of competence and financial division of tasks of the local government unit into: governmental, local-governmental, and local community. The concept has been developed on the basis of a critical assessment of the adequacy of funds for own, commissioned and agreement tasks. The source data for the task-and-financial adequacy analysis were based in budget data from reports on the implementation of city budgets ,being on the poviat rights like Szczecin, Kraków and Poznań. Due to access to reports, the analysis covered the years 2011–2013.
Wyzwania dla ochrony danych osobowych w obrocie gospodarczym przed wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (13 stron)
Challenges for the protection of personal data in the economic turnover before the entrance into force of the General Data Protection Regulation (GDPR) (13 pages)
Autor: Zuzanna Sumińska, Igor Postuła
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona i przetwarzanie danych osobowych, przedsiębiorca
PP. 106 - 118
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.25.10

Artykuł dotyczy problematyki ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej. Autorzy analizują problemy definicji i zakresu podmiotowego ochrony danych osobowych oraz dylematu związanego z pogodzeniem ochrony danych osobowych i jawności danych przedsiębiorcy. Analiza i rozważania koncentrują się także na problematyce przetwarzania danych osobowych w relacji pracodawca–pracownik oraz ochrony danych osobowych w Internecie. Autorzy, odnosząc się do mającego wejść w życie w maju 2018 r. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wskazują wyzwania dotyczące analizowanych problemów oraz nowe rozwiązania, które mają na celu ułatwienie zarządzania danymi osobowymi oraz ich skuteczną ochronę.

This article concerns personal data protection issues in business. The authors analyze problems regarding definition and scope of personal data protection together with the dilemma associated with reconciliation of it with the transparency of entrepreneur’s data. The analysis and considerations are also focused on the issue of personal data processing in the employer-employee relationship and the protection of personal data on the Internet. Referring to the General Data Protection Regulation (GDPR), that is to be implemented in May 2018, the authors indicate challenges with regards to the analyzed problems and new solutions that aim at facilitating the management of personal data and their effective protection.