Numer 2/2015

Od redaktora naukowego

Drugi numer półrocznika dla roku 2015 został podzielony na dwie części: anglo- języczną i polskojęzyczną. Część angloję- zyczną otwiera artykuł Magdaleny Popowskiej i Patrycji Nalepy zatytułowany Lean startup as a new way of managing technol- ogy ventures on the example of Wlcome app. W tekście Autorki podjęły temat metody lean startup jako sposobu na wyelimino- wanie niektórych z niepewności zakładania firm związanych z nowymi technologiami. Analiza zalet tej metody przeprowadzona jest na przykładzie Wlcome app.

Tekst Aki Harima, Motivation of Japanese Descending Diaspora Entrepreneurs, poświęcony jest motywacjom japońskich przedsiębiorców funkcjonujących na sześciu wschodzących rynkach. Wyniki parte są na badaniu przeprowadzonego przez Autorkę według zasad Teorii Ugruntowanej.

Rafael González i Christopher Stehr The effects of international study tours in the decision of students to go to work abroad – the example of the GGS’ IST to Turkey and Russia piszą o wpływie zagranicznych wymian studenckich na motywację do podjęcia pracy za granicą. W tekście przed- stawione są badania na studentach the Ger- man Graduate School of Management and Law in Heilbronn, którzy wizytiwali Rosję i Turcję.

Kolejny tekst The Practices of Mico- Innovation in Chinese Enterprises: Traits, Types and Affecting Factors, stworzony przez czterech Autorów Qing Zhou, Wei Yang, Xiangyuan Ma i Gang Fang, poświęcony jest mikroinnowacyjom wprowadzanym przez chińskie firmy. Autorzy analizują rodzaje mikroinnowacji oraz ich wpływ na przedsiębiosrtwa przy uwzględnieniu zaso- bów wewnętrznych firm.

Krzysztof Goś jest Autorem tekstu: The key advantages and disadvantages of matrix organizational structures, w którym dokonany jest przegląd literatury dotyczący zalet i wad macierzowej struktury organizacyjnej. Autor wnikliwie analizuje dotychczasowe osiągnięcia badaczy 

Tekst Investigating the Framework for Examining the Factor Influencing on Voca- tional Education and Training (VET) as the Crucial Factor of Self-employment and Entrepreneurship Development, którego Autorem jest Muhammad Kamran, dotyczy metody szkolenia zawodowego, które podnosić ma umiejętności przedsiębiorcze uczestników oraz zwiększać ich chęć do bycia samozatrudnionym. Autorka analizuje poszczególne cechy treningu i ich wpływu na postawę przedsiębiorczą.

Lizabeth Martínez i Jaime Muñoz są Autorami tekstu Priority Criteria and Alternatives for University Business Incubators in the Entrepreneurial Process in Mexico, w którym wykorzystując teorię rozwoju gospodarczego wg. Schumpetera analizują kluczowe czynniki dla procesu innowacji w przedsiębiorczości.

Część polskojęzyczną otwiera artykuł Arkadiusza Świadka i Barbary Czernia- chowicz pt. Odbiorcy w kształtowaniu inno- wacyjności polskiego systemu przemysłowego, opisujący badanie na próbie przedsię- biorstw przemysłowych w Polsce na bazie, którego wyciągają wnioski dotyczące moż- liwości prowadzenia przyszłej polityki inno- wacyjnej przez państwo polskie.

Marzena Starnawska w artykule pt. Analiza dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce – o zasobach i ich pozyskiwa- niu w przedsiębiorczości społecznej analizuje dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych pod kątem posiadanych przez nie zasobów. Dane dotyczące firm zostały pobrane z portalu zajmującego się tematyką przedsiębior- czości społecznej Atlas. W tekście anali- zowane są również sposoby pozyskiwania i wykorzystywania zasobów ze względu na profil przedsiębiorstwa.

Marek Gnusowski w swoim tekście pt. Przedsiębiorczość polskich prawników analizuje rynek usług prawnych w Polsce. Wska- zuje na nowy trend w tym obszarze polegający na coraz częstszym prowadzeniu własnych firm przez prawników. Autor opisuje niezbędne kompetencje, które są podstawą dla przedsiębiorczych działań prawników. 

Kolejny tekst pt. Postawy przedsiębiorcze studentów wybranych uczelni Lubelszczyzny a rozwój przedsiębiorczości akademickiej autorstwa Moniki Jakubiak i Krystyny Buchty zwraca uwagę na potrzebę współpracy między nauką a biznesem, w czym pomocne ma być kształcenie studentów w tym kierunku. Autorki opracowały czynniki determinujące postawy przedsiębiorcze badanych przez siebie studentów.

Tomasz Zalega w tekście pt. Ekonomia ewolucyjna jako jeden z nurtów współczesnej ekonomii – zarys problematyki prezentuje jeden z popularnych obecnie nurtów. Autor analizuje charakterystyki owego nurtów oraz historii jego powstawania.

Ostatni artykuł należy do Marzeny Mieczkowskiej i Joanny Zioło. Tekst pt. Badanie zależności między stylem kierowania, a efektywnością pracy oraz samooceną pracownika jest opisem badania dotyczącego stylu kierowania przełożonego a preferencji pracownika w tym obszarze.

Numer zamyka recenzja książki autorstwa Jerzego Kisielnickiego pt. Zarządzanie i Informatyka, napisana przez prof. zw. dr. hab. Witolda Chmielarza.

Redakcja Pisma „Studia i Materiały” 

 

Zawartość numeru

Od Redakcji (7 stron)
PP. 0 - 6

Strona tytułowa 

Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App (15 stron)
Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App (15 pages)
Autor: Magdalena Popowska, Patrycja Nalepa
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, lean startup, Lean Canvas, startupy technologiczne,
PP. 7 - 21
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.1

Bańka dot-com z lat dziewięćdziesiątych uświadomiła przedsiębiorcom z branży technologicznej, że nawet doskonałe pomysły realizowane przez niesamowite zespoły nie są wystarczające, aby zapewnić sukces startującej firmie. Największe ryzyko dla start-upów stanowią liczne niewiadome, ich rynek i klienci nie są znane, a ich model biznesowy nie jest jeszcze potwierdzony. Sukces takiego przedsięwzięcia wymaga rygorystycznego procesu, który pozwoli na potwierdzenie różnych założeń pomysłu na biznes. Metoda Lean Startup, wprowadzona przez E. Riesa, daje szansę na wyeliminowanie niektórych z niepewności, a zatem na zmniej- szenie ryzyka związanego z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej. Mimo że nie jest to metoda prosta, jako że wymaga ona minimalnej wiedzy z zarządzania i pewnych umiejętności analitycznych, stała się ona wysoce zalecanym narzędziem. 

 

The dot-com bubble in the 1990s made the technology industry aware that even excellent ideas backed by amazing teams are not sufficient to ensure a startup’s success. The biggest risk of startups is that they have to operate within many uncertainties, their market and customers are unknown, and their business model is not yet validated. Therefore, successful execution of such a venture requires a rigorous process that would validate different assumptions of the business idea. The Lean Startup method, introduced by E. Ries, gives the opportunity to eliminate some of the uncertainties and, therefore, to reduce the risks associated with starting a new business. Although this is not an easy method, as it requires minimum management knowledge and some analytical skills, it has become a highly recommended tool.
Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App (15 stron)
Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App (15 pages)
Autor: Magdalena Popowska, Patrycja Nalepa
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, lean startup, Lean Canvas, startupy technologiczne,
PP. 7 - 21
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.1

Bańka dot-com z lat dziewięćdziesiątych uświadomiła przedsiębiorcom z branży technologic- znej, że nawet doskonałe pomysły realizowane przez niesamowite zespoły nie są wystarczające, aby zapewnić sukces startującej firmie. Największe ryzyko dla startupów stanowią liczne niewiadome, ich rynek i klienci nie są znane, a ich model biznesowy nie jest jeszcze potwi- erdzony. Sukces takiego przedsięwzięcia wymaga rygorystycznego procesu, który pozwoli na potwierdzenie różnych założeń pomysłu na biznes. Metoda Lean Startup, wprowadzona przez E. Riesa, daje szansę na wyeliminowanie niektórych z niepewności, a zatem na zmniejszenie ryzyka związanego z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej. Mimo że nie jest to metoda prosta, jako że wymaga ona minimalnej wiedzy z zarządzania i pewnych umiejętności analitycznych, stała się ona wysoce zalecanym narzędziem. 

 

The dot-com bubble in the 1990s made the technology industry aware that even excellent ideas backed by amazing teams are not sufficient to ensure a startup’s success. The biggest risk of startups is that they have to operate within many uncertainties, their market and customers are unknown, and their business model is not yet validated. Therefore, successful execution of such a venture requires a rigorous process that would validate different assumptions of the business idea. The Lean Startup method, introduced by E. Ries, gives the opportunity to eliminate some of the uncertainties and, therefore, to reduce the risks associated with starting a new business. Although this is not an easy method, as it requires minimum management knowledge and some analytical skills, it has become a highly recommended tool.
Motivation of Japanese Descending Diaspora Entrepreneurs (15 stron)
Motywacja przedsiębiorców diaspory japońskiej będących potomkami emigrantów (15 pages)
Autor: Aki Harima
Słowa kluczowe: motywacja przedsiębiorcza, przedsiębiorczość diaspory, przedsiębiorcy diaspory-potomkowie emigrantów
PP. 22 - 36
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.2

W artykule zaprezentowano motywację przedsiębiorczą członków diaspory japońskiej prowa- dzących działalność gospodarczą w krajach wschodzących. Pomimo że odgrywają oni coraz ważniejszą rolę we współczesnej transnarodowej gospodarce (Newland i Tanaka, 2010), badacze dotychczas głównie koncentrowali się na przedsiębiorcach pochodzących z krajów rozwijają- cych się i migrujących do krajów bardziej rozwiniętych. Niemniej jednak także przedsiębiorcy pochodzący z krajów rozwiniętych zakładają przedsiębiorstwa w krajach wschodzących. Osoby te były z reguły pomijane w dotychczasowych badaniach, chociaż zakłada się, że ich działania przedsiębiorcze mają pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną. Wnoszą one bowiem do krajów wschodzących wiedzę, zasoby i informacje z krajów rozwiniętych. Przede wszystkim stosunkowo sprzeczne z intuicją wydawać się może to, że przenoszą się ze środowisk bardziej bezpiecznych w miejsca o warunkach najwyraźniej mniej atrakcyjnych. Wiedza o czynnikach skłaniających je do podejmowania działań przedsiębiorczych jest nadal niewielka. W artykule po raz pierwszy przedstawiono bardzo złożone czynniki motywacyjne na podstawie wielu studiów przypadku przeprowadzonych wśród przedsiębiorców japońskich w krajach wschodzących. Główne pytanie badawcze brzmi: co skłania członków diaspory japońskiej do podjęcia działań przedsiębior- czych w krajach wschodzących? Wybraną metodą jest teoria ugruntowana (Charmaz, 2014), zgodnie z którą dokonano opisowej analizy i kodowania danych empirycznych. W końcowej części artykułu, opierając się na badaniu empirycznym, określono sześć głównych czynników motywacyjnych. 

 

This paper explores entrepreneurial motivation of Japanese diaspora entrepreneurs conduct- ing their business in emerging countries. While diaspora entrepreneurs play an increasingly significant role in the modern transnationalizing economy (Newland & Tanaka, 2010), previ- ous scholars have predominantly focused on those who originate from developing countries and migrate to more developed ones. There are, however, also entrepreneurs who originate from developed countries and establish their business in emerging countries. These people are almost invisible in the previous research even though their entrepreneurial activities are assumed to have positive impacts on the local economy. They transfer knowledge, resources and information from developed countries to emerging countries. In the first place, it sounds rather counter-intuitive that they move from richer and more secure contexts to apparently less attractive conditions. We know still very little about their entrepreneurial motivations. This paper takes a first step to investigate their highly complex motivations by conducting multiple case studies with Japanese entrepreneurs in several emerging countries. The central research question to be answered is: what drives Japanese diasporans to become entrepreneurs in emerging countries? A grounded theory (Charmaz, 2014) approach will be chosen and the empirical data will be analyzed descriptively and coded. At the end of this paper, six main motivational factors are identified through an empirical study.
Wpływ międzynarodowych wizyt studyjnych na decyzje studentów o podjęciu pracy za granicą na przykładzie wizyty uczestników z Niemieckiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Turcji i Rosji (13 stron)
The Effects of International Study Tours in the Decision of Students to Go to Work Abroad – The Example of the GGS’ IST to Turkey and Russia (13 pages)
Autor: Rafael González, Christopher Stehr
Słowa kluczowe: motywacja, międzynarodowe wizyty studyjne
PP. 37 - 49
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.3

Większość dotychczasowych badań dotyczących międzynarodowych wizyt studyjnych koncen- truje się na możliwościach kształcenia i międzykulturowych aspektach uczestnictwa w tego rodzaju programach mobilności. Zasób literatury traktującej o związku między udziałem w nich a ewentualną motywacją studentów do podjęcia pracy za granicą nie jest jednak obszerny. Przedstawione w artykule badania dowodzą, że w warunkach globalizacji z takich wyjazdów może wynikać wiele korzyści, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw usiłuje, czasem bez powodzenia, pozyskać odpowiednich pracowników na odpowiednie stanowiska. Uczestnictwo w programie studyjnym może nie tylko pomóc w przygotowaniu przyszłego globalnego mene- dżera, lecz również skłonić go do przyjęcia wysokiego stanowiska za granicą

 

Until now, much of the research on International Study Tours has focused on the learning opportunities and intercultural advantages of participating in such mobility programmes. However, there has been limited literature on the relationship between joining these study trips and the motivation that students might get to start working abroad. This new research promi- ses many advantages for our globalized world as more and more companies struggle to get the right people at the right place – sometimes without success. The possibility of participating in such a study programme could not only contribute to preparing a future world manager, but it could also prompt him to accept a top position in a country other than his own.
Praktyki w zakresie mikroinnowacji w przedsiębiorstwach chińskich – cechy, typy i determinanty (15 stron)
The Practices of Micro-Innovation in Chinese Enterprises: Traits, Types and Affecting Factors (15 pages)
Autor: Qing Zhou, Wei Yang, Xiangyuan Ma, Gang Fang
Słowa kluczowe: mikroinnowacje, podstawowe typy, determinanty, badania empiryczne
PP. 51 - 65
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.4

Mikroinnowacje, jako rodzaj innowacyjnego sposobu myślenia i proces innowacyjny, można podzielić na mikroinnowacje ciągłe, imitacyjne i niezależne. Podział ten oparty jest na wymia- rach innowacyjności, zakłóceń rynku i powtarzalności w dziedzinie innowacji. Na podstawie badań teoretycznych i empirycznych w artykule dokonano analizy wpływu głównych determi- nant mikroinnowacji na kształtowanie ich typów. Determinanty te, do których należą zasoby produktywne, zasoby zarządcze i ograniczenia zewnętrzne, wywierają bardziej znaczący wpływ na mikroinnowacje imitacyjne, a jednocześnie wykazują mniejszą korelację z mikroinnowa- cjami niezależnymi i ciągłymi. Wdrażając mikroinnowacje, przedsiębiorstwa powinny wybrać odpowiedni typ lub odpowiednie kombinacje różnych typów mikroinnowacji na podstawie kompleksowej analizy wewnętrznych zasobów produktywnych, zasobów zarządczych oraz ograniczeń zewnętrznych. 

 

Micro-innovation, a kind of innovative thinking and innovative manner, can be divided into continuous micro-innovation, imitating micro-innovation and independent micro-innovation based on the dimensions of innovativeness, market disruption and repetitiveness in the inno- vation domain. On the basis of theoretical and empirical research, this paper analyzes the impact of the main micro-innovation affecting factors on micro-innovation types. Affecting factors including productive resources, management resources and external restrictions have a more prominent impact on imitating micro-innovation, while having a lower correlation with independent micro-innovation and continuous micro-innovation. Enterprises should select an appropriate micro-innovation type or different type combinations according to the comprehensive analysis of enterprise internal productive resources, management resources and external restrictions when implementing micro-innovation.
Kluczowe zalety i ograniczenia macierzowych struktur organizacyjnych (18 stron)
The Key Advantages and Disadvantages of Matrix Organizational Structures (18 pages)
Autor: Krzysztof Goś
Słowa kluczowe: struktury macierzowe, organizacje macierzowe, zarządzanie macierzowe, zespoły międzyfunkcyjne
PP. 66 - 83
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.5

W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury dotyczącej kluczowych zalet oraz ograniczeń koncepcji macierzowych struktur organizacyjnych. Po krótkim wprowadzeniu do dziedziny zidentyfikowano w nim i omówiono osiem kluczowych cech organizacji macierzowych. Przeprowadzona analiza publikacji wykazała, że trzy ze wspomnianych cech są przeważnie postrzegane jako zalety organizacji macierzowych, jedna jako ich ograniczenie, zaś pozostałe cztery budzą kontrowersje wśród teoretyków co do ich pozytywnego bądź negatywnego charakteru. Owe kontrowersyjne cechy wskazano jako proponowany obszar do dalszych badań

 

The article is a review of the literature on the key advantages and disadvantages of matrix organizational structures. After providing a brief introduction into the discipline, it identifies and discusses eight major characteristics of matrix organizations. In the reviewed publica- tions, three characteristics are considered primarily as advantages of matrix structures, one as a disadvantage, whereas the four remaining arouse controversies as to their beneficial or nega- tive nature. The controversial characteristics are indicated as a field for further investigation.
Analiza ram badania czynników wpływających na kształcenie i szkolenie zawodowe jako zasadniczy element rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości (11 stron)
Investigating the Framework for Examining the Factors Influencing Vocational Education and Training (VET) as the Crucial Factor of Self-Employment and Entrepreneurship Development (11 pages)
Autor: Muhammad Kamran
Słowa kluczowe: kształcenie i szkolenie zawodowe, przedsiębiorczość, skuteczność kształcenia i szkolenia zawodowego
PP. 84 - 94
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.6

Głównym celem artykułu jest analiza dotychczasowych prac naukowych poświęconych sku- teczności kształcenia i szkolenia zawodowego. Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala na zwiększenie potencjału jednostek i umożliwia dywersyfikację decyzji, prowadząc do rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Większość osób kształcących się zawodowo wnosi wkład w programy przedsiębiorczości na pewnym etapie swojego kształcenia. W artykule badacz zaprezentował wpływ weryfikacji programu nauczania i kształcenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości, szkolenia w zależności od potrzeb, wzajemnych powiązań z prze- mysłem, umiejętności przystosowania zawodowego, ocen i egzaminów, zasobów fizycznych i doboru uczestników szkolenia na skuteczność kształcenia i szkolenia zawodowego. Struktury zawodowej rynku pracy i jego instytucji dotyczy teoria kapitału ludzkiego, kładąca nacisk na możliwość podwyższenia wydajności indywidualnej i organizacyjnej poprzez kształcenie i szkolenie (Becker 1962). Większość badaczy wiąże kształcenie i szkolenie zawodowe z tą właśnie teorią. W celu zwiększenia skuteczności tego rodzaju kształcenia, uznawanego za istotny czynnik rozwoju w każdym kraju, należy zatem przeprowadzić analizę dotychczasowych prac naukowych w tym zakresie. 

 

The main purpose of this study is to analyze the existing work of researchers in respect of effectiveness of vocational education and training (VET). Vocational education and training enhances human potentials and diversifies peoples’ choices in order to promote self-employment and entrepreneurship development. Most of the vocational education students contribute to entrepreneurship programs at some point during their vocational education path. In this study, the researcher has discussed the impact of Curriculum Revision and Vocational Entrepreneur- ship Education, Need Based Training, Interrelation with Industry, Employability, Assessment and Examination, Physical Resources and Trainee Selection on VET effectiveness. Human Capital Theory, which emphasizes the contribution of education and training to individual as well as organization productivity (Becker 1962), is related to the occupational structure of the labor market and the labor market institutions. Most of the researchers have linked vocational education and training with Human Capital Theory. So, it is necessary to study the existing work of researchers in context of vocational education and training so that VET effectiveness can be increased, which is considered as an important factor of development in any country.
Priorytetowe kryteria i alternatywy stosowane przez akademickie inkubatory przedsiębiorczości w procesie przedsiębiorczym w Meksyku (11 stron)
Priority Criteria and Alternatives for University Business Incubators in the Entrepreneurial Process in Mexico (11 pages)
Autor: Lizbeth Martínez Ramírez, Jaime Muñoz
Słowa kluczowe: AHP, inkubatory przedsiębiorczości, innowacje, przedsiębiorczość
PP. 95 - 105
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.7

Według teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera proces innowacyjny jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorczości. Nie wszyscy przedsiębiorcy dokonują jednak innowacji i nie wszystkie innowacje warunkują przedsiębiorczość. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) zostały uznane za główny czynnik procesu przedsiębiorczego, w ramach którego – jeśli dojdzie do innowacji – otwierają się szerokie perspektywy sukcesu gospodarczego. Obecnie na świecie AIP są zaliczane do kategorii podmiotów wyznaczających kierunki w procesie przedsiębiorczym. Jednym z ich celów jest tworzenie przedsiębiorstw, które ostatecznie mogą utrwalić swoją pozycję na rynku. Artykuł ma na celu określenie za pomocą metody AHP hierarchii kryteriów wydajności AIP z wykorzystaniem wymienionych w literaturze różnych poziomów wpływu. Są to: a) działania gospodarcze, b) narodowy plan rozwoju oraz c) działania naukowe. Kryteria te wiążą się z czterema charakterystycznymi funkcjami AIP: i) dostarczanie środków produkcji, ii) rozwijanie kultury przedsiębiorczości, iii) nawiązywanie kontaktów z rynkiem w celu utworzenia bazy przyszłych przedsiębiorstw oraz iv) wywoływanie „efektu przyciągania”. Hipoteza postawiona w artykule głosi, że klasyfikacja AIP nie tylko umożliwia określenie ich głównych cech, lecz również wskazuje normatywne zastosowanie kryteriów i alternatywnych sposobów osiągnięcia wydajności w celu tworzenia i wspierania rozwoju solidnych i stabilnych przedsiębiorstw niezależnie od cech uczelni sponsorującej. Weryfikacji tej hipotezy dokonano na bazie analizy trzech najważniejszych meksykańskich AIP. Wyniki wskazują, że chociaż badane AIP stanowią specyficzny rodzaj inkubatorów przedsiębiorczości, różnią się pod względem stosowanych kryteriów i alternatyw- nych sposobów osiągania wydajności. 

 

The Schumpeterian theory of economic development establishes the innovation process as a key factor for entrepreneurship. Nevertheless, not every entrepreneur exercises innovation and not every innovation leads to entrepreneurship. University Business Incubators (UBIs) have been considered as the main factor for entrepreneurial process in which if innovation takes place, the perspective of economic success becomes wide open. Currently, UBIs are typified and considered around the world as guides in the process of entrepreneurship; one of their objectives is the creation of startups that can eventually consolidate in the market. The aim of this work is to identify by means of the Analytic Hierarchy Process (AHP) the priority of UBIs performance criteria on the basis of the main levels of impacts the litera- ture remarks on: a) economic action, b) National Development Plan and/or c) scientific action. These criteria are related with four characteristic UBIs functions: i) provision of means of production, ii) strengthening entrepreneurship culture, iii) bonding with the mar- ket to generate a base of future firms, and, iv) creating pull effect. The hypothesis of this work is that UBIs classification not only allows for identifying their main characteristics but it also points toward a normative application of criteria and alternatives of performance, in order to reach the objective of creating and fostering solid and stable enterprises, no matter the sponsoring university characteristics. We tested it by analyzing the three most important Mexican UBIs. The results show that although the analyzed UBIs are a specific type of business incubators, their criteria and alternatives of performance differ among them.
Odbiorcy w kształtowaniu innowacyjności polskiego systemu przemysłowego (13 stron)
Customers and the innovation activity of industrial system in Poland (13 pages)
Autor: Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz
Słowa kluczowe: innowacja, system, łańcuch dostaw, region, przemysł
PP. 106 - 118
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.8

Polska należy do krajów doganiających z luką technologiczną szacowaną na kilkadziesiąt lat. Według danych GUS w przedsiębiorstwach przemysłowych zarysowuje się tendencja do przewagi wdrożeń nowych procesów technologicznych nad produktami, co świadczy o spe- cyfice preferencji krajowych podmiotów. Jednocześnie jest to kierunek odmienny, do tego, co obserwujemy w bardziej rozwiniętych krajach. W środowisku osób odpowiedzialnych za politykę krajową i samorządową padają sugestie czy wręcz zarzuty, że powinniśmy zmierzać do oferowania rozwiązań będących właśnie rozwiązaniami krańcowymi w łańcuchu dostaw, a nie pośrednimi, które są mało rozwojowe dla przedsiębiorstw. Powstaje zatem pytanie, czy w krajowym systemie gospodarowania, na tym etapie rozwoju Polski, aktywność innowacyjna jest wyższa w przedsiębiorstwach, które oferują swoje rozwiązania użytkownikowi finalnemu – detalicznemu, czy może w tych, które funkcjonują jedynie jako pośrednik, często w mię- dzynarodowym łańcuchu dostaw, będąc tylko ogniwem w skomplikowanych zależnościach produkcyjno-logistycznych. W konsekwencji – czy krajowa polityka innowacyjna powinna w dalszym ciągu wspierać tworzenie i przepływ technologii do przedsiębiorstw, które są pod- dostawcami nowych rozwiązań w łańcuchu dostaw, czy powinna być ukierunkowana na te tworzące gotowe rozwiązania dla krańcowego użytkownika. Warto zwrócić uwagę, że wnioski płynące z międzynarodowych badań wprost nakłaniają do tworzenia instrumentów polityki innowacyjnej optymalnych w relacji do poziomu rozwoju technologicznego, czyli jego dystansu (odległości) do zjawisk obserwowanych u przywódców postępu światowego ze względu na zróżnicowane zdolności absorpcyjne.

Próba badawcza obejmuje 5209 przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Zastosowana metodyka bazuje na rachunku prawdopodobieństwa, a dokładnie modelowaniu typu probit (modele jednoczynnikowe) i logit (modele wieloczynnikowe). 

 

Poland is among the countries catching up with the technological gap estimated at several tens of years. According to the data obtained from GUS (Central Statistical Office), in industrial enterprises the implementation of new technological processes prevails over the products, which demonstrates the specificity of national preferences of entities. At the same time it is a different direction so as not to formulate the opposite view to what can be observed in more developed countries. Among those responsible for the national policy and local government suggestions or even complaints appear that we should strive to offer solutions that are mar- ginal and not intermediate in the supply chain, which are a little development for businesses. Therefore, a question arises as to whether within a national system of management, at this stage of development of Poland, innovative activity is higher in companies that offer their solutions to the end-user - retailer, or perhaps to those that operate only as an intermediary, often in the international supply chain, being only the link in the complex relationships between production and logistics? As a consequence, should the national innovation policy continue to support the creation and transfer of technology to companies that are subcon- tractors of new solutions in the supply chain, or should it be targeted at those working out ready-made solutions for the end-user? It is worth noting that the conclusions drawn from the international research directly urge to create instruments of the innovation policy which is optimal in relation to the level of technological development i.e., its distance from the phenomena observed among the leaders in the world progress due to a different absorption capacity. The reasearch sample comprises 5209 industrial enterprises in Poland. Methodology is based on probability theory, namely probit (univariate models) and logit models (multi-factor models).
Analiza dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce – o zasobach i ich pozyskiwaniu w przedsiębiorczości społecznej (17 stron)
Good practices in social economy in Poland – about resources, resourcing and related challenges in social entrepreneurship (17 pages)
Autor: Marzena Starnawska
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorczość społeczna, dobre praktyki, zasoby
PP. 119 - 135
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.9

Przedsiębiorczość społeczna powstaje w okolicznościach braku zasobów w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Celem autorki jest identyfikacja i analiza zasobów oraz spo- sobów związanych z mobilizacją tychże zasobów, w przedsięwzięciach ekonomii społecznej. Zostały one przedstawione jako przykłady „dobrych praktyk” na polskim portalu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej. Autorka wykorzystuje profile 25 przypadków takich dobrych praktyk i poddaje analizie zawarte w nich treści. Dokonując dekonstrukcji tychże profili, identyfikuje kategorie przedsięwzięć społecznych oraz cechy charakterystyczne pozyskiwanych zasobów. 

 

The aim of this paper is to analyse and identify resources, resourcing ways and challenges related among “good practice” examples presented in “Atlas of social economy in Poland”. The Atlas has been promoted in the biggest Internet portal on social enterprise, social economy and social entrepreneurship in Poland. To achieve this aim, the author uses 25 cases of “good practices” presented in the Atlas and deconstructs the profiles’ content. Two types of social enterprise initiatives, as regards resource mobilization are identified. Also, related challenges are discussed in the context of resource mobilization.
Przedsiębiorczość polskich prawników (12 stron)
Entrepreneurship of Polish Lawyers (12 pages)
Autor: Marek Gnusowski
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, usługi prawne, kompetencje
PP. 136 - 147
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.10

Polski rynek usług prawnych ulega w ostatnich latach znaczącym przekształceniom. Można zauważyć zmianę charakteru i sposobu wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego. Prawnicy są coraz powszechniej uważani za przedsiębiorców i traktowani jak komercyjni usługodawcy, a nie jak profesjonaliści, realizujący określoną misję zawodową. W tym kon- tekście oczekuje się od nich nie tylko wiedzy, doświadczenia i umiejętności zawodowych, ale również zdolności prowadzenia przedsiębiorstwa i konkurowania na rynku. W artykule przedsiębiorczość ujęta zostanie przez pryzmat teorii kompetencji, a co za tym idzie – zostanie wskazany zbiór cech i umiejętności stanowiących formę przedsiębiorczych działań prawników. 

 

Entrepreneurship of Polish Lawyers Polish legal services market is developing fast. The role of Polish lawyers has changed and they are often seen as entrepreneurs who need to compete for customers, not only as professionals. There is no substantial amount of literature covering this subject in the realities of legal services and the existing publications are fragmented and do not provide a comprehensive overview. The aim of the study is to formulate the list of factors of entrepreneurship of Polish lawyers, which contribute to their prosperity. A theory of entrepreneurial competences will be used.
Postawy przedsiębiorcze studentów wybranych uczelni Lubelszczyzny a rozwój przedsiębiorczości akademickiej (9 stron)
Entrepreneurial Attitudes of Students from the Selected Lublin Universities vs the Development of Academic Entrepreneurship (9 pages)
Autor: Monika Jakubiak, Krystyna Buchta
Słowa kluczowe: edukacja przedsiębiorcza, przedsiębiorczość akademicka, inteligentne specjalizacje
PP. 148 - 156
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.11

Postępująca globalizacja, zmiany społeczne i technologiczne implikują konieczność współpracy nauki z biznesem. Aktualnie szkoły wyższe nie realizują tylko dotychczasowych zadań związa- nymi z rozwojem jednostek i zdobywaniem przez nie wiedzy. Stają się coraz częściej instytucjami ułatwiającymi przejście studentów z etapu nauki do pracy zawodowej. W szczególności wzrastać powinno zaangażowanie uczelni w kształcenie i wspieranie postaw przedsiębiorczych studentów. Ten element procesu kształcenia staje się bowiem coraz istotniejszy nie tylko z perspektywy rozwoju karier absolwentów, ale także innowacyjności poszczególnych regionów. W prezentowanym opracowaniu podjęta została problematyka przedsiębiorczości akademickiej, mie- rzonej aktywnością studentów w podejmowaniu działalności gospodarczej. Celem autorek była identyfikacja czynników determinujących postawy przedsiębiorcze badanych studentów. Materiał empiryczny uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z techniką ankiety przeprowadzonej wśród 390 studentów drugiego stopnia kształcenia w publicznych szkołach wyższych Lubelszczyzny, realizujących kształcenie w obszarach inteligentnych specjalizacji. 

 

Globalisation, social and technological changes necessitate science-business cooperation. At present, apart from fostering development and acquisition of knowledge, modern universities are becoming institutions which facilitate students’ transition from learning to professional careers. Universities have become involved in the development of students’ entrepreneurial attitudes. This element has gained in significance not only due to its influence upon the graduates’ careers but also from the point of view of innovation in individual regions. The present paper tackles the issue of academic entrepreneurship, which is measured by students’ activity in undertaking business operation. The objective of the paper was to identify factors determi- ning students’ entrepreneurial attitudes. Empirical data was collected by means of a question- naire in a diagnostic survey conducted among 390 graduate students of public universities in Lublin region which offer education in the fields covered by intelligent specialisations.
Ekonomia ewolucyjna jako jeden z nurtów współczesnej ekonomii – zarys problematyki (21 stron)
Evolutionary Economics as a Trend in Modern Economics: An Overview (21 pages)
Autor: Tomasz Zalega
Słowa kluczowe: ewolucja, ewolucjonizm, ekonomia ewolucyjna, procesy ewolucyjne, dobór naturalny, teoria ewolucji
PP. 157 - 177
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.12

Ekonomia ewolucyjna zaliczana jest do ekonomii heterodoksyjnej, której obszar zaintereso- wań koncentruje się na zagadnieniach związanych ze zmianami zachodzącymi w systemie ekonomicznym oraz ich przesłankami i konsekwencjami. Współczesna ekonomia ewolucyjna, akceptując, że rzeczywistość jest dynamiczna, skupia się na badaniu tego, w jaki sposób ewo- luuje gospodarka, szukając źródeł i mechanizmów dynamiki. W tych stwierdzeniach można zawrzeć podstawowy wyróżnik ontologiczny i metodologiczny ekonomii ewolucyjnej.

Celem artykułu jest zdefiniowanie ekonomii ewolucyjnej, a także przedstawienie jej historycznych korzeni, współczesnych poglądów oraz perspektywy rozwoju. Zagadnienia przedstawione w opracowaniu nie opisują całego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. Artykuł ma charakter teoretyczny i składa się z pięciu części. W pierwszej części tekstu skupiono się na wyjaśnieniu pojęcia i kluczowych założeń ewolucjonizmu w naukach społecznych. W dalszej części artykułu omówiono istotę ekonomii ewolucyjnej, a także przedstawiono jej korzenie. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma skoncentrowano się wyłącznie na prezentacji poglądów najważniejszych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej. W końcowej części artykułu, w sposób syntetyczny, przybliżono najważniejsze słabości ekonomii ewolucyjnej oraz perspektywy jej rozwoju. 

 

Evolutionary economics is considered to be part of heterodox economics, which focuses on developments in the economic system, their reasons and consequences. Accepting that the reality is dynamic, contemporary evolutionary economics examines the ways in which the economy evolves, seeking origins and mechanisms of its dynamics. These statements reflect the fundamental ontological and methodological characteristics of evolutionary economics. This article aims at defining evolutionary economics and presenting its historical roots, current views and prospects for development. The issues put forward do not describe its entire range, but only selected elements. This paper is theoretical and consists of five parts. The first part concentrates on explaining the concept and key assumptions of evolutionism in social sciences. Further, the essence of evolutionary economics and its origins are discussed. Owing to the length requirements, the focus is exclusively on presenting the views of the most prominent representatives of this scientific discipline. The final part synthesises fundamental weaknesses of evolutionary economics and prospects for its development.
Badanie zależności między stylem kierowania, a efektywnością pracy oraz samooceną pracownika (13 stron)
Autor: Marzena Mieczkowska, Joanna Zioło
Słowa kluczowe: samoocena, przywództwo, efektywność, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
PP. 178 - 190
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.13

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem dopasowania stylów kierowania przełożonego do preferencji pracownika i jego konsekwencje (wpływ na efektywność).
W przeprowadzonym badaniu wzi
ęło udział 80 osób pracujących (w wybranych 2 branżach) na podstawie umowy prowizyjnej, których wynagrodzenie roczne brutto (określone samoopisem) obiektywnie informowało o efektywności pracy. Badani wypełniali w formie zdalnej Kwestionariusz Stylów Kierowania Herseya-Blancharda w odniesieniu do swojego aktual- nego przełożonego i w odniesieniu do ideału (wykazując, jak chcieliby – w zdefiniowanych sytuacjach – żeby zachowywał się ich przełożony). Porównanie tych dwóch stylów pozwoliło wyznaczyć miarę dopasowania stylu do preferencji. Ponadto, w tej samej konwencji online, badani wypełniali Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, który miał pomóc określić, czy pewne składowe samooceny determinują preferencje przywódcze i na jakiej zasadzie (podobieństwa/komplementarności). Ponadto, w trakcie badania, postanowiono sprawdzić wpływ na ocenę aktualnego stylu kierowania oraz czy istnieje związek z efektyw- nością.

Wyniki badań pokazały, że pomiędzy grupami pracowników preferującymi różne style idealne właściwie brak jest różnic w samoocenie wyrażonej kolejnymi skalami kwestionariusza. Na poziomie istotności statystycznej wykazano jednak, że najwyższa efektywność charakteryzuje pracowników, dla których styl idealny jest tożsamy ze stylem aktualnym. Co więcej, wykazano, iż wysoka samoocena koreluje z bliższymi ideałom, ocenami aktualnych stylów kierowania i na skali zdolności przywódczych dodatnio wiąże się z wynagrodzeniem. Uzyskane dane pozwalają na przewidywanie oceny aktualnego stylu kierowania (na podstawie profilu samooceny) przez jednostkę, odniesienia jej do preferencji i w kontekście dopasowania(braku dopasowania) – przewidywanie efektywności pracownika. Otwierają one także szerokie pole do dalszej eksploracji naukowej, mającej na celu określenie determinantu percepcji stylu idealnego, a tym samym zmiennych wpływających na dopasowanie. Wnioski z badań mogą wspomóc proces zarządzania ludźmi w firmach, w kierunku zwiększenia efektywności działania tych organizacji. 

 

The purpose of the studies was to answer the question concerning the adjustment of a line manager’s leadership style to an employee’s preferences and its consequences, as well as trying to establish the underlying reasons. The study comprised 80 respondents working on a commission contract, whose gross annual remuneration (defined using the self-report method) provided objective information about their work effectiveness. The respondents were asked to remotely complete the Hersey-Blan- chard Leadership Styles Questionnaire with regard to their current line manager and the ideal (indicating how they would like their line manager to behave in defined situations). The comparison of these two styles allowed for the definition of the fit between the actual style and the preferences. Moreover, using the same on-line approach, the respondents were also asked to complete the Multidimensional Self Esteem Inventory Questionnaire (MSEI), which aimed at defining whether certain components of self esteem determine leadership preferences and, if so, how (similarity/complementarity)? Furthermore, when building the construct, the decision was made to check whether it had an impact on the assessment of the current leadership style and whether there was a link with effectiveness? The studies have shown that there are hardly any differences in self esteem expressed on subsequent scales of the Questionnaire between the groups of employees opting for different ideal styles. However, on the level of statistical significance it has been confirmed that the highest effectiveness is demonstrated by employees whose ideal leadership style is identical to the current style. What’s more it has been shown that high self esteem correlates with current leadership styles that are perceived to be closer to the ideal and that on the leadership skills scale it is positively linked with remuneration. The data collected makes it possible to predict the assessment of the current leadership style (based on the self esteem profile) by the individual, to relate it to the individual’s preferences and, in the context of adjustment, to predict the individual’s effectiveness. It also opens up a broad scope for further research exploration aimed at establishing the determinant of ideal style perception, and thus variables influencing its adjustment. The conclusions from the studies can support the process of managing human resources in companies, contributing to their increased operational effectiveness.
Recenzja książki pt. Zarządzanie i Informatyka, napisanej przez Jerzego Kisielnickiego dla Wydawnictwa Placet, Warszawa, 2014 r. (4 stron)
Autor: Witold Chmielarz
PP. 191 - 194
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.19.14