Numer 2/2018 cz.2

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do zapoznania się kolejnym numerem Studiów i Materiałów.
Numer otwiera tekst autorstwa Aleksandry Gaweł, która poddaje weryfikacji relacje między konkurencyjnością nowych przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych. Tekst oparty jest na badaniu ekonometrycznym na podstawie danych dotyczących konkurencyjności firm i stopy tworzenia nowych dla polskich województw w latach 2005–2016. Autorka wskazuje raczej na niezależność relacji pomiędzy konkurencyjnością nowych przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych.
Anna Olga Kuzminska i Daniel Pazura opisują wyniki badania przeprowadzonego na 203 uczestnikach, których zadaniem było ocenić swoje własne preferencje kontroli i postrzegane preferencje kontrolne swoich bezpośrednich przełożonych. Autorzy wskazują na poziom satysfakcji z pracy w zależności od poziomu dominacji pracodawcy nad pracownikiem, autonomii i postrzegania jej przez przełożonego.
Agnieszka Brzozowska prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego na grupie przedsiębiorców-imigrantów z Wietnamu i Chin, którzy prowadzą działalność w Polsce. Autorka opisuje motywy zakładania własnej działalności gospodarczej przez wybrane grupy imigrantów w Polsce oraz związek przedsiębiorczości z kulturą narodową.
Elżbieta Pohulak-Żołędowska porusza problem finansowania innowacji, zwłaszcza innowacji przełomowej. Wysoka niepewność, wysoka kapitałochłonność i wysokie perspektywy zysków sprawiają, że inwestowanie w tego rodzaju innowacje może być interesujące. Autorka dąży do odpowiedzi na pytanie czy kapitał podwyższonego ryzyka jest kapitałem ryzykownym lub odwrotnym od ryzyka. Stosowane metody to krytyczna analiza literatury, analiza danych.
Grzegorz Tchorek, Filip Targowski, Paweł Krzewicki, Waldemar Kozioł oraz Stefan Wójtowicz przedstawiają wyniki badania przeprowadzonego na operatorach samochodów osobowych (7 firm) i przedstawicieli miast (19 podmiotów), w którym pytano o aktualny stan i przyszłość wspólnej mobilności. Autorzy podkreślają potrzebę ścisłej współpracy między miastami i operatorami w celu zwiększenia komplementarności różnych form wspólnej mobilności i dostępności oraz potrzebę dostępności miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów realizujących usługę car sharing.
Małgorzata Mikita omawia główne regulacje wynikające z pakietu CRD/CRR oraz unii bankowej, a także ich wpływ na funkcjonowanie banków w Polsce. Głównym wnioskiem, jaki jest przedstawiany to stwierdzenie, że z polskiej perspektywy pakiet CRD/CRR i unia bankowa oferują więcej korzyści niż koszty dla sektora finansowego w Polsce.
Celem tekstu Jerzego Żyżyńskiego jest ujawnienie wzajemnych relacji i współzależności, na przykładzie państw członkowskich OECD w kontekście przezwyciężania kryzysu w Europie. Autor podkreśla znaczenie odrzucenia schematów i otwarcie się na niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej ujawnione przez Europejski Bank Centralny.
Przedmiotem tekstu Robert Wolańskiego są normatywne zmiany w podatku VAT wprowadzone w latach 2016–2018, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku unikania i uchylania się od tego podatku. Autor w prowadzonych analizach skupia się na przyczynach oraz sposobach wprowadzania tych zmian, a także skutkach ich wprowadzenia.
Kolejny tekst autorstwa Agnieszki Brzozowskiej opisuje wyniki badania jakościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych z wietnamskimi przedsiębiorcami funkcjonującymi w Polsce. Autorka analizuje użyte w rozmowach metafory zwierząt, które mają przedstawiać charakterystyki wietnamskich przedsię biorców.
Tekst prezentujący studium przypadku, w którym podejmowana jest analiza kampanii rekrutacyjnej w mediach społecznościowych wybranej agencji reklamowej autorstwa Barbara Drapała porusza problem procesów rekrutacyjnych. Autorka zwraca uwagę na odmienne wartości życiowe różnych pokoleń jednostek, które mogą mieć wpływ na liczbę pozyskanych życiorysów. Autorka Sylwia Dudkowiak podejmuje próbę przybliżenia teoretycznego pojęcia oraz podziału interesariuszy i ich wpływ na przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Szczegółowo omawia matrycę Mendelowa oraz matrycę Power-Interest Grid. Analizę teoretyczną odzwierciedla w studium przypadku dotyczącego Przedsiębiorstwa Chemicznego „OLEJ”.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
Redakcja

Zawartość numeru

Wejścia na rynek nowych firm a konkurencyjność przedsiębiorstw istniejących (11 stron)
The entrance of new companies into a market versus the competitiveness of existing market players (11 pages)
Autor: Aleksandra Gaweł
Słowa kluczowe: proces przedsiębiorczy,, konkurencyjność przedsiębiorstw, zagrożenie nowymi wejściami, województwa Polski
PP. 7 - 17
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.1

Modele teoretycznie nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na ile rosnąca presja rynkowa wynikająca z coraz większego nasilenia procesów przedsiębiorczych wpływa na konkurencyjność firm już istniejących. Można znaleźć argumenty zarówno za pozytywnym, jak i negatywnym oddziaływaniem nowych wejść na już istniejące firmy. Można spotkać się z opinią, że to sukces lub porażka istniejących firm przyciąga na rynek nowe firmy. Celem artykułu jest weryfikacja relacji między konkurencyjnością nowych przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych.
Aby zweryfikować tę kwestię, przeprowadzono badania ekonometryczne na podstawie danych dotyczących konkurencyjności firm i stopy tworzenia nowych dla polskich województw w latach 2005–2016. Wyniki badań wskazują raczej na niezależność relacji pomiędzy konkurencyjnością przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych. Parametry funkcji regresji okazały się być nieistotne ze statystycznego punktu widzenia. Otrzymane wyniki sugerują, iż procesy tworzenia nowych firm i kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw istniejących kształtują się oddzielnie od siebie, podlegając niezależnym od siebie wpływom. Przekonanie o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego powoduje, że rośnie zainteresowanie narzędziami polityki gospodarczej, zachęcającymi do tworzenia nowych firm. Wyniki badań pozwalają podejrzewać, że polityka wspierania procesu tworzenia nowych firm nie powinna negatywnie oddziaływać na przedsiębiorstwa istniejące poprzez zwiększenie presji konkurencyjnej.

Theoretical models do not give a satisfying and conclusive answer to the question how the growing pressure on the market resulting from increased entrepreneurial activities will affect the competitiveness of established companies. Both positive and negative arguments can be presented in regards to the effect of new entrants on existing market players. One opinion is that the success or failure of companies already on the market is what attracts new entrants. The aim of the paper is to verify the relationship between the entrance of new companies into a market and the competitiveness of existing market players. In an attempt to settle the matter, econometric research was conducted on the competitiveness of existing companies in the various Polish regions, and also on the rate at which new companies were established. The time period for the research was 2005–2016. The results of the research indicate a lack of relationship between the entrance of new companies into a market and the competitiveness of existing ones. The parameters of regression functions were statistically insignificant. Which in turn indicates that new company creation, and the development of a competitive position by existing companies happen separately from each other. The belief that entrepreneurship is crucial to economic growth has led to increased interest in aspects of domestic policy which would encourage the creation of new businesses. Research results let to suppose that policy supporting process of new company creation should not negatively influence the existing market players by raising the competitive pressure.
Znaczenie dopasowania preferencji kontroli pomiędzy podwładnym i przełożonym dla satysfakcji z pracy pracowników (15 stron)
The Impact of Control Preferences Fit Between Employees and Their Supervisors on Employee Job Satisfaction (15 pages)
Autor: Anna Olga Kuzminska, Daniel Pazura
Słowa kluczowe: dopasowanie człowiek-przełożony, dopasowanie człowiek-środowisko, preferencje kontroli, satysfakcja z pracy, dopasowanie suplementarne, dopasowanie komplementarne
PP. 18 - 32
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.2

Preferencje kontroli różnicują ludzi pod względem ich skłonności do podziału kontroli w sytuacji współzależności. Sytuacje społeczne, które blokują zdolność do sprawowania preferowanego rodzaju kontroli mogą zostać ocenione jako nieprzyjemne i doprowadzić do ich porzucenia. Postawiliśmy hipotezę, że niezgodność preferencji kontroli pomiędzy liderami a pracownikami związana jest z niższym zadowoleniem z pracy wśród pracowników. Taka niezgodność może wynikać albo z rozbieżności pomiędzy preferencjami kontroli liderów i pracowników (np. różnica pod względem preferencji partnerstwa), albo ze zbyt dużego podobieństwa (np. podobnie silna preferencja dominacji). W naszym badaniu 203 uczestników oceniło własne preferencje kontroli oraz postrzegane preferencje kontroli ich bezpośrednich przełożonych. Wyniki regresji wielomianowej wykazały, że zadowolenie z pracy było tym wyższe, im bardziej pracownik był dopasowany do lidera pod względem preferencji partnerstwa, ale jedynie dla wysokiego poziomu tej preferencji. Wbrew naszym oczekiwaniom to podobieństwo, a nie odmienność preferencji dla dominacji pomiędzy pracownikami i ich liderami przewidywało większe zadowolenie z pracy wśród pracowników. Zadowolenie z pracy było też wyższe, gdy przywódcy byli postrzegani jako mający większy szacunek dla autonomii, niezależnie od poziomu reaktancji pracowników. Wreszcie, zadowolenie z pracy wzrastało wraz ze wzrostem zarówno samokontroli pracownika, jak i szacunku lidera dla jego autonomii.

Control preferences differentiate people with regard to their inclination towards a certain division of control in an interdependent situation. Social situations that block one’s capability to exert a preferred type of control can be evaluated as unpleasant and provoke their abandonment. We hypothesized that incompatibility of control preferences between leaders and followers would result in diminished job satisfaction among the followers. Such incompatibility could stem from either discrepancy between leader-follower control preferences (e.g. a discrepant preference for collaboration) or too great a similarity (e.g. a similarly strong preference for domination). In our study, 203 participants rated their own control preferences and the perceived control preferences of their immediate supervisors. The results of polynomial regression with response surface analysis showed that job satisfaction was higher when a follower was aligned with a leader at a high level of collaboration preference rather than at a low level of collaboration preference. Contrary to our expectations, a similarity rather than a dissimilarity in dominance between employees and their leaders predicted higher job satisfaction among employees. Job satisfaction was higher when leaders were perceived as having greater respect for autonomy, regardless of the follower’s reactive autonomy. Finally, job satisfaction increased as both the follower’s proactive autonomy and the leader’s respect for autonomy increased.
Wietnamska i chińska kultura oraz motywy przedsiębiorcze wśród imigrantów z Wietnamu i Chin osiadłych w Polsce (8 stron)
Vietnamese and Chinese Culture and Motives for Being an Entrepreneur Among Immigrants From Vietnam and China Settled in Poland (8 pages)
Autor: Agnieszka Brzozowska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość imigrantów, Daleki Wschód, motywy rozpoczęcia działalności biznesowej
PP. 33 - 40
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.3

Tekst przedstawia wyniki badania prowadzonego metodą jakościową na grupie imigrantów przedsiębiorców pochodzących z kraju Dalekiego Wschodu, którzy prowadzą swoje firmy w Polsce. Zespół badaczy przeprowadził z imigrantami łącznie 24 wywiady pogłębione na terenie całej Polski. Wywiady były nagrane, poddane transkrypcji i przeanalizowane pod kątem założonych obszarów badawczych. Na potrzeby tekstu przedstawiono analizę dotyczącą motywów zakładania własnej działalności w grupie imigrantów i połączeń ich z kulturą. Jak się okazuje motywy w zależności od grupy etnicznej będą bardzo różne. Można przypuszczać, że kultura pochodzenia będzie miała ogromne znaczenie w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu chęci do bycia przedsiębiorcą. Wsparcie wśród społeczności etnicznej w kierunku prowadzenia firmy sprawia, że dużo osób decyduje się na ten krok, choć wcześniej niekoniecznie mieli takie plany. Przez pryzmat analizy motywów przedsiębiorczych możemy zaobserwować różne wzory radzenia sobie w kraju przyjmującym. Ograniczeniem badania jest próba badanych, która z powodu doboru celowego może nie pokazywać przewag wśród najczęstszych motywów.

The text presents the results of a qualitative study conducted on a group of immigrant entrepreneurs from Vietnam and China who run their businesses in Poland. The team of researchers conducted a total of 24 in-depth interviews. Interviews were recorded, transcribed and analyzed against assumed research areas. For the needs of the text, the analysis will present the motives for starting own business by the selected group of immigrants in Poland and the link with their national culture. As it turns out, the motives will be very different depending on the ethnic group. It could be assumed that the culture of origin will be of great importance in the perception of entrepreneurship and in shaping the will to be an entrepreneur. Support from the ethnic community for running a company means that many people decide to take this risk, even if they did not necessarily have such plans before. Through the prism of analyzing entrepreneurial motives, we can observe different patterns of coping in the host country. The limitation of the study is the sample of respondents, which may not show the most common motives due to the targeted selection.
Zmiany w finansowaniu kapitałem venture w USA i Europie (6 stron)
Changes of Venture Capital Financing in the USA and in Europe (6 pages)
Autor: Elżbieta Pohulak-Żołędowska
Słowa kluczowe: kapitał ryzyka, innowacje przełomowe, finansowanie, gospodarki wiedzy
PP. 41 - 46
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.4

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania problemów finansowania działalności innowacyjnej młodych przedsiębiorstw. Ze szczególną uwagą autorka podchodzi do innowacji przełomowych. Istotną cechą innowacji przełomowych jest fakt, że tworzą nowe rynki, są to innowacje przerywające dotychczasowy tok rozwojowy. A z punktu widzenia tworzenia innowacji w dziedzinach wymagających nowej wiedzy jest to cecha pożądana. Jednakże drugą cechą charakterystyczną jest fakt, że pojawienie się innowacji przełomowej początkowo powoduje pogarszanie się funkcjonalności produktów. Innowacje przełomowe przerywają istniejący proces produkcyjny. W takim kontekście działalność innowacyjna jest działalnością obarczoną wysokim ryzykiem i niepewnością. Cechy te mogą powodować u przedsiębiorców awersję do ryzyka. Wysoki poziom niepewności, kapitałochłonność, lecz również i perspektywa wysokich zysków sprawiają, że inwestowanie w działalność innowacyjną jest potencjalnie interesująca dla inwestorów. Uważa się, że kapitał venture stał się instytucją pośredniczącą na rynku kapitału, zapewniającą dopływ funduszy do ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć, które bez kapitału ryzyka nie będą miały szansy na wejście na rynek. Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania różnic w podejściu do finansowania innowacji kapitałem ryzyka w Stanach Zjednoczonych i Europie.

In this article, the author discusses the problem of financing innovation, especially disruptive (or breakthrough) innovation. This type of innovation has some special features that make it different from incremental innovation. First of all, disruptive innovations are the ones that have great growth-creating potential. They are new products or services that replace the existing ones. They break the present production cycle, cause risk and uncertainty, and provoke entrepreneurs’ risk-averse behavior. Because if profits motivate entrepreneurship, uncertainty demotivates it. High uncertainty, high capital intensity and high profit prospects make investing in this sort of innovation a potentially interesting issue. There is a common perception that venture capital (VC) has become an intermediary in financial markets, providing capital to firms that might otherwise have difficulty attracting financing. As these firms are thought to be small, young and innovative, plagued by the “liability of newness”, venture capital is expected to fulfill an important role in the economy – it is meant to be a tool of financing novel and risky ventures and, hence, it is a driver of technological and economic progress. The goal of the article is an attempt to answer the question if venture capital is risk-loving or risk-averse capital. The methods used include a critical analysis of literature and data analysis. The goal of the article is to show the role VC plays in financing Europe’s innovations, and to answer the question if VC is risk-loving capital.
Carsharing w Polsce – perspektywa operatorów i miast w pierwszym badaniu porównawczym (17 stron)
Car Sharing in Poland – The Perspective of Operators and Cities in the First Comparative Research Study (17 pages)
Autor: Grzegorz Tchorek, Filip Targowski, Paweł Krzewicki, Waldemar Kozioł, Stefan Wójtowicz
Słowa kluczowe: mobilność współdzielona, carsharing, elektromobilność, inteligentne miasto, ekonomia współdzielenia
PP. 47 - 63
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.5

Głównym celem artykułu jest ocena świadomości i zrozumienia idei tzw. mobilności współdzielonej wśród przedstawicieli operatorów carsharingu i miast w jednym z pierwszych badań w Polsce. Zapytaliśmy dwie grupy interesariuszy operatorów carsharingu (7 firm) i przedstawicieli miast (19 podmiotów) – o obecny stan i przyszłość mobilności współdzielonej. Badania ankietowe przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy internetowych między styczniem a kwietniem 2018 r. Główne obserwacje są następujące. Po pierwsze, transport publiczny jest jednym z podstawowych obszarów decydujących o jakości życia obywateli, a polskie miasta zdają sobie z tego sprawę. Podczas gdy koncepcja Smart City i inteligentna mobilność są na wczesnym etapie rozwoju, władze miasta szukają optymalnych rozwiązań podnoszących jakość transportu publicznego, w tym eksperymentują z mobilnością współdzieloną i carsharingiem. Po drugie, rynek carsharingu w Polsce jest stosunkowo młody, a biorąc pod uwagę dane z bardziej rozwiniętych rynków (np. z Niemiec), możemy spodziewać się szybkiego jego wzrostu w kolejnych latach. Wiele podmiotów z różnych środowisk (firmy energetyczne, wypożyczalnie samochodów, władze miejskie) wkracza na rynek mobilności współdzielonej. Po trzecie, kluczowymi czynnikami decydującymi o przyszłym rozwoju rynku carsharingu będą: a) ścisła współpraca między miastami i operatorami w celu uzupełnienia różnych form wspólnej mobilności i zapewnienia ich dostępności; b) dostępność miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów współdzielonych.

The main goal of the paper is to assess the awareness and understanding of the so-called shared mobility among the representatives of car sharing operators and cities in one of the first studies on this issue undertaken in Poland. We asked two groups of stakeholders in Poland – car sharing operators (7 companies) and cities (19 entities) – about the current state and the future of shared mobility. Research was conducted using web questionnaires between January and April 2018. The main observations are as follows. Firstly, public transport is one of the main areas determining citizens’ quality of life, and Polish cities seem to realize it. While the Smart City concept and smart mobility are at an early stage of development, city authorities search for optimal solutions increasing the quality of public transport, including experimentation with shared mobility and car sharing. Secondly, the car sharing market in Poland is relatively young and, taking into consideration data from more developed car sharing markets (e.g. Germany), we can expect that it will grow rapidly in the next years. Many entities from different backgrounds (energy companies, car rental companies, municipal authorities) are entering the Polish shared mobility market. Thirdly, the critical factors which will be decisive for the future development of the car sharing market are: a) close cooperation between cities and operators to make different forms of shared mobility and their accessibility more complementary, b) availability of parking spaces dedicated to car sharing services.
Wpływ pakietu CRD/CRR i unii bankowej na rynek bankowy w Polsce (9 stron)
The Influence of the CRD/CRR Package and the Banking Union on the Banking Market in Poland (9 pages)
Autor: Małgorzata Mikita
Słowa kluczowe: system bankowy, UE, CRD IV, CRR, unia bankowa, integracja europejska, Polska
PP. 64 - 72
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.6

Pakiet CRD/CRR (Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation) oraz unia bankowa wywierają istotny wpływ na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza konsekwencji wprowadzenia pakietu CRD/CRR oraz ustanowienia unii bankowej dla rynku bankowego w Polsce. W artykule omówiono główne regulacje wynikające z pakietu CRD/CRR i unii bankowej, a także ich wpływ na funkcjonowanie banków w Polsce. Do głównych regulacji wynikających z pakietu CRD/CRR zaliczono: regulacje w zakresie funduszy własnych i płynność banków, a także bufory kapitałowe obciążające aktywa bankowe. Analizując wpływ unii bankowej uwzględniono jej trzy filary, tj. jednolity mechanizm nadzorczy, jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz system jednolitej gwarancji depozytów. Głównym wnioskiem płynącym z artykułu, jest stwierdzenie, że z polskiej perspektywy, korzyści wynikające z pakietu CRD/CRR i unii bankowej dla sektora finansowego w Polsce przewyższają koszty.

The CRD/CRR package (Capital Requirements Directive IV / Capital Requirements Regulation) and the banking union have a big influence on all countries within the European Union. The main research problem tackled in the paper is to show the consequences of the CRD/CRR package and the banking union on the banking market in Poland. The paper discusses the main regulations resulting from the CRD/CRR package and the banking union, as well as their influence on the functioning of banks in Poland. Among major regulations there are own funds standards, their liquidity and capital buffers encumbering banking assets. Moreover, three pillars of the banking union, i.e. the Single Supervisory Mechanism, the Single Resolution Mechanism and the Single Deposit Guarantee Scheme, have been also addressed. The main conclusion that can be drawn from the article is the statement that, from the Polish perspective, the CRD/CRR package and the banking union offer more benefits than costs for the financial sector in Poland.
Wzajemne relacje bilansów makroekonomicznych – wnioski z porównań międzynarodowych (36 stron)
Mutual Relations of Macroeconomic Balances – Conclusions From International Comparisons (36 pages)
Autor: Jerzy Żyżyński
Słowa kluczowe: stabilność makroekonomiczna, bilanse makroekonomiczne, krajowe oszczędności, krajowe inwestycje, rachunek bieżący, kraje OECD
PP. 73 - 108
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.7

W sferze medialnej i w dyskursach polityków wciąż jesteśmy świadkami nieporozumień wynikających z niezrozumienia makroekonomicznych warunków, od których zależy stabilność makroekonomiczna. Gospodarka to złożony mechanizm naczyń połączonych, którymi przepływają dochody i wydatki rozmaitych podmiotów. W najbardziej syntetycznym makroekonomicznym ujęciu w przypadku gospodarki otwartej przepływy te tworzą układ trzech makroekonomicznych bilansów, które łączy następujące – wielokrotnie omawiane w literaturze makroekonomicznej – równanie: (G – T) = (S – I) + (Z – X). Istotą analizowanych warunków makroekonomicznej stabilności są wzajemne relacje między tymi bilansami, które kształtują się w procesie funkcjonowania gospodarki. Autor dyskutuje skutki propagowania mitu równowagi budżetowej, rozumienie deficytu budżetowego i długu publicznego, znaczenie interpretacji oszczędności i inwestycji, znaczenie bilansu handlowego i rachunku bieżącego, znaczenie wielkości agregatu defipieniężnego M2 oraz związki między rynkowym kursem a kursem wynikającym z parytetu siły nabywczej. Autor przeprowadził statystyczną analizę związków między bilansami makroekonomicznymi na bazie danych dla 35 krajów w okresie lat 2000–2016. Wnioski z tej analizy potwierdzają iluzoryczność ugruntowanych medialnie poglądów.

We are still witnessing many misconceptions stemming from misunderstanding of macroeconomic conditions upon which macroeconomic stability relies. The economy is a complex mechanism consisting of great many communicating vessels between which the income and expenditure of a variety of entities are flowing. According to the most synthetic macroeconomic approach, in the case of an open economy, such flows make an arrangement of three macroeconomic balances which are interrelated by the following equation, discussed hundreds of times in macroeconomic literature: (G – T) = (S – I) + (Z – X). The very essence of the conditions of the macroeconomic stability is an interdependence between these balances, which are achieved as the economy operates. The author discusses the effects of promoting the myth of the budget balance, the understanding of the budget deficit and public debt, the importance of the interpretation of savings and investment, the importance of the balance as a distribution and resources, the relationship between the size of M2 money and the relationship between market rate and price resulting from purchasing power parities. He has undertaken a statistical analysis of the relationships between three macroeconomic balances on the basis of data for 35 countries in the years 2000–2015. The conclusions confirm the illusory nature of certain media-grounded views.
Zmiany w podatku VAT w kontekście przeciwdziałania zjawisku unikania i uchylania się od opodatkowania w latach 2016–2018 (11 stron)
Changes in Value Added Tax in the Context of Counteracting Tax Avoidance and Tax Evasion at Years 2016–2018 (11 pages)
Autor: Robert Wolański
Słowa kluczowe: podatek VAT, unikanie, uchylanie, opodatkowanie
PP. 109 - 119
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.8

Przedmiotem artykułu są normatywne zmiany w podatku VAT wprowadzone w latach 2016–2018, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku unikania i uchylania się od tego podatku. Celem opracowania jest określenie przyczyn oraz sposobów wprowadzania tych zmian, a także skutków ich wprowadzenia. Dla realizacji celu jako metody badawcze wykorzystano przegląd wybranej literatury, aktów prawnych i danych statystycznych dotyczących unikania i uchylania się od opodatkowania. Za wynik tej analizy należy przyjąć potwierdzenie następujących hipotez: zwiększenie dochodów budżetowych poprzez zmniejszanie luki podatkowej można osiągnąć, głównie uszczelniając system poboru podatku VAT; zmiany w podatku VAT prowadzą do zmniejszenia skali unikania i uchylania się od tego podatku, jednocześnie znacznie komplikują stosowanie i rozliczanie tego podatku; negatywne skutki wprowadzonych zmian dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

The article discusses the problem of legal changes in VAT introduced in 2016–2018, which counteracting the avoidance and evasion of this tax. The purpose of this article is to determine causes, methods and effects of introducing these changes. To realize the purpose of article, as a research method, used the overview of selected literature, legal acts and statistical data on tax evasion and avoidance. As the result of the article is the verification of following thesis: the legitimacy of choosing VAT to reduce the tax gap, simultaneously increasing budget revenues; changes in VAT lead to a reduction of avoidance and evasion, at the same time greatly complicate the application and settlement of this tax; negative effects of introduced changes for the smallest enterprises (especially micro and small).
Charakterystyka wietnamskiego przedsiębiorcy w Polsce – analiza metafor (11 stron)
Characteristics of Vietnamese entrepreneur in Poland – metaphor analysis (11 pages)
Autor: Agnieszka Brzozowska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość imigrantów, Wietnamczycy w Polsce, techniki projekcyjne
PP. 120 - 130
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.9

Artykuł opisuje wyniki badania jakościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych na 20 wietnamskich przedsiębiorcach funkcjonujących w Polsce. Celem badania było scharakteryzowanie środowiska przedsiębiorców wietnamskich w Polsce. Aby zrealizować cel i pogłębić dyskusję, podczas rozmowy posłużono się metaforą zwierzęcia. Badani proszeni byli o porównanie przedsiębiorców wietnamskich do zwierzęcia i uzasadnienie przypisanym im cech. Część badanych zauważyła, że pokolenie pierwsze i drugie imigrantów różni się od siebie pod względem pracowitości, czasu wolnego i podejścia do pieniędzy. Dla części Wietnamczyków społeczność była homogeniczna niezależnie od tego, czy to było pierwsze czy drugie pokolenie. Mimo przedstawiania różnych zwierząt, opisywane przez nich cechy są spójne. Badanie pokazuje w jaki sposób przedsiębiorcy wietnamscy postrzegają swoją społeczność.

The following paper describes the results of a qualitative study involving in-depth interviews on 20 Vietnamese entrepreneurs operating in Poland. The aim of the study was to characterize the society of Vietnamese entrepreneurs in Poland. To achieve the goal, the Author used during the conversation a metaphor of the animal to deepen the discussion. The respondents were asked to compare the Vietnamese entrepreneurs to the animal and justify the features assigned to them. Some respondents noticed that the first and second generation of immigrants are different in terms of diligence, leisure time and approach to money. For some of the Vietnamese, the community was homogenous regardless of whether it was the first or the second generation. Despite presenting different animals, the features they describe are consistent. The study shows how Vietnamese entrepreneurs perceive their community
Kreatywna komunikacja korporacyjna w mediach społecznościowych – jak skutecznie budować relacje i zdobywać jakościowe życiorysy od młodych pokoleń (16 stron)
Creative Corporate Communication in Social Media – How to Effectively Build Relations and Receive High Quality Resumes From Younger Generations (16 pages)
Autor: Barbara Drapała
Słowa kluczowe: media społecznościowe, komunikacja korporacyjna, budowanie wizerunku pracodawcy, rekrutacja, pokolenia
PP. 131 - 146
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.10

W dzisiejszych czasach firmy mają coraz większy problem z dotarciem do młodych ludzi   zatrudnieniem ich. Celem artykułu jest zaprezentowanie odmiennych wartości, które są ważne dla pokoleń aktywnych na rynku pracy oraz przedstawienie atrybutów contentów wpłycharacwających na zaangażowanie wobec postów rekrutacyjnych i liczbę pozyskanych życiorysów. W artykule wykorzystano badania jakościowe w formie studium przypadku, aby przeanalizować kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych wybranej agencji reklamowej.
Rozważania składają się z trzech części. Pierwsza część dotyczy analizy formy, rodzaju treści i przekazu działań stosowanych przez wybraną markę w ogłoszeniach rekrutacyjnych zamieszczanych w mediach społecznościowych. Na tej podstawie wyszczególniono atrybuty treści (format, sposób aplikowania, czytelność, długość ogłoszenia, zastosowanie hashtagów i emotikonów, spójność komunikatu oraz analizę wymagań, benefitów i wartości dodanych). W drugiej części przeanalizowano zaś wyniki działań płatnych tychże ogłoszeń rekrutacyjnych. Natomiast w trzeciej części wykorzystano podejście dedukcyjne w formie badania empirycznego obejmujące wstępną logiczną analizę wyników (Zaborek,2007). Autorka poprzez generalizację analityczną chce zaprezentować wstępne wnioski dotyczące skuteczności kampanii rekrutacyjnych skierowanych do młodych pokoleń oraz wykazać zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami treści a zaangażowaniem użytkowników wobec postów i otrzymanymi przez firmę życiorysami potencjalnych kandydatów. Analiza wskazuje, że młode pokolenia (Y i Z) wyznają inne wartości niż starsze pokolenia (wyżu demograficznego i X). Prawdopodobnie wynika to z faktu, że pokolenia te wchodziły na rynek pracy w innym okresie gospodarczym, wychowywały się w innym duchu i funkcjonują w odmienny sposób w otaczającym je świecie.
 

Nowadays, companies increasingly often face the dilemma of how to reach and recruit younger people. The goal of this paper is to present different values, important for every generation still active on the labour market, and to present the content attributes influencing the response to recruitment posts and the number of obtained resumes. The paper uses quality analyses in the form of a case study in order to analyse social media recruitment campaigns of the chosen marketing agency. The discussion is divided into three parts. The first part covers the analysis of the form, type of content and message, used by a given brand in recruitment announcements posted in social media. As a result, the content attributes were identified (format, application form, readability, offer length, use of hashtags and emojis, cohesion of the message and analysis of requirements, benefits and added values). The second part covers the analysis of results of these paid recruitment announcements. The third part uses a deductive approach in a form of empirical analysis covering the preliminary logical analysis of results (Zaborek, 2007). By means of analytic generalisation, the author wants to present preliminary conclusions regarding the effectiveness of recruitment campaigns targeted at young generations and demonstrate interrelations between individual content attributes and engagement of users in the posts and resumes received by the company from potential candidates. The analysis indicates that younger generations (Generations Y and Z) do not share the same values as the older generations (the so-called Baby Boomers and Generation X). This is probably due to the fact that the younger generations entered the labour market at different economic times, were brought up in a different spirit and differently function in the world.
Podział interesariuszy oraz przedstawienie matryc (Mendelowa & Power-Interest Grid) jako narzędzi decyzyjnych dla case study Przedsiębiorstwa Chemicznego „Olej” (10 stron)
Stakeholders’ Divisions and the presentation of the matrixes (Mendelow’s & Power-Interest Grid) as the decision tools for case study of Chemistry Enterprise “OLEJ” (10 pages)
Autor: Sylwia Dudkowiak
Słowa kluczowe: interesariusze, typy interesariuszy, wzajemne oddziaływanie, matryca Mendelowa, matryca Power-Interest Grid
PP. 147 - 156
DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.11

Artykuł ma na celu przybliżyć teoretycznie pojęcie oraz podział interesariuszy i ich wpływ na przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Autorka dokonuje podziału interesariuszy zgodnie z przyjętym schematem w systemie brytyjskim, a następnie przedstawia znaczenie wzajemnego oddziaływania danej grupy na organizację, ilustrując i szczegółowo omawiając matrycę Mendelowa oraz matrycę Power-Interest Grid, które są narzędziami zarządzania dla kierownictwa organizacji rozwijającej się. Artykuł zawiera liczne wskazówki dla kierownictwa i próby odpowiedzi na pytania: kim są interesariusze, czego chcą i jak zamierzają to osiągnąć, co może pozwolić menedżerom na podjęcie właściwych dla organizacji decyzji. Etapem kończącym interakcje jest praktyczne wykorzystanie obu matryc w celu przedstawienia metodą case study podziału interesariuszy i ich wpływu na proces decyzyjny w Przedsiębiorstwie Chemicznym „OLEJ”.

The article aims to introduce the theory of stakeholders’ concept, division and their impact on a socially responsible enterprise. The author divides the stakeholders according to the adopted scheme in the British system and then presents the importance of the group’s interaction with the organization by using the Mendelow’s and Power-Interest Grid matrixes, illustrated and discussed in details, which are the management tools for the top management of the developing organization. The article contains numerous guidelines for management helping to answer the questions: who are stakeholders, what they want and how they intend to achieve it, and thus allows managers to make the right decisions for the organization. The final stage of the interaction is the practical use of both matrixes as to present using case study method the shareholders’ division and their impact on decision-making process in Chemistry Enterprise “OLEJ”.