Numer 1/2019

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Studiów i Materiałów”, prezentujący teksty w dużej mierze skupione na analizach zjawisk ekonomicznych na świecie oraz różnych obszarów zarządzania.

Artykuł otwierający, autorstwa Svetlany Keil, dotyczy inteligentnej specjalizacji w regionach umiarkowanie innowacyjnych, co przestawiono na przykładzie Polski i Litwy. W tekście wykorzystano wyniki badań wstępnych prowadzonych metodą jakościową, na podstawie wywiadów i analizy istniejących dokumentów. Badano, w jaki sposób nowe wymogi dotyczące kształtowania polityki innowacyjnej wpływają na istniejące tradycje tworzenia polityki w tego typu regionach oraz w jaki sposób przyjęto strategie inteligentnej specjalizacji na potrzeby wymogów dla funduszy z Unii Europejskiej. Autorka analizuje procesy wdrażania i oceny strategii.

Jowita Grzelak podjęła się natomiast opracowania determinant mających wpływ na ryzyko adekwatności kapitałowej banków komercyjnych z Europy Środkowo- Wschodniej. Konkluzją jej wywodu jest wniosek, że długotrwała utrata wypłacalności banku może w konsekwencji doprowadzić do jego upadłości. W badaniu użyto współczynnika Tier 1, który reprezentuje ryzyko wypłacalności.

W artykule, autorstwa Sylwii Radomskiej, poruszono z kolei kwestię kredytów studenckich na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Autorka podjęła się analizy opracowań ekonomicznych dotyczących optymalnego opodatkowania i jego skutków. Artykuł kończy się podsumowaniem wyników badań teoretycznych i symulacyjnych.

Analiza czynników warunkujących ratingi banków z krajów Europy Zachodniej jest przedmiotem zainteresowania Doroty Król. Autorka przeprowadziła analizę literatury i na tej podstawie sformułowała hipotezy badawcze. W analizach wykorzystała dane kwartalne za lata 2010–2017 z bazy danych Thomson Reuters i statystyk OECD zebranych dla banków komercyjnych w Europie Zachodniej.

Agnieszka Krzemińska w swoim artykule przeprowadziła analizę i ocenę wpływu władztwa podatkowego gmin na budżety tych jednostek w Polsce. Autorka dokonała przeglądu literatury oraz odpowiednich aktów prawnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wysnuła wniosek,
że władztwo podatkowe gmin skutkuje zmniejszeniem ich dochodów budżetowych.

Tendencjami koncepcji typologii i kierunkami rozwoju systemów informatycznych zajęli się zaś Patryk Krajewski i Witold Chmielarz. Autorzy przeprowadzili analizę literaturową w tym obszarze. W tekście zaprezentuowali podziały i relacje kolejnych generacji systemów, które nie odpowiadają już potrzebom obecnych użytkowników. Analiza wykazała, że istnieją pewne momenty przełomowe w rozwoju systemów informatycznych.

Agnieszka Kozłowska poddała natomiast analizie wpływ Benedetta Cotrugliego, autora pierwszego teoretycznego opisu zasad podwójnej księgowości, a także Luci Paciolego, który skodyfikował zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Ambrogio Lerici, człowieka który przywiózł zasady podwójnego zapisu z Włoch do Polski. Tekst opiera się na danych historycznych.

Paweł Świerkuła dokonał prezentacji teoretycznych koncepcji związanych z wewnętrznymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz kompetencji przedsiębiorczych. Tekst opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań w tym obszarze.

Rafał Szlachta w swoim artykule skupił się na wpływie czynników kulturowych na organizację imprez sportowych. W tekście Autor podkreślił potrzebę dokonywania takich analiz z uwagi na wielokulturowość owych eventów. Autor wskazał pozytywne praktyki w organizacji imprez sportowych.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Redakcja

Zawartość numeru

Inteligentna specjalizacja w regionach umiarkowanie innowacyjnych – badanie jakościowe Polski i Litwy (15 stron)
Smart Specialisation in Moderately Innovative Regions – A Qualitative Study of Poland and Lithuania (15 pages)
Autor: Svetlana Keil
Słowa kluczowe: inteligentna specjalizacja, proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO), polityka innowacji, systemy innowacji
PP. 5 - 19
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.1

Kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) musiały przygotować strategie inteligentnej specjalizacji (S3) zgodnie z warunkowością ex-ante, by móc korzystać z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Podejście S3 było nowatorskie i szczególnie trudne dla regionów uznawanych za umiarkowanych innowatorów. Niniejsze badanie jest częścią większego projektu badawczego i ma na celu zbadanie, w jaki sposób nowe wymogi dotyczące kształtowania polityki innowacyjnej wpływają na istniejące tradycje tworzenia polityki w tego typu regionach oraz w jaki sposób przyjęto S3 w kontekście lokalnego otoczenia instytucjonalnego. Ponadto badanie ma na celu wyjaśnienie uzasadnienia głównych wyzwań związanych z S3. Przypadki Polski i Litwy są analizowane metodą jakościową, na podstawie wywiadów i analizy
istniejących dokumentów. Perspektywy teorii strukturacji i teorii neoinstytucjonalnej są stosowane do interpretacji danych.Podejście i wyzwania w obu krajach wydają się początkowo podobne, jednak po głębszej analizie pojawiają się różnice w zakresie złożoności procesów, wdrażania i oceny S3.

Smart specialisation (S3) strategies had to be prepared by the European Union (EU) member states in compliance with ex-ante conditionality to receive EU Structural and Investment Funds (ESIF). The approach of S3 has been novel and especially challenging for the regions regarded as moderate innovators1. This study is a part of a larger research project and it aims to explore how novel innovation policy-making requirements affect existing policy-making traditions in such regions and how S3 has been adopted in the context of the local institutional environment. Furthermore, the study seeks to explain the rationale behind the main challenges for the S3. The cases of Poland and Lithuania are analysed using a qualitative method, based on interviews and analysis of existing documents. Structuration theory and neo-institutional theory perspectives are applied to interpret the data. At the first sight, approaches and challenges in both countries seem alike; however, when zoomed closer, the differences emerge in terms of complexity of the processes, implementation, inteligentna specjalizacjaand evaluation of S3
Determinanty ryzyka adekwatności kapitałowej banków Europy Środkowo-Wschodniej (11 stron)
Determinants of Central Eastern European Banks’ Adequacy Risk (11 pages)
Autor: Jowita Grzelak
Słowa kluczowe: bank komercyjny, CEE, Tier 1, adekwatność kapitałowa, wskaźnik, dane panelowe
PP. 20 - 30
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.2

Banki w swej działalności narażone są na wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Obawy przed negatywnymi skutkami ryzyka, które może doprowadzić do upadłości banku, spotęgowane zostały po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Przykład Lehman Brothers pokazuje, jak istotne są kwestie nadzoru, zarządzania bankiem oraz zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie głównych determinant, które mają wpływ na ryzyko adekwatności kapitałowej banków komercyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie to wydaje się być istotne, ponieważ długotrwała utrata wypłacalności banku, może w konsekwencji prowadzić do jego upadłości. W niniejszym artykule ryzyko wypłacalności reprezentowane jest przez współczynnik kapitału Tier 1. Do badanych zmiennych, które podejrzewa się, że mogą wpływać istotnie statystycznie na zmienną zależną wybrano: rozmiar banku (logarytm naturalny wartości aktywów), stosunek kapitałów do sumy aktywów, stosunek odpisów kredytowych to sumy udzielonych kredytów, stosunek udzielonych kredytów do sumy aktywów, udział kredytów niepracujących w sumie aktywów, stopę zwrotu z kapitałów własnych, stosunek aktywów płynnych do sumy aktywów oraz stosunek udzielonych kredytów do depozytów.

Banks in their operations are exposed to many factors that may have a negative impact on their functioning. Fears of negative consequences of the risk that could lead to the bank’s bankruptcy were compounded after the collapse of Lehman Brothers in 2008. The Lehman Brothers example shows how important the issues of supervision, bank management and risk management are. The purpose of this article was to identify the main determinants that affect the capital adequacy risk of commercial banks from Central and Eastern Europe. This research seems to be significant due to the fact that a long-term loss of bank solvency may result in its bankruptcy. In this article, the solvency risk is represented by the capital Tier1 ratio. For the examined variables, which are suspected to have a statistically significant impact on\the dependent variable, the following were selected: the size of the bank (natural logarithm of the value of assets), the ratio of equity to total assets, the ratio of loan allowances to total loans, the ratio of loans to total assets, the ratio of loans to non-working assets, total return on equity, the ratio of liquid assets to total assets and the ratio of loans to deposits.
Inwestycje w kapitał ludzki w świetle optymalnej teorii podatkowej (9 stron)
Optimal Policy for Investment in Human Capital in the Light of Optimal Tax Theory (9 pages)
Autor: Sylwia Radomska
Słowa kluczowe: optymalne opodatkowanie kapitału ludzkiego, chemat spłat zależny od dochodu, subsydia edukacyjne
PP. 34 - 42
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.3

Rosnąca wielkość kredytu studenckiego staje się istotną kwestią dla gospodarki USA, ponieważ przekracza już 1,4 biliona dolarów (7,2% PKB) i wymaga zmiany polityki. Niniejszy artykuł prezentuje literaturę ekonomiczną poruszającą temat optymalnego opodatkowania kapitału ludzkiego, która stanowi podstawę do oceny długoterminowych skutków opodatkowania i endogenicznych inwestycji w kapitał ludzki. W artykule przedstawiono spostrzeżenia z modeli dynamicznych. W literaturze przedmiotu omawiane są dwa instrumenty: raty kredytu
studenckiego uzależnione od dochodów i zapewnianie dotacji pokrywających całkowite lub częściowe koszty edukacji. Podsumowanie wyników badań teoretycznych i symulacyjnych ukazało, że programy spłat uzależnione od dochodu mogą poprawić dobrobyt, podczas gdy
efekty subsydiów edukacyjnych mogą być pozytywne tylko przy pewnych założeniach.

The increasing amount of student loan is becoming a pressing issue for the US economy, as it exceeds 1.4 trillion dollars (or 7.2% of GDP), thus requiring a policy change. This paper presents economic literature on optimal taxation with human capital, which provides foundations for evaluating the long-run effects of taxation and endogenous investment in skills. I review insights from the dynamic models. The literature in the field considers two instruments: turning repayments income-contingent and providing subsidies to education costs. I summarize the results from theoretical and simulation studies. Income-contingent repayment schemes can improve welfare, whereas the effects of education subsidies may be positive only under some assumptions.
Analiza czynników determinujących rating kredytowy banków z krajów Europy Zachodniej (13 stron)
Analysis of Factors Determining the Credit Rating of Banks from Western European Countries (13 pages)
Autor: Dorota Król
Słowa kluczowe: agencja ratingowa, credit rating, ryzyko kredytowe, wskaźnik finansowy
PP. 43 - 55
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.4

Celem artykułu jest analiza czynników determinujących credit rating banków z krajów Europy Zachodniej. Na podstawie dokonanego przeglądu literaturowego postawiono dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich zakłada, iż istotny statystycznie wpływ na credit rating analizowanego
banku mają wskaźniki finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności oraz płynności. Druga hipoteza wskazuje zaś, że czynnikami determinującymi rating kredytowy banku są wskaźniki makroekonomiczne kraju
oraz nadana mu ocena ratingowa. Wykorzystano dane kwartalne obejmujące lata 2010–2017, pochodzące z bazy Thomson Reuters oraz statystyk prowadzonych przez OECD zebrane dla banków komercyjnych krajów Europy Zachodniej. Na podstawie przygotowanych danych
przeprowadzono obliczenia z użyciem statycznych modeli panelowych. Jako zmienną zależną wykorzystano długoterminowe ratingi nadawane bankom przez dwie największe agencje ratingowe na świecie, tj. S&P Long-term Issuer Rating (Foreign) oraz Moody’s Long-term Issuer Rating (Foreign). Zmienne zależne natomiast obejmują wskaźniki finansowe oraz wskaźniki
makroekonomiczne kraju, będącego siedzibą banku oraz credit rating tego kraju.

The aim of the article is to analyze the determinants affecting credit ratings of banks from Western European countries. On the basis of the literature review, two research hypotheses were put forward. The first of these assumes that the financial indicators related to capital adequacy, asset quality, management quality, profitability and liquidity have a statistically significant effect on the credit rating of the analyzed bank. The second hypothesis indicates that the factors determining the bank’s credit rating are the country’s macroeconomic indicators and the rating assigned to this country. The analysis used the quarterly data for the years 2010–2017 from the Thomson Reuters database and OECD statistics collected for commercial banks in Western Europe. Based on the prepared data, calculations were carried out using static panel models. The long-term ratings assigned to banks by the two largest rating agencies in the world, i.e. S&P Long-term Issuer Rating (Foreign) and Moody’s Long-term Issuer Rating (Foreign), were used as a dependent variable. Independent variables, on the other hand, include financial indicators and macroeconomic indices of the country where the bank is located and the credit rating of that country.
Znaczenie władztwa podatkowego dla budżetów gmin (11 stron)
The importance of tax authority for the budgets of municipalities (11 pages)
Autor: Agnieszka Krzemińska
Słowa kluczowe: gminy, podatki i opłaty lokalne, władztwo podatkowe
PP. 56 - 66
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.5

Gminy, aby realizować swoje zadania oraz osiągać cele społeczne i gospodarcze muszą posiadać odpowiedni poziom środków publicznych. Istotne znaczenie w tym kontekście mają podatki i opłaty lokalne, ponieważ w ich zakresie władze lokalne posiadają określony ustawą
zakres władztwa podatkowego. Mogą one stosować ulgi i zwolnienia podatkowe, ustalać wysokość stawek podatkowych czy umarzać zaległości podatkowe. W artykule przyjęto hipotezę badawczą, że przyznany gminom zakres władztwa podatkowego wpływa na zmniejszenie
dochodów budżetowych tych jednostek. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu władztwa podatkowego gmin na budżety tych jednostek w Polsce. W tym celu dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz analizy aktów prawnych. Zdiagnozowano również wydajność fiskalną podatków i opłat lokalnych oraz przedstawiono skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności przez gminy w relacji do dochodów ogółem i dochodów własnych w latach 2008–2017. Przeprowadzona analiza pokazała, że stosowane przez gminy władztwo podatkowe skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych tych jednostek. Organy gmin decydowały się w szczególności na zmniejszanie górnych stawek podatkowych.

Municipalitiesin order to fulfill their tasks and achieve social and economic goals. need to have an adequate level of public revenue. Local taxes and fees are of significant importance in this context, because in their scope local authorities have a given tax authority scope. They can apply tax breaks and exemptions, set tax rates, or cancel tax arrears. The article assumes a research hypothesis that the scope of tax authority granted to municipalities affects the reduction of budget revenue of these units. The aim of the article is to analyze and assess the impact of tax authorities’ municipalities on the budget of these units in Poland. For this purpose, a critical analysis of the subject literature and the analysis of legal acts was made. The tax efficiency of local taxes and charges was also diagnosed and the financial consequences of lowering upper tax rates, granting reliefs and redundancies, redemptions, spreading into installments and postponing payment terms by municipalities in relation to total revenues and own revenues in 2008–2017 were presented. The analysis showed that the tax authorities applied by the municipalities resulted pozoin a decrease in budgets revenue of these units. The municipal authorities decided in particular to reduce the upper tax rates.
Koncepcja kierunków rozwoju systemów informatycznych (13 stron)
The concept of directions of development of information systems (13 pages)
Autor: Patryk Krajewski, Witold Chmielarz
Słowa kluczowe: management information systems, information system development, informatics systems typology
PP. 67 - 79
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.6

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowej, uwzględniającej obecne tendencje koncepcji typologii i kierunków rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Analiza źródeł literaturowych i doświadczenia Autorów wskazują, że mimo obszernej literatury na ten temat, występujące w niej podziały i relacje kolejnych generacji systemów nie odpowiadają coraz bardziej złożonej rzeczywistości i potrzebom użytkowników. Prezentowana koncepcja powstała jako wynik burzy mózgów przeprowadzonej na WZ UW i zweryfikowanej konferencji
z okazji 50-lecia informatyki w SGH w 2018 roku. W pierwszym podejściu wnioskiem z dyskusji był podział na trzy główne ścieżki rozwojowe, w drugim przypisanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii zidentyfikowanym uprzednio kierunkom rozwojowych. Wyniki typologii wskazują na istnienie momentów przełomowych – kamieni milowych rozwoju, wyzwania stojące przed zastosowaniami systemów informatycznych w gospodarce oraz wady i zalety najnowszych technologii.

The main purpose of this article is to present a new concept of typology and directions of development of management information systems, taking into account current trends. The analysis of literature sources and the authors ‚experience indicate that despite the extensive literature on the subject, the divisions and relations of subsequent generations of systems appearing in it do not correspond to the increasingly complex reality and users’ needs. The presented concept was created as a result of a brainstorming session at the Faculty of Management University of Warsaw and verified at conference on the 50th anniversary of computer science at the Warsaw School of Economics in 2018. In the first approach – the conclusion from the discussion was the division into three main development paths, in the second the assignment of modern, innovative technologies to previously identified directions development. The results of the typology indicate the existence of breakthrough moments – milestones of development, challenges facing the use of information systems in the economy, as well as the advantages and disadvantages of the latest technologies.
Benedetto Cotrugli – prekursor nauki i dydaktyki w rachunkowości oraz jego wybrani następcy. Droga podwójnego zapisu z ziemi włoskiej do Polski (10 stron)
Benedetto Cotrugli – a precursor of science and didactics in accounting and his chosen successors. The double-entry bookkeeping system’s journey from the Italian land to Poland (10 pages)
Autor: Agnieszka Kozłowska
Słowa kluczowe: historia rachunkowości, Benedetto Cotrugli, zasada podwójnego zapisu, badania historyczne
PP. 80 - 89
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.7

W artykule skoncentrowano się na aspektach historycznych i przedstawieniu wybranych postaci, które miały kluczowy wpływ na przeniesienie zasady podwójnego zapisu z Włoch do Polski. Przedstawia on historię upowszechnienia reguły podwójnego zapisu i tym samym prezentuje wkład Benedetta Cotrugliego w naukę i edukację w rachunkowości. Dzieło Cotrugliego stanowiło kompendium wiedzy kupieckiej niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podstawę dla nauki i edukacji w tej dziedzinie. Dokonał on bowiem pierwszego teoretycznego opisu zasad podwójnej księgowości, wyprzedzając o przeszło 20 lat prace Luci Paciolego, który skodyfikował zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w swoim dziele Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, wydanym w Wenecji w 1491 roku. W artykule podjęto jednocześnie próbę przedstawienia znaczenia głównego dzieła Cotrugliego Księga o sztuce handlu dla historii rachunkowości w Polsce, a także Ambrogio Lerici, jako pierwszego Włocha, który zajmował się rozpowszechnianiem zasad podwójnego zapisu w Gdańsku.

The article focuses on historical aspects and the presentation of selected persons, who have had a key impact on reaching the principle of double-entry from Italy to Poland. It presents the history of the prevalence of the double-entry rule and thus Benedetto Cotrugli’s contribution to science and education in accounting. Cotrugli’s work was a compendium of merchant knowledge necessary to keep accounting books and the same time a basis for science and education in this field. It was Benedetto Cotrugli who made the first theoretical description of the rules of double accounting, exceeding by over 20 years the work of Luca Pacioli, who codified the principles of bookkeeping in his work Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, published in Venice in 1491. Due to the fact that the article also attempts to present the meaning of Cotrugli’s book (Book on the Art of Trade), already written in 1458, for the history of accountancy in Poland, it also refers to Ambrogio Lerici, as the first Italian who dealt with dissemination of the double-entry rules in Gdańsk.
Wewnętrzne źródła rozwoju przedsiębiorstw typowe dla małych i średnich firm spożywczych (11 stron)
Internal sources of company development typical for small and middle size food enterprises (11 pages)
Autor: Paweł Świerkula
Słowa kluczowe: rozwój firmy, wewnętrzne źródła rozwoju, przedsiębiorczość, kompetencje przedsiębiorcze, małe i średnie firmy
PP. 90 - 100
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.8

Rozwój każdego przedsiębiorstwa zależy od czynników zewnętrznych związanych z otoczeniem firmy oraz wewnętrznych. W artykule przedstawiono teoretyczne koncepcje związane z wewnętrznymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczością i kompetencjami przedsiębiorczymi. Dokonano przeglądu badań opisujących czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży spożywczej i określono charakterystyczne dla tego przemysłu grupy tych czynników.

Development of each enterprise depends on external factors related to the company’s environment as well as internal ones inherent in the company. The article presents theoretical concepts of internal factors of enterprise development, entrepreneurship and entrepreneurial competences. Based on research, development factors of small and middle size enterprises operating in the food industry were reviewed showing specific factors for this industry.
Znaczenie kultury w procesie organizacji imprez sportowych (12 stron)
The meaning of culture in the process of organising sports events (12 pages)
Autor: Rafał Szlachta
Słowa kluczowe: kultura, czynniki kulturowe, kultura organizacji, sport, impreza sportowa
PP. 101 - 112
DOI: 10.7172/1733-9758.2019.30.9

Artykuł poświęcono problematyce wpływu czynników kulturowych na organizację imprez sportowych. Warto podkreślić, że współcześnie większość organizacji sportowych, to twory wielokulturowe – koegzystują w nich różne kultury, które wchodzą we wzajemne interakcje,
współpracują ze sobą, czasami wchodzą w konflikty. Rozwój praktyk organizacyjnych w obszarze sportu wyczynowego i powszechnego stanowi aktualnie wyzwanie nie tylko dla państw i organizacji międzynarodowych, lecz także dla osób pełniących funkcje kierownicze w wielokulturowych organizacjach sportowych, które odpowiedzialne są za organizowanie różnej rangi imprez sportowych. Działania organizacji sportowych powinny opierać się na specyfice otwartości – kultura powinna umożliwiać tworzenie określonej sfery działań, otwierając
jednocześnie organizatorów imprez sportowych na otoczenie.

This publication is dedicated towards exploring the issues related to an influence of cultural factors on organisation and management of sporting events. The majority of contemporary sport federations and organisations are multicultural entities. Such aspect of multiculturality poses challenges, as while the members of such organisations are inclined towards co-operation and they naturally engage into various interactions, misunderstandings and conflicts may arise if some issues are left unchecked. For the managing and organising cadre, the future development and evolution of sport disciplines constitutes a challenge on both local and international level. Moreover, c-level officials in the aforementioned (usually multicultural) organisations are most likely to be exposed to such topics as their role is to overcome organisational obstacles throughout the life cycle of any kind of a sporting event regardless of size and scale. The actions of sporting organisations should be built on openness, as such culture should empower and streamline necessary actions, while allowing for the organising cadre to open-up and increase the amount of interactions with their environment.