Numer 2/2016 cz.2

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,
Bardzo nam miło oddać w Państwa ręce kolejny numer pisma „Studia i Materiały”, tym razem drugi numer tomu drugiego. Numer otwiera tekst Magdaleny Marczewskiej, w którym autorka skupia się na opisieczynników determinujących ekoinnowacyjną działalność oraz na motywacjach do tworzenia ekoinnowacji produktowych. Autorka opiera wnioski na wynikach swoich badań, przeprowadzonych na przedstawicielach polskich firm.

Kolejny tekst należy do Magdaleny Klimczuk-Kochańskiej, która opisuje innowacje miękkie w przedsiębiorstwach działających w sektorach niskich technologii. Autorka podejmuje rozważania na temat przyczyn niskiej obecności przedsiębiorstw w statystykach dotyczących innowacyjności.

Marcin Kardas dokonuje analizy bibliometrycznej, na podstawie której analizuje strategie inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej w rolnictwie i w sektorze rolno-spożywczym.

Patrycja Chodnicka-Jaworska, na podstawie przeglądu literaturowego, analizuje zjawisko inflacji credit ratingów oraz zakupu not przez emitentów.

Autor kolejnego tekstu, Rafał Cieślik, analizuje wpływ „jakości zysku” na użyteczność informacji sprawozdawczych dla procesu prognozowania stopy zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie.

Renata Karkowska rozważa rolę kontroli zarządu banku w procesie jego stabilizacji. Swoje przemyślenia opiera na badaniu dotyczącym praktyk corporate governance w Europie w latach 2003–2014.

Tekst Tomasza Zalegi, napisany na podstawie wyników badań własnych, dotyczy infrastruktury domowej i spożycia wybranych produktów żywnościowych wśród osób w wieku 65+.

Modelowanie indeksu cen nieruchomości w Polsce jest przedmiotem analiz przeprowadzonych przez Rafała Zbyrowskiego. Autor poszukuje zależności między poziomem cen na rynku nieruchomości zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce.

Anna O. Kuźmińska w swoim tekście zajmuje się problematyką zaufania w przynależności do grupy. Opisywane badanie jest replikacją innych badań, pokazujących, że istnieje związek między informacją o przynależności grupowej a poziomem zaufania.

Agnieszka Postuła i Anna Pawłowska opisują wyniki swoich badań, dotyczących charakteru relacji między pracodawcą a pracownikiem w obszarze zarządzania. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów Wydziału Zarządzania UW i pracodawców; analizowano w nim wyobrażenia studentów dotyczące zawodu menedżera.

Następny tekst należy do Grażyny Wieczorkowskiej, Grzegorza Króla i Jerzego Wierzbińskiego. Autorzy omawiają w nim cztery metodologiczne zagrożenia, które mogą mieć miejsce w naukach o zarządzaniu, choć mogą występować także w badaniach psychologicznych i socjologicznych. Proponują, w jaki sposób radzić sobie z zarzutami, które mogą zostać postawione przez recenzentów w obszarze czterech omawianych zagrożeń metodologicznych.

Tekst autorstwa Adrianny Jaskanis dotyczy roli i znaczeń szkoleń w małych firmach technologicznych. Rozważania dokonywane są na podstawie badania przeprowadzonego przez autorkę. Adrianna Jaskanis omawia uwarunkowania możliwości uczestnictwa w szkoleniach i określa czynniki kształtujące dostępność szkoleń dla pracowników badanych firm.

Paweł Krzewicki w swoim tekście opisuje teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, dodając do tego wyniki badań dotyczących konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w przypadku wprowadzenia euro.

Rafał Zbyrowski i Natalia Gmerek zajmują się estymacją krzywej cyklu życia filmu kinowego w Polsce. Tekst powstał na podstawie analizy 175 polskich filmów fabularnych, które były wyświetlane w latach 2004 i 2014.

Krzysztof Cybulski zajmuje się problematyką uwarunkowań oraz związanych z tym konsekwencji wymuszonej fluktuacji sprzedawców.

W swoim tekście Grzegorz Tchorek opisuje rolę Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w transformacji gospodarczej i podniesieniu zdolności eksportowych gospodarek państw Grupy Wyszehradzkiej.

Anna Kawarska zajmuje się tematyką reguł fiskalnych w Polsce i ich oddziaływaniem na długookresowy wpływ ich na dyscyplinowanie polityki fiskalnej.

Michał Możdżeń-Marcinkowski podjął temat problematyki gałęziowości norm prawnych na przykładzie poszukiwania kryteriów wyodrębniania prawa administra cyjnego.

Oskar Szumski i Marek Zborowski – na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów – przeanalizowali sposób wykorzystania portali randkowych do nawiązywania relacji społecznych. W swoim tekście rozważają, które z portali są atrakcyjne dla użytkowników i dlaczego.

Rafał Zbyrowski skupia się natomiast na przydatności metody Sheparda, wspomagającej wycenę nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie.

Numer zamyka artykuł Zofii Skrzypczak i Janusza Haczyńskiego poświęcony analizie zmian poziomu wynagrodzeń pielęgniarek w latach 2010–2014.

Serdecznie zapraszamy do lektury,
Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Czynniki wpływające na rozwój ekoinnowacji produktowych w Polsce (16 stron)
Factors Determining the Development of Product Eco-Innovations. The Evidence from Poland (16 pages)
Autor: Magdalena Marczewska
Słowa kluczowe: ekoinnowacja, źródła ekoinnowacji, technologie środowiskowe, Polska, innowacje produktowe
PP. 7 - 22
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.1

Celem niniejszej publikacji jest analiza i omówienie działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa-dostawców technologii środowiskowych nakierowanych na tworzenie i rozwój innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska produktów (tzw. innowacji ekologicznych, ekoinnowacji). Prowadzone badania jakościowe dotyczą, między innymi, wpływu uwarunkowań, takich jak technologia, rynek, regulacje i cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa na rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań w analizowanych firmach. Na podstawie wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z przedstawicielami czterdziestu polskich firm, można określić czynniki determinujące ich ekoinnowacyjną działalność oraz opisać motywacje do tworzenia ekoinnowacji produktowych. Są to przede wszystkim czynniki związane z rynkiem i technologią. Wniosek ten jest zgodny z wynikami badań innych autorów, którzy podkreślają ważną rolę rynku, technologii i cech charakterystycznych firm w tworzeniu ekoinnowacji. Wyniki przeprowadzonych badań nie potwierdzają natomiast tezy podkreślającej istotną rolę regulacji dla tworzenia ekoinnowacji produktowych.

The aim of this paper is to analyse and discuss the actions undertaken by Polish enterprises operating in the field of environmentally sound technologies to create and implement innovative, environmentally friendly products (i.e. environmental innovations, eco-innovations). The qualitative study examines the impact of the determinants, such as technology, market, regulation and firm specific factors, on the development of eco-innovative solutions of analysed companies. Based on the in-depth interviews conducted with forty selected companies, it is possible to specify the determinants of firms’ eco-innovative activity and motivation factors for creating product eco-innovations in Poland. These are mainly market- and technology-related factors. This conclusion is in line with the studies emphasizing the role of market, technology and firm specific factors as the determinants of eco-innovations, but in opposition to the results supporting the thesis that regulatory aspect is highly important for the companies that create and develop environmentally friendly novelties.
Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego (10 stron)
The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors on the Example of Food Industry (10 pages)
Autor: Magdalena Klimczuk-Kochańska
Słowa kluczowe: innowacje miękkie, sektory niskotechnologiczne, sektor spożywczy, badania innowacyjności
PP. 23 - 32
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.2

Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności podmiotów działających w sektorach niskich technologii. Podjęto w nim rozważania na temat przyczyn niskiej obecności przedsiębiorstw
z takich sektorów w statystykach dotyczących innowacyjności. Przedstawiono podstawowe definicje innowacji. Ukazano specyfikę sektora spożywczego jako jednego z kluczowych sektorów gospodarki światowej. Następnie przedstawiono sposoby wprowadzana innowacji miękkich przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

The study refers to the issue of innovation entities operating in the low-tech sectors. It discusses the reasons for the low presence of companies from this kind of sectors in the statistics on innovation. The article presents the basic definitions of innovation. It shows the specificity of the food sector as one of the key sectors of the global economy. Next, reference is made to the current distribution of innovations and the specifics of soft innovation are presented, including an attempt to identify ways of soft innovations introduction by food businesses.
Sektor rolno-spożywczy jako priorytet w strategiach inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej (15 stron)
Agri-Food Industry as Priority in Smart Specialization Strategies in EU Member States (15 pages)
Autor: Marcin Kardas
Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, bibliometria, sektor rolno-spożywczy, artykuły naukowe, zgłoszenia patentowe, Unia Europejska
PP. 33 - 47
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.3

W artykule dokonano analizy strategii inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej (UE28) oraz ich specjalizacji naukowej i technologicznej pod kątem sektora rolno-spożywczego. Zidentyfikowano 24 państwa, które określiły sektor rolno-spożywczy w strategiach inteligentnych specjalizacji jako obszary priorytetowe (na poziomie krajowym lub regionalnym) oraz dokonano analizy specjalizacji naukowych i technologicznych tych państw w zakresie sektora rolno-spożywczego na podstawie analizy bibliometrycznej artykułów naukowych oraz zgłoszeń patentowych, a także danych dotyczących finansowania i zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym. Na podstawie ww. analizy wyodrębniono trzy grupy państw (liderzy skali, liderzy specjalizacji i państwa budujące skalę lub specjalizację) oraz główne wyzwania związane z ich strategiami inteligentnych specjalizacji w kontekście sektora rolno-spożywczego. Omówiono także najważniejsze ograniczenia związane z przyjętą metodą analizy i zaproponowano kierunki dalszych badań w tym zakresie.

The article presents the analysis of the smart specialization strategy in the EU Member States (EU28) and their research and innovation specializations from the perspective of agri-food industry. 24 countries were identified that indicated agri-food industry in the smart specialization strategies (at the national or regional level). Then research and technological potential and specialization of these countries in agri-food industry were analyzed. On that basis three groups of countries (leaders of scale, leaders of specialization and countries building scale or specialization) and the main challenges associated with their smart specialization strategies in the context of agri-food industry were identified. The article also discusses the limitations of the adopted method of analysis and proposes directions for further research in this area.
Zjawisko inflacji credit ratingów – czy występują różnice w determinantach credit ratingów? (12 stron)
Credit Ratings Inflation Phenomenon – Are There Any Diffrences in the Credit Ratings Determinants? (12 pages)
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Słowa kluczowe: credit rating, ryzyko upadłości, ryzyko kredytowe
PP. 48 - 59
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.4

Celem pracy stało się zweryfikowanie różnic w estymacji czynników wpływających na credit rating banków nadawanych tym samym podmiotom przez dwie agencje ratingowe. Dokonano
przeglądu literaturowego na temat zjawiska inflacji credit ratingów oraz zakupu not przez emitentów. Postawiono następujące hipotezy badawcze: 1) Credit rating banków nadawany
przez dwie agencje ratingowe determinowany jest istotnością statystyczną różnych wskaźników finansowych banków. 2) Im większa agencja ratingowa, tym bardziej optymistyczne oceny. Do badania zebrano dane dotyczące credit ratingów banków oraz wskaźników finansowychdla lat 1998–2015 w ujęciu kwartalnym i porównano wyniki dla poszczególnych grup agencji ratingowych. Próbę podzielono na trzy podpróby, mianowicie na noty nadawane jednocześnie przez S&P i Moody, S&P i Fitch oraz Moody i Fitch. Do badania wykorzystano uogólnione modele panelowe.

The aim of the paper was to verify the differences in the estimation of the factors affecting the banks’ credit ratings given the same issuers by two different rating agencies. The literature about the credit ratings’ inflation phenomenon and the credit ratings shopping has been reviewed. The following hypotheses have been put forward: Banks’ credit ratings assigned by the two rating agencies determined the significance of various financial ratios. The bigger the rating agency, the more optimistic assessment. For the purposes of the study, data have been collectedon banks’ credit ratings and their financial indicators for the years 1998–2015 on a quarterly basis and results have been compared for individual groups of credit rating agencies. The sample has been divided into three sub-samples, namely notes broadcast simultaneously by S&P and Moody, S&P and Fitch, and Moody and Fitch. In the study, the ordinary probit panel data models have been used.
Wpływ jakości zysku na zależność pomiędzy zyskiem a stopą zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie (18 stron)
Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings Relationship: Evidence from the Warsaw Stock Exchange (18 pages)
Autor: Rafał Cieślik
Słowa kluczowe: jakość zysku, stopa zwrotu, trwałość zysku, zdolność predykcyjna, wygładzanie zysku
PP. 60 - 77
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.5

W artykule podjęto próbę oceny tego czy i w jakim zakresie jakość zysku determinuje przydatność wyniku finansowego dla prognozowania ceny akcji (stopy zwrotu) w warunkach
polskiego rynku kapitałowego. Dla oceny jakości zysku wykorzystano wskaźniki oparte na czterech jego atrybutach, tj. trwałości, zdolności predykcyjnej, stopniu wygładzania zysku oraz stabilności. Wyniki badania oparte na szerokiej próbie obejmującej wszystkie niefinansowe spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2009–2016 pozwoliły potwierdzić pozytywny wpływ, jaki wywiera jakości zysku na badaną zależność. Należy jednak podkreślić, że siła tego wpływu jest zmienna w czasie i zależy od przynależności sektorowej badanej spółki.

The paper examines whether and how earnings quality affects the returns-earnings relationship taking into consideration four earnings attributes including persistence, predictability, smooth ness and stability. For a large sample of non-financial firms listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2009–2016, the study showed that earnings quality has a positive influence on the tested relationship. Moreover, the nature (parameters) of the returns/earnings relation exhibits considerable instability over time and across sectors.
Czy kontrola zarządu banku sprzyja jego stabilności? Badanie praktyk corporate governance w Europie w latach 2003–2014 (12 stron)
Does the Control of the Board of the Bank Encourage Its Stability? The Survey of Corporate Governance Practices in Europe in the Years 2003–2014 (12 pages)
Autor: Renata Karkowska
Słowa kluczowe: bankowość, kredyty zagrożone, ryzyko kredytowe, corporate governance, audyt wewnętrzny, monitoring zarządu banku
PP. 78 - 89
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.6

Ze względu na istotność funkcji, jakie banki pełnią w gospodarce, dbałość o stosowanie w nich zasad ładu korporacyjnego wydaje się mocno uzasadniona. Misja społecznej użyteczności
nakłada na banki obowiązek utrzymania stabilności, płynności i wypłacalności całego sektora. Jednak przykłady nadużyć finansowych, jakie miały miejsce podczas ostatniego
kryzysu finansowego, mogą skłaniać do zastanowienia się i budzić wiele pytań o skuteczność kontroli zarządzających ryzykiem w działalności bankowej. Celem badania jest weryfikacja
wpływu zmian w zasadach ładu korporacyjnego, a w szczególności w zakresie audytu i monitoringu zarządów na stabilności banków komercyjnych. W tym kontekście zostanie
udzielona odpowiedź na następujące pytania: czy zmiany w zakresie audytu i monitoringu zarządów banków, ograniczają podejmowane przez nie ryzyko kredytowe? Czy w krajach
o istotnym nasileniu zjawiska pokusy nadużyć, ryzyko utraty stabilności jest kontrolowane przez audyt i monitoring zarządów banków? Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie
szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie zostało przeprowadzone dla okresu 2003–2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, podając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na stabilność banków.

Due to the importance of the function that banks fulfil in the economy, the attention paid to the application of the principles of corporate governance appears to be strongly justified. The mission of social utility requires banks to maintain stability, liquidity and solvency of the entire sector. However, the examples of fraud that took place during the recent financial crisis could propel the reflection and raise many questions about the effectiveness of the control of risk managers in the banking sector. The aim of the study is to verify the impact of changes in the rules of corporate governance, in particular in the field of auditing and monitoring boards for the stability of commercial banks. In this regard, the following questions will be answered: do the changes in auditing and monitoring boards of banks reduce credit risk? In countries with a significant intensification of the phenomenon of moral hazard, is the risk of loss of stability controlled through auditing and monitoring boards of banks? The added value of this analysis is the use of a number of individual measures of corporate governance in individual banks, instead of one measure based on the overall index. The study was conducted in the period 2003–2014, for 81 commercial banks from 20 European countries. The survey results were ambiguous, calling into question a growing share of the corporate governance rules in the factors affecting the stability of banks.
Infrastruktura domowa i spożycie wybranych produktów żywnościowych wśród osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych (18 stron)
Home Infrastructure and Consumption of Selected Food Products Among People Aged 65+ in the Light of the Results of the Author’s Own Research (18 pages)
Autor: Tomasz Zalega
Słowa kluczowe: seniorzy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura domowa,, dobra trwałego użytku, produkty żywnościowe
PP. 90 - 107
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.7

W artykule zaprezentowano uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania, wyposażenia w niektóre dobra trwałego użytkowania oraz produkty żywnościowe osób w wieku
65+. Kluczowym celem autora jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej, zadowolenia z miejsca zamieszkania i warunków mieszkaniowych, a także przybliżenie infrastruktury domowej oraz spożycia produktów żywnościowych wśród seniorów. Opracowanie oparte jest na wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród osób w wieku 65 lat i więcej.

The article presents the determinants underlying the satisfaction of needs as regards housing, some durable goods and food products among people aged 65+. Its key objective is to show seniors’ housing situation, degree of contentment with place of residence and housing conditions, as well as to provide some insight into their home infrastructure and consumption of food products. The study is based on the results of the author’s own research conducted among people aged 65 and older.
Modelowanie indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (11 stron)
Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland (11 pages)
Autor: Rafał Zbyrowski
Słowa kluczowe: modelowanie wielorównaniowe,, VAR, rynek nieruchomości, nieruchomości mieszkaniowe
PP. 108 - 118

Celem autora artykułu jest próba opisania zależności pomiędzy poziomem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a zdolnością kredytową gospodarstw domowych w Polsce.
Wstępnie rozpatrywana relacja przetestowana została w oparciu o procedurę Engle-Grangera, a następnie potwierdzona przez model VAR i procedurę Johansena. Część empiryczna opracowania pozwala scharakteryzować bliżej rodzaj związku długookresowego wraz z uwzględnieniem opóźnień właściwych dla analizowanego fragmentu rynku obrotu nieruchomościami. Badane zmienne należy uznać za kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. W analizie wykorzystano dane od połowy roku 2010 do 2014.

The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper, the author tests mentioned relations according to Engle-Granger’s procedure. Moreover, the long time relation was verified by Johansen’s procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on the real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the begining of 2014.
Zaufanie i wiarygodność: pomiar i wpływ informacji o przynależności grupowej (12 stron)
Problems with Measurement of Trust and Trustworthiness. What Best Predicts Trust Game Outcomes? (12 pages)
Autor: Anna O. Kuźmińska
Słowa kluczowe: zaufanie, wiarygodność, aprobata społeczna, przynależność grupowa
PP. 119 - 130
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.9

Badanie (N = 156) miało na celu sprawdzenie wartości predykcyjnej kwestionariuszowych miar zaufania w odniesieniu do zachowania w grze oraz możliwości zastąpienia ich przez inne narzędzia. Ponadto celem była replikacja uzyskanych przez innych badaczy wyników, demonstrujących, że informacja o przynależności grupowej drugiej osoby wpływa na ufne i godne zaufania zachowanie w grze. Po wypełnieniu kwestionariuszy, uczestnicy wzięli udział w Grze Zaufania, w której manipulowano informacją na temat przynależności grupowej drugiej osoby. Analiza wyników potwierdziła przewidywania na temat braku związku pomiędzy deklaratywnymi miarami zaufania i zachowaniem w grze. Wiarygodność przewidywała natomiast miara aprobaty społecznej. Wyniki nie potwierdziły negatywnego wpływu informacji o przynależności do grupy obcej na zaufanie i wiarygodność. Obecność informacji o drugiej osobie spowodowała wyższą ufność i wiarygodność w porównaniu do grupy kontrolnej. Dyskusja odnosi się do potencjalnych przyczyn otrzymanych wyników oraz ograniczeń prezentowanego badania.

The study (N = 156) explored the predictive power of attitudinal measures of trust and trustworthiness commonly used in surveys, as well as the possibility of replacing them with other instruments. Secondly, it aimed at replicating previous findings (e.g. Gleaser et al., 2000) that cues to other person’s group membership affect trusting and trustworthy behaviour. Subjects filled in a number of questionnaires and took part in the Trust Game in which information about partner’s nationality was manipulated. Analyses demonstrated the lack of correspondence between attitudinal and past behaviour measures of trust and trustworthiness and behaviour in the Trust Game. Trustworthiness was predicted by social desirability measure. No effects of other person’s out-group membership were found in the current study. Cues to identity made participants more trustful and trustworthy towards the other person in comparison to the control condition. The interpretation of the obtained results, as well as the limitations of the study are discussed.
Pracownik i pracodawca w perspektywie studentów zarządzania – wyzwania dla edukacji menedżerskiej (15 stron)
Employee and Employer as Perceived by Management Students – Challenges for Management Education (15 pages)
Autor: Agnieszka Postuła, Anna Pawłowska
Słowa kluczowe: edukacja menedżerska, kontrakt psychologiczny, charakter relacji, metafora, pracownik i pracodawca
PP. 131 - 145
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.10

Autorki prezentują wyniki badań nad charakterem relacji między pracodawcą a pracownikiem w obszarze zarządzania. Koncentrują się na analizie postrzegania roli pracodawcy
i pracownika przez trzy grupy społeczne (Kostera, 2012) oraz jego konsekwencji dla kontraktu psychologicznego jako elementu relacji w środowisku pracy (Makin i in., 2000). W badaniu
wzięli udział studenci pierwszego roku studiów licencjackich i ostatniego roku studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UW oraz pracodawcy. W celu poznania wyobrażeń
badanych osób posłużono się techniką projekcyjną z wykorzystaniem metafor, które następnie poddano interpretacji (Morgan, 2001, Morgan, 1997). Badania wykazały, że istnieją poważne rozbieżności w postrzeganiu obu ról (pracownika i pracodawcy) w każdej grupie badanych. W artykule pokazano owo zestawienie wyobrażeń i oczekiwań badanych oraz przyczyny dysonansu, podjęto także próbę wyznaczenia potencjalnych kierunków działań naprawczych w ramach edukacji menedżerskiej.

This paper presents the results of research on the management education process concerning the employer-employee relationship. The aim of this paper is to analyze a perception of employers’ and employees’ social roles (Goffman, 1959) by diverse social groups (Kostera, 2012) and its consequences for the psychological contract which is a significant relationships factor in a working environment (Makin, Cooper and Cox, 2000). First-year students, last-year (fifth-year) students from the Faculty of Management (University of Warsaw) and employers took part in our research. In order to recognize ideas of respondents, we have used projection techniques with metaphors (Morgan, 1997) and then interpretation of metaphors followed. Our research indicated a relatively large discrepancy in this area. In conclusions we analyze this collision of respondents’ ideas and expectations, causes of this dissonance and we make an effort to set a direction of potential improvements in management education.
Cztery metodologiczne zagrożenia w naukach o zarządzaniu (11 stron)
Four Methodological Threats in Management Science (11 pages)
Autor: Grażyna Wieczorkowska, Grzegorz Król, Jerzy Wierzbiński
Słowa kluczowe: metody ilościowe, zagrożenia metodologiczne
PP. 146 - 156
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.11

W tekście omówiono cztery metodologiczne zagrożenia pojawiające się w badaniach ilościowych z zakresu nauk o zarządzaniu: (1) Zbyt mała liczba eksperymentów; (2) Słabość modeli
teoretycznych; (3) Słabość pomiaru; (4) Słabość analiz. Większość tych zagrożeń dotyczy także badań psychologicznych i socjologicznych. W podsumowanie znajdują się odpowiedzi na potencjalnie nieuzasadnione zarzuty recenzentów dotyczące próby i braku hipotez.

The text discusses four threats in the analysis of data in management science: (1) Too small number of experimental studies; (2) Weakness of theoretical models; (3) Weakness of measurement; (4) Weakness of analysis. Most of these pitfalls apply also to psychological and sociological research. The summary covers answers to reviewers’ potentially unjustified objections concerning samples and lack of hypotheses.
Uwarunkowania i znaczenie szkoleń w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy pracowników małych firmach technologicznych (11 stron)
Factors and the Importance of Formal Training in Knowledge and Skills Acquisition and Development of Employees in Small Technology Firms (11 pages)
Autor: Adrianna Jaskanis
Słowa kluczowe: szkolenie, firma technologiczna, formalne procesy uczenia się
PP. 157 - 167
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.12

Celem autorki niniejszego artykułu jest określenie możliwości uczenia się poprzez szkolenia, uwarunkowań związanych z uczestnictwem i dostępnością szkoleń oraz ocena znaczenia
wykorzystania szkoleń w procesie rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników małych firm technologicznych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych – wywiadów
z pracownikami firm technologicznych – zidentyfikowano istotne czynniki oddziaływające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz określono czynniki kształtujące dostępność szkoleń dla pracowników badanych firm. Wśród głównych warunków uczestnictwa w szkoleniach wskazuje się brak lub niedostatek niezbędnej wiedzy i umiejętność dostrzeżony przez kierownictwo firmy, a czynnikiem determinującym uczestnictwo pracownika w szkoleniu okazało się głównie zajmowane przez niego stanowisko pracy i jej charakter. Autorka określa uwarunkowania i ocenia znaczenie szkoleń w kształtowaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności wśród pracowników małych firm technologicznych. Najistotniejszymi uwarunkowaniami w zakresie możliwości szkolenia pracowników małych firm technologicznych w świetle przeprowadzonych badań są oferta szkoleń dostępna na rynku oraz oczekiwania kierownictwa firm co do wiedzy i umiejętności zdobywanych i rozwijanych przez poszczególnych pracowników.

The purpose of this article is to determine the learning opportunities through formal training, identify factors shaping the possibility of participation in trainings and evaluate the importance of trainings in knowledge and skills development of employees in small technology firms in Poland. Based on qualitative research – interviews with employees of technology firms – the conditions related to participation in trainings were defined and the factors influencing the availability of training to the employees were identified. The lack or shortage of necessary knowledge and skills noticed by the management of the firms was found to be among the main conditions for participation in trainings, and the main determinant of an employee’s participation in trainings was the position held by the employee and the job character. The article assesses the factors and importance of training in the development of appropriate knowledge and skills among employees of small technology companies. In the light of the research, the main considerations in terms of the possibility of training employees of small technology companies are the training offer available in the market and expectations of the management of companies for critical knowledge and skills acquired and developed by individual employees.
Teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (17 stron)
Empirical Aspects of Internationalization of Polish Enterprises (17 pages)
Autor: Paweł Krzewicki
Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw, proces umiędzynarodowienia, teoria handlu, model internacjonalizacji, badanie empiryczne
PP. 168 - 184
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.13

Proces internacjonalizacji stał się jednym z głównych obszarów zainteresowania ekonomii oraz nauki o zarządzaniu. Zachodzące w wymiarze globalnym zmiany, obejmujące liberalizację
handlu oraz postęp technologiczny, istotnie wpływają na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ekspansja na rynki zagraniczne staje się jednym z kluczowych wymiarów
rozwoju przedsiębiorstwa funkcjonującego w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Celem autora artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki umiędzynarodowienia
działalności przez polskie podmioty gospodarcze. Autor, stosując holistyczne podejście do omawianego zjawiska, prezentuje ramy teoretyczne, oparte na dotychczasowym dorobku
ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, a także dokonuje przeglądu literatury pod kątem badań empirycznych. Analiza została wzbogacano o wyniki prowadzonego, na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, projektu pt. „Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych”.

The process of internationalization has become one of the main areas of interest in the field of economic and management science. Global changes such as liberalization of trade and technological progress substantially influence the conditions of running a business. Expansion into foreign markets is becoming one of the key dimensions of development of enterprises that are operating in a competitive market economy. The aim of this article is to explain the phenomenon of internationalization of enterprises, in the case of Poland. The author develops a holistic approach to the discussed problem by presenting a theoretical framework – based on economic and management theories – and he makes a literature review in the empirical research context. Moreover, the analysis includes the results of “The introduction of euro currency vs. competitiveness of Polish enterprises on foreign markets” project, conducted by the author at the Faculty of Management at the University of Warsaw.
Modelowanie panelowe cyklu życia filmu kinowego w Polsce (9 stron)
Pooled Modelling of the Product Life Cycle of Feature Films in Poland (9 pages)
Autor: Rafał Zbyrowski, Natalia Gmerek
Słowa kluczowe: modelowanie danych panelowych, cykl życia filmu kinowego, przychody ze sprzedaży biletów kinowych
PP. 185 - 193
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.14

Celem autorów artykułu jest estymacja krzywej cyklu życia filmu kinowego w Polsce. Analiza została wykonana dla próby badawczej składającej się z 175 polskich filmów fabularnych,
które na przestrzeni ostatnich lat 2004–2014 obecne były w kinach. Kształt krzywej cyklu życia filmu kinowego został wyznaczony przy użyciu danych panelowych (wpływów ze
sprzedaży biletów kinowych przypadających na kopię). Dane dotyczące wpływów ze sprzedaży biletów kinowych zostały pozyskane z serwisu branżowego boxoffice.pl.

The main purpose of this article is to estimate the average product life cycle of feature films produced in Poland. The analysed sample consists of 175 motion pictures released between 2004 and 2014 for which complete data on the variables were available. The shape of movie life cycle curve was analysed using box office panel data (box office revenue per copy). The data concerning box office revenue were obtained from the boxoffice.pl website.
Uwarunkowania oraz konsekwencje wymuszonej fluktuacji sprzedawców (7 stron)
Determinants and Consequences of Involuntary Turnover of Sales Personnel (7 pages)
Autor: Krzysztof Cybulski
Słowa kluczowe: wymuszona fluktuacja sprzedawców, koszty fluktuacji, przyczyny wymuszonej fluktuacji, konsekwencje fluktuacji, redukowania poziomu fluktuacji
PP. 194 - 200
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.15200

Wpływ zarówno dobrowolnej, jak i wymuszonej fluktuacji sprzedawców na praktycznie wszystkie organizacje działające w różnych branżach jest kosztowny i niezmiernie uciążliwy.
W niniejszym tekście autor uzasadnia tezę, że coraz bardziej dotkliwe zjawisko, fluktuacji sprzedawców również wymuszonej jest przede wszystkim konsekwencją złego zarządzania
organizacjami sprzedażowymi. Odzwierciedla ono brak doświadczenia oraz deficyt podstawowych kompetencji oraz umiejętności menedżerów sprzedaży do radzenia sobie z problemami
podległych zespołów sprzedażowych. Precyzyjna analiza zjawiska wymuszonej fluktuacji nie tylko pozwoliła na identyfikację jej przyczyn i konsekwencji, ale ponadto umożliwiła wskazać konkretne działania konieczne dla ograniczenia jej skali.

Both voluntary and involuntary turnover of sales personnel has a costly and troublesome impact on virtually all firms operating in different industries. In this paper the author argues that an increasingly important phenomenon of especially involuntary sales force turnover derives mostly from poor managerial practices and, to a certain extent, reflects the inability of sales managers to deal with sales teams problems. An accurate analysis of the phenomenon allowed for identifying practical solutions and showing specific necessary actions that would reduce the volume of sales force involuntary turnover and curb its negative consequences.
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a Inwestycyjna Ścieżka Rozwoju. Przypadek krajów grupy Wyszehradzkiej (12 stron)
Foreign Direct Investment and Investment Development Path. The Case of Visegrad Countries (12 pages)
Autor: Grzegorz Tchorek
Słowa kluczowe: eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, efekty spillover
PP. 201 - 212
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.16

Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli BIZ w transformacji gospodarczej i podniesieniu zdolności eksportowych gospodarek państw grupy Wyszehradzkiej. W pierwszej części
opisano możliwe korzyści z BIZ, natomiast w drugiej warunki osiągania profitów z obecności inwestorów zagranicznych. Trzecia część poświęcona jest analizie relacji między napływem
BIZ i zdolnością do ich eksportu z wykorzystaniem koncepcji Inwestycyjnej Ścieżki Rozwoju. W czwartej części przedstawiono dane oraz fakty związane z napływem i odpływem BIZ
krajów grupy Wyszehradzkiej. Głównym przesłaniem artykułu jest to, że przyciąganie inwestycji zagranicznych nie może być celem samym w sobie. Powinny one służyć poprawie zdolności eksportowej i innowacyjnej gospodarki lokalnej. Wymaga to inteligentnej polityki przyciągania inwestycji „dobrej jakości”. Możliwość osiągania korzyści z obecności BIZ, ich wiedzy, technologii i dostępu do rynków zależą od cech określanych jako zdolności absorpcyjne. Zwiększanie możliwości absorpcyjnych gospodarki, oznaczające podniesienie jakości czynników wytwórczych, sprzyja możliwości eksportu kapitału i zwiększaniu obecności krajowych podmiotów na rynkach zagranicznych w formie BIZ.

The main aim of the article is to describe shortly the role of FDI in economic transformation and increasing export capabilities of the Visegrad countries. In the first part potential benefits of FDI are described, and in the second one conditionality of gaining profits from FDI presence is outlined. The third part is dedicated to analysing the relation between the FDI inflow and the ability to export FDI using the concept of Investment Development Path. In the fourth part, data and facts related to inward and outward FDI of the Visegrad countries are recalled. The main message from the article is that attracting FDI cannot be the goal in itself. It should serve to improve export and innovation capabilities of a local economy. It also demands a smart policy dedicated to attracting “good quality” investment. Potential benefits brought about by the FDI presence and access to related knowledge and technology depend on absorption capacity. Increased absorption capability of an economy, namely improved quality of production factors, enhances opportunities for capital export and presence in foreign markets in the form of FDI.
Reguły fiskalne w Polsce (11 stron)
Fiscal Rules in Poland (11 pages)
Autor: Anna Kawarska
Słowa kluczowe: reguły fiskalne w Polsce, numeryczne reguły fiskalne, proceduralne reguły fiskalne
PP. 213 - 223
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.17

Artykuł usnięto.

The article has been removed.
Wykorzystanie portali randkowych do nawiązywania relacji społecznych (12 stron)
The use of online dating sites to establish social relations (12 pages)
Autor: Oskar Szumski, Marek Zborowski
Słowa kluczowe: portal społecznościowy, portal randkowy, relacje społeczne
PP. 237 - 248
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.19

Rozwój technologii informatycznych i przeniesienie dużej części życia do rzeczywistości wirtualnej spowodowały popularyzację wykorzystania portali społecznościowych do nawiązywania m.in. relacji biznesowych, towarzyskich i związanych z hobby. Brakuje jednak badań naukowych skupionych na analizie portali i aplikacji wykorzystywanych przez dorosłych w ramach poszukiwania wirtualnych znajomości poprzez portale randkowe i inne serwisy internetowe tej klasy. Niniejsze badanie ma na celu analizę wykorzystania portali społecznościowych i randkowych do nawiązywania specyficznych relacji związanych ze strefą prywatną. Badani zostali wyłonieni spośród grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Badania potwierdziły zmianę w podejściu do nawiązywania znajomości z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz portali i aplikacji randkowych.

Popularity of information technologies and transfer of big part of personal life to virtual reality enabled more frequent use of social networks to establish relationship including business, social and related to hobbies. There can be noticed lack of research focused on the analysis of portals and applications used by adults within the framework of the search for knowledge through virtual dating sites and other Internet services of this class. Goal of presented research is to analyse the use of social network and dating applications to establish relationship specific for personal sphere of life. Research group was identified from within students of Warsaw University. Research proved change in approach to dating portals and applications from the perspective of establishing new relationship.
Zastosowanie metody Sheparda do szacowania nieruchomości (8 stron)
The Application of the Shepard’s Interpolation for a Property Valuation (8 pages)
Autor: Rafał Zbyrowski
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, mieszkalnictwo, modelowanie na rynku nieruchomości, szacowanie i wycena mieszkań
PP. 249 - 256
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.22.20

Celem badania jest ocena przydatności metody interpolacji Sheparda do szybkiego wspomagania wyceny nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie. W świetle zaprezentowanej
analizy empirycznej można sformułować następującą hipotezę badawczą: metoda Sheparda pozwala w sposób zautomatyzowany szacować wartość nieruchomości mieszkaniowych na
podstawie jej własności interpolacyjnych, stanowiąc interesujące narzędzie wspomagające pracę ekspertów od wyceny nieruchomości. Metoda interpolacji Sheparda została pierwotnie
stworzona do opisu zmiennych w przestrzeni dwuwymiarowej. Stąd w analizie empirycznej posłużono się przykładem oszacowania wartości mieszkań dla dzielnicy Białołęka, w której
dominujące znaczenie posiadają dwie zmienne, tj. liczba metrów kwadratowych i liczba lat budynku. Przykład zastosowania wyceny na podstawie metody Sheparda został skonfrontowany z oszacowaniami modelu regresji liniowej. Ponadto w opracowaniu poruszono kwestie związane z trudnościami procesu wyceny mieszkań w kontekście oddziaływania procesów mikro i makroekonomicznych.

The main purpose of this paper is an application of Shepard’s interpolation method in valuing flats in Warsaw. This method was originally invented for a two-dimensional interpolation. Therefore the aplication is based on district “Białołeka”, where the major issues are a number of square meters and age of building. The case of the application of Shepard’s interpolation method to a database on “Białołęka” is compared to a classic linear regression model. This article also describes the background of valuing real estates using automatic or mathematical methods in the conclusions. These quantitative methods may be very useful for experts as a fast support. Anyway the experts should be aware of its adventages and disadventages. The market in Poland is shaped by many micro- and macroeconomic processes, hence valuing is a challenge even for experts.
Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce w latach 2010–2014 (13 stron)
Nurses Wages in Poland in 2010–2014 (13 pages)
Autor: Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński
Słowa kluczowe: wynagrodzenia pielęgniarek,, przeciętna płaca
PP. 257 - 269
DOI: 0.7172/1733-9758.2016.22.21

Wynagrodzenia pielęgniarek od lat budzą kontrowersje. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian poziomu wynagrodzeń pielęgniarek w Polsce w latach 2010–2014, przeprowadzona na bazie dostępnych danych statystycznych. W analizowanym okresie tempo wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek było najniższe, zarówno w porównaniu z przeciętnymi płacami osób pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, jak i płacami pracowników pozostałych zawodów medycznych. Po uwzględnieniu stopy inflacji zaobserwowano w latach 2010–2014 spadek płacy realnej pielęgniarek o 2,3%. Dane pochodzące z różnych źródeł pokazują istotne różnice poziomu średniej płacy brutto pielęgniarek. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kompleksowych i wiarygodnych badań dotyczących wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Nurses wages are controversial for years. The aim of the study was to analyze changes in the level of nurses wages in Poland in 2010–2014 based on available statistical data. In the analyzed period, the nurses salaries growth rate was the lowest, both in comparison with the average wages of people working in entities employing more than 9 persons and with wages of employees of other medical professions. After taking into account the inflation rate, 2.3% of decline in real nurses wages was observed in 2010–2014. Data from different sources show significant differences in the level of average nurses gross wages. It is therefore necessary to conduct comprehensive and reliable study on the salaries of workers in medical profession in Poland.