Numer 2/2023

Od redaktora naukowego

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma naukowego „Studia i Materiały”.

Zawartość numeru

Wpływ COVID-19 na kondycję finansową i wycenę giełdową spółek WIG.GAMES5 (23 stron)
The Impact of COVID-19 on the Financial Health and the Stock Market Valuation of the WIG.GAMES5 Companies (23 pages)
Autor: Kamil Głowa
Słowa kluczowe: kondycja finansowa, wycena przedsiębiorstwa, WIG.GAMES5, COVID-19
PP. 4 - 26
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.1

Cel: celem artykułu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na spółki wchodzące w skład indeksu WIG.GAMES5 notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019–2021.

Metodologia: do przeprowadzenia badania wykorzystano kwartalne oraz roczne sprawozdania finansowe. Badanie kondycji finansowej zostało przeprowadzone za pomocą analizy wskaźnikowej, natomiast wycena została przeprowadzona przy pomocy analizy mnożników finansowych.

Wyniki: wyniki z analizy wskaźnikowej pozwoliły stwierdzić, że COVID-19 oraz liczne restrykcje z nim związane wywarły pozytywny wpływ na kondycję finansową spółek wchodzących w skład indeksu WIG.GAMES5, m.in. po wybuchu pandemii COVID-19 nadpłynność spółek wzrosła, a spółki odnotowywały najwyższe wartości wskaźnika rentowności sprzedaży w 2020 roku. Analizując wzrost wartości rynkowej akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG.GAMES5 w badanym okresie, a także spadek mnożników, stwierdzono, że pandemia koronawirusa miała pozytywny wpływ na wycenę rynkową spółek w badanym okresie.

Ograniczenia/implikacje badawcze: w przeprowadzonych badaniach zostały zidentyfikowane pewne ograniczenia, tj. niewielka próba badawcza związana z liczbą spółek wchodzących w skład indeksu WIG.GAMES5. Zaobserwowano ponadto, iż opisywane w literaturze przedmiotu optymalne wartości wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej nie znajdują zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorstw producentów gier wideo.

Oryginalność/wartość: artykuł porusza istotny temat wpływu pandemii COVID-19 na kondycję finansową i wycenę giełdową spółek WIG.GAMES5.

Purpose: The article aims to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the companies included in the WIG.GAMES5 index that is listed on the Warsaw Stock Exchange, for the period 2019–2021. Design/Methodology/Approach: In order to conduct the study quarterly and annual financial statements were used. The financial condition was examined by ratio analysis, while the valuation was carried out using financial multipliers’ analysis. Findings: The results of the ratio analysis led to the conclusion that COVID-19 and the restrictions associated with it had a positive impact on the financial health of the companies included in the WIG.GAMES5 index, inter alia after the outbreak of the pandemic COVID-19 excess liquidity of the companies increased, and the companies recorded the highest values of the return on the sales ratio in 2020. By analyzing both the increase in the market value of the shares of the WIG.GAMES5 companies over the period considered and the decrease in multipliers it was stated that the coronavirus pandemic had a positive impact on the market valuation of the companies over the period considered. Research limitations/Implications: Throughout the studies, some limitations were identified, i.e. the small research sample related to the number of the WIG.GAMES5 companies. Moreover, it was observed that described in the literature on the subject optimal values of ratios used in financial analysis do not apply to video game producers’ companies. Originality/Value: This article deals with the important topic of the impact of the COVID-19 pandemic on the financial health and the stock market valuation of the WIG.GAMES5 companies.
Generacje internetowe na rynku pracy (14 stron)
Internet generations in the labor market (14 pages)
Autor: Grażyna Wieczorkowska, Kinga Wilczyńska
Słowa kluczowe: World Value Survey, European Social Survey, różnice generacyjne, splątanie efektów wieku, epoki i kohorty, Portrait Values Questionnaire
PP. 27 - 40
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.2

Cel: opisując różnice generacyjne, operuje się pojęciem „zbiorowej (prototypowej) jednostki”, która została ukształtowana przez dominujące warunki społeczne i kulturowe w okresie formatywnym socjalizacji wtórnej. Generacje, dla których ten uprzywilejowany okres przypadał na czas upowszechnienia Internetu nazwane zostały generacjami internetowymi. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność oddzielania w badaniach generacyjnych efektu wieku biologicznego (młodsi pracownicy różnią się od starszych np. siłą mięśni, sprawnością pamięci świeżej) od efektu generacji wynikającego z różnic środowiskowych w uprzywilejowanym okresie formatywnym socjalizacji wtórnej.

Metodologia: w artykule przedstawione zostały analizy wyników badań sondażowych World Value Survey w 2005 i 2020 roku i Europejskiego Sondażu Społecznego z 2018/2019.

Wyniki: na danych WVS pokazano sposób empirycznego rozdzielenia efektu generacji od efektu wieku biologicznego w badaniu postaw do pracy. Dla generacji internetowych praca jest mniej ważna niż dla generacji starszych. Na danych ESS wykazano, że intensywność korzystania z Internetu koreluje dodatnio z koncentrującym się na ja hedonizmem u wszystkich respondentów. Ujemna korelacja ze skoncentrowanym na innych konformizmem zależy od wieku (im młodszy respondent, tym silniejsza).

Ograniczenia/implikacje: niestety, większość doniesień naukowych dotyczących różnic generacyjnych bazuje na pomiarach w jednym punkcie czasowym. Tego typu badania nie pozwalają rozdzielić efektów WEK (wieku biologicznego, epoki i kohorty), więc niebezpieczeństwo formułowania fałszywych uogólnień dotyczących różnic generacyjnych jest bardzo wysokie.

Oryginalność/wartość: rewolucja internetowa, która dokonała się na skalę niemal globalną, całkowicie odmieniła relacje między pokoleniami. Generacje internetowe nie potrzebują pośrednictwa starszych w dostępie do informacji, co diametralnie zmienia relacje międzygeneracyjne.

Objectives: When describing generational differences, the concept of a collective (prototypical) unit is used, which has been shaped by prevalent social and cultural conditions during the formative period of secondary socialization. Generations whose privileged period coincided with the widespread use of the internet have been referred to as internet generations. The article aims to draw attention to the need to separate the effects of biological age (younger doroworkers differ from older ones in terms of factors such as muscle strength and fresh memory) from the effects of generation resulting from environmental differences during the privileged period of secondary socialization. Methodology: The article presents analyses of survey research results from the World Value Survey in 2005 and 2020, as well as the European Social Survey from 2018/2019. Results: Using WVS data, the article demonstrates an empirical approach to distinguish the generational effect from the effect of biological age in the study of work attitudes. It shows that, compared to older generations, work is less significant for internet generations. Using ESS data shows that the intensity of internet usage positively correlates with self-focused hedonism among all respondents. The negative correlation with others-centred conformity depends on age (younger respondents exhibit a stronger correlation). Limitations/Implications: Unfortunately, most scientific reports on generational differences are based on cross-sectional measurements at a single point in time. Such studies do not allow for the separation of age, period, and cohort effects, thus posing a high risk of making false generalizations regarding generational differences. Originality/Value: The Internet revolution, which has taken place on a nearly global scale, has radically changed intergenerational relationships. Internet generations no longer need to look for information by asking older employees.
Optymalna teoria opodatkowania inwestycji w kapitał ludzki i rola rodziny (17 stron)
Optimal Tax Theory for Investment in Human Capital and the Role of Family (17 pages)
Autor: Sylwia Radomska
Słowa kluczowe: optymalne opodatkowanie kapitału ludzkiego, pożyczki ze spłatą zależną od dochodów, subsydia edukacyjne
PP. 41 - 57
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.3

Cel: ponad połowę wszystkich wydatków na edukację dzieci pokrywają rodzice, dlatego też nie można pominąć roli rodziny w ustalaniu optymalnej polityki edukacyjnej. W artykule przedstawiono literaturę dotyczącą optymalnego opodatkowania kapitału ludzkiego, skupiając się na badaniach dotyczących wpływu rodziny (rodziców) na inwestycje w kapitał ludzki dzieci.

Metodologia: w artykule przedstawiono artykuły dotyczące dwóch głównych podejść podatkowych: podejścia RAMSEY’A i podejścia MIRRLEES’A. W literaturze przedmiotu rozważa się dwa instrumenty: pożyczki uzależnione od dochodu (ICL) i subsydia edukacyjne (ES). Przeanalizowano wyniki badań teoretycznych i symulacyjnych.

Wyniki: pożyczki uzależnione od dochodów mogą poprawić dobrobyt, podczas gdy skutki subsydiów edukacyjnych mogą być pozytywne tylko przy pewnych założeniach

Ograniczenia/implikacje badawcze: podejście MIRRLEES’A jest stosunkowo nowym nurtem literatury i ze względu na złożoność numeryczną wszystkie badania analizują jedynie uproszczone modele częściowej równowagi (bez rodzin altruistycznych/decyzji o dzietności/ systemów emerytalnych).

Oryginalność/wartość: artykuł dostarcza wskazówki dla decydentów i polityków w zakresie ustalania optymalnych systemów edukacji wyższej i systemów wsparcia finansowego dla studentów.

Purpose: Parents spend more than half of all education expenditures on children’s education, thus the role of the family cannot be omitted in determining the optimal educational policy. The main aim of the article is to present economic literature on optimal taxation with human capital, focusing on studies concerning the impact of the family (parents) on the investment in children’s human capital. Design/Methodology/Approach: Insights from two workhorses are reviewed: the RAMSEY approach and the MIRRLEES approach. The literature in the field considers two instruments: Income-Contingent Loans (ICL) and Education Subsidies (ES). Results from theoretical and simulation studies are summarized. Findings: Income-contingent repayment loans can improve welfare, whereas the effects of education subsidies may be positive only under some assumptions. Research limitations/Implications: The MIRRLEES approach is a relatively new strand of literature and due to numerically complexity all researches analyze only partial-equilibrium models with simple set-up (without altruistic families/ fertility decisions/ pension systems). Originality/value: The article provides guidance for policymaker and decision-makers regarding optimal higher education systems and financial support systems for students.
Wpływ wydatków na badania i rozwój na kapitalizację rynkową przedsiębiorstw z sektora ICT w USA, UE i Chinach (12 stron)
Impact of ICT Sector Research and De velopment Expenditure on the Market Capitalization in the US, the EU and China (12 pages)
Autor: Wojciech Chmielewski
Słowa kluczowe: sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych, ICT, kapitalizacja rynkowa, wydatki na badania i rozwój, zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, mortyzacji (EBITDA),, zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT),, całkowity kapitał własny, całkowite aktywa, całkowite przychody, stopa dywidendy
PP. 58 - 69
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.4

Cel: w związku z rosnącą globalnie rolą przedsiębiorstw z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych z wiodących w tej branży regionów USA, UE oraz Chin celem badawczym Autora była próba identyfikacji czynników wpływających na wartość przedsiębiorstw giełdowych rozumianą jako jego kapitalizacja giełdowa. W tym celu przeprowadzono badania dotyczące wpływu grupy dwudziestu sześciu zmiennych na kapitalizację rynkową spółki, wśród których najistotniejsze wnioski dotyczą wpływu siedmiu zmiennych, tj. przychodów, wydatków na badania i rozwój, zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA), zysku przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT), kapitału własnego ogółem, aktywów ogółem, przychodów ogółem oraz stopy dywidendy.

Metodologia: do badania wykorzystano metody badawcze w postaci modelu efektów losowych oraz modelu efektów stałych, a następnie zastosowanie testu Hausmanna do weryfikacji, który z modeli jest lepiej dopasowany do ustalenia zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi niezależnymi a zmienną zależną w postaci kapitalizacji giełdowej spółek z sektora ICT.

Wyniki: ustalono, że wpływ kapitału własnego czy poziomu przychodów na kapitalizację rynkową jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku wydatków na badania i rozwój oraz że kwestia amortyzacji posiadanych aktywów jest ważnym czynnikiem rynkowej wyceny przedsiębiorstw z sektora ICT. Dodatkowo poziom aktywów i kapitału własnego ma, choć ograniczony, wpływ na rynkową wycenę przedsiębiorstwa, niezależnie od regionu, w którym podmiot działa. Przychody mają znaczenie z perspektywy regionalizacji – kapitalizacja giełdowa jest największa w przypadku podsektora ICT usługi w Chinach. Podobnej zależności nie ma wśród producentów urządzeń teleinformatycznych działających we wszystkich trzech regionach.

Ograniczenia/implikacje badawcze: w związku z tym, że istotnymi czynnikami wpływającymi na sektor ICT jest pandemia COVID-19 oraz globalne spowolnienie gospodarcze, dalsze badania na kwestią wartości przedsiębiorstw ICT powinny uwzględniać te aspekty.

Purpose: Due to the growing global role of enterprises from the information and communication technology sector from the leading regions of the USA, EU and China in the industry, the author’s research goal was to try to identify factors influencing the value of listed enterprises understood as its stock exchange capitalization. For the purpose, research was carried out on the impact of a group of twenty-six variables on the company’s market capitalization, among which the most important conclusions concern the impact of seven variables, i.e. revenues, research and development expenses, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), earnings before interest and taxes (EBIT), total equity, total assets, total revenues and dividend rate. Design/Methodology/Approach: The study used research methods in the form of a random effects model and a fixed effects model, and then used the Hausmann test to verify which of the models is better suited to establishing the relationship between the selected independent variables and the dependent variable in the form of the stock market capitalization of companies from the ICT sector. Findings: It was found that the impact of equity or the level of revenues on market capitalization is much smaller than in the case of research and development expenses and that the issue of depreciation of assets is an important factor in the market valuation of enterprises from the ICT sector. Additionally, the level of assets and equity has, although limited, impact on the market valuation of the company, regardless of the region in which an entity operates. Revenues are important from a regionalization perspective – company’s market capitalization is the largest in the case of the ICT services subsector in China. There is no similar relationship among manufacturers of ICT devices operating in all three regions. Research limitations/Implications: Due to the fact that the COVID-19 pandemic and the global economic slowdown are important factors affecting the ICT sector, further research on the value of ICT enterprises should take the aspects into account.
Licencjonowanie moralne: przyczyny i konsekwencje w administracji publicznej (12 stron)
Moral Licensing: Causes and Consequences in Public Administration (12 pages)
Autor: Atefeh Sodeiri Javadi
Słowa kluczowe: licencjonowanie moralne, nieproduktywne zachowania w pracy, teoria ugruntowana
PP. 70 - 81
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.5

Cel: dobrowolne odstępstwo od samokontroli, znane jako licencjonowanie moralne, zachodzi wtedy, gdy jednostki usprawiedliwiają swoje niemoralne i nieproduktywne zachowanie w zależności od wcześniejszych poprawnych zachowań, nie zwracając uwagi na konsekwencje w postaci utraty reputacji i szacunku. Celem badania jest identyfikacja przyczyn i konsekwencji licencjonowania moralnego.

Projekt/metodologia/podejście: paradygmat badania jest interpretacyjny; jego podejście jest jakościowe, a jego strategią jest teoria ugruntowana z podejściem emergentnym. W związku z tym przeprowadzono pogłębione, częściowo ustrukturyzowane wywiady z menedżerami i pracownikami administracji publicznej w północno-wschodnim Iranie.

Wyniki: wynik analizy 17 wywiadów wykazał 119 kodów, 63 koncepcje, 14 klas i 6 kategorii układających się na ostateczny model badawczy, który przyczynił się do rozszerzenia literatury na temat licencjonowania moralnego.

Ograniczenia/wnioski z badań: badanie jest ograniczone przez kontekst, a także metodę badawczą do metody jakościowej. Ze względu na różnice strukturalne między sektorem prywatnym a sektorem rządowym, przeprowadzenie badań w sektorze prywatnym może zapewnić szersze zrozumienie tego zjawiska, a zastosowanie metod ilościowych może pozwolić na zbadanie dokładności relacji między różnymi kategoriami

Oryginalność/wartość: badanie rozwija teorię na temat moralnego licencjonowania poprzez kompleksowe zrozumienie moralnego licencjonowania oraz odkrycie przyczyn, czynników i konsekwencji moralnego licencjonowania w administracji publicznej.

Purpose: Voluntary deviation from self-controlling which is known as moral licensing, individuals justify their immoral and counterproductive behavior depending on past creditable behaviors, without worrying about the loss of their reputation and esteem. The aim of the study is to identify the causes and consequences of moral licensing. Design/Methodology/Approach: The paradigm of the study is interpretive; its approach is qualitative and its strategy is grounded theory with emergent approach. In this regard, indepth, semi-structured interviews were conducted with managers and employees of public administration in northeastern Iran. Findings: The result of analysis of 17 interviews showed 119 codes, 63 concepts, 14 classes and 6 categories which finally obtained the final research model which has contributed to an extension of literature on moral licensing. Research limitations/Implications: The study is limited by the context, as well as the research method to qualitative method. Due to structural differences between the private sector and the sector government, conducting the research in the private sector, can provide a broader understanding of this phenomenon, as well as using quantitative methods can let examine the accuracy of the relationships between the various categories. Originality/Value: The study is developing the theory on moral licensing by comprehensive understanding of moral licensing and the discovery of the causes, factors and consequences of moral license in public administration.
Poszukiwanie sposobów ujawnienia zachowań nabywczych konsumentów na rynku Kataru (15 stron)
Exploring Ways to Reveal Consumer Buying Behavior in the Qatari Market (15 pages)
Autor: Angelika Barczak*
Słowa kluczowe: konsumenci, zachowania konsumentów, model Hofstede, rynek Kataru
PP. 82 - 96
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.6

Cel: celem opracowania jest znalezienie sposobów ujawnienia zachowań nabywczych konsumentów w Katarze.

Metodologia: badanie rozpoczęto kwerendą literatury przedmiotu. Wyszczególniono niektóre z teorii dotyczących determinant zachowań nabywczych konsumentów, które są uniwersalne pomiędzy kulturami. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę warunków kulturowych rynku katarskiego przy użyciu modelu Hofstede. Kolejnym krokiem było zgromadzenie, przeanalizowanie i podsumowanie informacji z literatury międzynarodowej dotyczącej zachowań konsumenckich w Katarze. Wiadomości z badania literaturowego zostały zestawione i porównane z wynikami analizy wykorzystującej model Hofstede.

Wyniki: wyniki badań zachowań zakupowych konsumentów w kulturze Kataru metodą Hofstede oraz analiza literatury przedmiotu pokrywają się w znacznej mierze. Istnieją jednak pewne rozbieżności pomiędzy wnioskami z analizy Hofstede a wiadomościami z badania literaturowego w wymiarze męskości/kobiecości kultury.

Ograniczenia/implikacje badawcze: dostępność literatury przedmiotu dotyczącej zachowań konsumentów w Katarze jest ograniczona, a szczególnie mało jest pozycji najnowszych, stworzonych po pandemii COVID-19. Skoncentrowano się wyłącznie na literaturze krajowej i anglojęzycznej. Pozycje wydane w innych językach, np. w języku arabskim, nie mogły zostać zbadane, co niewątpliwie ograniczyło pole badania. Ponadto analizowane pozycje literaturowe różniły się między sobą reprezentatywnością, ze względu na różnorodność metodologiczną i różnice w doborze prób badawczych według cech demograficzno-społecznych badanych.

Oryginalność/wartość: artykuł przyczynia się do wzbogacenia polskiej literatury przedmiotu dotyczącej szeroko pojętych zachowań nabywczych konsumentów na rynku katarskim.

Purpose: The purpose of the study is to look for ways to reveal the purchasing behavior of consumers in Qatar. Design/Methodology/Approach: The study begins with a literature search on the subject. Some of the theories regarding the determinants of consumer purchasing behavior that are universal across cultures are specified. Then, an analysis of the cultural conditions of the Qatari market was carried out using Hofstede’s model. In the next step information from international literature on consumer behavior in Qatar was collected, analyzed and summarized. The information from the literature research was compiled and compared with the results of the analysis using the Hofstede model. Findings: The results of research on purchasing behavior in Qatari culture, both using the Hofstede method and literature analysis, overlap to a large extent. However, there are some discrepancies described in the article. Research limitations/Implications: The availability of literature on consumer behavior in Qatar is limited, with particularly few recent works produced after the COVID-19 pandemic. Therefore only literature in Polish and English was examined. Items published in other languages, e.g. Arabic, could not be examined, which limits the scope of the study. Additionally, the analyzed literature items differed in their representativeness due to methodological diversity and differences in the selection of research samples due to demographic and social characteristics. Originality/Value: The article contributes to the development of science by enriching the available knowledge in the field of consumer behavior in the Qatari market.
Postrzeganie przez studentów możliwości wykorzystania modelowania procesów biznesowych w usprawnianiu organizacji (13 stron)
Students’ Perception of Possibilities of Using Business Process Modeling to Improve Organizations (13 pages)
Autor: Małgorzata Oleś-Filiks
Słowa kluczowe: modelowanie procesów biznesowych, usprawnianie organizacji, innowacje, zmiany technologiczne
PP. 97 - 109
DOI: 10.7172/1733-9758.2023.39.7

Cel: zasadniczym celem niniejszego artykułu jest analiza znajomości przez studentów wykorzystania i możliwości zastosowania modelowania procesów biznesowych w usprawnianiu organizacji.

Projekt/metodologia/podejście: badania dokonano za pomocą metody CAWI. Przygotowaną do tego celu ankietę najpierw zweryfikowano przy udziale ekspertów z dziedziny modelowania procesów biznesowych, a następnie udostępniono studentom do wypełnienia na serwerach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Badana dotyczyły znajomości pojęć związanych z modelowaniem procesów biznesowych.

Wyniki: badania pokazały, że zainteresowanie najnowszymi zasadami zarządzania procesami technologicznymi wśród studentów nie jest zbyt wysokie, a pojawiające się nowości w tym zakresie nie są znane. Pokazały też, że główną barierą dla studentów w zakresie modelowania procesów biznesowych jest konieczność uczenia się narzędzi pozwalających na ich wspomaganie. Większość ankietowanych stwierdziła, że wykorzystałaby modelowanie procesów biznesowych w celu usprawnienia działalności organizacji. Ostatecznie sformułowano wnioski dotyczące świadomości wykorzystania modelowania procesów biznesowych przy usprawnianiu organizacji w chwili obecnej wśród osób, które będą je stosować w najbliższej przyszłości.

Ograniczenia/implikacje badawcze: przeprowadzone badanie miało swoje ograniczenia – zostało przeprowadzone tylko na jednym wydziale uniwersyteckim, co nie pozwala na daleko idące uogólnienia. Wydawać by się mogło, że po dwóch latach zajęć z podstaw informatyki oraz technologii informacyjnych, studenci powinni uzupełniać swoje zainteresowania wiedzą, która gwarantuje im późniejsze zatrudnienie i świadczy o rozumieniu przez nich procesów.

Oryginalność/wartość: na podstawie badań dowiedziono, że pomimo niewielkiej wiedzy studentów na temat komputerowego modelowania procesów biznesowych, uznają oni je za niezbędne dla rozwoju organizacji.

Purpose: The main aim of this article is to analyze the knowledge of the students – future users of these systems – of the awareness of the use and possibilities of using business process modeling in improving the organization. Design/Methodology/Approach: The research was carried out using the CAWI method. The questionnaire prepared for this purpose was first verified with the participation of experts in the field of business process modeling and then made available to students to fill in on the servers of the Faculty of Management of the University of Warsaw. The study concerned general knowledge of concepts related to business process modeling, and detailed knowledge of definitions of selected categories in this field. Findings: The research has shown that the interest in the latest technologies among students is not very high, and the emerging new products are not known. Research has shown that the main barrier for students to model business processes is the need to learn tools. Finally, conclusions were drawn regarding the awareness of the use of business process modeling in improving the organization at present among people who will use it in the near future. Research limitations/Implications: The conducted study had its limitations – it was carried out only in one university department. The analysis of the views of the most active users does not allow us to judge the assessment of the entire society. It would seem that after two years of classes in the basics of computer science and information technology, students can supplement their interests with knowledge that almost guarantees them later employment and proves their understanding and modern approach to the interpretation of economic phenomena. Originality/Value: If such an opportunity arose, most of the respondents would use business process modeling to improve the organization’s operations. The use of business processes evaluates employees and intellectual capital to make informed decisions. Employee awareness and commitment are essential elements for the successful use of models.