Numer 2/2016 cz.1

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma naukowego „Studia i Materiały”. Aktualny numer w dużej mierze poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym przedsiębiorczości. Numer otwiera artykuł autorstwa Beaty Krawczyk-Bryłki, która opisuje wyniki badania przeprowadzonego na studentach, dotyczącego diagnozy przedsiębiorczych zespołów. Autorka sprawdza, na ile można mówić o przedsiębiorczej współpracy wśród młodych Polaków i co stanowi ewentualne przeszkody w budowaniu takiej kooperacji. W następnym tekście Monika Jakubiak i Krystyna Buchta poruszają tematykę postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Autorki badają, czy studenci noszą w sobie intencję pojęcia założenia swojej firmy i w jakim stopniu zajęcia na uniwersytecie kształtują w nich ową postawę i przygotowują do podjęcia takiego kroku. Angelika Kędzierska-Szczepaniak rozważa w swoim artykule problematykę zjawiska crowfundingu w finansowaniu działalności gospodarczej. Autorka analizuje poszczególne modele tego typu finansowania i ich roli przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Bartłomiej Juras oraz Małgorzata Czerny w swoim tekście skupiają się na metodzie budżetowania jako metodzie zarządzania kosztami we wspólnotach mieszkaniowych w Wielkopolsce. Natomiast Adriana Kaszuba-Perz analizuje wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich podejścia do narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Ludmiła Walaszczyk bada zalety i wady użycia metody TOPSIS, służącej do mieszania ryzyka w projektach w perspektywie lat 2014–2020. Autorka analizuje zalety użycia tej metody w praktyce. Tomasz Zalega podejmuje zagadnienie niepewności i ryzyka ekonomii, metod pomiaru tych zjawisk oraz kryteriów oceny decyzji w warunkach niepewności. Zjawisko analizowane jest w perspektywie różnych podejść teoretycznych. Przedsiębiorczość korporacyjna i jej wymiary są przedmiotem zainteresowań Teresy Piecuch. Autorka analizuje orientację przedsiębiorczą i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W tekście omówione są różnego rodzaju inicjatywy przedsiębiorcze, które mogą występować w przedsiębiorczej organizacji. Autorka kolejnego tekstu, Joanna Gajda, w pierwszej części jego przedstawia rozważania teoretyczne dotyczące intencji przedsiębiorczej, po to by w kolejnej opisać wyniki pilotażowego badania na studentach, dotyczącego ich intencji przedsiębiorczej i czynników ją warunkujących. Autorką tekstu dotyczącego zależności między płcią osoby a statusem zatrudnienia jest Anna Turczak. Rozważając różne branże, Autorka sprawdza, w jaki sposób rozkłada się liczba kobiet i mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą. Wyniki opracowane zostały na podstawie badania ilościowego. W opracowaniu Małgorzaty Baran znajdziemy opis roli mentoringu w organizacji oraz rezultatów osiąganych dzięki zastosowaniu tej metody rozwoju organizacji. Andrzej Sopoćko rozważa, czy realistycznie przyjęty wzrost wydajności pracy pozwoliłby na utrzymanie obecnego współczynnika zastąpienia i jednoczesnego wzrostu płacy realnej. Tekst Marioli Zalewskiej i Natalii Sierżęgi dotyczy jakości życia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013. Autorki analizowały wpływ świadczeń rodzinnych w obu krajach na wybrane wskaźniki jakości życia. Igor Postuła wraz z Olgą Augustyniak analizuje trzy rodzaje metod rozliczania się z pracodawcami i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia. Autorzy skupiają się analizie

warunków umowy o pracę, umów cywilnoprawnych

oraz indywidualnej działalności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Atrybuty zespołu przedsiębiorczego jako elementy modelu mentalnego (10 stron)
Attributes of Entrepreneurial Teams as Elements of a Mental Model (10 pages)
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka
Słowa kluczowe: zespoły przedsiębiorcze, efektywność zespołu, model mentalny zespołu, wstępny model mentalny, przedsiębiorczość
PP. 7 - 16
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.1

Zespół przedsiębiorczy może być zdefiniowany jako mała grupa osób, które są współwłaścicielami firmy lub pełnią w niej wysokie funkcje związane z kreowaniem lub rozwojem nowego przedsięwzięcia biznesowego, współzależąc od siebie nawzajem. Wykorzystując swój kapitał społeczny, wynikający ze szczególnych cech zespołów przedsiębiorczych, tworzą one wiele nowych firm i zwiększają efektywność organizacji. Model mentalny zespołu to wewnętrzna reprezentacja obejmująca zadania, relacje, kompetencje i otoczenie zespołu, która dynamicznie ewoluuje w procesie współpracy. Jeśli jest wspólna dla wszystkich osób tworzących zespół, ma pozytywny wpływ na kooperację w zespole, jego efektywność, satysfakcję członków oraz skłonność do podejmowania współpracy w przyszłości. Wyobrażenie dotyczące charakterystyki zespołu przedsiębiorczego jest ważnym elementem modelu mentalnego, z którym każdy z członków zespołu przystępuje do współpracy. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie wstępnego modelu mentalnego zespołu przedsiębiorczego oraz ocena, na ile atrybuty zespołu przedsiębiorczego w modelu mentalnym młodych Polaków wzmacniają lub hamują skłonność do tworzenia nowych, zespołowych przedsięwzięć. W badaniu zastosowano metodę analizy tekstów pozyskanych w odpowiedzi na otwarte pytania skierowane do grupy 120 studentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie propozycji wstępnego modelu mentalnego zespołu przedsiębiorczego oraz na sformułowanie rekomendacji w zakresie przygotowywania studentów do podejmowania zespołowej przedsiębiorczości.

An entrepreneurial team can be defined as a small group of individuals holding ownership or control positions who create or develop an entrepreneurial venture and have shared commitments towards each other. Entrepreneurial teams start numerous new ventures or affect the performance of firms due to their social capital based on some characteristic attributes. The mental models of teams refer to internal, organized representation of team tasks, relations, skills and environment. A mental model of a team is dynamic and if it is shared by team members at the beginning of the team’s lifecycle, it is crucial for the team members’ cooperation and influences the team’s performance, satisfaction and viability. The vision of the entrepreneurial team’s characteristics is an important element of its members’ mental model that they start their cooperation with. The aim of this article is to define the initial mental model of an entrepreneurial team and diagnose the young Poles’ image of entrepreneurial teams that can be a trigger or a barrier in developing collaborative entrepreneurship. The method used was based on a survey with open-ended questions conducted among 120 students. The presented results allow for proposing an initial mental model for cooperation in entrepreneurial teams and putting forward recommendations for preparing students for adopting a more open attitude towards team-based innovative enterprises.
Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych (14 stron)
Determinants of Entrepreneurial Attitudes in Relation to Students of Economics and Non-Economics (14 pages)
Autor: Monika Jakubiak, Krystyna Buchta
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze studentów, kompetencje przedsiębiorcze, studenci kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych
PP. 17 - 30
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.2

Pojęcie przedsiębiorczości stało się w ostatnich latach niezmiernie popularne. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać m.in. we wzrastającej roli przedsiębiorczości w rozwoju współczesnych gospodarek, nacisku na rozwój kompetencji i aktywność jednostek. Przedsiębiorczość definiowana jako poszukiwanie, tworzenie oraz wykorzystywanie szans może przyjmować wiele postaci. Najczęściej definiowana jako aktywność w kierunku zakładania i prowadzenia własnej firmy ma jednak o wiele szerszy wymiar. Może wiązać się z aktywnością jednostki lub grupy osób, podejmowaniem wielu różnorodnych działań, zarówno w kontekście pracy zawodowej, jak też życia społecznego. Coraz częściej w literaturze przedmiotu podejmowany jest aspekt przedsiębiorczości akademickiej, wiążący się ze zmieniającą się rolą współczesnej szkoły wyższej. Uczelnie stają się bowiem aktualnie miejscem kształtowania postaw i kompetencji studentów w kontekście wyzwań coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy i innowacyjnej gospodarki. Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy kompetencji i podstaw przedsiębiorczych studentów wybranych kierunków studiów. Celem artykułu była identyfikacja kompetencji przedsiębiorczych oraz czynników determinujących postawy proprzedsiębiorcze badanych. Autorki podjęły próbę oceny przygotowania studentów do realizacji działań zawodowych, w szczególności związanych z podejmowaniem własnej działalności. Przeprowadzone badania umożliwiły analizę porównawczą kompetencji i postaw respondentów w zakresie przedsiębiorczości. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy studenci analizowanych kierunków ekonomicznych, uważani za bardziej predestynowanych do prowadzenia własnej firmy, czują się lepiej przygotowani w tym zakresie i deklarują wyższe kompetencje przedsiębiorcze niż pozostali badani. Czy można uznać, że kierunek studiów determinuje decyzje dotyczące prowadzenia własnej działalności?

The issue of entrepreneurship has become extremely popular in recent years. The reason behind the phenomenon ought to be seen in the growing significance of entrepreneurship in the development of modern economies, emphasis on competence development and individuals’ activity. The literature of the subject discusses academic entrepreneurship with growing frequency. The issue is associated with the changing role of the modern university. At present, universities are becoming the place where students’ attitudes and competences are shaped in the context of challenges posed by the increasingly competitive labor market and innovative economy. The subject matter of the present paper pertains to entrepreneurial competences and attitudes of students representing selected university courses. The objective of the paper is to identify entrepreneurial competences and factors determining pro entrepreneurial attitudes of respondents. The authors attempt to evaluate students’ readiness to undertake vocational activities, especially these associated with self-employment. The study allowed a comparative analysis of respondents’ competences and attitudes with regard to entrepreneurial activities to be conducted. The following research questions were posed: Do the students of the assessed university courses in economy who are considered more inclined and predestined to establish a business feel more prepared to do so and declare higher entrepreneurial competences than remaining respondents? Does the particular course of studies determine the decision pertaining to becoming self-employed?
Wykorzystanie crowdfundingu w finansowaniu działalności gospodarczej (11 stron)
The use of crowdfunding in the financing of economic activity (11 pages)
Autor: Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Słowa kluczowe: finansowanie społecznościowe, przedsiębiorcy, inwestycje, finansowanie MMSP
PP. 31 - 41
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.3

Celem autorki jest prezentacja i analiza poszczególnych modeli crowdfundingu z uwzględnieniem roli, jaką mogą odegrać w finansowaniu działalności gospodarczej. Finansowanie społecznościowe z roku na rok staje się coraz częściej wykorzystywaną formą finansowania. Jest to szansa zarówno dla przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających swoją działalność, akcji charytatywnych, jak i osób fizycznych, które mają pomysły biznesowe, ale brakuje im środków na ich realizację. Polscy przedsiębiorcy też coraz częściej z niego korzystają, rośnie liczba i wartość transakcji, ale również liczba portali crowdfundingowych. Dostosowanie rozwiązań prawnych do potrzeb rynku prawdopodobnie spowoduje jeszcze większe zainteresowanie taką formą finansowania.

The aim of the article is to present and analyze the different models of crowdfunding, including the role they can play in the financing of economic activity. Crowdfunding is becoming increasingly used form of financing from one year to another. This is an opportunity for entrepreneurs just starting their business, charities, and individuals who have business ideas but lack of the funds for their implementation. Polish entrepreneurs are also increasingly using it. Not only the number and value of transactions but also the number of crowdfunding platforms is growing up. Adapting legal solutions to the needs of the market is likely to cause even greater interest in this form of financing.
Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej (18 stron)
Budgeting as a Method of Cost Management Using a Residential Community as an Example (18 pages)
Autor: Bartłomiej Juras, Małgorzata Czerny
Słowa kluczowe: budżetowanie, koszty, zarządzanie kosztami, wspólnota mieszkaniowa
PP. 42 - 59
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.4

W artykule omówiono rolę budżetowania jako metody zarządzania kosztami we wspólnocie mieszkaniowej w województwie wielkopolskim, w okresie od 2011 do 2015 roku. Dla realizacji celu posłużono się ogólnymi metodami badawczymi, takimi jak analiza budżetów wspólnoty z kolejnych pięciu lat, rozumowanie dedukcyjne oraz indukcyjne, na potrzeby sformułowania wniosków. Przeprowadzona w artykule analiza uwzględnia trendy kosztów w badanym okresie, niektóre spośród uśrednionych kosztów w tym okresie, podział kosztów na grupy, koszty w przeliczeniu na mieszkańca, na apartament itp., aby skupić się przede wszystkim na zaobserwowanych zmianach planów budżetowych i ich realizacji. Z analizy budżetów oraz ich implementacji w latach 2011–2015 wynika, że budżetowanie jest z powodzeniem wykorzystywane do zarządzania finansami badanej wspólnoty. Jako instrument zarządzania kosztami pozwoliło ono wspólnocie mieszkaniowej na znaczną redukcję niektórych kategorii kosztów.

This article discusses the role of budgeting as a method of cost management in a housing community in the Greater Poland region, during the period of 2011–2015. General research methods were used, such as analysis of the budgets of the housing community, as well as deductive reasoning and inductive reasoning for conclusions. The analyses contain also cost trends in the examined period, some average costs in the period, cost division into groups, costs per capita, per apartment, etc., but focus mostly on variations between budget plans and their implementation. The analysis of the budgets and their implementation in 2011–2015 shows that budgeting is successfully used to manage a community’s finances. Budgeting as a cost management instrument allowed the community to achieve significant reductions in certain categories of costs.
Potrzeby i możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, wspomagających identyfikację i ocenę ryzyka w procesie wzrostu przedsiębiorstwa (11 stron)
The Needs and Possibilities of Application of Management Accounting and Controlling Tools Which Support Risk Identification and Assessment in Successive Phases of Company Growth (11 pages)
Autor: Adriana Kaszuba-Perz
Słowa kluczowe: procesy wzrostu przedsiębiorstwa, zarządzanie controllingowe, zarządzanie ryzykiem
PP. 60 - 70
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.5

W opracowaniu zaprezentowano wybrane obszary badawcze odnoszące się procesów zarządzania ryzykiem w kolejnych fazach rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa. Wydaje się z pozoru, że ta szczególna grupa przedsiębiorstw wykazuje słabe zainteresowanie metodami, które mogłyby usprawniać podejmowanie decyzji. Przedsiębiorczość, która jest cechą małych przedsiębiorstw przejawia się jednak przecież m.in. poprzez elastyczne działanie i skłonność do podejmowania ryzyka. Próby opisu (głównie jakościowe) ryzyka i jego skali podejmowane są w różnym stopniu przez samego przedsiębiorcę oraz w późniejszych fazach rozwoju przedsiębiorstwa przez menedżerów. Wobec czego uzasadnione wydaje się wszechstronne i wielowymiarowe analizowanie tego zjawiska w procesie wzrostu przedsiębiorstwa. Opracowanie jest fragmentem głębszej analizy w ramach prowadzonych badań w tym zakresie.

In this paper, selected research areas related to risk management processes in the subsequent phases of the development of small and medium-sized enterprises are discussed. It seems on the surface that this particular group of companies has a weak interest in tools that could improve decision-making. But entrepreneurship, which is a feature of small businesses, is manifested, among others, by flexible operation and willingness to take risks. Attempts to describe risk and its scale (mostly qualitatively) are taken in varying degrees by the entrepreneur and by managers in the later stages of development of the company. Therefore, it seems reasonable to analyze this phenomenon comprehensively and in a multi-dimensional way in the growth process of the company. This article is just a part of a deeper analysis in the framework of research in this area.
Zarządzanie ryzykiem projektu w przedsiębiorstwie w ramach perspektywy 2014–2020 z wykorzystaniem metody TOPSIS (9 stron)
Project Risk Assessment in Enterprises with the Use of TOPSIS Method in the 2014–2020 Perspective (9 pages)
Autor: Ludmiła Walaszczyk
Słowa kluczowe: metoda TOPSIS, zarządzanie ryzykiem, perspektywa 2014–2020, zarządzanie projektem
PP. 71 - 79
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.6

W obecnych czasach homogeniczny rynek obejmujący 500 milionów konsumentów, 220 milionów pracowników i 20 milionów pracodawców jest głównym instrumentem umożliwiającym rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej Europy. Jednym ze sposobów uzyskania przez firmy innowacyjnych produktów jest uczestnictwo w realizacji różnego rodzaju projektów. Poszczególne kraje oferują wiele inicjatyw, głównie finansowanych przez Unię Europejską (obecnie jest to perspektywa 2014–2020). Dzięki uczestnictwu w programach unijnych pracodawcy mają możliwość wzmocnienia pozycji swojego przedsiębiorstwa i opracowania produktów, na które jest zapotrzebowanie. W celu uzyskania produktów o wysokiej jakości, projekt musi być odpowiednio zarządzany. Istnieje wiele metod mogących mieć zastosowanie w procesie zarządzania projektem, jednak wybrane metody muszą być jasne i odpowiednie do oceny danego rezultatu. Jednym z kluczowych aspektów procesu ewaluacji jest zarządzanie ryzykiem, jako że umożliwia ono wskazanie wszelkich odchyleń w realizacji projektu. Pracodawcy zazwyczaj nie stosują narzędzi specjalistycznych w ewaluacji ryzyka w trakcie realizacji projektu. Z tego też względu wiele firm wytwarza produkty, które później trudno sprzedać na rynku, bądź które obarczone są wieloma wadami. Ryzyko może być oceniane z wykorzystaniem wielu metod, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie semi-ilościowej metody TOPSIS (Hwang i Yoon, 1981) do pomiaru ryzyka w projektach realizowanych w ramach perspektywy 2014–2020. Z tego względu autor wskazuje zalety metody TOPSIS i przedstawia, w jaki sposób może być ona wykorzystana w praktyce.

Nowadays the homogeneous market with 500 billion consumers, 220 billion employees and 20 billion employers is the main instrument enabling the development of competitive and innovative Europe.One of the ways for companies to design innovative products is to participate in the execution of different projects. Each country offers many initiatives, mainly financed by the European Union (it is currently the 2014–2020 perspective). Thanks to participation in them, employers have the possibility to improve their business and develop products they need. In order to achieve a product of a good quality, it must be managed correctly. There are a lot of methods which can be used in the project management process; however, the chosen methods should be clear and give proper results. One of the crucial aspects of the evaluation process is risk assessment as it enables one to find any abnormalities in the project. Employers do not use any specialised tools enabling them to evaluate the risk during the project development. That is why many companies make products that are very difficult to sell on the market or even to use due to many defects. The risk can be evaluated with different methods, both qualitative and quantitative. The main objective of the article is to present the values for the company when using the semi-quantitative TOPSIS method (Hwang and Yoon, 1981) to measure risk in the projects executed in the 2014–2020 perspective. Therefore, the author indicates the advantages of TOPSIS method and presents how it can be used in practice.
Niepewność i ryzyko w ekonomii głównego nurtu – zarys problematyki (16 stron)
Uncertainty and Risk in Mainstream Economics: An Outline (16 pages)
Autor: Tomasz Zalega
Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, ryzyko, niepewność
PP. 80 - 95
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.7

Niewątpliwie ryzyko i niepewność nie należą do fundamentalnych kategorii ekonomicznych, a mimo to odgrywają ważną rolę w naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Niestety, ekonomiści nie są zgodni co do pierwszeństwa ich użycia i proponują odmienne ich interpretacje. Określenia „ryzyko” i „niepewność” często występują razem bądź są ze sobą nawet utożsamiane, ale nie oznaczają tego samego. W artykule przedstawiono wybrane pojęcia i klasyfikacje terminów „ryzyko” i „niepewność”. Rozważania dotyczące kwestii związanych z ryzykiem i niepewnością powinny się koncentrować na doskonaleniu i pomnażaniu metod pomiaru ryzyka oraz rozwijaniu teorii podejmowania decyzji zwiększających racjonalizację działań. Na nowe sposoby ograniczania negatywnych konsekwencji niepewności i ryzyka oraz zwiększania korzyści towarzyszących tym stanom oczekują wszystkie nauki ekonomiczne, podmioty gospodarujące (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa) i w efekcie cała gospodarka. Celem artykułu jest zarysowanie istoty zjawisk niepewności i ryzyka. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na wyjaśnieniu obu terminów i omówieniu ich podstawowych rodzajów. W dalszej części tekstu uwaga została skupiona na różnicach między niepewnością a ryzykiem, a następnie na metodach pomiaru ryzyka oraz kryteriach oceny decyzji w warunkach niepewności. Zasadnicza część artykułu została poświęcona podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Zagadnienie to zostało naświetlone przez przybliżenie czytelnikowi zasady maksymalizacji oczekiwanej wartości, paradoksu petersburskiego, teorii oczekiwanej użyteczności, zasady subiektywnie oczekiwanej użyteczności, paradoksu Allais’a, teorii perspektyw oraz koncepcji użyteczności doświadczalnej.

Undoubtedly, risk and uncertainty are not the fundamental economic categories, yet they play an important role in economic sciences and economic practice. Unfortunately, economists do not agree as to which term was used first and offer their different interpretations. The notions “risk” and “uncertainty” often occur together and are even treated as synonyms but they do not mean the same. The article presents selected concepts and classifications of these two terms. Considerations on risk and uncertainty should focus on improving and multiplying risk measurement methods and developing theories of taking decisions that make actions more rational. All economic sciences, economic men (households, businesses), and thus the entire economy, are expecting new ways to reduce negative consequences of uncertainty and risk and increase benefits associated with these states. This article aims to outline the phenomena of uncertainty and risk. The first part focuses on clarifying the two terms and discussing their basic types. The next section concentrates on the differences between uncertainty and risk, followed by risk measurement methods and evaluation criteria for decisions made under uncertainty. The main part hereof covers decisionmaking under risk. This issue is presented by providing some insight into the principle of expected value maximisation, the St. Petersburg paradox, the expected utility hypothesis, the principle of subjective expected utility, the Allais paradox, the prospect theory and the concept of experimental utility.
Przedsiębiorcza orientacja współczesnych polskich korporacji (11 stron)
Entrepreneurial orientation of contemporary Polish corporations (11 pages)
Autor: Teresa Piecuch
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorcza orientacja, korporacja
PP. 96 - 106
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.8

We współczesnych, coraz bardziej złożonych warunkach otoczenia, przedsiębiorczość postrzegana jest jako wartość sama w sobie. Umożliwia funkcjonowanie i rozwój. Jest podstawą innowacyjności, konkurencyjności, efektywności działania. Powinna zatem charakteryzować zarówno jednostki (przedsiębiorczość indywidualna), jak i różnego rodzaju przedsiębiorstwa (przedsiębiorczość korporacyjna, wewnętrzna, intraprzedsiebiorczość). Szczególnie pożądana jest w dużych korporacjach, w których pobudzenie „przedsiębiorczego ducha” („wskrzeszenie” swego rodzaju DNA przedsiębiorczości (Arshi, 2012)) z powodu między innymi formalizacji, biurokracji, braku (lub ograniczonej) wolności działania, jest bardzo trudne (czasami wręcz niemożliwe). W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na wymiary rozwoju przedsiębiorczości korporacyjnej. Omówiono różnego rodzaju przedsiębiorcze inicjatywy, podejmowane w obrębie struktur dużych, rozbudowanych przedsiębiorstw. Dokonano tego, wykorzystując kategorię przedsiębiorczej orientacji (zbliżonej do przedsiębiorczości, choć nie tożsamej), w której zwraca się uwagę na to, jak przedsiębiorstwo funkcjonuje, jakie działania podejmuje, by mogło zostać ocenione jako przedsiębiorcze.

In contemporary, more and more complicating conditions of the environment, entrepreneurship is perceived as a value per se. It enables functioning and development. It is the basis for innovativeness, competitiveness and efficiency. Therefore, entrepreneurship should characterize individuals (individual entrepreneurship), as well as various kinds of enterprises (corporate, internal and intra- entrepreneurship). It is particularly desired in large corporations in which the resurrection of “entrepreneurial spirit” (implantation of specific entrepreneurial DNA (Arshi, 2012)), among others, owing to formalization, bureaucracy and lack of freedom is very difficult (sometimes even impossible). In this paper particular attention is paid to the dimensions of corporate entrepreneurship development. There are discussed various types of entrepreneurial activities undertaken within large, complex enterprises. For this purpose, the category of entrepreneurial orientation (similar to entrepreneurship, however not identical) is used. It draws attention to how enterprises function, what actions they take to be considered entrepreneurial.
Intencje przedsiębiorcze młodzieży akademickiej (na przykładzie wybranej uczelni) (11 stron)
Entrepreneurial Intentions of Students (Based on the Example of a Chosen University) (11 pages)
Autor: Joanna Gajda
Słowa kluczowe: intencje przedsiębiorcze, przedsiębiorczość, percepcja potencjału przedsiębiorczego, system edukacji, postawy przedsiębiorcze
PP. 107 - 117
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.9

W obecnych realiach gospodarki opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabiera podejmowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości. Społeczeństwo przedsiębiorcze staje się fundamentem budowania konkurencyjności polskiej gospodarki. W tym kontekście ważne jest kształtowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, którego wyróżnikiem jest aktywny udział znacznej jego części w rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych. Bycie przedsiębiorczym oznacza chęć przyjęcia postawy wyrażającej się kreatywnym podejściem do rzeczywistości gospodarczej. W procesie przygotowania kadr do przedsiębiorczej działalności kluczową rolę przypisuje się edukacji, która sprowadza się do kształtowania świadomości, że uruchomienie i prowadzenie własnej działalności jest ścieżką rozwoju kariery zawodowej. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część wpisuje się w nurt rozważań nad wybranymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się intencji przedsiębiorczych od której zaczyna się proces przedsiębiorczości indywidualnej. W drugiej części autorka skrótowo prezentuje wyniki badań pilotażowych zrealizowanych w celu przeanalizowania intencji przedsiębiorczych studentów Politechniki Częstochowskiej, w odniesieniu do takich kwestii jak: percepcja przedsiębiorczości oraz warunków do zainicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ocena własnego potencjału przedsiębiorczego.

In today’s knowledge-based economy, it is particularly important to take measures to increase innovation and entrepreneurship. Entrepreneurial society becomes the foundation for building the competitiveness of the Polish economy. In this context, it is important to shape an entrepreneurial society that is characterized by active participation in the development of entrepreneurial initiatives. Being entrepreneurial means willingness to adopt the attitude expressed through a creative approach to economic reality. In the process of preparation of human resources for entrepreneurial activity, the key role is attributed to education, which boils down to raising the awareness that starting and running a business is a path of career development. The article is divided into two parts. The first, theoretical, part contains reflections on selected factors affecting the development of entrepreneurial intention, which is the beginning of the process of individual entrepreneurship. In the second part, the author briefly presents the results of pilot studies carried out to analyze the intentions of enterprising students of the Technical University of Czestochowa, in relation to issues such as: the perception of entrepreneurship and conditions for the initiation and conduct of business, and assessment of entrepreneurial potential.
Liczba kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek – analiza oparta na sekcjach polskiej gospodarki (14 stron)
Number of Self-Employed Women and Men – Analysis Based on the Sections of the Polish Economy (14 pages)
Autor: Anna Turczak
Słowa kluczowe: status zatrudnienia, pracujący na własny rachunek, przedsiębiorczość, płeć
PP. 118 - 131
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.10

W artykule zbadano zależność między płcią osoby a tym, jaki jest jej status zatrudnienia. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy fakt, iż dana osoba jest kobietą albo mężczyzną ma wpływ na to, że pracuje na własny rachunek, jest pracownikiem najemnym albo pomaga bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. Analiza przeprowadzona została oddzielnie dla siedmiu wybranych sekcji polskiej gospodarki: 1. rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; 2. przetwórstwo przemysłowe; 3. budownictwo; 4. handel i naprawa; 5. transport i gospodarka magazynowa; 6. edukacja; 7. opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Do zbadania siły rozpatrywanych w artykule zależności użyto współczynnika V Cramera. Z kolei do zweryfikowania sformułowanych hipotez statystycznych wykorzystano odpowiedni test istotności.

The relationship between gender of a person and their employment status has been examined in the article. The aim of the article is to answer the question of whether the fact that a given person is a woman or a man has an impact on their being either self-employed or an employee or helping in conducting family economic activity without agreed remuneration. The analysis has been carried out separately for seven selected sections of the Polish economy: 1. agriculture, forestry and fishing; 2. manufacturing; 3. construction; 4. trade and repair; 5. transportation and storage; 6. education; 7. human health and social work activities. Cramer’s V has been used to examine the strength of relationships discussed in the article. A relevant test of significance has been used to verify the formulated statistical hypotheses.
Rola mentora w przedsiębiorstwie (11 stron)
The Mentor’s Role Within the Company (11 pages)
Autor: Małgorzata Baran
Słowa kluczowe: mentor, kompetencje, mentoring w przedsiębiorstwie
PP. 132 - 142
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.11

Mentoring jest podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, ułatwiającym sprawne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Mentoring w firmach można odnaleźć w zróżnicowanych formach – od sformalizowanych struktur do oddolnie tworzonych relacji, w wyniku zatrzymywania najbardziej wartościowych pracowników w firmie oraz dzięki zapewnieniu transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń między pracownikami organizacji. Proces mentoringu jest efektywny między innymi dzięki doborze odpowiednich, kompetentnych mentorów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli mentora w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostały wyniki badania kompetencji mentora ze szczególnym uwzględnieniem wieku, płci oraz doświadczenia zawodowego. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które kompetencje sprawiają, że mentor staje się doskonałym, skutecznym mentorem. Wnioski z przedstawionej analizy stanowią podstawę do dalszych badań autorki, a także do rozwoju praktycznych zaleceń dla kadry zarządzającej HR w przedsiębiorstwach.

Mentoring is an approach to business management which facilitates the utilization of human resources in the enterprise efficiently. Mentoring can be found in all shapes and sizes – ranging from formalized structures to loosely formed relationships – resulting in the retention of the most valuable employees within the firm, and providing the transfer of knowledge, skills and experience among employees. The mentoring process achieved results mainly by appointing competent, well-selected mentors. The aim of this paper is to present the role of the mentor in the enterprise. The results of a good mentor competence study are discussed and an analysis of mentor competencies – with particular emphasis on the age, gender and professional experience (measured by years of employment) – are presented. The author attempts to ascertain which competencies make the mentor fulfill his or her role in the company well. The article consists of an introduction, a brief literature review, a presentation of research results and conclusions. The conclusions of the presented analysis provide a basis for further research and the development of practical recommendations for HR managers.
Płace i emerytury w przyszłości. Na ile stać gospodarkę (14 stron)
Wages and Pensions in the Future. How Much the Economy Can Afford (14 pages)
Autor: Andrzej Sopoćko
Słowa kluczowe: dystrybucja dochodu, system emerytalny, wynagrodzenia
PP. 143 - 156
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.12

Coraz dłuższe życie wydaje się przysparzać gospodarce problemów, a przede wszystkim – alarmistycznych opinii dotyczących obciążeń pracujących świadczeniami emerytalno-rentowymi. Rzeczywiście relacja między znajdującymi się w tzw. wieku zdolności do pracy a starszymi pogarsza się. W ujęciu statycznym wygląda to bardzo niekorzystnie, inne jednak wrażenie odnosi się, gdy podejdzie się do tego dynamicznie, czyli uwzględniając wzrost wydajności pracy. Z przedstawionych w artykule wyliczeń wynika, że utrzymanie jej długookresowego wzrostu, nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich, pozwala zarówno na wzrost plac realnych, jak i utrzymanie obecnego wskaźnika zastąpienia (relacja: emerytura–płaca). Więcej optymizmu w tej sprawie można byłoby mieć przy utrzymaniu obecnego wieku emerytalnego. Przywrócenie starego (sprzed 2013) może, ale nie musi, spowodować pewne problemy, w postaci zablokowania realnej wysokości płacy netto (przez rosnące składki lub zastępujący je wzrost podatków). Wówczas prawdopodobnie obecnego wskaźnika zastąpienia nie dałoby się utrzymać. W niniejszym artykule autor przedstawia opis analizy liczbowej mającej za zadanie odpowiedzieć na pytanie: czy wobec realistycznie przyjętego wzrostu wydajności pracy (powyżej 1% rocznie) jest możliwe utrzymanie obecnego współczynnika zastąpienia i jednoczesnego wzrostu płacy realnej?

Longer life seems to augment economic problems, and – above all – alarming opinions are being voiced about the burden of pension benefits that is imposed on the working population. Indeed, the relationship between those of the so-called working age and the elderly is getting worse. In statistical terms, this looks very unfavourable, yet a different impression may be gained when the issue is approached dynamically, that is with account being taken of the increase in labour productivity. The calculations presented in the article show that, by maintaining its long-term growth not only in Poland but also in other European countries, both real wages may increase and the current replacement rate (pension-wage relationship) can be sustained. More optimism about it could ensue if the current retirement age were maintained. The re-establishment of the previous (pre-2013) retirement age may, but need not, cause some problems such as freezing real net wages (due to growing social security contributions or alternative tax increases). Then, the current replacement rate probably could not be retained. In this article, the author describes the quantitative analysis intended to answer the question: with a realistically assumed labour productivity growth (over 1% per year), is it possible to maintain the current replacement rate and a simultaneous increase in real wages?
Prorodzinne świadczenia materialne a kształtowanie jakości życia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013 (13 stron)
Influence of family-oriented benefits on the quality of life of families in Ireland and in Poland in 2004–2013 (13 pages)
Autor: Mariola Zalewska, Natalia Sierżęga
Słowa kluczowe: jakość życia rodzin, Polska, Irlandia, finansowanie polityki rodzinnej, analiza wskaźnikowa
PP. 157 - 169
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.13

W artykule porównano jakość życia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013. Na jakość życia rodzin wpływa wiele czynników, w tym dostępne w danym kraju świadczenia materialne. Przedstawione analizy świadczeń rodzinnych w Polsce i w Irlandii ukazują, iż finansowanie polityki rodzinnej w Irlandii jest bardziej korzystne dla rodzin – katalog oferowanych świadczeń jest szerszy, ich wysokość jest wyższa, a czas pobierania jest dłuższy niż w Polsce. Jeżeli chodzi o jakość życia, to porównano wskaźniki, których wartość opisuje zachowania pojedynczych ludzi, mające wpływ na szeroko rozumiane życie rodzinne: poziom migracji, dzietność, liczby zawieranych i rozwiązywanych małżeństw. Wskaźniki te są lepsze dla Irlandii niż dla Polski. Nie pozwala to jednak na jednoznaczne wskazanie związku przyczynowo- skutkowego, wobec niemożności odwikłania wpływu wyższego poziomu PKB w Irlandii.

The article compares the quality of life of families in Ireland and in Poland in 2004-2013. The quality of life of families is affected by many factors, including available family-oriented benefits. These benefits are listed separately for Poland and Ireland to show that family oriented financial policy in Ireland is more favourable than in Poland. Spectrum of offered services is in Ireland wider, amounts are higher, and durations are longer than in Poland. When it comes to the quality of life a comparison of the indicators was performed. These were selected value to address several aspects related to the family life: the level of migration, fertility, the number of marriages and divorces. These indicators look better for Ireland than for the Poland. However, this does not allow for clear identification of the causal relationship, because it is impossible to disentangle an impact of the level of GDP which is higher in Ireland than in Poland.
Wybór formy zarobkowania a maksymalizacja wynagrodzenia netto. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i własna działalność gospodarcza (15 stron)
The choice of earning form and maximization of net salary. The employment contract, civil contracts and own business (15 pages)
Autor: Igor Postuła, Olga Augustyniak
Słowa kluczowe: umowy cywilnoprawne, własna działalność gospodarcza, umowa o pracę, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
PP. 170 - 184
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.21.14

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w artykule jest umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło i umowa zlecenia) oraz indywidualna działalność gospodarcza w kontekście wysokości wynagrodzenia netto uzyskiwanego przy tych formach zarobkowania. W analizie brane są pod uwagę obciążenia z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Celem artykułu jest wykazanie, która z analizowanych form zarobkowania zapewnia maksymalne wynagrodzenie netto. Rozstrzygnięcie tej kwestii zależy przede wszystkim od wysokości rocznych przychodów przy każdej z form. Istotne jest także, jak obciążenia podatkowe i składkowe wpływają na kształtowanie się wynagrodzenia netto w trakcie roku podatkowego.

The analysis carried out in the article considers the amount of net remuneration obtained by an employment contract, civil contracts (contract of work and service contract) and individual economic activity. The analysis takes into account the burden of income tax and social and health insurance contributions. The aim of the article is to indicate which form of earning, from the analyzed in the research, provides maximum net salary. A settlement on this question depends primarily on the amount of annual revenue for each of the forms. In the article we present also how the tax burden and other contributories influence the development of net pay during the fiscal year.