Numer 2/2017 cz.1

Od redaktora naukowego

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma „Studia i Materiały”, tym razem pierwszy numer tomu drugiego. Tom otwiera publikacja dr Małgorzaty Gajowiak, dotycząca wybranych aspektów zachowań przedsiębiorczych osób starszych w Polsce. Autorka podejmuje m.in. temat koncepcji zarządzania wiekiem, w której, poprzez odpowiednie podejście do zarządzania personelem w organizacji, upatruje się szans niwelowania negatywnych konsekwencji zachodzących przemian demograficznych. Kolejny artykuł – autorstwa, dr Pauliny Siemieniak, dr Małgorzaty Rembiasz oraz dr Jakuba Pawlaka – dotyczy problemów związanych z Internetem jako narzędziem wspierania przedsiębiorczości kobiet. Autorzy podjęli się dokonania przeglądu możliwości, jakie daje Internet właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dr Grażyna Urbanik-Papp w swojej publikacji próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób z doświadczeń start-upów mogą skorzystać już istniejące korporacje, których kultura jest zasadniczo odmienna ze względu na inercję organizacyjną. Autorka wykazuje, że przyspieszone uczenie się przez iteracje stanowiące kluczową praktykę specyficzną dla start-upów może pomóc w rozwijaniu korporacyjnej przedsiębiorczości. Z kolei Jamal Boukouray przedstawia unikatowy – holistyczny i oszczędnościowy– model biznesowy, ukierunkowany na zmniejszenie przepaści cyfrowej wśród najuboższej ludności Afryki. Agnieszka Dziubińska w swojej publikacji postawiła za cel określenie roli instytucji rynków wyłaniających się w replikacji lub innowacji modelu biznesu. Do jego realizacji wykorzystane zostały wyniki własnych badań, zrealizowanych na podstawie metod jakościowych (case study). Następny tekst, autorstwa dr Piotra Sokoła, poświęcony został znaczeniu pojęcia efektywności w obszarze finansów publicznych. W swoich rozważaniach autor oparł się na przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kolejny artykuł – dr Joanny Marczakowskiej-Proczki – odnosi się do możliwości realizacji wydatków sektora publicznego w warunkach deficytu fiskalnego. Ponadto autorka próbuje wskazać możliwości zwiększenia dochodów podatkowych, przychodów z kredytów i pożyczek z rynków finansowych W ósmym z kolei artykule Agnieszka
Kozera
analizuje zjawisko stabilności finansowej gmin wiejskich, m.in. na podstawie analizy zmian poziomu ich własnego potencjału dochodowego, wyniku finansowego oraz zjawiska zadłużenia w latach 2007–2014. Iwona Podpora, w tekście dotyczącym roli przedsięwzięć w wieloletnich prognozach finansowych samorządów wojewódzkich, podejmuje ocenę roli przedsięwzięć w wieloletnich prognozach finansowych dla samorządów wojewódzkich. Z kolei Ewelina Piekarska dokonała porównania wyników finansowych i zadłużenia
podsektora samorządowego w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Następny tekst w tym numerze, którego autorami są Beata Czuba-Kulisińska i Mariusz Staśkiewicz, dotyczy roli, jaką odgrywa audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem działalności podmiotów sektora publicznego. Przedmiotem podjętych analiz są możliwości, jakie daje audyt wewnętrzny oraz próba oceny efektywności zarzadzania ryzykiem przy wykorzystaniu audytu wewnętrznego. Przedostatni artykuł w numerze napisała dr Ewa Gubernat-Ulatowski. Celem opracowania jest wskazanie wzajemnych zależności między kryzysem finansów publicznych a stabilnością sektora bankowego. W badaniach autorka wykorzystała
metodę analizy literatury źródłowej oraz dane empiryczne. Numer zamyka tekst Patricka Matusseka. Autor podejmuje temat niskich stóp procentowych w kontekście ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim.
Serdecznie zapraszamy do lektury,
Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Zachowania przedsiębiorcze osób starszych w Polsce – wybrane aspekty (11 stron)
Entrepreneurial Behaviour of the Elderly in Poland – Chosen Aspects (11 pages)
Autor: Małgorzata Gajowiak
Słowa kluczowe: entrepreneurship, ludzie starzy
PP. 7 - 17
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.1

Współczesny świat charakteryzuje się postępującymi zmianami demograficznymi w postaci m.in. wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, a także niskim przyrostem naturalnym. Negatywne konsekwencje tych przemian widoczne są w szczególności na rynku pracy. Realna groźba destabilizacji rynków pracy, funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego czy wykluczania seniorów z życia zawodowego i społecznego oraz publicznego, przy jednoczesnym nierzadkim ich dyskryminowaniu, zmuszają do kompleksowego podejścia do kwestii starzenia się społeczeństwa. Wymaga to jego uwzględnienia także w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Z tego też powodu na znaczeniu obecnie nabiera koncepcja zarządzania wiekiem, w której poprzez odpowiednie podejście do zarządzania personelem w organizacji upatruje się szans niwelowania negatywnych konsekwencji zachodzących przemian demograficznych. W rezultacie stać się ona może także sposobem na wydłużenie aktywności zawodowej seniorów.

Nowadays one can observe progressive demographic changes in the form of, among others, an increasing proportion of post-working age population and lowering birth rates. The negative consequences of these changes are visible especially in the labour market. For these reasons, it is necessary to undertake efforts aimed at improving working conditions, retraining employees, as well as introducing flexible working hours in order to increase employment among older people. These activities support the implementation of the concept of age management which is becoming increasingly popular among European countries. This idea aims to allow workers, and particularly the elderly, a fuller use of their abilities, thereby increasing their motivation to work. Consequently, it seems that higher employee productivity has a positive effect on the stabilization of employment and enterprise development.
Internet jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości kobiet. Wybrane problemy (12 stron)
Internet as a Tool to Promote Women’s Entrepreneurship. Selected Aspects (12 pages)
Autor: Paulina Siemieniak, Małgorzata Rembiasz, Jakub Pawlak
Słowa kluczowe: kobiety przedsiębiorcy, aktywność zawodowa kobiet, Internet
PP. 18 - 29
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.2

Internet stanowi obecnie nie tylko popularne, ale wręcz niezbędne narzędzie prowadzenia działalności gospodarczej. Obrazuje to fakt, że firmy aktywne w Internecie tworzą więcej miejsc pracy, w porównaniu z przedsiębiorstwami, które jeszcze nie weszły do sieci. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu możliwości, jakie daje Internet właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie widoczne są zmiany w sposobie korzystania z Internetu, który staje się powszechnym kanałem wymiany dóbr i usług. Aktywne uczestnictwo w sieci umożliwia zarówno sprawną obsługę finansową przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym, jak również pozyskiwanie niezbędnych informacji, zawieranie kontaktów czy poszukiwanie pracowników. Autorzy starali się przede wszystkim przedstawić znaczenie tego narzędzia w kontekście wspierania przedsiębiorczości kobiet. Internet stanowi ważne narzędzie w kontekście aktywności kobiet – przedsiębiorców ze względu na możliwość elastycznej organizacji pracy, ułatwiającej godzenie roli rodzicielskiej z działalnością zawodową. Stąd też celowe jest badanie świadomości, poziomu wykorzystania i ograniczeń w użytkowaniu różnego rodzaju narzędzi i aplikacji internetowych.

The Internet is an important tool in the context of activity of women-entrepreneurs due to the possibility of flexible work organization, hence it facilitates the reconciliation of the parental role with professional activity. Therefore, it is advisable to study the awareness, the level of use and limitations on the use of various kinds of virtual tools and applications. This article is of a review and conceptual nature but also relies on the results of previous studies conducted by the authors.
Rozwijanie korporacyjnej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie praktyk uczenia się start-upów (11 stron)
Developing Corporate Entrepreneurship by Adopting Learning Practices of Startups (11 pages)
Autor: Grażyna Urbanik-Papp
Słowa kluczowe: korporacyjna przedsiębiorczość, lean start-up, przedsiębiorstwo lean, inercja organizacyjna, korporacyjne inwestycje w przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka
PP. 30 - 40
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.3

Koncepcja Lean Startup zrewolucjonizowała tworzenie innowacji w start-upach, stanowiła sposób na przyspieszenie uczenia się i znalezienie działającego i zyskownego modelu biznesowego. W jaki sposób z doświadczeń start-upów mogą skorzystać już istniejące korporacje, których kultura jest zasadniczo odmienna ze względu na inercję organizacyjną? Przyspieszone uczenie się przez iteracje stanowiące kluczową praktykę specyficzną dla start-upów może pomóc w rozwijaniu korporacyjnej przedsiębiorczości. Strategiczna przedsiębiorczość korporacyjna oferuje ograniczone możliwości wdrożenia praktyk uczenia się start-upów i budowania korporacji lean, lepsze warunki w tym względzie stwarza inwestowanie przez korporację w przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. Wzajemne związki między uczeniem się a innymi praktykami startupów zwiększają skuteczność nowej organizacji, jednak utrudniają adaptację startupowych praktyk uczenia się przez już istniejące organizacje.

The concept of Lean Startup has revolutionized the creation of innovation in startups, as a way of accelerating learning and finding a functioning and profitable business model. How can the experience of startups benefit established companies whose culture is fundamentally different due to the organizational inertia? The development of corporate entrepreneurship could be aided by accelerated learning by iterations that constitute the key startup-specific practice. Strategic corporate entrepreneurship offers limited possibilities of implementing learning practices of startups and building a lean enterprise, whereas better conditions in this respect are created by corporate venturing. Interconnectedness between learning and other startup practices makes a new organization effective; however, it hinders the adoption of startup learning practices by established organizations.
Podstawy innowacji niskokosztowych w porównaniu z innowacjami oszczędnościowymi oraz fundamenty tworzenia modeli biznesowych typu jugaad (7 stron)
Low-Cost Versus Frugal Innovation Building Blocks & the Fundamentals of Jugaad Business Modeling (7 pages)
Autor: Jamal Boukouray
Słowa kluczowe: innowacje typu jugaad, zrównoważony rozwój, oszczędne innowacje, niskokosztowy model biznesowy, mikrofinanse
PP. 41 - 47
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.4

Celem artykułu jest przedstawienie pierwszego w historii holistycznego i oszczędnościowego modelu biznesowego ukierunkowanego na zmniejszenie przepaści cyfrowej wśród najuboższej ludności Afryki. Bazując na szerokim udziale w projektach Connecting Africa i OLPC, partnerzy grupy Airtel Telecom (spółki kanadyjskiej) postanowili pójść dalej w dążeniu do reorganizacji państwowych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług pocztowych, którzy znajdowali się na skraju bankructwa. W odróżnieniu od modeli niskokosztowych opracowanych przez znane potężne firmy, np. SFR, Ryanair, Blue Jet, Easyjet, Walmart itd., oszczędnościowy i zrównoważony model biznesowy, taki jak ten omawiany w artykule, ma wiele wspólnego z innowacjami typu jugaad, które doprowadziły do powstania wielu przystępnych cenowo i odpowiedzialnych przełomowych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa, dostępu szerokopasmowego, transportu, alternatywnych źródeł energii itd. Głównym celem autora artykułu jest: (a) dokonanie rozróżnienia pomiędzy modelami oszczędnościowymi a modelami radykalnej optymalizacji kosztów, (b) przedstawienie charakterystyki zasad oraz filozofii opartych na pojęciu jugaad w porównaniu z modelami biznesowymi opartymi na dochodach, (c) objaśnienie znaczenia zrównoważonych i organicznych modeli biznesowych na rynkach rozwijających się w porównaniu z zaimportowanymi gotowymi rozwiązaniami. Ponadto opisano podstawowe elementy modeli biznesowych opartych na innowacjach typu juggad oraz ich wpływ na perspektywy rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych i przedsiębiorców skłonnych do wejścia na nowe rynki.

In this paper, we seek to present the first holistic and frugal business model ever designed to bridge the digital divide in Greenfield Africa. Based on an extensive implication in the Connecting Africa and OLPC Projects, Airtel Telecom Group (a Canadian company) partners decided to go one step further in their quest to revamp state owned telcos and postal service providers who were on the brink of collapse. Unlike low-cost models developed by well-known heavyweights like SFR, Ryanair, Blue Jet, Easyjet, Walmart, etc., a frugal and sustainable business model like the one discussed in this paper has a lot more to do with Jugaad Innovation frameworks which led to many affordable and responsible breakthroughs in healthcare, education, housing, broadband, transportation, alternative energies, etc.; therefore, our main goal is to (a) distinguish between frugal and costkilling models, (b) explain the characteristics of jugaad-based framework and philosophy versus revenue-driven business models, (c) explain the importance of sustainable and organic business models in developing markets versus imported plug & play recipes. At last, we will describe the fundamental building blocks of juggad innovation business models and their impact on growth perspectives for MNCs and entrepreneurs willing to break into greenfield markets.
Innowacja instytucjonalna w warunkach transformacji otoczenia (12 stron)
The institutional innovation in terms of transition of the environment (12 pages)
Autor: Agnieszka Dziubińska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość instytucjonalna,, ograniczania instytucjonalne, rynki wyłaniające się
PP. 48 - 59
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.5

Rozwój działalności biznesowej w otoczeniu rynków wyłaniających się stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw stosujących tradycyjne strategie. Częściowo jest to spowodowane
tzw. ograniczeniami instytucjonalnymi. W konsekwencji tego dopasowane do filozofii rynków dojrzałych modele biznesowe mogą wymagać rekonfiguracji. Konieczna jest identyfikacja
morfologii otoczenia, która może okazać się trudna dla przedsiębiorstw spoza danego rynku. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest fakt, że transformacja instytucjonalna powoduje, iż otoczenie jest bardzo zmienne, co pociąga za sobą konieczność ciągłej rewizji założeń dotyczących konfiguracji źródeł wyników firmy. Celem autorki jest określenie roli instytucji rynków wyłaniających się w replikacji lub innowacji modelu biznesu. W realizacji postawionego celu wykorzystane zostaną wyniki własnych badań, zrealizowanych na podstawie metod jakościowych (case study). Uogólnione wnioski posłużą do sformułowania wytycznych w radzeniu sobie przedsiębiorstw w warunkach niepewności
otoczenia.

The development of business activity in the emerging market environment poses a challenge for many enterprises applying traditional strategies. It is partly due to the so called institutional voids. As a result, business models adjusted to mature market philosophy may require reconfiguration. An essential condition is identification of environment morphology which may turn out to be difficult for enterprises from outside a particular market. An additional aspect which should be taken into consideration is the fact that institutional transformation makes the environment highly volatile, which entails the need for continuous review of assumptions regarding the configuration of sources of company’s performance. The objective of this article is to determine the role of emerging market institutions in replication or innovation of a business model. For the purposes of realisation of the objective set the results of author’s own studies conducted on the basis of qualitative methods (case study) will be used. Generalised conclusions will be used to formulate guidelines for enterprises explaining how to manage in the conditions of uncertain environment.
Efektywność w przepisach ustawy o finansach publicznych (8 stron)
Efficiency in the provisions of the Public Finance Act (8 pages)
Autor: Piotr Sokół
Słowa kluczowe: finanse publiczne, efektywność, środki publiczne, jednostki sektora finansów publicznych
PP. 60 - 67
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.6

W artykule przedstawiono znaczenie pojęcia efektywności w obszarze finansów publicznych. Rozważania przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dla potrzeb tekstu wyróżniono efektywność w dwóch przekrojach. Pierwszy dotyczy efektywności przedmiotowej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Drugi obejmuje efektywność podmiotową związaną z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

The article discusses the importance of efficiency in the regulations on public finances. The considerations were based on the provisions of the Act of 27 August 2009 on public finances. For the purposes of this article, efficiency has been distinguished in two sections. The first deals with the effectiveness of the public funds management. The second involves the subjective efficiency associated with the functioning of organizational units of the public finance sector.
Finansowanie wydatków sektora finansów publicznych w warunkach deficytu fiskalnego (12 stron)
Financing the spending of the public finance sector in the case of a fiscal deficit (12 pages)
Autor: Joanna Marczakowska-Proczka
Słowa kluczowe: deficyt, dług publiczny, wydatki publiczne, dochody publiczne, podatki
PP. 68 - 79
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.7

Niniejsze opracowanie odnosi się do możliwości realizacji wydatków sektora publicznego w warunkach deficytu fiskalnego. Tekst podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono
statystyczne ujęcie deficytu sektora finansów publicznych w latach 2007–2015. W części drugiej wymieniono krajowe i międzynarodowe – unijne regulacje dotyczące utrzymywania równowagi w sektorze publicznym. Wydaje się, że te regulacje stanowią dobre zasady prowadzenia polityki budżetowej w Polsce, która ma chronić przed nadmiernym deficytem i być skoordynowana z programami rozwoju gospodarczego. Jeżeli przyjmiemy, że w polityce fiskalnej odzwierciedlone są priorytety polityczne i społeczno-gospodarcze, to spełnienie tych reguł i warunków, ze względów politycznych, ogranicza swobodę decyzji w tej polityce. Ponadto autorka próbuje wskazać możliwości zwiększenia dochodów podatkowych, przychodów z kredytów i pożyczek z rynków finansowych. Wydaje się, że obecnie Polska zachowuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych, chociaż pojawiają się obawy, iż rosnąca od 2015 r. „ekspansja wydatkowa”, może spowodować pogłębienie nierównowagi, szczególnie, że na 2017 r. deficyt budżetu państwa zaplanowano w wysokości 59,3 mld zł.

This work touches upon the issue of spending public funds in the case of a fiscal deficit. The article is divided into two parts. Section 1 presents the statistical perspective of the public finance deficit in the years 2007–2015, while Section 2 mentions the domestic and international (EU) regulations regarding the maintenance of the equilibrium in the public sector. It seems that those regulations constitute a solid base for pursuing the budgetary policy in Poland, which ought to prevent excessive deficits and be co-ordinated with economic development programmes. If one assumes that fiscal policy reflects political and socio-economicpriorities, then following those rules and meeting those criteria, for political reasons, limit the freedom of decision-making in the scope of this policy. At present it seems that the State of Poland keeps control over the public finance sector, although some concerns are rising that “the spending expansion”, which has been growing since 2015, can cause further imbalance, especially taking into account the fact that in 2017 the budget deficit is planned to account for PLN 59.3 bn.
Stabilność finansowa gmin wiejskich w Polsce (17 stron)
Agnieszka Kozera (17 pages)
Autor: Agnieszka Kozera
Słowa kluczowe: stabilność finansowa, bezpieczeństwo finansowe, własny potencjał dochodowy, zadłużenie, dystres finansowy, gminy wiejskie
PP. 80 - 96
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.8

Prawidłowe funkcjonowanie gmin, jako podstawowych podmiotów sektora samorządowego,związane jest bezpośrednio z koniecznością utrzymania przez nie stabilności finansowej. Jest ona definiowana jako zdolność do pełnienia przez JST przypisanych im zadań w sposób ciągły i efektywny, niezależnie od nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej
skali. Wśród ogółu gmin największą zbiorowość tworzą gminy wiejskie. Wyróżnia je zróżnicowany charakter pełnionych funkcji, od gmin wiejskich o typowo rolniczym charakterze po gminy wiejskie pełniące funkcje rezydencjalno-usługowe. Po wejściu Polski w struktury europejskie to właśnie obszarom wiejskim, ich problemom, perspektywom, a także zagrożeniom
rozwoju poświęca się wiele uwagi. Coraz więcej uwagi poświęca się także kondycji finansowej tych podmiotów, będącej ważnym elementem analizy zjawiska ich stabilności finansowej. Celem artykułu jest analiza zjawiska stabilności finansowej gmin wiejskich, między innymi na podstawie analizy zmian poziomu ich własnego potencjału dochodowego, wyniku finansowego oraz zjawiska zadłużenia w latach 2007–2014. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów.

The proper functioning of the communes, as the basic units of local government sector, is directly related to the necessity of maintaining their financial stability. It is defined as the ability of communes to perform their tasks on a continuous and effective basis, regardless of unexpected or unfavorable disturbances of a large scale. Among the total communes, the largest group consists of rural communes. They are distinguished by the varied nature of the functions they perform, from rural communes with typically agricultural character to rural communes with residential and service nature. After Poland’s access to European structures, problems and perspectives of development of rural areas is paid a lot of attention. More and more attention is paid also to the financial condition of these entities, which is an important element of the analysis of the phenomenon of their financial stability. The aim of the article is to analyze the phenomenon of financial stability of rural communes, inter alia on the basis of an analysis of changes in the level of their own income potential, financial result and phenomenon of debt in years 2007–2014. The study was based on data from the Central Statistical Office and the Ministry of Finance.
Rola przedsięwzięć w wieloletnich prognozach finansowych samorządów wojewódzkich (8 stron)
The Role of Projects in Long-Term Financial Forecasts of Voivodship Local Goverments in Poland (8 pages)
Autor: Iwona Podpora
Słowa kluczowe: wieloletnie planowanie budżetowe, finanse samorządowe, budżetowanie publiczne
PP. 97 - 104
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.9

Celem autorki jest ocena roli przedsięwzięć w wieloletnich prognozach finansowych dla samorządów wojewódzkich. Szczególną uwagę zwrócono na zróżnicowanie struktury przedsięwzięć w poszczególnych województwach, z uwzględnieniem przedsięwzięć majątkowych oraz finansowanych ze środków pochodzących ze środków UE. W artykule podkreślono, że zakres przedsięwzięć determinuje wieloletni horyzont planowania budżetowego w JST. Okres badawczy obejmuje lata 2014–2017.

The purpose of the paper is to evaluate the role of projects in long-term financial forecasts for voivodship self-governments (regions) in Poland. Particular attention has been paid to the diversification of the structures of long-term projects in particular voivodships, including property projects and projects financed by EU funds. The paper emphasizes that the multiyear budget planning horizon in local government units is determined by the scope of projects. The research period covers the years 2014–2017.
Analiza porównawcza wyników finansowych i zadłużenia podsektora samorządowego w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej (19 stron)
A comparative analysis of financial results and indebtedness of local government subsector in Poland compared to other Member States of the European Union (19 pages)
Autor: Ewelina Piekarska
Słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, podsektor samorządowy, dług, deficyt, wynik finansowy
PP. 105 - 123
DOI: 0.7172/1733-9758.2017.24.10

Celem autorki artykułu jest porównanie wyników finansowych i zadłużenia podsektora samorządowego w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Określono znaczenie podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych poprzez porównanie dochodów i wydatków przedmiotowego sektora na tle całego sektora finansów publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto przeprowadzono analizę stosowanych reguł fiskalnych, które dyscyplinują władze fiskalne w aspekcie ponoszonych wydatków publicznych, finansowania deficytów budżetowych oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Omówione zostały także wartości długu publicznego, deficytu (na poziomie zarówno sektora finansów publicznych, jak i podsektora samorządowego) w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz rozmiary zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle ich wyników budżetowych i w relacji do zrealizowanych dochodów budżetowych.

The aim of this article is to compare the financial results and indebtedness of local government subsector in Poland compared to other EU Member States. The meaning of local government sector in the public finance system was determined by comparing the income and expenditure of the sector in question against the entire sector of public finance in the EU Member States. In addition, analysis was conducted of the applied fiscal rules that discipline the fiscal authorities in terms of public expenditures incurred, financing of budget deficits and assuming of financial obligations. Also the values of public debt and deficit in the EU Member States were discussed (both at the level of public finances and local government subsector) and the level of indebtedness of local government units in Poland compared to their budget results and in relation to the executed budget incomes.
Ocena efektywności zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego woj. śląskiego (7 stron)
Evaluating the effectiveness of risk management with the use of internal audit in the public sector units Silesian region (7 pages)
Autor: Beata Czuba-Kulisińska, Mariusz Staśkiewicz
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, ryzyko
PP. 124 - 130
DOI: 0.7172/1733-9758.2017.24.11

Audyt wewnętrzny jest ważnym narzędziem wspierającym kierownika jednostki sektora finansów publicznych w realizacji jej celów. Jednym z obszarów zainteresowania audytu jest
zarządzanie ryzykiem, realizowane w ramach kontroli zarządczej. Analiza ryzyka może być pomocna w weryfikacji złożonych kwestii i problemów związanych z miarami zagrożenia
w realizacji zadań jednostki. Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywa audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem działalności podmiotów sektora publicznego. Przedmiotem analiz są możliwości, jakie daje audyt wewnętrzny oraz próba oceny efektywności zarzadzania ryzykiem przy wykorzystaniu audytu wewnętrznego.

Auditing is an important tool for supporting the head of the public finance sector in the implementation of its objectives. One of the areas of interest of the audit is risk management, implemented within the framework of management control. Risk analysis can be helpful in verification of complex issues and problems associated with the measure risks in carrying out the tasks of the unit. The aim of the article is to evaluate the effectiveness of risk management in the activities of the public sector entities by means of internal audit. The subject of research is the unit located in the area of Silesia. The work uses the results of the survey carried out during the period from June to September 2016. In the following years, there will be a continuation of the research undertaken.
Współczesny sektor bankowy w warunkach niestabilności finansów publicznych (11 stron)
Contemporary Banking in Conditions of Instability of Public Finances (11 pages)
Autor: Ewa Gubernat-Ulatowski
Słowa kluczowe: sektor bankowy, kryzys finansów publicznych, opodatkowanie banków
PP. 131 - 141
DOI: 0.7172/1733-9758.2017.24.12

Spowolnienie gospodarcze zazwyczaj kojarzone jest z kryzysem finansów publicznych. Turbulentne otoczenie finansów publicznych wywiera istotny wpływ na swobodę prowadzenia
działalności bankowej. Oznacza to, że niestabilne otoczenie finansów publicznych oddziałuje na kryzys w sektorze bankowym. Celem opracowania jest wskazanie wzajemnych zależności między kryzysem finansów publicznych a stabilnością sektora bankowego. W badaniach wykorzystano metodę analizy literatury źródłowej oraz dane empiryczne. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że wprowadzone w kilkunastu krajach Europy opodatkowanie banków jest odpowiedzią na hazard moralny banków, ale też stanowi jeden z istotnych elementów polityki fiskalnej państwa.

The economic slowdown is usually associated with the crisis of public finances. Turbulent environment of public finances has a significant impact on the banking business. This means that the unstable environment affects public finances crisis in the banking sector. The aim of the study is to identify interdependencies between the crisis of public finances and the stability of the banking sector. The study used the method of analysis of the source literature and empirical data. The results, based on the analysis undertaken, lead to the conclusion that it introduced in several European countries, taxation of banks is a response to the moral hazard of banks, but also constitutes one of the essential elements of the fiscal policy of the state.
Niskie stopy procentowe a ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim (8 stron)
Low interest rates and life insurance with equity insurance fund on German market (8 pages)
Autor: Patrick Matussek
Słowa kluczowe: stopy procentowe, ubezpieczenie na życie, Solvency II
PP. 142 - 149
DOI: 10.7172/1733-9758.2017.24.13

Utrzymujące się przez długi czas niskie stopy procentowe doprowadziły do sytuacji, w której niektóre oferowane produkty inwestycyjne stały się w dużej mierze, w obecnym kształcie,
nieopłacalne (lub mniej opłacalne), jak jeszcze przed kilkoma laty. Przykładem takiego produktu lokowania kapitału oraz inwestycji mogą być ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rynku niemieckim. Gwarancja ochrony kapitału z jednej strony, a gwarantowana stopa zwrotu z drugiej strony, doprowadziły do sytuacji, w której taki produkt dla ubezpieczycieli staje się problematyczny. Całe ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela, w związku z czym zmiana aktualnego portfolio w bardziej ryzykowne, ale również z wyższą stopą zwrotu, jest w niektórych przypadkach niewskazana, szczególnie że większość klientów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym preferuje gwarancje kapitału od większej stopy zwrotu. Solvency II, która obowiązuje od początku 2016 roku, ma na celu określenie pewnego rodzaju wytycznych i norm dla ubezpieczycieli, żeby inwestycje w aktywa mieściły się w obliczalnych ramach. W obecnej sytuacji trudno jest określić wpływ na rynek ubezpieczeniowy, natomiast można stwierdzić, że zarówno klienci, jak i ubezpieczyciele w obecnych czasach powinni rozważyć alternatywne możliwości lokowania kapitału lub zgodzić się na zwiększenie ryzyka podczas inwestycji.

Low interest rates have led to a situation in which some investment products have become largely unprofitable (or less profitable) than they were a few years ago. An example of such an investment product is life insurance from an insurance fund on the German market. The guarantee of capital protection on the one hand and the guaranteed rate of return on the other hand, have led to the situation where such a product for insurers becomes problematic. The entire risk of the investment lies with the insurer, and therefore changing the current portfolio to riskier but also higher returns is in some cases inadvisable. In particular, most life insurance clients with an insurance capital fund prefer capital guarantees with higher return rates. Solvency II, which has been in operation since the beginning of 2016, seeks to define certain types of guidelines and standards for insurers so that asset investments “stick” in the computable framework. In the current situation, it is difficult to determine the impact on the insurance market, but it can be argued that both current clients and insurers should consider alternatives to investment in capital or agree to increase the risk in the investment.