Składanie tekstu do publikacji

Teksty złożone w redakcji czasopisma Studia i Materiały" nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism, nie mogą być również opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w "Studiach i Materiałach" (bez względu na język publikacji). Złożenie tekstu do publikacji oznacza zgodę na zamieszczenie artykułu w kwartalniku w postaci drukowanej i elektronicznej. Wszystkie nadesłane artykułu są recenzowane przez dwóch anonimowych recenznetów (zob. procedura recenzowania). Jednocześnie Redakcja oświadcza, że nie pobiera opłat za publikację od Autorów artykułów.

Publikacja jest bezpłatna. Wszystkie artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu i na licencji CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0. Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Artykuły należy przesyłać na adres mailowy SiM@wz.uw.edu.pl

Tekst należy przesłać w pliku MS Word lub zgodnym (rtf) i pdf oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej (na adres redakcji) podpisany przez Autora wraz z pisemnym oświadczeniem o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich. O zgodność wydruku i wersji elektronicznej musi zadbać Autor. W przypadku tekstów współautorskich prosimy o wyraźne zaznaczenie procentowego udziału współautorów. Należy wyraźnie wskazać, na jaki adres redakcja ma przesyłać korespondencję (w przypadku tekstów współautorskich prosimy o wskazanie osoby, do której należy kierować korespondencję).

Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Redakcja informuje, że ghostwriting oraz plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania etyki obowiązującej w nauce będą w redakcji dokumentowane.

W ramach przeciwdziałania ghostwriting Redakcja "Studiów i Materiałów" wymaga:

  • oświadczenia o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich,
  • od autorów publikacji zbiorowej ujawnienia wkładu procentowego poszczególnych osób w powstanie publikacji,
  • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej Redakcja, opierając się na wskazówkach proponowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE), będzie stosowała następujące schematy postępowania:

 

Zob. Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie "Studia i Materiały"

Redakcja nie zwraca materiałów, które nie zostały przez nią zamówione.