Numer 1/2011

Zawartość numeru

Doktryna neoliberalna jako ideologia zarządzania (6 stron)
Autor: Marian Dobrzyński
PP. 7 - 12

Główna teza artykułu zawarta jest w stwierdzeniu, że podstawą ideologiczną współczesnej praktyki zarządzania jest doktryna neoliberalna w wersji opracowanej w szkole chicagowskiej, której jednym z głównych przedstawicieli był Milton Friedman. Istotą tej doktryny jest założenie, że podstawowym (jedynym) motywem podmiotów funkcjonujących na wolnym rynku jest realizacja własnych interesów. Wdrażanie do praktyki ideologii neoliberalnej napotyka opór społeczeństw. Dla przezwyciężenia tego oporu Friedman zaproponował „terapią szokową”, polegającą na stosowaniu różnych form przymusu skutecznych szczególnie w warunkach zagrożenia. Wielkie korporacje twórczo rozwijają w swej praktyce główne idee neoliberalizmu, mianowicie: bezwzględne działanie we własnym interesie i shock treatment jako metodę zarządzania. Metoda ta jest diametralnie sprzeczna z ideami propagowanymi w podręcznikach teorii organizacji, a jednak wyraźnie dominuje w praktyce. Można więc spodziewał się fundamentalnego przewartościowania paradygmatu nauk o zarządzaniu.

Współczesny menedżer w organizacji (8 stron)
Autor: Jacek Nazdrowicz
PP. 13 - 20

We współczesnej nauce zarządzania istnieje potrzeba zbudowania nowego modelu menedżera o wysokich umiejętnościach i osobowości. Zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego wśród menedżerów pokazują, jak postrzegają oni wizerunek menedżera w kilku aspektach: cechy, umiejętności, relacje z innymi pracownikami, sposoby motywowania oraz innowacyjność. Nowy model pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie i podejmowanie decyzji menedżerskich.

Instytucja rachunku dochodów własnych a wydzielony rachunek (dochodów) niektórych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych (6 stron)
Autor: Andrzej Gorczyński
PP. 21 - 26
Ocena sytuacji spółki –nowe wyzwanie dla rady nadzorczej (4 stron)
Autor: Ewa Pietrusińska
PP. 27 - 30

Artykuł omawia rolę rady nadzorczej w zarządzaniu spółką akcyjną. Ocena sytuacji spółki określona w dobrych praktykach giełdowych jest obowiązkiem nałożonym na rady nadzorcze, co wiąże się z jej większą odpowiedzialnością w sprawowaniu nadzoru. Oznacza to rzetelną realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak i wnikliwej oceny otoczenia spółki akcyjnej. Monitorowanie sytuacji gospodarczej i społecznej, realizacja celów strategicznych wpływają na podejmowanie decyzji przez radą nadzorczą i wyrażanie racjonalnych opinii.

Opodatkowanie transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej (6 stron)
Autor: Paweł Kossecki
PP. 31 - 36

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej.
W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Problem transferu ryzyka i jego kosztów (11 stron)
Autor: Renata Karkowska
PP. 37 - 47

Artykuł opisuje zjawisko transferu ryzyka i jego kosztów w sektorze bankowym podczas ostatniego kryzysu finansowego. Problem został zobrazowany na przykładzie analizy kredytowych instrumentów pochodnych CDS. Autorka zwraca uwagę na niedoszacowywanie ryzyka transakcyjnego i lekceważenie adekwatnego zabezpieczania ryzyka transakcji przez uczestników rynku finansowego. Brak zakupu stosownych instrumentów pochodnych i/lub utrzymania odpowiedniej wielkości kapitałów własnych w systemie bankowym generuje ryzyko systemowe. Niedoszacowanie ryzyka powoduje, że jego transfer do otoczenia trafia jako koszt, którego nikt nie ponosił. Kumulacja tego ryzyka w światowej gospodarce doprowadziła w efekcie, po przekroczeniu bezpiecznego poziomu, do kryzysu finansowego.

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych (17 stron)
Autor: Zbigniew Ciekanowski, Zenon Stachowiak
PP. 48 - 64

Artykuł zatytułowany „Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych”” porusza istotny problem zarządzania, jakim jest działalność decyzyjna człowieka i warunki jej realizacji w konkretnej rzeczywistości gospodarczej. Określono istotę ryzyka decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych praktyki gospodarczej. Dokonano identyfikacji i charakterystyki determinant ryzyka decyzyjnego. Zidentyfikowano oraz dokonano charakterystyki sytuacji kryzysowej jako obszaru działań ryzyka decyzyjnego. Dokonano charakterystyki kryzysu jako determinantu decyzji w warunkach ryzyka.

Użytkowanie mieszkania i jego wyposażenie wśród polskich elit ekonomicznych –ujęcie empiryczne (14 stron)
Autor: Tomasz Zalega
PP. 65 - 78

Artykuł charakteryzuje uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania oraz wyposażenia gospodarstw domowych wysokodochodowych w niektóre dobra trwałego użytkowania. Jego celem podstawowym jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków mieszkaniowych i miejsca zamieszkania, a także konsumpcji dóbr trwałego użytku we wspomnianych gospodarstwach.
Struktura artykułu jest następująca. Tekst rozpoczyna krótka metodologia i założenia badania. Następnie została przeanalizowana sytuacja mieszkaniowa oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie wyposażenia w dobra trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł

Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja (28 stron)
Autor: Tomasz Zalega
PP. 79 - 106

Artykuł podejmuje problem przesłanek iż uwarunkowań o charakterze mikroekonomicznym potrzeb i konsumpcji gospodarstwa domowego oraz nowych zjawisk i wyzwań w zakresie konsumpcji obserwowanych pod koniec XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Struktura artykułu jest następująca. Po rozważaniach skupiających się na czynnikach mikroekonomicznych kształtujących potrzeby i zachowania rynkowe gospodarstw domowych, podjęto próbę przeanalizowania grupy determinant: biologicznych, ekonomicznych, społeczno-psychologicznych i kulturowych, które wskazują m.in. na siłę oraz sposób oddziaływania na poziom i strukturę konsumpcji. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na omówieniu nowych trendów w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.

Metodologia określania wynagrodzenia Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi od podmiotów korzystających z utworów audiowizualnych na polu reemisji programów telewizyjnych i radiowych (5 stron)
Autor: Paweł Kossecki
PP. 107 - 111

Jednym z problemów budzących wiele kontrowersji jest określenie wysokości wynagrodzenia, jaką powinny w imieniu twórców pobierać organizacje zbiorowego zarządzaniu (OZZ) od podmiotów korzystających z  utworu na polu reemisji programu radiowego lub telewizyjnego. Aktualnie w Polsce jest rozpoznawanych przez sądy różnych instancji ponad 100 spraw z powództwa OZZ, w szczególności Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP), przeciwko operatorom telewizji kablowych. Brak jest spójnej metodologii określającej w sposób obiektywny wysokość omawianego wynagrodzenia. W artykule zaproponowano autorski model wyceny wyżej wymienionych praw.

E-reklama –nowa forma reklamy na rynku internetowym (5 stron)
Autor: Agnieszka Kuś
PP. 112 - 116

Internet jest jednym z najprężniej rozwijających się mediów. Daje on firmom ogromne możliwości zaistnienia, wejścia na nowe rynki zbytu, promowania swoich pro- duktów i usług. Jednakże, aby być zauważonym iż poprawnie wykorzystać pojawiające się dzięki niemu możliwości, należy najpierw poznać narzędzie jakie nam oferuje.
W niniejszym artykule ukazano różne formy e-reklamy, jakie ma do wyboru przedsiębiorstwo, podpowiedziano które z jej elementów będą odpowiednie do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów. Przedstawiono również jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu efektywnej kampanii reklamowej w internecie.

Stare Miasto jako biznes (16 stron)
Autor: Joanna Kozak-Śmieciuch, Joanna Wawer
PP. 117 - 132

Prowadzenie działalności jest od lat nieodłącznym elementem Starego Miasta w Warszawie. Struktura prowadzonych tu biznesów ewoluowała przez wieki, a na jej kształcie swe piętno odcisnęły wydarzenia historyczne. Współczesny charakter tego miejsca jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Najważniejszym elementem, na którym skupiono się podczas badań, był aspekt społeczny przedsiębiorczości i związki międzyludzkie mające wpływ na specyfikę tych działalności. Użyte metody badawcze oraz charakter rozważań zgodne są z zasadami etnografii kulturowej. Podjęto próbę odpowiedzi na postawione sobie na początku pytanie, czy Stare Miasto jest dobrym miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiedź zbudowana została z wniosków z materiałów zdobytych w terenie, które stanowiły również podstawę do budowania części teoretycznej artykułu. Wnioski i konkluzje ze zinterpretowanego materiału badawczego umieszczone zostały w końcowej części niniejszego artykułu.