„Studia i Materiały” (ISSN 1733-9758) to pismo naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, umieszczone wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (40 punktów za publikację; przypisane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).
Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowanych przez młodych pracowników nauki. „Studia i Materiały” stanowią forum dyskusji naukowych i wymiany poglądów.
W rozwoju naukowej kariery szczególnie ważną rolę odgrywa prowadzenie badań. Z tego właśnie powodu pismo skupiać się będzie głównie na publikacji wyników prac badawczych i projektów badań. Dzięki temu badacze będą mogli zaprezentować wyniki swych dociekań szerszemu gronu odbiorców i poddać je pod dyskusję.
Artykuły publikowane w piśmie są recenzowane. Wszystkie teksty publikowane są na stronie internetowej czasopisma.

Publikacja jest bezpłatna. Wszystkie artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu i na licencji CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.