Numer 1/2006

Zawartość numeru

Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych (11 stron)
Autor: Anna Pawłowska
PP. 7 - 17

Artykuł poświęcony jest problematyce badania społecznego kontekstu organizacyjnych działań związanych na przykład z funkcją personalną. Autorka w szczególności koncentruje się na relacjach między podmiotami zaangażowanymi w dany obszar aktywności, przyjmując tezę, że ich charakter determinuje sposób realizacji tych działań. Prezentuje podejście pozwalające na jakościową analizę relacji. Opisuje model potencjału relacyjnego, obejmujący wyobrażenia społeczne, systemy znaczeń, schematy interpretacyjne i opisy ról podmiotów, jako elementy istotne dla przebiegu interakcji. Poddaje także ocenie dwa narzędzia badawcze o charakterze projekcyjnym – Test Niedokończonych Zdań i Test Metafor – ze względu na ich przydatność w procesie diagnozy relacji społecznych.

Antropologia przedsiębiorczości. Nowe nurty w badaniach jakościowych (11 stron)
Autor: Małgorzata Ciesielska
PP. 18 - 28

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy o przedsiębiorczości z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach jakościowych. Zarówno sam przedmiot badań jak i zastosowana metodologia są bardzo interesujące. Przez ostatnie dwadzieścia lat temat ten coraz częściej był podejmowany nie tylko przez modernistów, ale także przez przedstawicieli innych prądów intelektualnych. Antropologia organizacji, stosunkowo niedoceniana w Polsce, daje ogromne możliwości dogłębnego poznania i zrozumienia praktyki biznesowej. W ostatnich latach można zaobserwować znaczny rozwój dyscypliny w kierunku badań innowacyjności i przedsiębiorczości, poczynając od narracji tworzących obraz działania całych rynków po etnografie konkretnych organizacji i opowieści nieznanych powszechnie przedsiębiorców. W tym kontekście prezentuję także własną perspektywę badawczą i kilka uwag odnośnie dotychczas przeprowadzonych wywiadów i obserwacji w małych firmach.Mam nadzieję, iż ten artykuł umożliwi zapoznanie się z metodologią oraz tematyką badań jakościowych w zakresie przedsiębiorczości, jak również przedstawi zalety takiego połączenia i zachęci czytelników do dalszych eksploracji tego tematu.

Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań (8 stron)
Autor: Marek Kunasz
PP. 29 - 36

Systematyczny model szkolenia i doskonalenia zawodowego przybiera charakter ustawicznego procesu stanowiącego sekwencję kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowania programu i planu szkolenia, realizacji szkolenia i oceny jego efektywności. Każdy z komponentów tego procesu odgrywa w nim ważką rolę. Badania wskazują, iż najwięcej trudności podmiotom sprawia ostatni z wymienionych etapów. Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia stałego monitoringu tej sfery działalności szkoleniowej poprzez podejmowanie na tym gruncie rozważań teoretycznych i empirycznych. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty związane z problematyką modelu systematycznego procesu szkoleniowego – opisywanego szeroko w literaturze przedmiotu – a także oceny efektywności szkolenia. Rozważania teoretyczne stanowiły bazę dla empirycznej egzemplifikacji związanej z podejmowaną problematyką, koncentrującej się na ocenie funkcjonowania komponentów procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie oraz metodach wykorzystywanych na ostatnim etapie procesu szkoleniowego. Źródłem danych empirycznych były badania systemów szkoleniowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (13 stron)
Autor: Ewa Krakowińska
PP. 37 - 49

Artykuł zawiera analizę zmian kierunków działalności w zakresie służby zdrowia w Polsce od roku 1944 do roku 2003. Przedstawiono w nim źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz dokonano analizy wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. W dalszej części artykułu dokonano analizy najczęściej używanych wskaźników zasobów i efektywności w ochronie zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. W ostatniej części artykułu przedstawiono badania w wybranych krajach europejskich dotyczące oceny systemu ochrony zdrowia oraz omówiono modele systemu ochrony zdrowia i możliwości ich wprowadzenia w Polsce.

Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych (13 stron)
Autor: Agnieszka Maciąg, Izabela Sakowska
PP. 50 - 62

Zakłady opieki zdrowotnej należą do organizacji, dla których zapewnienie jak najwyższej jakości swoich świadczeń jest wartością priorytetową, bowiem dobra jakość przekłada się na zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w obszarze jakości usług medycznych. Wraz z wejściem w życie w 1999 roku ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wzrosło znaczenie efektywności działań zakładów opieki zdrowotnej, wzrosła rola pacjentów, a także pojawiło się zjawisko konkurencji oraz zabiegania o świadczeniobiorcę. Razem z rosnącą świadomością i wymaganiami ze strony konsumentów świadczeń zdrowotnych większego znaczenia nabrały również prawa pacjenta.
Ponieważ pojęcie jakości w usługach medycznych jest bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania, autorki postanowiły przedstawić problem przede wszystkim z perspektywy klienta zewnętrznego, którym w tym przypadku staje się pacjent zakładu opieki zdrowotnej, zgłaszający się po oczekiwany przez niego produkt w celu rozwiązania swojego problemu zdrowotnego. Niniejsze opracowanie posiada charakter naukowo--refleksyjny, podkreśla znaczącą rolę i prawa pacjenta w obszarze jakości świadczeń zdrowotnych, a także skłania do dalszych.

Zarządzanie wiedzą z punktu widzenia twórców systemów informatycznych (5 stron)
Autor: Bożena Borowiec
PP. 63 - 67

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów zarządzania wiedzą w firmach tworzących oprogramowanie. W poniższym tekście opisany jest wpływ różnych naarzędzi na proces tworzenia oprogramowania wraz z przykładowymi rozwiązaniami, a także rola w procesie zarządzania wiedzą, jaką pełni menadżer projektu, i jego główne zadania. Wprowadzenie jednorodnego środowiska tworzenia oprogramowania pozwala na tworzenie oprogramowania według jednorodnego schematu, czego przykładem mogą być metodologie projektowe wprowadzane przez kierowników zespołów programistów.

Krótkoterminowe papiery dłużne - charakterystyka, geneza i struktura rynku (11 stron)
Autor: Marcin Kobus
PP. 68 - 78

Firmy, aby mogły być bardziej konkurencyjne i mogły się rozwijać, muszą inwestować. Sposobów pozyskania kapitału na realizację inwestycji jest kilka. Artykuł ten przedstawia krótkoterminowe papiery dłużne (?commercial papers) jako jeden ze sposobów pozyskania środków potrzebnych na inwestycje. Emisja KPD może również zapewnić prefinansowanie inwestycji, które po ukończeniu zostaną refinansowane ze środków Unii Europejskiej. Może to być bardzo dobre rozwiązanie dla samorządów terytorialnych, których np. nie stać na wybudowanie oczyszczalni ścieków.Zaprezentowany mechanizm emisji tego rodzaju papierów wartościowych jest tym bardziej ciekawy, ponieważ pozwala jednocześnie zadowolić: emitentów, bo pozyskują kapitał taniej niż w postaci ?np. kredytów), inwestorów, bo dostają wyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w KPD, niż otrzymaliby na lokatach lub obligacjach Skarbu Państwa, i wreszcie banki, bo mogą uczestniczyć w emisji i późniejszym obrocie tymi papierami, zyskując na prowizjach.Artykuł pokazuje także, jak wygląda rynek KPD w Polsce, z jakimi rodzajami KPD mamy do czynienia, a także mówi, co należy wiedzieć i o czym trzeba pamiętać, aby przeprowadzić emisję tego typu papierów wartościowych.

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi (16 stron)
Autor: Agnieszka Sierpowska
PP. 79 - 94

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oraz porównanie tradycyjnych i internetowych narzędzi, jakie wykorzystywane są w działaniach prowadzonych przez jednostki Public Relations, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy otoczenia firmy. Bardzo istotną, dla profesjonalnej i efektywnej działalności, wydaje się umiejętność posługiwania odpowiednimi technikami oraz, jak przystało na XXI wiek, wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Warto przy tym również zauważyć szerokie możliwości, jakie oferuje Internet.

Zmiany zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca) (10 stron)
Autor: Marta Szewczyk
PP. 95 - 104

W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w zasadniczy sposób zmieniło zasady finansowania jednostek ochrony zdrowia. Spowodowało to modyfikację rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, która polegała na wbudowaniu w już istniejący układ rodzajowy kosztów układu podmiotowego kosztów. Celem nadrzędnym rachunku kosztów w ochronie zdrowia jest ewidencjonowanie wydatków, które umożliwi kalkulację kosztów jednostkowych świadczeń zdrowotnych, a tym samym kosztów leczenia pacjenta czy też leczenia jednostek chorobowych.
W prezentowanym opracowaniu starano się pokazać zmiany w strukturze rachunku kosztów na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca w latach 1997-2004. Badaniami objęto je dwa lata przed reformą, w celu lepszego wyeksponowania zmian, jakie wprowadzono w strukturze rachunku kosztów. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z działu kosztów Centrum.

Wpływ controllingu na efektywność ekonomiczną operatora sieci mobilnej (4 stron)
Autor: Rafał Zborowski
PP. 105 - 108

Artykuł ma na celu zbadanie związku pomiędzy systemem controllingu a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw. Z uwagi na dużą skalę działania oraz złożoność procesów biznesowych autor ograniczył analizę do przedsiębiorstw działających na rynku telefonii mobilnej w Polsce. Wynikiem przeprowadzonych wstępnych badań jest potwierdzenie tezy, że zakres wdrożenia systemu controllingu i jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wpływa na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Główne trendy w zarządzaniu służbami sprzedaży firmy (7 stron)
Autor: Krzysztof Cybulski
PP. 109 - 115

W niniejszym tekście autor omawia najważniejsze zmiany, jakie dokonały się bądź wkrótce nastąpią w sferze zarządzania personelem sprzedażowym firmy.Ten kluczowy, z punktu widzenia przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, obszar decyzji menedżerskich był do niedawna ostoją bardzo konserwatywnego podejścia oraz domeną tradycyjnych metod zarządzania. Jednakowoż takie powszechnie występujące lub co najmniej wyraźnie odczuwalne zjawiska jak „hiperkonkurencja”, szybko rosnące wydatki sprzedażowe oraz dominacja klientów zmuszają firmy do poszukiwania nowych bardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań. Właśnie te nowe rozwiązania stanowią w opinii autoora, opartej na wszechstronnych studiach i badaniach, owe główne trendy w zarządzaniu personelem sprzedażowym firm. Są to tak ważkie, aczkolwiek z perspektywy polskiej słabo rozpoznane zjawiska, jak:
1. Przejście z transakcyjnego na relacyjne podejście do klienta, obserwowane w działalności personelu sprzedażowego wielu firm.
2. Sprzedaż i obsługa posprzedażowa realizowane coraz częściej nie przez pojedynczych sprzedawców, ale przez wyspecjalizowane zespoły sprzedażowe firmy.
3. Koncentrowanie się personelu sprzedażowego w coraz większym stopniu nie tyle na wzroście wolumenu sprzedaży, co raczej poprawie jej efektywności.
4. Nowy styl zarządzania personelem sprzedażowym, pozwalający upatrywać menedżerów bardziej w roli liderów (przywódców) zespołów sprzedawców niż kierowników, nadzorców czy kontrolerów lub administratorów procesu sprzedaży.
5. Nowa rola sprzedawców, którzy ze względu na swój „status”, typ zadań oraz faktyczną samodzielność operacyjną coraz bardziej upodabniają się do roli drobnych, ale przecież niezależnych przedsiębiorców niż najemnych pracowników podporządkowanych sztywnej organizacji.
6. Nowe, bardziej elastyczne, dopasowane do konkretnych warunków oraz indywidualnych preferencji sprzedawców systemy motywacyjne ?głównie wynagradzania).
7. Nowatorskie narzędzia oceny działalności sprzedawców uwzględniające w coraz większym zakresie wyniki finansowe oraz budowanie przez sprzedawców relacji z ich klientami.

Recenzja książki Hansa Vontobela Człowiek miarą wszechrzeczy. Refleksje w dobie globalizacji (1 stron)
Autor: Michał Kołtuniak
PP. 116 - 116