Numer 1/2014

Zawartość numeru

Rozwój Europy Środkowo-Wschodniej jako centrum globalnej przedsiębiorczości - przykłady Budapesztu i Pragi (12 stron)
Developing Central And Eastern Europe As A Hub For Global Entrepreneurship: Budapest and Prague As Cases In Point (12 pages)
Autor: Bala Mulloth, Andreas Antonopoulos
Słowa kluczowe: globalna przedsiębiorczość,, centra innowacji, Europa Środkowo-Wschodnia, ekosystemy przedsiębiorczości
PP. 7 - 18
DOI: DOI 10.7172/1733-9758.2014.17.1

Europę Środkowo-Wschodnią można uznać za szybko rozwijające się centrum przedsiębiorczości i innowacji. Istnieje tam rozbudowany ekosystem, w którym współpracują uniwersytety/ szkoły biznesu, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka i organizacje non-profit, dążąc do wsparcia przedsiębiorczości na wielu poziomach. Artykuł ma na celu przeanalizowanie ekosystemów przedsiębiorczości występujących w dwóch znaczących stolicach Europy Środkowo- Wschodniej – Budapeszcie i Pradze, które ze względu na przebiegającą przez nie prostą linię geograficzną, przecinającą tę część Europy, są często określane mianem „korytarza przedsiębiorczości” Europy Środkowo-Wschodniej i stanowią główne ośrodki działalności gospodarczej w tym regionie. W ciągu ostatnich kilku lat w tych miastach powstało szereg nowych firm, które odniosły sukces. Należą do nich AVG i Avast z Czech i Prezi, LogMeIn oraz Ustream z Węgier. W badaniu ekosystemów przedsiębiorczości zastosowaliśmy metodę studium przypadku i przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami z czołowych szkół biznesu i przedsiębiorstw venture capital w regionie, a także z założycielami nowych firm. Staramy się określić wyzwania, przed którymi stoją nowe firmy w tych regionach oraz sposób, w jaki ekosystemy regionalne mogłyby najlepiej pomóc w rozruchu i rozwoju nowych przedsięwzięć. Artykuł kończą główne zalecenia dotyczące najlepszych sposobów umocnienia regionu jako globalnego centrum przedsiębiorczości, wprowadzenia cennych pomysłów na rynek przy wsparciu kadry kierowniczej uczelni, decydentów, jak również rozkwitającego w regionie ekosystemu przedsiębiorczości obejmującego tzw. anioły biznesu, inwestorów kapitału wysokiego ryzyka i inkubatory przedsiębiorczości.

It can be stated that Central and Eastern Europe is fast becoming a hub for entrepreneurship and innovation. There appears to be a robust ecosystem where universities/business schools, venture capitalists and non-profit organizations are working together to promote entrepreneurship at several levels. This paper seeks to explore the entrepreneurial ecosystems prevalent in 2 prominent central and eastern European capital cities – Budapest and Prague, often referred to as the “Entrepreneurial corridor” of the CEE due to the straight line they represent geographically, cutting across the CEE region and being the main centers of entrepreneurial activity in this region. In the past few years several startup success stories have emerged across these cities. These include AVG and Avast from the Czech Republic and Prezi, LogMeIn, and Ustream from Hungary. To study the entrepreneurial ecosystems, we employ the case study methodology and interview key stakeholders at prominent business schools and venture capital firms in the region in addition to the founders of new businesses. We seek to understand the challenges faced by new businesses in these regions and how the regional ecosystems could best assist in the start-up and development of new ventures. We conclude by presenting key recommendations on how best to strengthen the region as a global entrepreneurial hub, to bring valuable ideas to the market with support from university management, policy makers as well as the region’s burgeoning entrepreneurial ecosystem of angel investors, venture capitalists and business incubators.
Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach (9 stron)
Factors determining entrepreneurship development in small and medium enterprises (9 pages)
Autor: Magdalena Ratalewska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, innowacyjność, bariery rozwoju, sektor MŚP
PP. 19 - 27
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.2

Celem artykułu jest pokazanie jakie czynniki utrudniają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, jakie jej sprzyjają i co władze lokalne mogą zrobić by wesprzeć przedsiębiorczość na swoim terenie. W artykule ukazane są ogólne kierunki działań, jakie rząd polski podejmuje by poprawić przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie wymienione są bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, które wg konfederacji pracodawców Lewiatan w największym stopniu utrudniają rozwój przedsiębiorczości wśród krajowych firm. Na tym tle przedstawione są wyniki badań firm z małego polskiego miasta, które pozwalają zestawić spojrzenie na czynniki wspierające i utrudniające rozwój biznesu z perspektywy lokalnych przedsiębiorców. Koncentracja uwagi na przedsiębiorczości, w szczególności na małych i średnich przedsiębiorstwach jest zadaniem kluczowym dla rozwoju gospodarki kraju. Dane GUS wskazują na to, że 99,8% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw należy do sektora MŚP. Zalecenia jakie zostały przedstawione w artykule wynikają z przeprowadzonych badań w małym polskim mieście – Tomaszowie Mazowieckim na tamtejszych przedsiębiorcach. Ciekawym wnioskiem z badań jest, że jedna z głównych trudności w rozwoju przedsiębiorstw ankietowanych to brak wystarczających zasobów finansowych. Jednocześnie przedsiębiorcy ci posiadają bardzo niewielką wiedzę na temat wymogów i procedur przyznawania dofinansowania ze środków unijnych czy innych zewnętrznych źródeł i przejawiają niewielkie zainteresowanie by tę wiedzę pozyskać. Do głównych zadań stojących przed władzami lokalnymi zaliczono działania związane z informowaniem i udzielaniem wsparcia lokalnym przedsiębiorcom w zakresie pozyskania środków finansowych na rozwój.

The aim of this summary is showing factors, both obstructing and encouraging entrepreneurship development and what local authority can do to support it. Concentration focused on small and medium enterprises is central importance for economy development. GUS data showing that 99,8% all registered enterprises belong to SME sector. Prescriptions from this article has come from research among contractors in small polish town – Tomaszów Mazowiecki. Very interesting conclusion is the fact that luck of resources is the main difficulty in entrepreneurship development. Simultaneously, contractors’ have small knowledge about requirements and procedure how to gain subsidy from European Union or other external sources. Moreover, they’re not specially interested how to achieve needed knowledge.Educating and supporting local contractors to gain the founds for developing are the main tasks for local authorities.
Przedsiębiorczość MŚP sektora high-tech z Wielkopolski (8 stron)
Entrepreneurship of SME from high-tech sector of the Great Poland (8 pages)
Autor: Małgorzata Gajowiak
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, innowacyjność, kapitał intelektualny, transformacja systemowa
PP. 28 - 35
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.3

Artykuł podejmuje kwestie dotyczące przedsiębiorczości i urealnienia tej kategorii w praktyce gospodarowania na gruncie Polski od momentu rozpoczęcia przeobrażeń własnościowych, jakie miały miejsce po 1989 roku. W szczególności uwaga autorki zwrócona jest na jej kluczowy czynnik w postaci innowacyjności wyrażonej poprzez realizację innowacyjnych postaw i zachowań. W dobie narastających niekorzystnych zjawisk wynikających z intensyfikacji procesów internacjonalizacji oraz globalizacji niezmiernie istotne jest wzmacnianie potencjału innowacyjnego współczesnych przedsiębiorstw w oparciu zarówno o kapitał ludzki, jak i społeczny. Ponadto, w opracowaniu prezentowane są podstawowe założenia badawcze zawarte w projekcie dotyczącym roli niematerialnych zasobów w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw high-tech z Wielkopolski oraz wstępne ustalenia dotyczące realizacji przez nie koncepcji przedsiębiorczości intelektualnej.

The article presents the issues concerning the entrepreneurship category and its implementation in economic practice in Poland since deploying the changes in ownership rights which took place after 1989. In particular, the author’s attention is drawn to the key factor in the form of innovation expressed through the implementation of innovative attitudes and behavior. In an era of increasing adverse effects resulting from the intensification of the processes of internationalization and globalization, it is crucial to strengthen the innovative potential of modern enterprise based on both human capital and social as well. In addition, the study presents the basic research assumptions included in the project on the role of intangible resources in the development of a competitive advantage for small and medium-sized high-tech companies from Great Poland and preliminary findings regarding the implementation by them the concept of intellectual entrepreneurship.
Jak uczyć przedsiębiorczości – wyniki nowej metodyki nauczania przedmiotu „Tworzenie innowacyjnych firm” wśród studentów (18 stron)
How to teach Entrepreneurship: Results of the new teaching methodology in the Course „Creating Innovative Companies” with graduate students (18 pages)
Autor: Juan J. Jimenez-Moreno
Słowa kluczowe: metodyka nauczania, przedsiębiorczość, studenci
PP. 36 - 53
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.4

W artykule opisano przedmiot zatytułowany „Tworzenie innowacyjnych firm” (6 punktów ECTS) oraz profil przedsiębiorczy studentów. Przedmiot wykładany jest na czwartym roku studiów w zakresie administracji i zarządzania przedsiębiorstwami na Wydziale Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie Kastylii-La Manchy (Hiszpania). Omówiono jego uzasadnienie i umiejscowienie w programie studiów, umiejętności i cele, program i treść, zajęcia (indywidualne zajęcia praktyczne, seminaria fakultatywne, przygotowanie i prezentacja biznesplanu) oraz metodykę nauczania, która kładzie nacisk na niezależną pracę indywidualną i grupową, zaplanowane sesje zajęciowe (przedsiębiorczość, przedsiębiorca, pomysły na biznes, biznesplan), a także kryteria i system oceniania. Przedstawiono również profil społeczno-demograficzny studentów w kategoriach płci, wieku, narodowości (duża reprezentacja studentów zagranicznych), sytuacji rodzinnej, samooceny studenta pod względem przedsiębiorczości, celowości, wykonalności i intencji utworzenia przedsiębiorstwa oraz postrzegania ryzyka przez studenta. Wykorzystany kwestionariusz opiera się na modelach, które opracowali Shapero (1982), Ajzen (1987) i Krueger (2007). Zaprezentowano także ocenę metodyki (przygotowanie zajęć, sama metodyka, użyteczność zajęć edukacyjnych, praca w grupie) i przedmiotu (użyteczność, atrakcyjność, treść, materiały, kryteria oceny, wykładowcy itd.) przez studentów oraz uzyskane prze nich wyniki. Ustalenia te pomogą lepiej dostosować metodykę, dzięki opracowaniu dobrych praktyk, które pozwolą na bardziej efektywną realizację celów przedmiotu. Co ważniejsze, umożliwią one poznanie wpływu szkoleń na intencje przedsiębiorcze studentów.

In this paper we described the course “Creating innovative companies” (6 ECTS credits) and the entrepreneurial profile of the students. The course is taught in the fourth year of the Business Administration and Management Degree, at the Faculty of Economics and Business, in the University of Castilla-La Mancha (Spain). We deal with its justification and its place in the degree, skills and objectives, program and content, activities (individual practical work, optional seminars, preparation and presentation of a business plan) and the teaching methodology, which emphasizes autonomous individual and group work, scheduled work sessions (entrepreneurship, entrepreneur, business ideas, business plan), the evaluation criteria and grading. The socio-demographic profile of the students is also presented in terms of gender; age; nationality (with a high representation of foreign students); family background; student entrepreneurial self-perception; desirability, feasibility, and intention of creating a business; and student perception of risk. The questionnaire used is based on models by Shapero (1982), Ajzen (1987) and Krueger (2007). We also presented students’ evaluation of the methodology (preparation of activities, the methodology itself, the usefulness of learning activities, group work) and of the course (usefulness, interest, content, materials, assessment criteria, professors, etc.) and the achieved academic results. The findings will help us improve the adjustment of the methodology used, generating good practices that will result in a more efficient achievement of the course objectives. On the other hand, and more importantly, we would allow for knowing the impact of the training on student entrepreneurial intentions.
The Coaching Maps – geneza innowacyjnego narzędzia (8 stron)
The Coaching Maps – innovative tool, origin and implementation (8 pages)
Autor: Robert Geisler
Słowa kluczowe: innowacja, coaching, szkolenia
PP. 54 - 61
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.5

Celem artykułu jest analiza innowacyjnego produktu – The Coaching Maps – jego genezy i wdrożenia, a powstałego w wyniku badań naukowych z zakresu socjologii gospodarki i psychologii biznesu. Jest to swoistego rodzaju produkt adekwatny do kontekstu społecznogospodarczego XXI wieku będący wynikiem połączenia pracy naukowej z doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania wiedzą, szkoleń i coachingu. Analiza studium przypadku dotyczy genezy powstania wspomnianej innowacji oraz procesu kreowania innowacji jako interaktywnego procesu społecznego.

The aim of the article is analysis of the innovative product – The Coachng Maps – its origin and implementation. The tool was created as result of the research in economic sociology and business psychology. It is product relevant to contemporary social and economic context in 21 century as result of scientific research and practice regarding knowledge management, training and coaching. The analysis of case study concern origin of innovation and process building innovation as interactive social process. Implementation of the innovation will be the second part of the analysis, especially in the context of entrepreneurial model in 21 century.
Integracja handlowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej (12 stron)
Trade integration and business cycles synchronization of Poland (12 pages)
Autor: Piotr Misztal
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, integracja gospodarcza, handel zagraniczny
PP. 62 - 73
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.6

Analiza stopnia synchronizacji wahań koniunkturalnych gospodarek stała się współcześnie kluczową kwestią w dyskusji na temat procesów integracji gospodarczej krajów. Szczególne zainteresowania ekonomistów związane są z kwestią analizy występowania procesów konwergencji (zbieżności) oraz dywergencji (rozbieżności) cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Jednym z czynników determinujących zbieżność cykli koniunkturalnych gospodarek jest intensywność oraz struktura wymiany handlowej krajów. Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływania handlu międzynarodowego na synchronizację cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej w okresie 1995–2011. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (modele wektorowej autoregresji – Vector Autoregression Model). Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wzrost obrotów handlowych niekoniecznie prowadzi do zwiększenia synchronizacji cykli koniunkturalnych analizowanych gospodarek. Wpływ wzrostu handlu krajów na synchronizację ich cykli koniunkturalnych zależy nie tylko od intensywności wymiany handlowej, lecz także od struktury obrotów handlowych.

Analysis of the synchronization of economic fluctuations has become nowadays a key issue in the debate on the process of economic integration. Special interest of economists are related to the issue of the analysis of convergence and divergence processes of business cycles in the European Union. One of the factors determining the convergence of business cycles of economies is the intensity and structure of foreign trade. The purpose of this paper is to analyze the impact of international trade on the synchronization of business cycles between Poland and the European Union in the period 1995-2011. In the study were used a research methods based on literature studies in macroeconomics and international finance and econometric methods (Vector Autoregression Model). The results of empirical studies indicate that the increase in trade does not necessarily lead to increase of business cycles synchronization in analyzed economies. The impact of external trade on the business cycles synchronization depends not only on the intensity of trade, but mainly on the commodity structure of foreign trade.
Spójność polskiego systemu wspierania umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007–2013 – ocena i rekomendacje na nową perspektywę finansową 2014–2020 (12 stron)
Coherence of the Polish system of support of SMEs’ internationalisation – evaluation and recommendations for the new financial perspective 2014–2020 (12 pages)
Autor: Justyna Kulawik-Dutkowska
Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie, internacjonalizacja, MŚP, system wsparcia, fundusze strukturalne
PP. 74 - 85
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.7

Celem artykułu jest opisanie systemu wspierania umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) działalności małych i średnich przedsiębiorstw, ocena jego silnych i słabych stron oraz wypraco- wanie rekomendacji na przyszłość, w szczególności w kontekście nowej wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. System wspierania umiędzynarodowienia MŚP w Polsce jest wysoce złożony. Obejmuje instrumenty wsparcia bezpośredniego, adresowane wprost do przed- siębiorców i zarządzane na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, zwłaszcza w postaci funduszy strukturalnych. Kolejną grupą są instrumenty wsparcia pośredniego w postaci usług świadczonych przedsiębiorcom przez instytucje otoczenia biznesu, a także wsparcie ze środków publicznych oferowane tym instytucjom. Można też wyróżnić instrumenty wspierające działal- ność polskich przedsiębiorców za granicą oraz instrumenty wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorców, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania tego systemu, przede wszystkim pod kątem jego spójności, bazującą głównie na analizie dokumentów strategicznych i programowych, przeglą- dzie instrumentów wsparcia oraz analizie działalności instytucji zaangażowanych we wspieranie umiędzynarodowienia MŚP. Na podstawie dokonanej oceny sformułowano rekomendacje w zakresie poprawy funkcjonowania systemu, mogące stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w latach 2014–2020. 

 

The aim of this article is to describe the system of support of SMEs’ internationalization, assess its strengths and weaknesses and develop recommendations for the future, in particular with regard to the new multiannual financial perspective 2014 – 2020. System of support of SMEs’ internationalization is very complex, it encloses direct support instruments addressed to entre- preneurs implemented at EU, national and regional level, especially through Structural Funds, indirect support instruments, such as services provided by business support organisations and public support addressed to these institutions. Measures supporting directly Polish entrepre- neurs’ business activities abroad and those supporting development of innovative activities of companies contributing to improvement of their competitiveness at the international markets could also be mentioned. Author will attempt to assess the functioning of the system, in parti- cular with regard to its coherence. It will be mainly based on analysis of the strategic and pro- gramming documents, review of instruments of support and analysis of activities of institutions engaged in supporting the SMEs’ internationalization. Based on the assessment, recommenda- tions regarding improvement of the system will be issued which could provide a starting point for the discussion on a possibility to introduce changes in 2014–2020 perspective.
Analiza porównawcza przedsiębiorstw społecznych – motywy, procesy i bariery (12 stron)
A Comparative Social Enterprise Analysis: Motives, Processes and Barriers (12 pages)
Autor: Fatih Öztürk
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, ubóstwo, zmiana społeczna, bariery
PP. 86 - 97
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.8

Przedsiębiorczość społeczna jest modelem, który ma znaczący wpływ na proces transforma- cji społecznej. Okazała się ona skuteczną i dopełniającą metodą doprowadzenia do zmian społecznych, która była mało zrozumiała dla rządów i przedsiębiorstw. Obecnie wiele przed- siębiorstw społecznych ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę pojawiają- cych się procesów, osiągnięć i koncepcji organizacyjnych kilku przedsiębiorstw społecznych. Założono, że każda inicjatywa społeczna ma różnorakie wymiary, cechy, bariery i problemy. Dlatego też zaprezentowano analizę porównawczą wskazującą mocne i słabe strony modelu przedsiębiorczości społecznej na poziomie organizacyjnym. 

 

Social entrepreneurship is a model that has a significant impact on the social transformation process. It has emerged as an effective and complementary method of achieving social change which has been poorly interpreted by governments and businesses. Today, many social enterprises are established to develop innovative solutions for catering to essential human needs. In this paper, emerging processes, advancements and organizational concepts of some social enterprises are reviewed in detail. This review puts forward that each of social initiatives has diverse dimen- sions, features, barriers and issues. Therefore, this article offers a comparative analysis identifying strengths and weaknesses of the social entrepreneurship model at the organizational level.
Audyt komunikacyjny w badaniu efektywności procesu komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw (13 stron)
Communications Audit in Measuring the Effectiveness of Communication Strategies in Companies (13 pages)
Autor: Michał Wilczewski
Słowa kluczowe: audyt komunikacyjny, komunikacja w przedsiębiorstwach, strategia komunikacyjna, badanie komunikacji, komunikacja wewnętrzna
PP. 98 - 110
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.9

Artykuł przedstawia rolę audytu komunikacyjnego w diagnozowaniu polityki komunikacyjnej przedsiębiorstwa. W tym celu są wyeksplikowane takie pojęcia i ich teoretyczne implikacje dla podjętego zagadnienia, jak komunikacja w przedsiębiorstwach, strategia komunikacyjna, audyt komunikacyjny i przedmioty jego zainteresowania, metody i procedury zalecane w trak- cie przeprowadzania audytu, a także ważniejsze problemy ujawniane w procesie audytowania. Odpowiednia diagnoza i wiedza nt. wad w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa stanowią warunek konieczny do planowania takiej strategii komunikacyjnej, która będzie znana pra- cownikom przedsiębiorstwa i przez nich wspierana w taki sposób, aby można było usprawnić przepływ informacji wewnątrz firmy. 

 

Bariery dla innowacji i transferu techniki w Polsce oraz sposoby ich pokonywania (13 stron)
Barriers for innovation and technology transfer in Poland and methods of overcoming them (13 pages)
Autor: Filip Tużnik
Słowa kluczowe: innowacje, transfer techniki, bariery innowacji
PP. 111 - 123
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.10

Działalność w zakresie innowacji jest w ostatnim czasie głównym wyznacznikiem pozycji ryn- kowej przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stoją menedżerowie, jest umiejętność radzenia sobie z barierami napotykanymi przy ich wdrażaniu. Skuteczne ich przezwyciężenie może wpłynąć na sukces firmy, a w skali makro na rozwój całej gospo- darki. W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację najczęściej pojawiających się barier w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz w procesie transferu techniki. Przedstawiono w nim podstawowe przeszkody o charakterze finansowym, problemy wynikające ze współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, a także prawne aspekty negatywnie wpływające na pracę innowatorów. Artykuł zawiera również przegląd propozycji dotyczących przeciwdziałania barierom rekomendowanych przez krajowych ekspertów i przedsiębiorców. 

 

One of the main determinants of companies’ market rating is their innovative activity. Though, many managers must cope with barriers they encounter while implementing new technolo- gies. The effectiveness in overcoming barriers could have an influence on company’s success and development of the national economy. This article focuses on classification of the main barriers that appear during innovative activity and the technology transfer process. There are three groups of barriers taken into consideration: these of financial origin, these arising between business and science, and those of legal origin. One can also find suggestions how to overcome barriers, given by domestic experts and entrepreneurs.
Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji z klientem przez mikro- i małe przedsiębiorstwa (14 stron)
Social media as a tool supporting building relationships with customers in micro and small enterprises (14 pages)
Autor: Agnieszka Chwiałkowska
Słowa kluczowe: media społecznościowe, relacje z klientami, sektor MŚP
PP. 124 - 137
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.11

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa z branży przedsiębiorstw oferujących produkty dla niemow- ląt. Badanie skupiało się na tym, jakie działania w nowych mediach podejmują rozpatry- wane przedsiębiorstwa oraz jakie jest znacznie tych mediów dla ich działalności i rozwoju. Badana była również świadomość przedsiębiorców w zakresie idei mediów społecznościowych. W badaniu udowodniono, iż media społecznościowe stanowią bardzo ważny kanał komu- nikacji, za pomocą którego przedsiębiorstwa budują relacje ze swoimi klientami i są one zdecydowanie ważniejsze od mediów tradycyjnych. MŚP (bo do tej grupy należy większość przedsiębiorstw biorących udział w badaniu), wykorzystują możliwości nisko kosztowego dotarcia do swoich klientów równie efektywnie jak większe przedsiębiorstwa. 

 

The article presents the results of the research related to the use of social media by micro and small enterprises offering products for infants. The research focus included the activities on social media undertaken by these companies and the role social media play in their activities and development. Moreover, the awareness of the companies of the idea of social media was investigated. The research proves that social media constitute a very important communica- tion channel used by companies to build relationships with their customers. Social media are much more important here than traditiona; media. SMEs take advantage of the possibilities of low-cost possibilities to reach their customers as effective as bigger companies.
Magiczne zwierciadło korporacji. Rola narracji biograficznej lidera w kształtowaniu tożsamości przedsiębiorstwa (12 stron)
Magic Mirror of Corporation. The Significance of the Leader Autobiographical Story in the Process of Creating the Identity of the Organization (12 pages)
Autor: Michał Szukała
Słowa kluczowe: self-made man, innowacyjność, korporacja, mit, tożsamość
PP. 138 - 149
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.12

Artykuł jest próbą refleksji nad zjawiskiem mitów założycielskich konstruowanych w biogra- fiach wybitnych menedżerów i założycieli ważnych dla gospodarki amerykańskiej przedsię- biorstw. Dobór postaci i tworzonych przez nich narracji został podyktowany wyróżniającą ich cechą bycia self-made manem oraz prowadzeniem działalności w najbardziej innowacyjnych branżach gospodarki USA.

Podstawowym celem analizy jest zarysowanie wpływu biograficznych mitów założycielskich na kształtowanie wizerunku korporacji i jej lidera w kontekście ich otoczenia rynkowego: konsu- mentów oraz konkurencyjnych podmiotów. Istotnym elementem rozważań jest również spraw- dzenie występowania w biografiach self-made manów odniesień do wartości uznawanych za kluczowe dla klasycznie pojmowanego etosu kapitalistycznego oraz ich wpływu na wizerunek korporacji. W tym kontekście celem autora jest prześledzenie występujących w narracjach biograficznych deklaracji wartości; ich związku z klasycznym etosem przedsiębiorczości, ich przemianami w czasie, archetypami wyróżnianymi w zarządzaniu humanistycznym oraz amerykańską kulturą kapitalizmu charakteryzującą się dążeniem do niezależności i innowa- cyjnością metod zarządzania. Istotnym celem prezentowanych badań jest również zwrócenie uwagi na rolę mitu założycielskiego korporacji w okresie kryzysu zagrażającego jej stabilności, gdy niezbędne okazuje się uwiarygodnienie i wzmocnienie przywództwa. 

 

The article is an attempt to reflect on the phenomenon of the founding myths constructed in the biographies of outstanding managers and founders of companies important for the american economy. The choice of characters and narratives created by them was justifiable by their distinguishing feature being a self-made man and operating in the most innovative sectors of the american economy. The primary objective of the analysis is to outline the impact of biographical founding myths on creating the image of the corporation and its leadership in the context of the market envi- ronment: consumers and market competitors. An important element of the considerations is also verification of the appearance of values considered to be essential for the classically conceived the capitalist ethos and their impact on the image of the corporation. In this con- text, the aim of the author is to follow the declaration of values; their relationship with the classic work ethos, their changes over time, archetypes typical for humanistic management and with American organizational culture characterized by the desire for independence and innovative management methods. An important objective of this study is also highlight the role of the founding myth during the crisis threatening its stability, when it appears necessary to strengthen the reliability and leadership.
Zapach i dźwięk jako sensoryczne narzędzia marketingu w restauracji (11 stron)
Scent and sound as a sensory tools of restaurant marketing (11 pages)
Autor: Paulina Koziara
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny, aromamarketing, audiomarketing, zmysły
PP. 150 - 160
DOI: 10.7172/1733-9758.2014.17.13

Większość procesów dotyczących zakupów zachodzi poza świadomością konsumenta. Wybory, jakich dokonuje, podyktowane są potrzebami i indywidualnymi preferencjami. Nie mniejszy wpływ na podejmowanie konkretnych decyzji mają działania marketingowe. Mno- gość komunikatów docierająca do konsumenta jest tak duża, że marketing oparty tylko na obrazach przestał być wystarczający. Marki korzystające tylko z wizualnych narzędzi są słabiej rozpoznawalne pośród swoich konkurentów. Dlatego też, obecnie kreowane marki sięgają po dodatkowe narzędzia marketingowe mające działać kompleksowo na odbiorcę. W przypadku restauracji to zmysł smaku powinien być głównym zmysłem świadczącym o marce. Jednak jak pokazują wszystkie badania przeprowadzone w obszarze marketingu sensorycznego, dopiero wsparcie zapachowe i dźwiękowe spowoduje, że zostanie ona odebrana we właściwy sposób i zapamiętana. 

 

Most of the consumer decisions are processed out of the consumer consciousness. Choices are the results of needs and individual preferences. The power of marketing takes very strong as well. Because of multiplicity of communication, marketing based on visual tools is not enough to make a brand visible among its competitors. That is why created brands use more marketing tools to influence more complex on the consumers. On the restaurant market the taste is the main sense but only supported by scent and sound can be perceived and remem- bered in appropriate way.