Numer 2/2005

Zawartość numeru

Struktury organizacyjne projektów (17 stron)
Autor: Hanna Fołtyn
PP. 7 - 23

Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania projektami. Autorka koncentruje się na strukturach organizacyjnych projektów i przedstawia wyniki badań ilościowych dotyczących tego problemu. Analizując literaturę przedmiotu i wyniki swoich badań autorka podkreśla, że najistotniejsze w projektach jest to, że udaje się ze stałych elementów organizacyjnych tworzyć coraz bardziej elastyczne formy działania.

Priorytety inwestycyjne w działalności innowacyjnej (13 stron)
Autor: Jerzy Baruk
PP. 24 - 36

Artykuł poświęcony jest podstawowemu czynnikowi rozwoju przedsiębiorstwa, jakim są innowacje widziane oczyma kadry kierowniczej. Wysoka ranga innowacji w rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych wymaga racjonalnego zarządzania nimi. Badanie postaw kadry kierowniczej wobec innowacji staje się potrzebą chwili, szczególnie, że inicjatywy w tym zakresie wydają się dość skromne. Chlubnym wyjątkiem są badania prowadzone w przedsiębiorstwach funkcjonujący w państwach członkowskich Unii Europejskiej na użytek Komisji Europejskiej. Jednym z celów tych badań było ujawnienie opinii najwyższego kierownictwa o udziale inwestycji przeznaczonych na innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne w dwuletnim okresie.
Kształtowanie się tych udziałów w Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach członkowskich oraz w przedsiębiorstwach rozpatrywanych zależnie od ich przynależności sektorowej, wielkości, okresu funkcjonowania na rynku i udziału eksportu w obrotach ogółem, stanowi empiryczną treść niniejszej publikacji.

Przemiany branży high-tech i zjawisko migracji wartości (7 stron)
Autor: Krzysztof Klincewicz
PP. 37 - 43

W artykule zaprezentowano wybrane tendencje na rynku zaawansowanych technologii, posługując się przykładami zmian strategii firm Sony i IBM oraz modelem łańcucha wartości branży high-tech. Udzielono też odpowiedzi na pytanie, jak w ostatnim 25-leciu zmieniały się zainteresowania firm i wybory preferowanych obszarów technologicznych (zjawisko migracji wartości), w oparciu o analizę ofert publicznych 1803 amerykańskich spółek nowych technologii na przestrzeni 25 lat (1980–2004).

Czy satysfakcja klienta to tylko spełnienie jego oczekiwań? (6 stron)
Autor: Agnieszka Stewart
PP. 44 - 49

Na satysfakcję klienta wpływają nie tylko oczekiwania klienta, jak to się powszechnie uważa. Czasem nie odgrywają one żadnej roli. Artykuł dokonuje przeglądu szeregu innych determinant zadowolenia nabywcy i omawia wybrane z nich. Prezentowany jest wpływ tych czynników, które nie są powszechnie znane (min. zaangażowanie klienta, informacja pochodząca z firmy). Natomiast ich znajomość może być z powodzeniem wykorzystana ku obopólnej korzyści – bardziej usatysfakcjonowanego klienta i dzięki temu lepiej funkcjonującej firmy.

Tworzenie projektu budżetu państwa w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów UE (15 stron)
Autor: Arkadiusz Piotrowski
PP. 50 - 64

Artykuł stanowi próbę oceny – w świetle doświadczeń wybranych państw UE – efektywności rządowego systemu decyzyjnego w Polsce w zakresie projektowania budżetu państwa, a także zarys pożądanych kierunków zmian. Poprzez wskazanie czynników wpływających na proces projektowania budżetu państwa autor przedstawia, co jego zdaniem, należy zrobić dla poprawy efektywności rządowego planowania budżetowego w Polsce.
W artykule przedstawiona została analiza tworzenia budżetu państwa w Polsce. Autor podjął także próbę wykazania, że obecny stan rządowego systemu decyzyjnego w zakresie przygotowywania projektu budżetu państwa w Polsce, wykorzystywane procedury planistyczne i narzędzia zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi nie sprzyjają racjonalizacji wydatków budżetowych.

Ubezpieczenia średnio i długoterminowych kredytów eksportowych w krajach Unii Europejskiej jako instrument wspierania konkurencyjności eksportowej przedsiębiorstw (11 stron)
Autor: Arkadiusz Antosik
PP. 65 - 75

Artykuł ten ma na celu wskazanie przyczyn angażowania się państw Unii Europejskiej w ubezpieczanie kredytów finansujących eksport dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, a także przedstawienie zasad prowadzenia tego rodzaju działalności oraz wynikających stąd korzyści dla gospodarek krajów członkowskich. Przedstawiony zostanie również system ubezpieczeń kredytów eksportowych w Polsce ze wskazaniem na pożądany kierunek zmian, mających na celu uczynienie z niego bardziej skutecznego instrumentu polityki proeksportowej.

Weryfikacja wskaźników płynności (6 stron)
Autor: Aleksander Kusak
PP. 75 - 80

Płynność finansowa należy do jednego z najbardziej istotnych kryteriów oceny przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się powszechnie wskaźniki płynności. Ich zaletą jest łatwość ustalenia, ale dokonana na ich podstawie ocena może być nieprecyzyjna, a nawet w określonych przypadkach niewiarygodna. Celem artykułu jest pokazanie metody korygowania wielkości wskaźnika płynności wysokiej (wskaźnika szybkiego) poprzez włączenia czynnika czasu. Przedstawiona metoda weryfikacji posiada trzy walory: 1. umożliwia wiarygodną ocenę płynności finansowej w danym momencie, 2. pozwala na ustalenie, czy płynność finansowa uległa poprawie, czy pogorszeniu w stosunku do okresu ubiegłego (lub planu), 3. stwarza możliwość wyznaczenia wymaganej wielkości wskaźnika przy założonym terminarzu rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.

Perspektywa poszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię (5 stron)
Autor: Lesław Migalski
PP. 81 - 85

W tekście podjęto problem ewentualnego przystąpienia do strefy euro trzech krajów Unii Europejskiej: Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wspólne powody pozostawania tych krajów poza UGW związane są przede wszystkim z czynnikami natury społeczno-politycznej, które są pochodną braku poparcia społecznego dla wspólnej waluty.
Wielka Brytania jest raczej zwolenniczką poszerzania integracji europejskiej, a dopiero na drugim planie stawia pogłębianie integracji, a więc tworzenie bliższych więzi politycznych i ekonomicznych. Na gruncie czynników ekonomicznych kwestia przedstawia się tak, iż gospodarka brytyjska jest w większym stopniu związana handlowo z krajami spoza UGW niż ze strefą euro.
Argumentem ekonomicznym przemawiającym za pozostaniem Danii poza strefą euro może być specyficzna cecha finansowania gospodarki duńskiej o znacznym udziale kredytów hipotecznych opartych na długoterminowych, stałych stopach procentowych. W takich warunkach oddziaływanie jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego mogłoby się wiązać z ryzykiem odmiennych efektów zmian stóp procentowych niż w pozostałych krajach UGW, a to z kolei mogłoby pogłębiać różnice między nimi.
W Szwecji czynnikiem sprzyjającym pozostawaniu poza strefą euro są silne powiązania handlowe z krajami spoza UGW. Ponadto brakuje konsensusu politycznego co do wejścia do strefy euro. Przed referendum w sprawie przyjęcia euro w 2003 nawet rząd był podzielony w sprawie wprowadzenia euro, co z kolei jest odzwierciedleniem podziału szwedzkiego spońłeczeństwa w sprawie przystąpienia do UE.

Obowiązki informacyjne wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności (9 stron)
Autor: Katarzyna Trzpioła
PP. 87 - 95

Od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości niektóre podmioty obecne na polskim rynku kapitałowym są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. Artykuł przedstawia najważniejsze obowiązki publikacyjne jakie wynikają z jednego z prawie 40 Standardów – MSR nr 14 Sprawoz-dawczość dotycząca segmentów działalności. Przedstawiona została definicja i kryteria wyodrębnienia na potrzeby publikacyjne segmentów branżowych i geograficznych, zakres prezentowanych informacji w tych przekrojach. Szczegółowo pokazano koszty i przychody, które powinny być wykazywane jako kategorie wynikowe segmentu. W artykule dokonano również porównania dotychczasowych uregulowań ustawy o rachunkowości i nowych obowiązków, wskazano na powiązania MSR 14 z innymi MSR i MSSF.