Numer 2/2007

Zawartość numeru

Mapowanie relacji władzy w procesie zmiany organizacyjnej (7 stron)
Autor: Przemysław Hensel
PP. 7 - 13

Poniższy tekst omawia sposoby mapowania relacji władzy przydatne w procesie implementacji zmiany organizacyjnej. Przedstawiono znaczenie relacji władzy w zdobywaniu zwolenników i neutralizowaniu przeciwników zmian. W tekście omówione zostały podstawowe źródła władzy w organizacji wraz ze wskazówkami pokazującymi, gdzie należy poszukiwań aktorów występujących przeciw zmianie organizacyjnej. W podsumowaniu podano jeden z możliwych sposobów wizualizacji relacji władzy w procesie zmiany organizacyjnej.

Konsument ponowoczesny. Nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu (7 stron)
Autor: Agnieszka Kacprzak-Choińska
PP. 14 - 20

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ponowoczesnego typu konsumpcji. Przedstawione są w nim wybrane trendy społeczno-kulturowe, charakterystyczne dla społeczeństwa postmodernistycznego. Jako kryterium wyboru została przyjęta siła ich oddziaływania na zachowania współczesnych konsumentów. Omówione są w związku z tym takie zjawiska jak: konsumpcyjne nastawienie do życia, ekologizacja zachowań nabywczych, wirtualizacja życia oraz poszukiwanie nowych wspólnot, określane jako plemienność. Rozważane są również konsekwencje, jakie niesie ponowoczesny model konsumenta dla praktyki działań marketingowych przedsiębiorstwa, oraz kwestia występowania ponowoczesnej konsumpcji w polskich realiach.

Próba analizy porównawczej funkcji modułów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (11 stron)
Autor: Krystyna Johansson
PP. 21 - 31

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów porównawczych modułów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania, a następnie – zgodnie z nimi – dokonanie
ich analizy porównawczej. Porównani to jest wstępem do stworzenia podstaw procedury wyboru optymalnego, z punktu widzenia przedsiębiorstwa modułu logistycznego spełniającego w najwyższym stopniu jego funkcje użytkowe. Obszarem badawczym tej pracy stała się logistyka. Nieustannie bowiem wzrasta jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego powstaje konieczność dążenia do zwiększenia efektywności funkcjonowania logistyki, między innymi poprzez wspieranie procesów logistycznych dzięki zastosowaniu systemów informatycznych.

Możliwości wykorzystania analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia (8 stron)
Autor: Zofia Skrzypczak
PP. 32 - 39

Celem artykułu jest prezentacja podstawowych analiz wykorzystywanych w farmakoekonomice. Farmakoekonomika pozwala np. doprowadził  do porównywalności koszty oraz efekty (korzyści) danego sposobu leczenia i umożliwia dokonanie wyboru między alternatywnymi metodami terapeutycznymi. Ustalanie kosztów jest jednoznaczne metodologicznie, natomiast efekty (korzyści) mogą być wyrażone w jednostkach monetarnych (pieniężnych), naturalnych (np. skrócenie pobytu w szpitalu o określoną ilość dni) lub dodatkowych (np. lata życia ze skorygowaną
jakością). W farmakoekonomice wykorzystuje się: analizę minimalizacji kosztów (CMA), analizę wydajności kosztów (CBA), analizę efektywności kosztów (CEA) i analizę użyteczności kosztów (CUA).

Polski system rozliczeń detalicznych w świetle standardów europejskich (16 stron)
Autor: Monika Kałuża
PP. 40 - 55

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem systemów płatniczych, a w szczególności europejskich systemów międzybankowych rozliczeń detalicznych. Opisuje on zarówno historię,
jak i obecny kształt infrastruktury rozliczeniowej oraz kierunki jej rozwoju w świetle budowy SEPA – Jednolitego Obszaru Płatności Euro (Single Euro Payments Area). Artykłu przedstawia również prace podejmowane przez instytucje polskiego systemu płatniczego w zakresie wdrażania instrumentów paneuropejskich oraz dostosowywania do nowych standardów świadczenia usług rozliczeniowo - rozrachunkowych.

Porównanie metodyk wdrożeniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP (7 stron)
Autor: Magdalena Kotarba
PP. 56 - 62

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdrożeniowych opracowanych przez wiodących dostawców zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP: Accelerated SAP dla systemu SAP, OnTrack dla Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne oraz IFS AIM dla IFS Applications. Postępowanie
według sprawdzonego wzorca podczas implementacji standardowego oprogramowania zwiększa szansą na powodzenie przedsięwzięcia, dlatego tak ważne jest stosowanie zbioru procedur projektowych, dokumentów i sugestii
dotyczących organizacji projektu. Przestrzeganie zasad wybranej metodyki wydaje się szczególnie istotne po analizie statystyk wskazujących na wysoki procent wdrożeń zakończonych niepowodzeniem lub ograniczonym
sukcesem. Badania i praktyka pokazują, jak trudno jest zrealizować plan dotyczący zakresu, harmonogramu oraz budżetu przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Metodyki wdrożeniowe stosowane w przypadku gotowych pakietów wspomagających zarządzanie powstały na podstawie doświadczeń zgromadzonych podczas wielu przeprowadzonych
projektów informatycznych w przedsiębiorstwach różnych branż oraz różnej wielkości. Jednak pomimo faktu, iż koncepcje metodologiczne zostały przygotowane przez producentów lub firmy wdrożeniowe na podstawie różnych praktyk oraz dotyczą systemów o odmiennej specyfice, w rzeczywistości występuje między nimi małe zróżnicowanie.
Opisane w pracy metodyki proponuję podobny układ kolejnych etapów projektu, zawierają zbliżone procedury działań oraz dostarczają podobnych narzędzi.

Związek pomiędzy sytuację finansową a rodzajem stosowanej strategii zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach z działu 15.61 EKD (12 stron)
Autor: Izabela Konieczna
PP. 63 - 74

W artykule przedstawione zostały strategie zarządzania kapitałem obrotowym realizowane przez przedsiębiorstwa sklasyfikowane w dziale 15.61 EKD, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie produktów przemiału zbóż. W badaniu brane były pod uwagę przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie w latach 1999.–2004 prowadziły działalność gospodarczą. Identyfikacja strategii została dodatkowo rozszerzona o analizę wybranych wskaźników finansowych. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że najpopularniejszą strategię była strategia K-A, którą w zależności od roku wybrało średnio od 41% do 71% przedsiębiorstw. Jednakże, pomimo takiej popularności, sytuacja finansowa kształtowała się znacznie korzystniej w strategiach A-K i K-K, które były zdecydowanie rzadziej wybierane przez przedsiębiorstwa.

Edukacja jako czynnik rewitalizacji regionów wiejskich (11 stron)
Autor: Ewa Krakowińska
PP. 75 - 85

Niski poziom rozwoju gospodarczego i mała konkurencyjność regionów wiejskich przy pogłębiających się różnicach między miastem a wsią sprawiają, że rewitalizacja jest potrzebna zwłaszcza obszarom wiejskim. W procesie rewitalizacji regionów wiejskich edukacja odgrywa bardzo dużą rolę, gdyż uruchamia proces mnożnikowy: wzrost poziomu wykształcenia pozwala na wzrost zatrudnienia pozarolniczego (w usługach), zwiększa szanse zatrudnienia ludności rolniczej poza miejscem zamieszkania, przeciwdziała bezrobociu, zwiększa wyposażenie obszarów wiejskich
w infrastrukturę techniczną, ma wpływ na tempo rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz na pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich, szybki wzrost wydajności pracy i dochodów gospodarstw na wsi, sprzyja przemianom społecznym i mentalnym, pozwala aktywnie uczestniczyć w kulturze i życiu społecznym.

Mechanizm zachowania się konsumenta na rynku w ujęciu makroekonomicznych koncepcji konsumpcji (10 stron)
Autor: Tomasz Zalega
PP. 86 - 95

W artykule przeanalizowano – w oparciu o kluczowe koncepcje makroekonomiczne – mechanizm postępowania konsumentów w dziedzinie podejmowania decyzji konsumpcyjnych. Skoncentrowano się na hipotezie dochodu absolutnego J.M. Keynesa, hipotezie dochodu względnego J.S. Duesenberry.’ego, hipotezie dochodu permanentnego M. Friedmana oraz hipotezie cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando. Podstawowe założenia, odnoszące się do poszczególnych hipotez konsumpcji, skorelowano z mechanizmem zachowania się konsumentów na rynku, analizując jednocześnie kluczowe determinanty decydujące o postępowaniu konsumenta na rynku w omawianych makroekonomicznych koncepcjach konsumpcji.

Tajwan a Europa Środkowo-Wschodnia. Przyczynek do analizy porównawczej w kontekście globalnego zarządzania. (2 stron)
Autor: Tomasz Ochinowski
PP. 96 - 97
Gospodarka Tajwanu wobec wyzwań globalizacji (6 stron)
Autor: Hung Mei-lan (Lily)
PP. 98 - 103
Wpływ stosunków chińsko-tajwańskich na rozwój gospodarczy Tajwanu (6 stron)
Autor: Kwo Wu-Ping
PP. 104 - 109
Studium międzykulturowe na temat konfucjańskiej zasady orientacji długoterminowej w pracy, czyli wschodnioazjatyccy (tajwańscy) menedżerowie a polscy pracownicy (6 stron)
Autor: Ting-You Lee
PP. 110 - 115
Dlaczego doświadczenia Tajwanu są interesujące dla mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej? (5 stron)
Autor: Tomasz Ochinowski, Mirosław Przygoda
PP. 116 - 120
Recenzja książki Pawła Białynickiego-Biruli 'Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa' (2 stron)
Autor: Zofia Skrzypczak
PP. 121 - 122