Opracowanie tekstu

A. Informacje ogólne

Aby przesłać pracę, Autorzy proszeni są o przygotowanie w osobnych dokumentach:

 • głównego tekstu bez informacji o autorach
 • strony tytułowej
 • rysunków
 • tabel
 • oświadczenia
 • licencji Open Acces

Główny tekst powinien zawierać następujace elementy (w podanej kolejności):

 • tytuł artykułu (w językach polskim i angielskim)
 • ustrukturyzowany abstrakt (do 250 słów) (w językach polskim i angielskim) (kliknij by zobaczyć przykład)
 • klasyfikację JEL (kliknij tutaj)
 • słowa kluczowe (w językach polskim i angielskim) (do 5)
 • wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie
 • przypisy
 • bibliografię.

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł numeru, do jakiego złożony zostaje manuskrypt, tytuł artykułu (w językach polskim i angielskim) oraz informacje o autorze:

 • imię i nazwisko
 • tytuł naukowy
 • miejsce pracy (wraz z dokładnym adresem do korespondencji)
 • adres e-mail
 • orcid ID (http://orcid.org)
 • adres do wysyłki umowy o przeniesieniu praw autorskich.

B. Format tekstu

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20 standardowych stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12; odstęp miedzy wierszami 1,5; marginesy 2,5). W przypadku recenzji książek długość nadesłanego materiału to maksymalnie 6 stron.

Wszelkie ilustracje prosimy wyraźnie oznaczać, przesyłać w osobnych plikach i zaznaczać w tekście, gdzie mają być umieszczone. Plik pdf prosimy przesyłać z zamieszczonymi w tekście ilustracjami. Prosimy o nadsyłanie tekstu w formacie MS Word lub zgodnym (rtf). Wykresy powinny być sporządzone w formacie Adobe Illustrator (ai) lub EPS, natomiast dane źródłowe do nich - w formacie Excel 3.0 (xls). Ilustracje prosimy przygotowywać w formacie Adobe Illustrator (ai) lub EPS. Wszelkie ilustracje powinny być czarno-białe. W przypadku, gdy tekst zawiera fotografie, prosimy o nadesłanie ich oryginału.

Za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie znajdują się w posiadaniu osób trzecich, odpowidają autorzy.

C. Układ tekstu

W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy (wraz z dokładnym adresem do korespondencji), adres e-mail.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 1. Tytuł (w językach polskim i angielskim).
 2. Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim (100-200 słów).
 3. JEL Classification. Numery klasyfikacji dostępne tutaj.
 4. Słowa kluczowe (do 5) - w językach polskim i angielskim.
 5. Wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie.
 6. Przypisy
 7. Bibliografia.

D. Przypisy, bibliografia, cytaty

opracowano na podstawie: Perrin, R. (2009). Pocket Guide to APA Style. Boston: Wadsworth.

Jeśli w tekście są przypisy autora, powinny być one w miarę możliwości nieliczne i krótkie. Prosimy o umieszczanie przypisów na końcu tekstu, przed bibliografią.

Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje przywołane lub cytowane w tekście, nie należy umieszczać w bibliografii prac przywoływanych za innym autorem. W każdej pozycji w bibliografii autor obowiązany jest zamieścić przypisany jej nr DOI (jeżeli taki posiada) (http://www.crossref.org/guestquery/).

Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzanie not bibliograficznych według nazwiska pierwszego autora (prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac) w następującym formacie:

 • Publikacje książkowe jednego autora:
  Kowalski, J. (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe wielu autorów:
  Kowalski, J., Nowak, J. i Wiśniewski, A. (2001). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe redagowane:
  Kowalski, J. (red.). (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Rozdziały w publikacjach książkowych:
  Kowalski, J. (2002). Tytuł rozdziału. W: J. Nowak (red.), Tytuł książki (t. 1, s. 1- 5). Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w czasopiśmie:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), 1 - 5, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w czasopiśmie - wielu autorów:
  Kowalski, J., Nowak, J. i  Wiśniewski, A. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), 1-15, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w gazecie:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł Gazety, dzień lub miesiąc wydania, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Referaty:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na ...., Miejsce konferencji.
 • Raporty:
  Instytucja. (2001). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe w druku:
  Kowalski, J. (w druku). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
 • Artykuły w druku:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer).
 • Prace nieopublikowane:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska, Nazwa Uczelni, Miejsce.
 • Źródła internetowe - artykuł:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).
 • Źródła internetowe - książka:
  Kowalski, J. (2000). Tytuł książki. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).

Zasady przywoływania w tekście

 • praca jednego autora: zawsze należy podać nazwisko autora i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę danego autora opublikowaną w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (zasada ta obowiązuje również w przypadku pozostałych, wymienionych poniżej,  rodzajów publikacji), np. (Kowalski, 2001); (Kowalski, 2001a);
 • praca dwóch autorów: zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); nazwiska autorów zawsze należy połączyć spójnikiem "i", nawet w przypadku publikacji obcojęzycznej, np. (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i Nowak, 2001a);
 • praca 3 - 5 autorów: po raz pierwszy należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i wstawiając spójnik "i" pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami; po raz kolejny - należy wymienić nazwisko pierwszego autora i można zastosować skrót "i in.", np. po raz pierwszy: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001); (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001a); a następnie: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • praca 6 i więcej autorów: należy wymienić tylko nazwisko pierwszego autora (zarówno po raz pierwszy, jak i w kolejnych przywołaniach), pozostałych autorów zastąpić zaś skrótem "i in."; w bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy, np. (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • przywoływanie kilku prac jednocześnie: publikacje należy wymienić alfabetycznie (według nazwiska pierwszego autora); kilka prac tego samego autora należy oddzielić przecinkiem; poszczególne publikacje różnych autorów muszą być oddzielone średnikiem, np. (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 2002); (Kowalski, 2001, 2002a; Nowak i Kowalski, 2002);
 • przywoływanie za innym autorem: umieszczamy jedynie w tekście, w bibliografii umieszczamy tylko pracę czytaną; prace rozdzielamy średnikiem, np. (Kowalski, 2001; za: Nowak 2002).

Cytaty w tekście: należy zawsze umieścić  w cudzysłowie i podać autora/autorów, rok opublikowania pracy i numer strony, powinny mieć następującą postać: (autor/autorzy, rok wydania, numer strony), np. (Kowalski, 2000, s. 67) lub (Kowalski i Nowak, 2001, s. 3), lub (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001a, s. 3).

E. Poprawki

W przypadku konieczności dokonania poprawek lub skrótów tekst będzie zwrócony autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do tekstu drobnych korekt językowych i skrótów.