Numer 2/2018 cz.1

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma „Studia i Materiały”.

Numer otwiera tekst Moniki Jakubiak i Pawła Chrapownickiego dotyczący komercjalizacji wyników badań naukowych, w efekcie których w przedsiębiorstwie wdrażane są nowe produkty innowacyjne. Celem badań przedstawionych w artykule była próba identyfikacji czynników wpływających na nawiązywanie współpracy oraz prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej.

W kolejnym artykule zamieszczonym w tym numerze Krzysztof Cybulski dowodzi, że defraudacja zasobów organizacyjnych przez sprzedawców należy do jednej ze słabiej rozpoznanych, a zarazem najbardziej dewastujących organizację praktyk spotykanych w praktyce zarządzania organizacjami sprzedaży. Defraudacja jest zjawiskiem słabo rozpoznanym, ale poważnie wpływającym na wyniki generowane przez organizacje.

Z kolei Marzena Hajduk-Stelmachowicz w swoim tekście skoncentrowała się na przedstawieniu charakterystyki modeli zarządzania energią (szczególnie eklektyczną) stosowanych w dyrekcjach ochrony środowiska, w kontekście poprawy efektywności energetycznej. W pracy zaprezentowano wyniki analiz deklaracji środowiskowych wszystkich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska widniejących w rejestrze EMAS.

Tanya Kosowski natomiast w swoim artykule przedstawia aktualne praktyki zarządzania pracownikami dojrzałymi i czynniki dostępności w zakresie możliwości zatrudniania pracowników dojrzałych w organizacjach. Opiera się na przeglądzie najnowszych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

Tekst Pauliny Kubery ma na celu wskazanie, jak dodatkowość behawioralna jest definiowana w odniesieniu do instrumentów polityki publicznej na rzecz badań, rozwoju i innowacji (BRI), gdzie ten termin został ukuty, jak można ją mierzyć, i co mówią wyniki badań empirycznych w tej dziedzinie.

Katarzyna Kubiszewska z kolei przedstawia narzędzie do szacowania stabilności sektora bankowego jako całości. Chociaż narzędzie to można wykorzystać do oszacowania poziomu stabilności dla wszystkich krajów, relacje między różnymi zmiennymi i współzależności wskaźników stosowanych w narzędziu będą się różnić w badanych krajach, co również poddane zostało przez autorkę analizie.

Temat właściwego zagospodarowania terenów łęgowych i konieczności prowadzenia tam racjonalnej polityki przestrzennej analizuje w swoim opracowaniu Krzysztof Kud. Systemowe rozwiązanie, wspierające pozyskiwanie z terenów zalewowych siana na cele energetyczne, przyniosłoby korzyści w postaci poprawy miksu energetycznego, bezpieczeństwa wodnego, lepszego wykorzystania procesu aluwialnego oraz uniknięcia strat powodziowych.

Z kolei Piotr Tomasz Makowski podejmuje próbę ukazania potrzeby stosowania inżynierii pojęciowej oraz jej kompetencji na terenie teorii organizacji i zarządzania (OMT). Broni poglądu, że konsekwentne stosowanie założeń inżynierii pojęciowej na terenie OMT pozwala podnosić jej standardy pojęciowo-teoretyczne, co w dalszej konsekwencji może pozytywnie wpływać na naukowe i praktyczne walory dyscypliny.

Agnieszka Momora i Jan Krupa koncentrują się natomiast na przedstawieniu wyników analiz nawyków i preferencji żywieniowych osób zatrudnionych w systemie zmianowym. Na podstawie literatury przedstawiają korelację między dietą pracowników a ich wydajnością i efektywnością w pracy. Ponadto badają zależność pomiędzy zachowaniami żywieniowymi badanych a ich stanem zdrowia.

 

Kolejni autorzy – Bhairab Chandra Patra i Usha Lenka – dokonują przeglądu literatury dotyczącej intencji przedsiębiorczych kobiet i przygotowania rekomendacji do dalszych kierunków badań działań, które warto byłoby podjąć. Celem tego badania jest zidentyfikowanie głównych obszarów, w których naukowcy prowadzą badania dotyczące intencji przedsiębiorczych kobiet.

 

Lesław Pietrewicz przedstawia z kolei koncepcyjną analizę finansowania i zarządzania (governance) blockchainem z wykorzystaniem tokenów. Celem jego opracowania jest zbadanie cech tokenów w zakresie governance, co ma służyć lepszemu zrozumieniu konstrukcji tokenów i ich wykorzystaniu w blockchainach.

 

Artykuł Kariny Sachpazidu-Wójcickiej dotyczy związku pomiędzy pionowym i poziomym transferem technologii a innowacyjnością przedsiębiorstw.

 

Zofia Skrzypczak natomiast w swojej pracy przedstawia zjawisko starzenia się personelu medycznego na tle starzejącego się społeczeństwa Polski. Podkreśla, że rosnący udział w strukturze profesjonalistów medycznych mających prawo wykonywania zawodu grup wiekowych: „55–64 lata” oraz „65 lat i więcej”, przy relatywnie niewielkim i malejącym udziale ludzi młodych, grozi wystąpieniem braku tzw. zastępowalności pokoleniowej.

 

W ostatnim tekście w numerze Grażyna Wieczorkowska i Magdalena Sieradzka dokonały syntezy wiedzy dotyczącej przeciążenia/niedociążenia poznawczego pracowników, które ma wymierne konsekwencje dla efektów ich pracy.

Zapraszamy do lektury.

Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Determinanty współpracy nauki i biznesu w branży farmaceutycznej – case study (8 stron)
Determinants of science-business cooperation in pharmaceutical production – case study (8 pages)
Autor: Monika Jakubiak, Paweł Chrapownicki
Słowa kluczowe: współpraca nauki i biznesu, komercjalizacja wyników badań naukowych, innowacje technologiczne, wdrażanie innowacji, branża farmaceutyczna, determinanty współpracy
PP. 7 - 14
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.1

Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy komercjalizacji wyników badań naukowych, w efekcie których w przedsiębiorstwie wdrażane są nowe produkty innowacyjne. Celem przeprowadzonych badań była próba identyfikacji czynników wpływających na nawiązywanie współpracy oraz prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej.
Do realizacji badań empirycznych wykorzystano metodę case study. W pracy zaprezentowano przedsiębiorstwo z branży farmaceutycznej, które w ostatnich latach podjęło próbę przekształcenia z działalności handlowej w produkcyjną. W celu wprowadzenia innowacyjnych produktów analizowana organizacja nawiązała współpracę z naukowcami, zajmującymi się badaniami w obszarze zastosowania nowych technologii w branży farmaceutycznej. Na potrzeby realizacji prezentowanych badań przeprowadzono wywiady z naukowcami biorącymi udział w procesie komercjalizacji technologii, przedstawicielami analizowanego przedsiębiorstwa oraz pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.
Wywiady uzupełniono obserwacją uczestniczącą oraz analizą dokumentacji. Analiza wyników przeprowadzonych badań empirycznych umożliwiła prezentację czynników
sukcesu w inicjowaniu współpracy i wdrażaniu innowacji, dotyczących zarówno obu stron procesu komercjalizacji, jak też ich otoczenia.

The subject of the article is commercialization of research which generates innovative products for the company involved. The aim of the research was to identify factors that influence the onset of cooperation and mutual research by scientists and entrepreneurs in the pharmaceutical sector. Empirical part of the research was based on case study method. The authors confront data collected during the desk research with the data obtained from studying a company that has been transforming from a pharmaceutical distributor into a production company in this sector. In order to develop innovative medical products, the company undertook cooperation with scientists who proposed solutions that are demanded in the market. Interviews with representatives of the company and scientists involved in cooperation were conducted. Additionally, the authors interviewed representatives of technology transfer office at Lublin University of Technology, who supported the cooperation with their consulting services, and made participating observations of the initial stages of cooperation. The analysis of the empirical data allowed presentation of success factors in initiating cooperation in implementing innovations for all the actors involved, i.e. companies, scientists and supporting institutions.
Wielowymiarowy charakter zjawiska defraudacji w organizacjach sprzedaży. Niezbadany obszar możliwości badawczych (11 stron)
Multi-dimensional nature of the phenomenon of fraud in sales organizations. Undiscovered land of research opportunity (11 pages)
Autor: Krzysztof Cybulski
Słowa kluczowe: defraudacja zasobów organizacyjnych, defraudacja finansowa, defraudacja środków trwałych, defraudacja informacji, defraudacja danych, defraudacja klientów, defraudacja personelu, defraudacja know-how, defraudacja reputacji, defraudacja czasu
PP. 15 - 25
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.2

Kwestie etyczne, jak również wartości moralne, stanowią potężną siłę, która może regulować zachowanie sprzedawców wewnątrz organizacji i poza nią. Kwestie etyczne nie wyczerpują listy czynników decydujących o skłonności jednostki do oszukańczych zachowań. Istnieje cała sfera nieuczciwych zachowań występujących w organizacjach, które nie są powszechnie postrzegane jako niemoralne czy nawet jako wątpliwe etycznie. Autor niniejszego tekstu dowodzi, że defraudacja zasobów organizacyjnych przez sprzedawców należy do jednej ze słabiej rozpoznanych, zarazem najbardziej dewastujących organizację praktyk spotykanych w praktyce zarządzania organizacjami sprzedaży. Defraudacja jest zjawiskiem słabo rozpoznanym, ale poważnie wpływającym na wyniki generowane przez organizacje. Większość menedżerów uważa, że często prowadzi ona do znaczącego wzrostu kosztów funkcjonowania działu sprzedaży.

Ethics as well as moral values are a powerful force which can regulate the behavior of salespeople, both inside and outside of an organization. While reasonably specific and easy to understand, ethics do not exhaust the list of determining factors which determine a person’s propensity for fraud. There is a range of fraudulent activities which take place in companies which are not perceived as immoral or at least ethically doubtful. Authors of this text argue that fraud of organizational resources by salespeople is one of the most unrecognized and one of the most devastating phenomena in the modern sales force management practice. Fraud is a largely unrecognized phenomenon, and yet it deeply affects the results generated by companies, often significantly increasing the cost of doing business, as most sales executives indicate.
Zarządzanie energią w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS (11 stron)
Energy management in regional directorates for environmental protection registered in the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – selected aspects (11 pages)
Autor: Marzena Hajduk-Stelmachowicz
Słowa kluczowe: zarządzanie energią, system ekozarządzania i audytu (EMAS), regionalne dyrekcje ochrony środowiska, efektywność energetyczna
PP. 26 - 36
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.3

Artykuł stanowi próbę wypełnienia luki poznawczej odnoszącej się do kwestii zarządzania energią elektryczną w organizacjach administracji państwowej, w których funkcjonuje system ekozarządzania i audytu EMAS. W pracy zaprezentowano wyniki analiz deklaracji środowiskowych (poddanych walidacji między lipcem a wrześniem 2017 r.) wszystkich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska widniejących w rejestrze EMAS (wg stanu na dzień 1 marca 2018 r.). Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki modeli zarządzania energią (w szczególności eklektyczną) stosowanych w dyrekcjach ochrony środowiska, w kontekście poprawy efektywności energetycznej. Ustalono, że mimo podobnego charakteru wykonywanych zadań przez każdą z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ich podejście do zarządzania energią jest różne. Ta różnorodność może stanowić cenne źródło benchmarkingu. Urzędy rzadko wyznaczają wskaźniki środowiskowe w obszarze efektowności energetycznej, bo „nie ma możliwości technicznych monitorowania zużycia” np. energii. Administrowanie w tym zakresie prowadzone jest przez inne jednostki. Problemem jest to, że kto inny administruje, a kto inny płaci rachunki. Ta sytuacja nie wpływa pozytywnie na poprawę efektywności energetycznej, gdyż użytkownik końcowy nie odczuwa tzw. mocy sprawczej, mającej wymierne odzwierciedlenie w konsekwencjach podejmowanych działań. Widoczne staje się rozmycie odpowiedzialności i niewystarczająca ilość mechanizmów stworzonych do tego, aby skutecznie przekonywać do działań systemowych na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

The article is an attempt to fill the cognitive gap regarding energy management in state administration organizations that operate the EMAS (eco-management and audit scheme). The paper presents result of environmental declarations (validated between July and September 2017) analyzes of all Regional Environmental Protection Directorates appearing in the EMAS register (as of 1 March 2018). The aim of the study is to characterize the energy management models used in all environmental protection directorates in the context of improving energy efficiency. Despite the similar nature of the tasks performed by each regional directorate for environmental protection, their approach to energy management varies. This diversity can be a valuable source of benchmarking. Offices generally do not set environmental indicators in the area of energy efficiency, because there is no technical possibility to monitor these aspects – the administration of these elements is carried out by other entities. The problem is that someone else administers and someone else pays bills (for example for energy use). This does not positively affect the improvement of energy efficiency, because the end-user does not feel the so-called “causative power” reflected in the consequences of the actions taken. The blurring of responsibility and the lack of mechanisms created to effectively convince system actions to improve energy efficiency become visible.
Jak zarządzać pracownikami dojrzałymi? Teorie i aktualne obszary badawcze w kontekście organizacji (15 stron)
How to manage senior employees? Theories and current fields of research in an organizational context (15 pages)
Autor: Tanja Kosowski
Słowa kluczowe: dojrzali pracownicy, sędziwi pracownicy, starzejąca się siła robocza, sędziwa, przedłużenie okresu aktywności zawodowej
PP. 37 - 51
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.4

Cel: Starzenie się siły roboczej jest globalnie omawianym zjawiskiem, problemem, który zyskał na znaczeniu w przypadku zarówno organizacji, ustawodawców, jak i badaczy. Autorka dokonuje przeglądu stosowanych teorii i obszarów badawczych w ramach debaty na temat pracowników dojrzałych wykorzystywanych jako siła robocza. Przedstawia aktualne praktyki marzarządzania pracownikami dojrzałymi i czynniki dostępności w zakresie możliwości zatrudniania pracowników dojrzałych w organizacjach.
Projekt/metodologia: Artykuł opiera się na przeglądzie najnowszych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach. W odpowiedniej części wyjaśniono słowa kluczowe i kryteria eliminacyjne.
Wnioski: Artykuł przedstawia wyniki badań na temat pracowników dojrzałych, prowadzonych w ramach różnych dyscyplin w obszarze badań nad organizacją. Przedstawia najważniejsze trendy w badaniach nad możliwością zatrudniania pracowników dojrzałych (np. model deprecjacji/ konserwacji, standardowa teoria ekonomiczna i teoria kapitału ludzkiego). Ponadto omawia czynniki organizacyjne, które wpływają na możliwość zatrudniania takich jednostek
(np. pozytywne/negatywne czynniki organizacyjne i zawodowe). Ograniczenia badawcze/implikacje: Artykuł przedstawia obszary badań nad organizacją i powiązanych czynników. Dlatego też ogranicza się do obszaru badań organizacji. Wpływy ekonomiczne, społeczne czy indywidualne stanowią ważną kwestię, którą należy zbadać i omówić.
Nowatorski charakter/wartość pracy: Artykuł jest pierwszym przeglądem teorii i obszarów badawczych na temat pracowników dojrzałych w organizacjach; łączy czynniki zawodowe i organizacyjne, które wpływają na sytuację dotyczącą zatrudnienia pracowników dojrzałych w organizacji. Przegląd ten zachęca do dialogu na temat pracowników dojrzałych w ramach
różnych dyscyplin.

Purpose: The greying of the workforce is a globally discussed phenomenon. It gained importance for organizations, policy-makers and scholars alike. This article offers an overview of applied theories and fields of research pertaining to the discussion on senior employees in the workforce. It presents current managerial practices for senior employees and assesses factors for the employability of senior employees in an organization. Design/methodology: The paper is based on a review of recent academic articles published in peer-reviewed journals. Keywords and elimination criteria are explained in the corresponding section. Findings: The article incorporates studies on senior employees from various disciplines in the field of organizational research. It portrays leading streams of thought on the employability of senior workers (e.g. depreciation/conservation model, standard economic theory and human capital theory). Moreover, it elaborates organizational factors which affect the employability of this cohort (e.g. motivators and demotivators for senior employees) Research limitations/implications: The article discusses the field of organizational research and related factors. Therefore, it is limited to studies concerning the field of organizational research. Economic, social or individual influences also constitute an important topic which should be investigated and discussed. Originality/value: The article presents the first review of theories and fields of research on senior employees in organizations and connects job and organizational factors which influence the employment situation of senior employees in an organization. The review encourages a dialogue regarding senior employees from various disciplines.
Otwieranie „czarnej skrzynki” interwencji publicznych na rzecz badań, rozwoju i innowacji. Koncepcja efektu dodatkowości behawioralnej (13 stron)
Moving beyond the ‘black box’ approach to public interventions promoting research, development and innovation. The concept of behavioural additionality (13 pages)
Autor: Paulina Kubera
Słowa kluczowe: dodatkowość behawioralna, ewaluacja, interwencja publiczna, BRI
PP. 52 - 64
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.5

Ewaluacja działań publicznych zwykle koncentruje się na wkładzie i wynikach danej interwencji (stosuje zatem podejście „czarnej skrzynki”); tymczasem doświadczenie interwencji publicznej wpływa także na głębsze zmiany przedsiębiorców będących jej beneficjentami. Stąd, do teorii i praktyki ewaluacyjnej wprowadzono trzeci wymiar dodatkowości interwencji publicznych – dodatkowość behawioralną (behavioural additionality). Uwzględnia ona zmiany w zachowaniu grupy docelowej zachodzące pod wpływem działania interwencji publicznej. Chociaż sama idea odkrywania mechanizmu zmiany, tj. jak instrumenty polityki publicznej wpływają na zachowania podmiotów systemu innowacji, wydaje się bardzo interesującym obszarem dociekań dla naukowców i praktyków, stanowi ona spore wyzwanie. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, jak dodatkowość behawioralna jest definiowana w odniesieniu do instrumentów polityki publicznej na rzecz badań, rozwoju i innowacji (BRI), gdzie ten termin został ukuty, jak można ją mierzyć i co mówią wyniki badań empirycznych w tej dziedzinie. Wykorzystano do tego metodę ilościowego systematycznego przeglądu literatury. Analizie poddano trzydzieści osiem opracowań naukowych, które wyraźnie deklarują badanie dodatkowości behawioralnej instrumentów polityki publicznej na rzecz BRI i stanowią oryginalne prace badawcze, w których dodatkowość behawioralna jest badana empirycznie. W ten sposób ustalono stan wiedzy w tej dziedzinie i kierunki dalszych badań, m.in. zidentyfikowano siedem różnych ujęć dodatkowości behawioralnej, które oddają wielowymiarowość badanego konceptu.

Traditional evaluations of public policy actions focus on the input and output side of the intervention (i.e. assume the so-called ‘black box’ approach), whereas the experience of public intervention also affects deeper changes of the recipient companies. Thus, a third dimension of additionality has been introduced to the evaluation theory and practice – the ‘behavioural additionality’. It takes account of the difference in behaviour of a target population owing to a public intervention. Although the idea to evaluate how public policy interventions affect behaviour of the actors of the innovation system appears to be a very compelling line of inquiry for scholars and practitioners alike, it gives rise to many practical difficulties. This paper investigates how behavioural additionality is defined and measured as well as what are the empirical findings on behavioural additionality in the literature on evaluation of public policy instruments in the field of research, development and innovation (RDI), where this term has been coined. To this end, a quantitative systematic literature review has been conducted. Thirty-eight scientific papers which explicitly acknowledge assessing behavioural additionality in reference to RDI policy instruments, and represent original research papers in which behavioural additionality is approached empirically, have been analysed revealing the current state in the field and directions for further research. Seven different conceptualisations of the term have been identified which reflect a multidimensional nature of the concept.
Współzależność wskaźników w Pięciokącie Stabilności Bankowej (15 stron)
Interdependence of Ratios in Banking Stability Pentagon (15 pages)
Autor: Katarzyna Kubiszewska
Słowa kluczowe: transformacja, sektor bankowy, zyskowność, Bałkany Zachodnie
PP. 65 - 79
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.6

Sektor bankowy jest jednym z kluczowych sektorów w każdej gospodarce, dlatego kwestia stabilności stanowi jeden z głównych tematów badawczych nie tylko naukowców, ale także decydentów. Stabilność sektora bankowego jest szczególnie ważna w procesie transformacji. Celem tego artykułu jest zaproponowanie narzędzia do szacowania stabilności sektora bankowego jako całości.
Chociaż narzędzie to można wykorzystać do oszacowania poziomu stabilności dla wszystkich krajów, relacje między różnymi zmiennymi i współzależności wskaźników stosowanych w narzędziu będą się różnić w badanych krajach, co zbadano w artykule. Badanie opiera się na wybranych krajach z dwóch regionów: Bałkanów Zachodnich i państw Morza Bałtyckiego, które są w trakcie transformacji lub właśnie zakończyły ten proces. Ze względu na wybór badanych sektorów bankowych możliwe było przeprowadzenie analizy porównawczej między krajami, które zakończyły już proces transformacji, a krajami, które są obecnie w trakcie transformacji. Badanie opiera się na danych kwartalnych za okres I kw. 2010 r. – I kw. 2016 r. Dane pochodzą z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

The banking sector is one of the key sectors in every economy, therefore, the issue of stability is one of the main interests not only of researchers but also policy-makers. The stability of the banking sector is especially important during a process of transformation. The aim of this article is to present a new tool for estimating the stability of the banking sector as a whole. Although the tool can be used to estimate the level of stability for all countries, the relationships between various variables and interdependence of the ratios used in the tool will differ between the countries surveyed, as tested in the article. The study is based on selected countries from two regions: the Western Balkans and the Baltic Sea states that are either in the process of transformation or have just completed that. Due to the choice of the banking sectors under study, it was possible to perform a comparative analysis between countries that have already undergone the transformation process and those that are currently in the transformation process. The survey is based on quarterly data for the period Q1, 2010–Q1, 2016. The data has been sourced from the International Monetary Fund.
Biomasa łąk łęgowych jako integrator polityki energetycznej, przestrzennej oraz wodnej (10 stron)
Biomass of riparian meadows as an integrator of energy policy, spatial and water (10 pages)
Autor: Krzysztof Kud
Słowa kluczowe: OZE, biomasa siana, tereny zalewowe, bezpieczeństwo, wsparcie systemowe
PP. 80 - 89
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.7

Wśród różnych rodzajów biomasy energetycznej na szczególną uwagę zasługuje siano, ze względu na możliwość jego pozyskiwania z terenów nadrzecznych. W celu właściwego zagospodarowania terenów łęgowych konieczne jest prowadzenie tam racjonalnej polityki przestrzennej oraz wdrożenia systemu wsparcia produkcji OZE, zapewniającej bezpieczeństwo wodne. Badania przeprowadzono na terenie dolin Sanu oraz Wisłoka. Rolnicy gospodarujący na terenach zalewowych nie uwzględniali produkcji siana na cele energetyczne. Systemowe rozwiązanie, wspierające pozyskiwanie z terenów zalewowych siana na cele energetyczne, przyniosłoby korzyści w postaci poprawy miksu energetycznego, bezpieczeństwa wodnego, lepszego wykorzystania procesu aluwialnego oraz uniknięcia strat powodziowych.

Among the various types of energy biomass, hay deserves particular attention because of the possibility of obtaining it from riverside areas that perform a number of different functions. In order to properly manage flood plains, it is necessary to conduct a rational spatial policy there and a support system for RES production ensuring water safety. The research was carried out in the valleys of San and Wisłok rivers. Farmers farming on floodplains did not include hay production for energy purposes. System solutions supporting the acquisition of floodplain hay for energy purposes, would benefit in terms of improved energy mix, water security, better use of the process and avoid the alluvial flood losses.
Inżynieria pojęciowa a teorie zarządzania i organizacji (11 stron)
Conceptual Engineering and Organization and Management Theory (11 pages)
Autor: Piotr Tomasz Makowski
Słowa kluczowe: teoria zarządzania i organizacji, inżynieria pojęciowa, metodologia badań
PP. 90 - 100
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.8

Tekst stanowi próbę ukazania potrzeby stosowania inżynierii pojęciowej oraz jej kompetencji na terenie teorii organizacji i zarządzania (OMT). Autor broni poglądu, iż konsekwentne stosowanie założeń inżynierii pojęciowej na terenie OMT pozwala podnosić jej standardy pojęciowo-teoretyczne, co w konsekwencji może pozytywnie wpływać na naukowe i praktyczne walory dyscypliny. Krytyczna analiza wybranych przykładów konceptualizacji z zakresu teorii działań rutynowych (która jest istotną częścią OMT) pozwala wysnuć wniosek, że stosowanie inżynierii pojęciowej na gruncie OMT pełni podobne funkcje dla jej standardów teoretycznych, co konsekwentne realizowanie założeń metodologii badań empirycznych dla standardów nauk o zarządzaniu na poziomie empirii.

The text is an attempt at showing the need of conceptual engineering (and its competences) on the terrain of Organization and Management Theory (OMT). The author defends the view that consistent use of conceptual engineering on the area of OMT allows to improve its conceptual-theoretical standards. This may positively affect its scientific and practical qualities. A critical analysis of selected examples of conceptualization in theory of organizational routines (important part of OMT) brings the following conclusion: the role of the use of conceptual engineering in OMT for its theoretical standards is similar to the role of compliance to methodology of inquiry for the overall empirical dimension of management sciences.
Zwyczaje żywieniowe osób pracujących w systemie zmianowym a stan ich zdrowia (10 stron)
Eating behavior of shift workers and their health condition (10 pages)
Autor: Agnieszka Momora, Jan Krupa
Słowa kluczowe: praca zmianowa, zachowania żywieniowe, dieta, zdrowie
PP. 101 - 110
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.9

Osoby pracujące w systemie zmianowym napotykają utrudnienia, które uniemożliwiają im prowadzenie zbilansowanej diety. W związku z powyższym pracownicy zmianowi są szczególnie narażeni na zwiększone ryzyko chorób takich, jak otyłość, cukrzyca typu 2, choroby wieńcowe, zaburzenia snu i trawienia. Ponadto osoby te mają znacznie pogorszoną wydolność psychomotoryczną, co wpływa na ich efektywność w pracy. Celem badania była analiza nawyków i preferencji żywieniowych osób zatrudnionych w systemie zmianowym. Na podstawie literatury przedstawiona została korelacja między dietą pracowników a ich wydajnością i efektywnością w pracy. Ponadto zbadano zależność pomiędzy zachowaniami żywieniowymi badanych a ich stanem zdrowia. Badaniem objęto 79 mieszkańców województwa podkarpackiego. Respondentami były osoby pracujące w systemie zmianowym. Do przeprowadzenia badania został wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 34 pytań. Dieta respondentów znacznie odbiegała od zasad zdrowego żywienia. W badaniu 32% pracowników zadeklarowało, że odżywia się zdrowo. Częstotliwość i długość odstępów czasowych między posiłkami była zależna od charakteru pracy. Podczas zmian dziennych pracownicy odżywiali się regularniej niż nocą. Wykazano częste występowanie dolegliwości pokarmowych oraz chorób o podłożu sercowo-naczyniowym.

Employees eating irregularly have a significantly reduced psychomotor performance, which affects their work efficiency. Shift workers encounter difficulties that prevent them from having a balanced diet. For this reason, they are particularly exposed to an increased risk of disorders, such as excessive body weight, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, sleep and digestion disorders. The aim of the study was to analyze the habits and dietary preferences of shift workers, and to examine the correlation between the eating behaviors of employees and their health condition. Based on a review of the literature the aim of this study was to establish a correlation between employees’ nutritional behaviours and their efficiency and effectiveness at work. The study included 79 shift workers, residents of the Podkarpackie Province. The author’s questionnaire, consisting of 34 questions, was used to conduct the study. The diet of shift workers differed from the rational principles of nutrition. Regularity of meals was dependent on the nature of the work. During daily shifts, employees were fed more regularly than during the night hours. A high percentage of respondents were employees who consumed meals in fast food bars. A high consumption of red meat and highly processed snacks was found. In own research, 32% of workers declared that they eat healthy. Frequent occurrence of food problems and cardiovascular diseases has been demonstrated. In order to increase the awareness of shift workers, it would be a good undertaking to introduce campaigns and educational programs.
Intencje przedsiębiorcze kobiet: przegląd literatury (15 stron)
Entrepreneurial Intentions of Women: A literature review (15 pages)
Autor: Bhairab Chandra Patra, Usha Lenka
Słowa kluczowe: intencje przedsiębiorcze, proces podejmowania decyzji przedsiębiorczych, analiza cytowań, analiza treści
PP. 111 - 125
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.10

Badania nad intencjami przedsiębiorczości stale się rozwijają i w ostatnich latach XXI w. nabrały tempa. Obszar badań nad intencjami przedsiębiorczymi kobiet jest jednak nadal rzadko poruszany i wymaga kolejnych prac badawczych. Niniejsze badanie ma na celu dokonanie przeglądu literatury dotyczącego intencji przedsiębiorczych kobiet i przygotowanie rekomendacji do dalszych kierunków badań działań, które warto byłoby podjąć. Celem tego badania jest zidentyfikowanie głównych obszarów, w których naukowcy prowadzą badania dotyczące intencji przedsiębiorczych kobiet. Autor wykorzystuje analizę cytowań jako narzędzie do identyfikacji obszarów, które skupiają największą uwagę naukowców oraz analizę treści, aby znaleźć sedno badań w każdym z analizowanych obszarów. Wykorzystano również metodę porównawczą do znalezienia prac, które okazały się najbardziej wpływowe i przyczyniły się do znaczących zmian w zaawansowaniu tego obszaru badawczego. Każdy artykuł był analizowany pod kątem jego celów, wniosków i rekomendacji. Autor wyłania również główne luki badawcze zidentyfikowane na podstawie analizy literatury naukowej.

Entrepreneurial intentions research has been steadily growing and has recently gained more momentum in the twenty-first century. But the field of women entrepreneurial intentions is still in a very nascent stage and lots of research work needs to be done on the entrepreneurial intentions of women. This study attempts to review the literature on entrepreneurial intentions of women and provide necessary actions to be taken. The purpose of this study is to identify the main sub-areas on which women entrepreneurial intentions research is being conducted by the researchers. The Author uses citation analysis as a tool for identifying the fields attracting the maximum attention of researchers and content analysis to find out the gist of research in each sub-area. Cross referencing method was also used to find the papers in the field that proved most impactful and have made significant changes in the advancement of the field. Each paper was analyzed in terms of its objectives, findings, and future scope. The study presents an insight of the area from the review. It also highlights the major gaps identified from academic literature.
Tokeny w finansowaniu i zarządzaniu blockchainem: Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych (14 stron)
Token-based blockchain financing and governance: A transaction cost economics approach (14 pages)
Autor: Lesław Pietrewicz
Słowa kluczowe: blockchain, ekonomia kosztów transakcyjnych, finanse przedsiębiorstwa, ład korporacyjny, token
PP. 126 - 139
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.11

Artykuł przedstawia koncepcyjną analizę finansowania i zarządzania (governance) blockchainem z wykorzystaniem tokenów. Celem opracowania jest zbadanie cech tokenów w zakresie governance, co ma służyć lepszemu zrozumieniu konstrukcji tokenów i ich wykorzystaniu w blockchainach. Jako teoretyczną podstawę do analizy wybrano ekonomię kosztów transakcyjnych. Przeprowadzone badania wprowadzają tę teorię na nowy obszar – blockchaina i nowego instrumentu finansowego token. Badania te pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie blockchaina – agregowanie i koordynowanie wkładów podmiotów tworzących społeczność blockchaina przy pomocy zasad zapisanych na protokole blockchaina, co eliminuje potrzebę utrzymywania biurokracji (jednostki hierarchicznej) i bieżącego zarządzania, umożliwiając obniżenie kosztów transakcyjnych. W pracy wykazano także zasadnicze różnice między tokenami (i w szczególności tokenami użytkowymi) a tradycyjnymi instrumentami finansowymi – kapitałem własnym i długiem. Tokeny mają łączyć w sobie niski koszt governance opartego na zasadach z wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi charakterystycznymi dla bardziej zaangażowanych i elastycznych systemów opartych na kapitale własnym. Uzyskane wyniki niosą implikacje dla zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości, pomagając identyfikować branże najbardziej narażone na niszczący wpływ blockchainów i konstruować oparte na blockchainie modele biznesowe.

The paper presents a conceptual analysis of token-based blockchain financing and governance. Its aim is to explore governance attributes of tokens – a new financial instrument issued by blockchain startups – with a view to understanding deployment of tokens by blockchains and their design. Transaction cost economics (TCE) has been chosen as a theoretical perspective for the analysis. The paper extends the scope of TCE theory by applying it to the blockchain context, and to the study of the role and nature of tokens in particular. It is argued that blockchains aggregate and coordinate the contributions of a distributed network of peers using a set of rules encoded in the blockchain protocol, thus eliminating the need for a hierarchy and day-to-day management, and promising to reduce typical coordination problems plaguing hierarchical organizations. Tokens, and particularly utility tokens, are found to differ fundamentally from equity and debt in their financial and governance attributes as they aim to combine the low cost of the rule-based governance with added adaptability characteristic of equity-based governance. The analysis offers insights for both strategy and entrepreneurship research and practice as it helps identify industries most vulnerable to disruption by blockchains and inform promising blockchain-based business model designs.
Poziomy i pionowy transfer technologii a innowacyjność przedsiębiorstw (14 stron)
Vertical and horizontal technology transfer and firm innovativeness (14 pages)
Autor: Karina Sachpazidu-Wójcicka
Słowa kluczowe: innowacyjność, poziomy transfer technologii, pionowy transfer technologii
PP. 140 - 153
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.12

Głównym celem autorki jest określenie zależności między pionowym i poziomym transferem technologii a innowacyjnością wybranych w ramach badania przedsiębiorstw. Szczegółowe cele artykułu dotyczą określenia, które z wymiarów pionowego i poziomego transferu technologii wpływają pozytywnie na innowacyjność firm, a które spośród kanałów transferu technologii są najistotniejsze dla innowacyjności w badanych przedsiębiorstwach. Badanie oparte zostało na próbie (n = 100) przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Polski. Dane empiryczne zebrane zostały podczas 100 wywiadów przeprowadzonych z wybranymi losowo menedżerami przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu ustanowione zostały ramy, a następnie hipotezy badawcze, aby w dalszej części określić narzędzia badawcze, strukturę próby badawczej i metody statystyczne. W ramach badania zastosowane zostało modelowanie miękkie, które umożliwia pomiar oraz analizę związków między zmiennymi nieobserwowalnymi (zmiennymi ukrytymi) – pionowym transferem technologii, poziomym transferem technologii i innowacyjnością. Przeprowadzona analiza wskazała na silny związek zarówno między pionowym, jak i poziomym transferem technologii a innowacyjnością w badanej próbie przedsiębiorstw. Istnieje silny bezpośredni wpływ wybranych kanałów transferu technologii – różnych kanałów w przypadku pionowego i poziomego transferu technologii w zależności od podmiotu (przedsiębiorstwo czy jednostka naukowa), z jakiego technologia jest transferowana na innowacyjność badanych firm. Uzyskane wyniki sugerują, że pomiar pionowego i poziomego transferu technologii, jak również specyfika poszczególnych kanałów powinny być dalej zgłębiane, jako że stanowią one ważny element w uzyskiwaniu wyższego poziomu innowacyjności przed firmy, co również przekłada się na ich konkurencyjność.

The paper discusses the relationship between vertical and horizontal technology transfer and firms innovativeness. The main aim of the survey is to determine the relationship between vertical and horizontal technology transfer and innovativeness in surveyed enterprises, what has been investigated empirically. The specific objectives of the article relate to examining which specific dimensions of vertical and horizontal technology transfer influence firms innovativeness positively and which are the most important channels of vertical and horizontal technology transfer in firms innovativeness. The study is based on a survey on firms (n = 100) located in Poland. Data was collected during 100 interviews with managers of randomly selected companies. The article first establishes the research framework, then deduces the research hypotheses and finally describes the analysis tools, sample structure and statistical methods. The study uses a soft modelling method which allows for measuring and analysis of the relationships among unobserved variables (latent variables) – vertical technology transfer, horizontal technology transfer and innovativeness. The surveys have determined positive relationship between both vertical and horizontal technology transfer and innovativeness of the research sample. A strong direct effect on the innovativeness of the firms surveyed has different channels in the case of horizontal and vertical technology transfer, considering the importance of the entity (firm or scientific unit) the technology is transferred from. These findings suggest that measurement of both vertical and horizontal technology transfer and their channels should be developed further as they are important factors for firms innovativeness and competitiveness.
Starzenie się personelu medycznego – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia (13 stron)
Aging of medical personnel – a challenge for the Polish healthcare system (13 pages)
Autor: Zofia Skrzypczak
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie w ochronie zdrowia, starzenie się personelu medycznego, lekarze, pielęgniarki, położne
PP. 154 - 166
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.13

Celem pracy jest przedstawienie zjawiska starzenia się personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki i położna) na tle starzejącego się społeczeństwa Polski. Rosnący udział w strukturze profesjonalistów medycznych mających prawo wykonywania zawodu grup wiekowych: „55– 64 lata” oraz „65 lat i więcej”, przy relatywnie niewielkim i malejącym udziale ludzi młodych grozi wystąpieniem braku tzw. zastępowalności pokoleniowej. Dzieje się to przy równocześnie występującym zjawisku starzenia się społeczeństwa, rodzącym zwiększone zapotrzebowanie na usługi stricte medyczne i opiekuńcze, konieczność rozbudowy systemu opieki długoterminowej, rehabilitacji itp. Zwrócono uwagę na obecne problemy oraz te, które mogą pojawić się i pogłębić w niedalekiej już przyszłości.

The aim of this paper is presentation of the medical personnel (doctors, nurses and midwife) aging phenomenon against the background of the aging Polish society. The growing share in the structure of medical professionals with the license in the age group: “55-64 years” and “65 years and more”, with a relatively small and decreasing participation of young people, threatens the occurrence of the lack of the so-called generational replacement. This is happening with the simultaneous occurrence of the phenomenon of an aging population that raises the increased demand for strictly medical and care services, the need to develop a long-term care system, rehabilitation, etc. Attention was paid to the current problems and those that may arise and deepen in the near future.
Optymalne obciążenia poznawcze pracownika (11 stron)
The optimum cognitive load of the employee (11 pages)
Autor: Grażyna Wieczorkowska, Magdalena Sieradzka
Słowa kluczowe: przeciążenie, ekstrawersja, typ stymulacji, poziom aktywacji organizmu, wielozadaniowość
PP. 167 - 177
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.28.14

Celem artykułu jest próba syntezy wiedzy dotyczącej przeciążenia/niedociążenia poznawczego pracowników, które ma wymierne konsekwencje dla efektów ich pracy. Tok wywodu zorganizowano w postaci 4 tez. (1) Efektywność wykonywania zadań zależy krzywoliniowo od PAO (poziomu aktywacji organizmu) pracownika (Yerkes i Dodson, 1908). Zależność ta jest efektem wpływu PAO na wielkość aktualnie dostępnych zasobów poznawczych. Wpływ emocji na poziom pobudzenia organizmu zależy od ich typu. (2) Wielkość pobudzenia tonicznego wyznaczają przede wszystkim cechy temperamentalne. Moderatorem związku PAO z temperamentem mogą być zarówno stałe cechy osobowościowe czy sytuacja socjodemograficzna, jak i cechy zmienne, takie jak poziom zmęczenia (niewyspanie, przeziębienie…). (3) Pobudzenie fazowe pracownika zależy nie tylko od obiektywnej sytuacji bodźcowej i wykonywanej aktywności, ale jest także moderowane przez automatycznie działające filtry percepcyjne, schematy poznawcze i celową aktywność poznawczą przypisującą znaczenie bodźcom. (4) Pracownik zazwyczaj aktywnie wpływa na PAO podejmując działania o określonej wartości stymulacyjnej. Widoczne są duże różnice w preferencjach co do typu stymulacji (intelektualna, fizyczna, społeczna…).

The goal of the current article is an attempt to synthesize the knowledge on the consequences of cognitive overload/underload of the employees on their work outcomes. The course of the argument has been organized in the form of 4 theses. (1) Employee performance depends curvilinearly on the level of arousal (Yerkes i Dodson, 1908). This relationship is affected by the size of the available cognitive resources. The effect of emotions on the level of arousal depends on their type. (2) The magnitude of tonic arousal is primarily defined by the temperamental traits. The relationship between the arousal level and the temperament can be moderated by permanent personality traits, sociodemographic situation, as well as variable features, such as the level of fatigue (lack of sleep, cold…). (3). Employee’s phasic arousal depends not only on the objective stimuli and performed activity, but can also be moderated by the automatically operating perceptual filters, cognitive schemas, and a deliberate cognitive activity aimed at assigning meaning to the stimuli. (4). An employee can actively influence his/her arousal level by undertaking activities of a certain stimulative value. There are large differences regarding the type of preferred stimulation (intellectual, physical, social…).