Numer 1/2018 cz.1

Od redaktora naukowego

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma „Studia i Materiały”.

W aktualnym numerze będą mieli Państwo okazję zgłębić wyniki badań dotyczące przedsiębiorczości opisywanej z różnych perspektyw, m.in. imigrantów, społecznych projektów czy internacjonalizacji. Poruszane są również kwestie związane z finansami i polityką pieniężną w Polsce. Numer otwiera tekst autorstwa Adama Samborskiego, który omawia strukturę finansową gospodarki w rozwoju przedsiębiorczości. Autor stanął na stanowisku, iż dobrze zorganizowany system finansowy zapewnia właściwe funkcjonowanie gospodarki na poziomie makroekonomicznym. W pracy zaproponowano propozycje konkretnych działań mających na celu poprawę możliwości finansowania działalności innowacyjnej w Polsce.

Autorzy Paweł Śliwiński, Jacek Krawiec i Tomasz Nowak przeprowadzają analizę dotyczącą możliwości wykorzystania bodźców podatkowych w procesie rozwoju rynku NewConnect, co powinno sprzyjać zwiększeniu dostępności finansowania pozabankowego dla przedsiębiorstw, a przez to zwiększeniu ich potencjału inwestycyjnego.

Autorzy Tomasz Miziołek i Ewa Feder- Sempach analizują jakości replikacji wyników indeksu przez trzy fundusze typu ETF notowane na GPW w Warszawie. Obliczenia, wykonane na potrzeby badania, zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 2012–2017 przy wykorzystaniu trzech różnych metod kalkulacji błędu odwzorowania (tracking error, TE) i trzech różnych interwałów pomiaru stopy zwrotu.

Janusz Zawiła-Niedźwiecki i Antoni Rakoczy opisują projekty badawczo-wdrożeniowe, które wprowadzają do sfery publicznego zarządzania kryzysowego. Szeroko omawiają kwestie problematyki logistyki społecznej oraz publicznego zarządzania kryzysowego.

Katarzyna Rostek i Agnieszka Skala analizują wyniki badań przeprowadzonych w branży cyfrowej przez Fundację Startup Poland. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2015 i 2016. Na podstawie posiadanych danych dokonano segmentacji i analizy porównawczej polskich start-upów. Wyróżniono sześć głównych wyróżników zdefiniowanych segmentów, z których szczególne zainteresowanie wzbudzała produkcja sprzętu komputerowego przez start-upy i współpraca ze środowiskiem akademickim.

Jan Czekaj w swoim tekście proponuje rozwiązania dla polityki pieniężnej w Polsce, której obecne prowadzenie powoduje narastanie z jednej strony – rezerw dewizowych państwa, a z drugiej – wzrost zadłużenia zagranicznego. Jednoczesne zmniejszenie rezerw walutowych oraz długu zagranicznego pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie co najmniej 8 mld zł. Zmniejszenie rezerw dewizowych nie powodowałoby istotnego wzrostu ryzyka kryzysu walutowego, gdyż nie zmieniałoby międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski.

Ben Collins Vershiyi Kwaven, Claudia Nelly Berrones-Flemmig i Utz Dornberger podejmują temat przedsiębiorczości imigrantów w Niemczech. Autorzy analizują, w jaki sposób imigranci przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i jakie czynniki wpływają na prowadzony przez nich handel
międzynarodowy.

Kolejny tekst należy do Moniki Fabińskiej, która rozprawia o warunkach skutecznej internacjonalizacji. Autorka analizuje rynki docelowe w wybranych krajach skandynawskich, co prowadzi do opracowania zaleceń dotyczących optymalnych instrumentów ułatwiających wejście na rynki docelowe w wybranych krajach, Szwecji i Norwegii.

Marta Ziółkowska podejmuje się natomiast opisu przeprowadzonego przez siebie badania eksploracyjnym dotyczącego istoty franczyzy społecznej jako modelu biznesowego i formy przedsiębiorczości oraz studium, w jaki sposób wykorzystać sprawdzony model biznesowy do zaspokajania potrzeb społecznych. Badanie dostarcza podstawowych cech i wiedzy dla przyszłych pogłębionych analiz w odniesieniu do tego tematu.

Dominika Ochnik koncentruje się weryfikacji czynników indywidualnych (osobowość i postawa przedsiębiorcza) jako predyktorów przywódczych preferencji zawodowych w odniesieniu do różnic płciowych i wieku. Uzyskane wyniki badań zostały przeanalizowane w ramach Kontekstualnego Modelu Preferencji Zawodowych i koncepcji społecznego zegara zawodowego.

Maksym W. Sitnicki podejmuje temat badań prowadzonych na uniwersytetach i ich komercjalizacji. Autor rozwija model rozwoju przedsiębiorczości skoncentrowany na człowieku oraz prezentuje i ujawnia właściwości unikalnych cech, które charakteryzują osoby przedsiębiorcze. Autor pokazuje zależność między sukcesem uniwersytetu badawczego a sukcesem jego absolwentów, znanych jako innowacyjni przedsiębiorcy.

W obliczu wielu wyzwań w postaci ograniczonego kapitału, braku wykwalifikowanej siły roboczej i niskiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstw w Indiach mają utrudniony start. Devesh Kumar, Harsh Vardhan Samalia i Piyush Verma próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w północnym regionie Indii ma korzystanie z chmury.

Tekst Adriany Kaszuba-Perz przedstawia ocenę potrzeb zastosowania rachunków ekonomicznych i innych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w firmach w opinii przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne. Autorka przedstawia wyniki sondażu ankietowego wśród
przedstawicieli MSP w regionie Polski południowo-wschodniej, w którym wzięło udział 96 podmiotów.

Ewa Krok omawia przeszkody w podnoszeniu innowacyjności jednostek administracji publicznej, by ostatecznie przedstawić propozycje działań usprawniających, które polega przede wszystkim na kształtowanie postaw i zachowań proinnowacyjnych wśród kadry urzędów, a także działania
związane z technologią.

Agnieszka Dziubińska koncentruje się na badaniu natury zachowań przywódczych i ich wpływu na wyniki organizacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania związane z rolą przywództwa na procesy adaptacyjne firm. Relacje między przywództwem a wynikami uzyskiwanymi przez organizacje zostały opisane na podstawie studium przypadku, które objęło pięć małych i średnich
przedsiębiorstw wielonarodowych prowadzących działalność na rynkach wschodzących.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Struktura finansowa gospodarki a rozwój przedsiębiorczości (16 stron)
Financial structure and entrepreneurship (16 pages)
Autor: Adam Samborski
Słowa kluczowe: struktura finansowa, przedsiębiorczość, analiza kraju
PP. 7 - 22
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.1

W pracy podjęto problem wzajemnych relacji, jakie zachodzą między strukturą finansową gospodarki a przedsiębiorczością. Autor stanął na stanowisku, że dobrze zorganizowany system finansowy zapewnia właściwe funkcjonowanie gospodarki na poziomie makroekonomicznym.
Warunkuje też funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na poziomie mikroekonomicznym. Może wyzwalać i wspierać działania przedsiębiorcze, ale może jednak stanowić też ich przeszkodę. Strukturę finansową gospodarki polskiej odniesiono do struktury finansowej gospodarek Wielkiej Brytanii i Danii, tj. krajów Unii Europejskiej, których ekosystemy przedsiębiorczości zostały najlepiej ocenione – przyjmując kryterium Globalnego Indeksu Przedsiębiorczości (GEI). Z Systemu Rachunków Narodowych ESA 2010 pozyskano bilanse finansowe analizowanych krajów. Analiz dokonano w przekroju poszczególnych jednostek instytucjonalnych w podziale na aktywa finansowe i pasywa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że struktura finansowa gospodarek w znacznie większym stopniu sprzyja przedsiębiorcom brytyjskim i duńskim niż polskim. Autor zaproponował więc konkretne działania mające na celu poprawę możliwości finansowania działalności innowacyjnej w Polsce.

The problem of mutual relations between the financial structure and entrepreneurship is discussed in the paper. The author took the view that a well-organized financial system ensures the proper functioning of the economy at the macroeconomic level. A well-organized financial system also determines the functioning of economic entities at the microeconomic level. It can liberate and support entrepreneurial activities. However, they may also be their obstacle. The financial structure of the Polish economy was referred to the financial structure of the economies of Great Britain and Denmark, ie the European Union countries, whose ecosystems of entrepreneurship were rated the best by adopting the Global Entrepreneurship Index (GEI). From the National Accounts ESA 2010 the closing financial balance sheet of the analyzed countries has been obtained. The analyzes were made in terms of institutional units broken down by financial assets and liabilities. The analysis shows that the financial structure is much more favorable to British and Danish entrepreneurs than Polish ones. The author therefore proposed specific actions aimed at improving the financing of innovative activity in Poland.
Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect? (14 stron)
Is there a place for tax incentives for SMEs in the qualitative development of the NewConnect market? (14 pages)
Autor: Paweł Śliwiński, Jacek Krawiec, Tomasz Nowak
Słowa kluczowe: NewConnect, luka kapitałowa, MŚP, rynek kapitałowy, bodźce podatkowe
PP. 23 - 36
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.2

Celem autorów jest analiza dotycząca możliwości wykorzystania bodźców podatkowych w procesie rozwoju rynku NewConnect, co powinno sprzyjać zwiększeniu dostępności finansowania pozabankowego dla przedsiębiorstw, a przez to zwiększeniu ich potencjału inwestycyjnego. W pracy zweryfikowano pozytywnie następujące hipotezy badawcze: (i) bodźce podatkowe mogą być ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku kapitałowego dla MŚP, (ii): bodźce podatkowe są wykorzystywane na różnych rynkach giełdowych i sprzyjają ich rozwojowi, (iii) zastosowanie bodźców podatkowych do rozwoju rynku kapitałowego dla MŚP nie stanowiłoby istotnego zmniejszenia wpływów podatkowych dla budżetu państwa. Weryfikację postawionych hipotez przeprowadzono na podstawie: (i) analizy przeprowadzonych badań ankietowych, (ii) kwerendy informacji dotyczących badanego zagadnienia oraz (iii) analizy statystycznej sprawozdań finansowych spółek publicznych notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Artykuł może zapoczątkować dyskusję na temat możliwości zastosowania bodźców podatkowych dla MŚP jako instrumentu stymulującego rozwój jakościowy rynku NewConnect w kierunku rynku, na którym notowane będą spółki reprezentujące sektory innowacyjne oraz zyskowne spółki z pozostałych sektorów.

The aim of the article is to analyze the possibility of the usage of tax incentives in the NewConnect market development process, which should increase access to non-bank financing by companies, and thus increasing their investment potential. The following research hypotheses were positively verified in the article: (i) tax incentives can be an important factor favouring the development of the capital market for SMEs, (ii) tax incentives are already used in different capital markets for SMSs and support their development, (iii) the application of the tax incentives for SMEs capital market would not constitute significant reduction in the state budget’s tax revenues in Poland. The verification of the hypotheses was based on: (i) analysis of conducted surveys among listed and unlisted companies in Poland, (ii) querying information delivered by stock exchanges worldwide regarding the analyzed issue and (iii) statistical analysis of companies’ financial statements of public companies, quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect market. The article may initiate a discussion on the possibilities of using tax incentives for SMEs as an instrument to stimulate the qualitative development of the NewConnect towards the market on which innovative and profitable companies will be listed.
Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów? (11 stron)
Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices? (11 pages)
Autor: Tomasz Miziołek, Ewa Feder-Sempach
Słowa kluczowe: fundusz ETF, błąd odwzorowania, różnica odwzorowania
PP. 37 - 47
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.3

Celem artykułu jest analiza jakości replikacji wyników indeksu przez trzy fundusze typu ETF notowane na GPW w Warszawie. Obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 2012–2017 przy wykorzystaniu trzech różnych metod kalkulacji błędu odwzorowania (tracking error, TE) i trzech różnych interwałów pomiaru stopy zwrotu. Wyniki badania wskazują, że błędy odwzorowania w przypadku wszystkich analizowanych ETF-ów, niezależnie od przyjętej metody obliczeń i stosowanych interwałów, były niższe niż 4%, a w większości przypadków także niższe niż 3%. Najniższe wartości TE uzyskano dla funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500), wszystkie poniżej 1% dla danych dziennych. Dla wszystkich badanych funduszy najniższe wartości występowały dla TE obliczonego na podstawie danych dziennych. Wyższe wartości odnotowano dla danych tygodniowych i miesięcznych – relacje między nimi były zależne od konkretnego ETF-a i przyjętej metody obliczeń.

The main aim of the article is to analyse the replication quality of three ETFs listed on Warsaw Stock Exchange. The calculations were made for 2012–2017 period using three different tracking error (TE) calculation techniques and three different return intervals. The results indicate, that the values of TEs for all analysed ETFs, regardless of the calculation method and interval used, were less than 4% and in most cases also lower than 3%. The lowest TE values were obtained for ETFSP500, all below 1% for daily data. For all funds, the lowest values were for TEs calculated on a daily intervals. Higher values were observed for weekly and monthly intervals – it was dependent on the particular ETF and the calculation technique.
Publiczne zarządzanie kryzysowe w działalności instytucji finansowych (7 stron)
Public crisis management in the activities of financial institutions (7 pages)
Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Antoni Rakoczy
Słowa kluczowe: publiczne zarządzanie kryzysowe, instytucje finansowe
PP. 48 - 54
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.4

W wyniku ewolucji publicznego zarządzania kryzysowego (od zapewniania bezpieczeństwa w kierunku gwarantowania komfortu życia społecznego) instytucje finansowe są stopniowo uznawane za kluczowe dla świadczenia usług publicznych w sytuacjach kryzysowych, tj. za tzw. operatorów infrastruktury krytycznej państwa, a wobec tego coraz mocniej obciążane nowymi obowiązkami z zakresu publicznego zarządzania kryzysowego. Przedstawione w artykule projekty badawczo-wdrożeniowe wprowadzą do sfery publicznego zarządzania kryzysowego podejście metodyczne, analogiczne do zarządzania ryzykiem operacyjnym w sferze czysto biznesowej. W artykule pokazano: analogie publicznego zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem operacyjnym; istotę logistyki społecznej, której częścią jest publiczne zarządzanie kryzysowe, oraz logikę metodycznego reagowania kryzysowego.

As a result of the evolution of public crisis management (from providing security to the direction of guaranteeing the comfort of social life), financial institutions are gradually being recognized as crucial for the provision of public services in emergency situations, ie. the so-called “operators of critical infrastructure of the state”, and therefore increasingly charged with new responsibilities, in the field of public crisis management. The article demonstrates how R&D projects bring to the sphere of public crisis management methodological approach similar to operational risk management in the sphere of purely business. The article presents: analogies between public crisis management and operational risk management; the essence of social logistics, which part consists the public crisis management; and methodical logic emergency response.
Analiza segmentacyjna polskich startupów cyfrowych w latach 2015–2016 (13 stron)
Segmentation Analysis For Polish Digital Startups in Years 2015 and 2016 (13 pages)
Autor: Katarzyna Rostek, Agnieszka Skala
Słowa kluczowe: startup, segmentacja, klasteryzacja, sieci Kohonena, charakterystyki, technologie cyfrowe
PP. 55 - 67
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.5

Największe badanie startupów branży cyfrowej w Polsce od 2015 r. wykonuje fundacja Startup Poland we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Badania takie nie są łatwe do zrealizowania ze względu na niejednorodność definicji podstawowych pojęć, w tym definicji startupu. W artykule przedstawiono zestawienie przykładowych badań tego typu, wykonywanych na świecie i wskazano główne różnice, jakie między nimi występują. Na podstawie danych otrzymanych w ramach badań fundacji, przeprowadzono analizę segmentacyjną i porównawczą polskich startupów, której wyniki zaprezentowano w artykule. Zidentyfikowano sześć głównych cech różnicujących poszczególne segmenty, wśród których na szczególną uwagę zasługuje fakt produkowania przez startupy hardware’u oraz prowadzenie współpracy z nauką.

The largest study of the digital industry in Poland has been run since 2015 by the Startup Poland Foundation in cooperation with the researchers from the Warsaw University of Technology. Such studies are not easy to carry out because of the heterogeneity of the definitions of basic concepts, including the definition of a startup. This article presents a comparison of examples of this type of study carried out worldwide and identifies the main differences between them. On the basis of the data obtained from the Foundation’s research, a segmentation and comparative analysis of Polish startups was carried out, the results of which are presented in this article. Six main differentiating features of the defined segments were identified, of which the production of hardware by startups and cooperation with academia were of particular interest.
Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej (8 stron)
Unused methods of shaping the monetary base (8 pages)
Autor: Jan Czekaj
Słowa kluczowe: pieniądz, polityka pieniężna, emisja pieniądza, bank centralny, rezerwy dewizowe, polityka finansowa państwa, dług publiczny
PP. 68 - 75
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.6

Polityka pieniężna w Polsce opiera się na koncepcji bezpośredniego celu inflacyjnego. Według powszechnie panujących poglądów skuteczność takiej polityki uzależniona jest od wiarygodności organów prowadzących politykę pieniężną, która z kolei zależy od niezależności tych organów (banku centralnego) od władz politycznych, wykazujących skłonność do destabilizowania sektora finansów publicznych, co uważano za podstawową przyczynę inflacji. Jednym z najważniejszych rozwiązań instytucjonalnych jest zakaz finansowania deficytów budżetowych emisją pieniądza banku centralnego. W skrajnej wersji polityka bezpośredniego celu inflacyjnego utrudnia, a nawet uniemożliwia prowadzenie spójnej polityki finansowej państwa. Polityka pieniężna prowadzona w Polsce powoduje narastanie, z jednej strony, rezerw dewizowych państwa, a z drugiej – wzrost zadłużenia zagranicznego. Jednoczesne zmniejszenie rezerw walutowych oraz długu zagranicznego pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie co najmniej 8 mld zł. Zmniejszenie rezerw dewizowych nie powodowałoby istotnego wzrostu ryzyka kryzysu walutowego, gdyż nie zmieniałoby międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski.

Monetary policy in Poland is based on the concept of direct inflation target. According to commonly held opinion, the effectiveness of such policy depends on the credibility of the authorities that conduct monetary policy, which in turn depends on the independence of those bodies (central bank) from political authorities, which tend to destabilize the public finance sector, which was considered the primary cause of inflation. One of the most important institutional solutions is the prohibition of financing budget deficits by issuing central bank money. In the extreme version, the policy of direct inflation target makes it difficult or even impossible to implement a coherent state financial policy. The monetary policy pursued in Poland causes growing, on the one hand, foreign exchange reserves of the state, and on the other – an increase in foreign debt. The simultaneous reduction of foreign currency reserves and foreign debt would save at least PLN 8 billion annually. A reduction in foreign exchange reserves would not cause a significant increase in the risk of a currency crisis, as it would not change the net international investment position of Poland.
„Dwie pieczenie na jednym ogniu” w kontekście przedsiębiorczości imigrantów: studia przypadku w Niemczech związane z działaniami przedsiębiorczymi imigrantów na rzecz rozwoju kraju pochodzenia i kraju przyjmującego (12 stron)
“Hitting two targets with one shot” in the context of Immigrant entrepreneurship: Case studies in Germany related with entrepreneurial migrant activities for the development of the home and host countries (12 pages)
Autor: Ben Collins Vershiyi Kwaven, Claudia Nelly Berrones-Flemmig, Utz Dornberger
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość imigrantów, rozwój, Niemcy, przedsiębiorczość międzynarodowa, MŚP
PP. 76 - 87
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.7

Niniejszy artykuł ma na celu wniesienie wkładu w debatę oraz poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości imigrantów w Niemczech poprzez analizę podstawowego pytania badawczego [którego źródłem są głównie Dana (2007), Tung (2008), de Haas (2010), Riddle i in.
(2010, 2011), Jones i in. (2011), Elo (2014), N. N. Sørensen (2014), B. Sørensen (2014)]: W jaki sposób przedsiębiorcy wywodzący się ze środowiska migrantów w Niemczech przyczyniają się do rozwoju gospodarczego swojego kraju pochodzenia i kraju przyjmującego, w szczególności w kontekście promocji handlu międzynarodowego i propagowania wiedzy o rynku? Związek pomiędzy migracją a rozwojem w ojczyznach imigrantów został zbadany w naukach społecznych (B. Sørensen, 2014, Riddle i in., 2010) oraz w ekonomii, gdzie kilku autorów przeanalizowało relacje między diasporami a handlem międzynarodowym (Gould, 1994; Mundra, 2005; Cohen, 2008). Niemcy od dawna stoją przed problemami wynikającymi z rosnącej różnorodności i międzykulturowości w rozwoju swojej populacji. Obecna debata na temat migrantów w Niemczech i Europie nasila się, szczególnie ze względu na pogłębiającą się współzależność rynków międzynarodowych i coraz ściślejsze powiązania gospodarcze i handlowe (Dornberger i in., 2009). Aby odpowiedzieć na podstawowe pytanie badawcze postawione w tym artykule, wybrano dwa studia przypadku oparte na analizie jakościowej. Wyniki pokazują pozytywne wykorzystanie potencjału i sieci przedsiębiorcy w budowaniu międzynarodowych relacji między różnymi krajami.

This paper aims to contribute to the debate and knowledge of immigrant entrepreneurship in Germany by analyzing a central research question (derived mainly from Dana (2007), Tung (2008), de Haas (2010), Riddle et al. (2010; 2011) Jones et al. (2011), Elo (2014) and Sørensen (2014): How do migrant entrepreneurs in Germany contribute for the economic development of their home and host countries, particularly through aspects related with promotion of international trade and market knowledge? The relation between migration and the development link in their homelands have been examined in the social sciences (Sørensen, 2014; Riddle et al., 2010) as well as in the field of economics where several authors have analyzed the relations between diasporas and international trade (Gould, 1994; Mundra, 2005; Cohen, 1997). Germany has long been confronted with growing diversity and interculturalism in its population development. The present debate about the economies of migrants in Germany and Europe is intensifying, particularly due to the increasing interdependence of international markets and the growing networking of economic and trade relations (Dornberger et al., 2009). In order to answer the central research question of this paper, there have been selected two case studies based on qualitative methods. The results shows that the positive use of the entrepreneur’s potentials and networks for the international linkage creation between different countries.
Strategie internacjonalizacji firmy rodzinnej na przykładzie sektora kreatywnego (7 stron)
Strategies for internationalisation of SMEs – based on the example of the company operating in the creative industries sector (7 pages)
Autor: Monika Fabińska
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, strategia internacjonalizacji firm rodzinnych, rynki skandynawskie, rynek FMCG, rynek farmaceutyczny, sektory kreatywne
PP. 88 - 94
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.8

Współczesna globalna gospodarka wywiera ogromną presję na rozwój i funkcjonowanie każdej firmy, w tym firm rodzinnych. Ewolucja technologiczna ułatwia penetrację rynków, klienci wymagają wyższej jakości za niższą cenę, pojawia się generacja nowej bardzo agresywnej konkurencji, firmy w zasięgu globalnym narzucają wysoką konkurencyjność – to tylko nieliczne cechy globalnego rynku. Analizowana firma rodzinna ma ustaloną pozycję na rynku krajowym i aby rozwijać się i zwiększać konkurencyjność, musi wchodzić na rynki zagraniczne. Celem artykułu jest 1) analiza rynków docelowych (FMCG, farmaceutyka, oraz usług reklamowych) w wybranych krajach skandynawskich oraz 2) wypracowanie rekomendacji w zakresie optymalnych narządzi wejścia przez firmę rodzinną na wskazane rynki docelowe (FMCG, farmaceutyka, oraz usług reklamowych) w wybranych krajach: w Szwecji i Norwegii.

The modern global economy exerts tremendous pressure on the development and functioning of every business. Technological evolution facilitates penetration of markets, customers demand higher quality for a lower price, a new generation of aggressive competitors emerges, and global companies demand high competitiveness – these are only few features of the global market. The analysed company has a stable position in the domestic market and it must enter foreign markets in order to grow and increase its competitiveness. Internationalisation is a natural step in the development of any successful business. The aim of the paper is (i) to conduct an analysis of the target markets (FMCG, pharmaceuticals, and advertising services) in selected Scandinavian countries and (ii) to develop recommendations for optimum instruments to facilitate the entry into the target markets in selected countries: Sweden and Norway.
Strategia skalowania przedsiębiorstwa społecznego – rozwój franczyzy (10 stron)
Social enterprise scaling up strategy – franchise development (10 pages)
Autor: Marta Ziółkowska
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, społeczny biznes, model biznesu, przedsiębiorczość społeczna, franczyza
PP. 95 - 104
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.9

Artykuł ma charakter studium nad istotą franczyzy społecznej jako modelu biznesu i formy przedsiębiorczości oraz analizy, w jaki sposób wykorzystywać sprawdzony model biznesu do zaspokojenia potrzeb społecznych. Wykorzystano metodę opisową oraz analizę studiów przypadku. W artykule dokonano analizy franczyzy społecznej przez eksplorację studiów przypadków przedsiębiorstw społecznych. Wyniki analizy potwierdzają, że franczyza może być implementowana z sukcesem w różnych wymiarach przedsiębiorczości społecznej. Wywnioskowano, iż model franczyzy może zostać użyty jako narzędzie do budowy społeczności społecznie zrównoważonych i umożliwiać rozwiązywanie problemów wykluczenia społecznego. Ponadto w artykule przedstawiono podstawowe założenia i wiedzę mogącą służyć dalszym pogłębionym badaniom w odniesieniu do zaprezentowanej tematyki.

This paper is an exploratory study on the essence of social franchise as a business model and form of entrepreneurship and study how to use the proven business model to satisfy social needs. The paper is descriptive in nature and case study research approach has been used. The paper examines social franchising by analysing and exploring case studies of social enterprises. The study’s findings prove that franchise may be successfully applied in different dimensions of social entrepreneurship. It is concluded that the franchise model can be used as a tool to build socially sustainable societies and help to resolve the problem of social exclusion. Moreover, the study provides basic characteristics and knowledge for future in-depth research with regards to this topic.
Postawa przedsiębiorcza i osobowość jako czynniki indywidualne przywódczych preferencji zawodowych wśród kobiet i mężczyzn (12 stron)
Entrepreneurial Attitude Orientation and Personality Individual Factors of Leadership Vocational Interests in Women and Men (12 pages)
Autor: Dominika Ochnik
Słowa kluczowe: przywództwo, preferencje zawodowe, różnice płciowe, osobowość, postawa przedsiębiorcza
PP. 105 - 116
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.10

Celem badań była weryfikacja czynników indywidualnych (osobowość i postawa przedsiębiorcza) jako predyktorów przywódczych preferencji zawodowych w odniesieniu do różnic płciowych i wieku. Seria trzech badań została oparta na Kontekstualnym Modelu Preferencji Zawodowych (Ochnik, 2017). W badaniu 1. mierzono przywódcze preferencje zawodowe inwentarzem Potencjał Zawodowy wśród 9359 uczestników (M = 3995, K = 5 364) w wieku od 20 do 54 lat (Mwiek = 29). Badanie 2. dotyczyło wymiarów osobowości (NEO-FFI Costa & McCrea, 1992) jako predyktorów preferencji przywódczych wśród 190 uczestników (M = 72, K = 118). W badaniu 3. analizowano postawę przedsiębiorczą (EAO, Robinson, Stimpson, Huefner i Hunt, 1991) w relacji do przywódczych preferencji zawodowych wśród 98 uczestników (M = 35, K = 63). Dwuczynnikowa ANOVA wykazała istotny efekt płci. Mężczyźni uzyskiwali wyższe nasilenie przywódczych preferencji zawodowych. Jedynie w grupie mężczyzn wiek różnicował zmienną – im byli starsi, tym wyższe nasilenie przywódczych preferencji osiągali. Analiza regresji w badaniu 2. ukazała sumienność, niską neurotyczność i ekstrawersję jako predyktory typu przywódczego preferencji zawodowych, które wyjaśniły zmienną w 31%, a w badaniu 3. istotnymi predyktorami były postawa przedsiębiorcza i płeć wyjaśniające zmienną w 13%. Wyniki badań zostały przeanalizowane w ramach Kontekstualnego Modelu Preferencji Zawodowych (Ochnik, 2017) i koncepcji społecznego zegara zawodowego.

The aim of this study is to reveal individual factors (personality and entrepreneurial attitude orientation) of leadership vocational interests with regards to age and gender. The research is based on Contextual Model of Vocational Interests and consists of 3 studies. In Study 1, leadership vocational interests were measured by Vocational Potential Inventory across age and gender within 9359 participants (M = 3995, F = 5 364) in the age ranging from 20 to 54 (Mage = 29). Study 2 shows personality dimensions (NEO-FFI Costa & McCrea, 1992) as predictors of leadership vocational interests within 190 participants (M = 72, F = 118). Study 3 refers to relations between entrepreneurial attitude orientation (EAO, Robinson, Stimpson, Huefner i Hunt, 1991) and leadership vocational interests among 98 participants (M = 35, F = 63). Two-way Anova (gender x age) in Study 1 showed significant effect for gender, with men scoring higher in leadership vocational interests. The effect of age was significant in men only, the older they were the higher leadership vocational interests they presented. Regression analyses in Study 2 showed high conscientiousness, low neuroticism and high extraversion as predictors explaining leadership vocational interests in 31%. Regression analyses in Study 3 revealed that high entrepreneurial attitude orientation and being a man are predictors explaining leadership vocational interests in 13%. The results are discussed within Contextual Model of Vocational Interests and the concept of vocational social clock.
Rozwój przedsiębiorczości na uczelni badawczej (10 stron)
The Development of Entrepreneurship at a Research University (10 pages)
Autor: Maksym W. Sitnicki
Słowa kluczowe: „progresywizm przedsiębiorczy”, rozwój przedsiębiorczości, uczelnia badawcza, cechy przedsiębiorcy, model rozwoju przedsiębiorczości skoncentrowany na człowieku
PP. 117 - 126
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.11

Artykuł powstał na bazie konieczności praktycznego wdrażania wyników badań naukowych w biznesie przez uczelnie badawcze, których korzyści finansowe z tego tytułu powinny również przyczyniać do rozwiązywania naglących problemów ludzkości. Celem jest identyfikacja
specyficznych cech osób o umiejętnościach przedsiębiorczych oraz wkład w dalsze analizy ich potencjału. Stanie się to podstawą do budowy skoncentrowanego na człowieku modelu rozwoju przedsiębiorczości na uczelni badawczej. W celu zbadania problemu zastosowano model uwzględniający kluczowe procesy rozwoju przedsiębiorczości. W artykule zaproponowano definicję nowej kategorii zarządzania – „progresywizmu przedsiębiorczego”. Odzwierciedla ona istotę procesu rozwoju przedsiębiorczości na uczelni i kompleksowo określa zjawisko swobodnego myślenia innowacyjnego. Autor prezentuje także model rozwoju przedsiębiorczości skoncentrowany na człowieku oraz specyficzne cechy osób o skłonnościach przedsiębiorczych Następnie uzasadnia współzależność między sukcesem uczelni badawczej a sukcesem jej absolwentów, określanych mianem innowacyjnych przedsiębiorców. Opracowanie ma praktyczną wartość dla przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy są zainteresowani poprawą efektywności uczelni, oraz istotne znaczenie z perspektywy rozwoju potencjału przedsiębiorczego.

The urgency of the study arises from the need of research universities to implement the results of their scientific research into practice in an entrepreneurial business environment and further contribute the resulting financial returns to solving urgent problems of humanity. This article intends to identify the unique features of a person who possesses entrepreneurial skills and to contribute to make a further investigation on his/her potential. It will then become the basis for the construction of a human-centered model of entrepreneurship development at a university conducting research. To study the problem a model is used that takes into account the key processes of entrepreneurial development. The article proposes the definition of a new management category “entrepreneurial progressivism”. This reflects the essence of the process of university entrepreneurship development and defines the phenomenon of free innovative thinking in a comprehensive manner. The author also develops a human-centered model of entrepreneurship development and presents and discloses the properties of unique features that are inherent for people with an entrepreneurial bent of mind. This then justifies the interdependence between the success of a research university and the success of its alumni, known as innovative entrepreneurs. The study has a practical value for executives who are interested in improving the university’s efficiency and carries significance through the development of entrepreneurial potential
Ocena przydatności chmury obliczeniowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w północnym regionie Indii (10 stron)
Assessing the Relevance of Cloud Computing for Micro, Small and Medium Enterprises in the Northern Region of India (10 pages)
Autor: Devesh Kumar, Harsh Vardhan Samalia, Piyush Verma
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, MMŚP, TIK, Indie
PP. 127 - 136
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.12

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) w gospodarkach rozwijających się, takich jak Indie, stoją w obliczu wielu wyzwań wynikających z ograniczonego kapitału, braku wykwalifikowanej siły roboczej i niewielkiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ze względu na te ograniczenia MMŚP nie są w stanie czerpać korzyści, jakie oferują nowoczesne rozwiązania z zakresu TIK. W takiej sytuacji przetwarzanie w chmurze może być odpowiednią opcją dla tych MMŚP, które dążą do usprawnienia procesów wewnętrznych, poprawy komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz rozszerzenia zasięgu rynkowego dzięki nowoczesnym rozwiązaniom TIK przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i niewielkim wysiłku. Przetwarzanie w chmurze to innowacyjna technika dostarczania wymaganej technologii informacyjno-komunikacyjnej klientom na żądanie za pośrednictwem Internetu, za opłatą za faktyczne korzystanie. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny znaczenia chmury obliczeniowej dla MMŚP w północnym regionie Indii. W tym celu zaprezentowano przegląd literatury i wykorzystano metodę ankietową. Dostrzegane korzyści, łatwość użycia, przewaga kosztowa, prostota, przystępność cenowa, skalowalność, szybkie wdrożenie i lepsze zarządzanie ciągłością działania to główne korzyści ujawnione w tym badaniu, podczas gdy bezpieczeństwo, poufność, niezawodność i obawa przez uzależnieniem od jednego dostawcy okazały się stanowić główne wyzwania związane z korzystaniem z chmury obliczeniowej przez MMŚP. Należy się spodziewać, że badanie umożliwi MMŚP wstępne zrozumienie znaczenia chmury obliczeniowej dla ich działalności dzięki wskazaniu rzeczywistych korzyści i wyzwań związanych z jej zastosowaniem.

Micro Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in developing economies like India face many challenges in the form of limited capital, lack of skilled manpower, and low ICT usage. Due to these constraints, MSMEs are not able to reap various benefits which modern ICT solutions offer. In such a scenario, cloud computing can be an appropriate option for such MSMEs which are looking for improving their internal processes, enhancing communication with clients and business partners, and extending their market reach through modern ICT solutions with minimum investment and efforts. Cloud computing is an innovative technique of providing the required information and communication technology (ICT) to customers on demand and on a pay-per-usage basis through the internet. This study is an attempt towards assessing the relevance of cloud computing for MSMEs in the northern region of India. Literature review and a questionnaire based survey method were used for this purpose. Perceived benefits, perceived ease of use, cost advantage, simplicity, affordability, scalability, rapid implementation and improved business continuity were the major benefits revealed in this study whereas, security, privacy, reliability and vendor lock-in concern emerged as the main challenges in using cloud computing by the MSMEs. The study is expected to provide MSMEs an initial understanding about the significance of cloud computing for their businesses by highlighting the actual benefits and challenges linked with the adoption of cloud computing.
Rola decyzyjnych rachunków kosztów i innych rachunków ekonomicznych w budowaniu strategii małych i średnich firm rodzinnych (8 stron)
The role of decision-making cost accounts and other economic calculations in building strategies for small and medium family firms (8 pages)
Autor: Adriana Kaszuba-Perz
Słowa kluczowe: rachunki kosztów, procesy decyzyjne, małe i średnie firmy rodzinne
PP. 137 - 144
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.13

Za główny cel działalności małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne przyjmują zazwyczaj utrzymanie stabilizacji i wzrost firmy w kontekście jej sukcesji przez młodsze pokolenia. Ważnym czynnikiem wpływającym na strategię takich podmiotów jest fakt, że ich działalność często jest prowadzona w niszowych dziedzinach, gdzie umiejętności, wiedza są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z gruntu zatem, małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne będą nastawione na osiąganie długookresowych korzyści i budowanie strategii przetrwania w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorcy, mając na uwadze potrzebę przekazania firmy, powinni być zainteresowani poszukiwaniem i wdrażaniem narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dla zapewnienia stabilności. Celem autorki jest analiza możliwości i ograniczeń stosowania rachunków kosztów i innych rachunków ekonomicznych wspomagających budowanie strategii w opinii samych przedsiębiorców. Podstawą analizy są badania własne przeprowadzone na grupie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych.

Small and medium-sized family enterprises usually assume that the main objective of their activity is to maintain stable growth of the company in the context of its succession by the younger generations. An important factor affecting the strategy of such entities is the fact that their activities are often carried out in niche areas, where skills and knowledge are passed down from generation to generation. Therefore, small and medium-sized family businesses will be geared towards long-term benefits and building long-term survival strategies. Entrepreneurs, bearing in mind the need to hand over the company, should be interested in the search for and implementation of decision support tools to ensure stability. The aim of the study is to analyze the possibilities and limitations of using cost statements and other economic accounts supporting the strategy building in the opinion of the entrepreneurs themselves. The basis of the analysis is own research carried out on a group of small and medium family enterprises.
Innowacje w administracji publicznej (10 stron)
Innovations in Public Administration (10 pages)
Autor: Ewa Krok
Słowa kluczowe: innowacje, administracja publiczna, e-administracja, e-usługi publiczne, dane publiczne
PP. 145 - 154
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.14

W artykule definiowano pojęcie innowacji w organizacjach publicznych oraz dokonano klasyfikacji innowacji ze względu na różne kryteria. Omówiono przeszkody w podnoszeniu innowacyjności jednostek administracji publicznej, by ostatecznie przestawić propozycje działań usprawniających. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wskazane jest nastawienie na myślenie projektowe i współtworzenie, tj. aktywny udział obywateli w życiu publicznym, kształtowanie postawi zachowań proinnowacyjnych wśród kadry urzędów, a także działania związane z technologią, takie jak podnoszenie dostępności i jakości e-usług publicznych, poprawa cyfrowej efektywności urzędów, integracja danych, a przede wszystkim zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego, czyli zapewnienie szerokiego dostępu do danych.

The article defines the concept of innovation in public organizations and classifies innovation due to different criteria. The author presents the obstacles in raising the innovation of public administration and finally makes the proposals for improvement actions. Analyses show that it is advisable to focus on design thinking and co-creation, it means active participation of citizens in public life, shaping the attitudes and proinnovation behavior among staff offices, as well as activities related to technology, such as improving the accessibility and quality of public e-services, improving the efficiency of digital office, data integration, and first of all to increase the availability and usage of public sector information, which is to ensure wide access to data.
Przywództwo w warunkach złożoności – doświadczenia z działalności w warunkach rynków wyłaniających się (18 stron)
Understanding Complexity Leadership: Lesson From Emerging Environment (18 pages)
Autor: Agnieszka Dziubińska
Słowa kluczowe: przywództwo, złożoność, rynki wyłaniające się
PP. 155 - 172
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.26.15

Autorka koncentruje się na badaniu natury przywództwa i jego wpływu na działania organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia. W rozważaniach skupiono się na szczególnym przypadku organizacji, jakim jest przedsiębiorstwo międzynarodowe (MNE). Wyniki badań odpowiadają na następujące pytania: które z możliwych, oraz w jaki sposób, podejście do przywództwa odpowiada na procesy adaptacyjne w nowym otoczeniu rynków wyłaniających się? Na czym polega przywództwo w warunkach złożoności w MNE i jak wpływa ono na rezultaty organizacji? Artykuł rozpoczyna przedstawienie podstaw teoretycznych w zakresie ujęcia przywództwa w świetle założeń wynikających z teorii złożoności. Następnie pokazano kontekst empiryczny rozważań, którym jest działalność MNE w warunkach rynków wyłaniających
się. Część badawczą poświęcono określeniu związków między przywództwem a rezultatami uzyskiwanymi przez organizacje. W badaniach posłużono się metodą jakościową – studium przypadku. Próbą badawczą objęto pięć małych i średnich przedsiębiorstw wielonarodowych
prowadzących działalność na rynkach wyłaniających się. Wyniki wskazały na dwie strategie radzenia sobie ze złożonością zjawisk, które polegały na redukcji (konwergencji) lub absorbcji (dywergencji) złożoności. Skuteczność działania w obu przypadkach wymaga odmiennego
łączenia administracyjnej i adaptacyjnej funkcji przywództwa. Ponadto badane firmy, w zależności od tego, które z typów przywództwa były w nich dominujące, skłonne były do rozwoju swojej działalności w oparciu o odmienne instytucje otoczenia rynków wyłaniających się. Ujawnione tendencje mogą, w krótkim okresie, sugerować kierunek rozwoju organizacji.

In the article, the author concentrates on the exploration of the nature of leadership behaviours and their impact on organisational performance in multinational enterprises (MNEs) in turbulent environments. The results of studies were to answer the following two questions. How and which leadership approach helps understand adaptive processes in an emerging environment? What are complex leadership behaviours of MNEs and how do they influence a successful organisational performance? The article begins with theoretical foundations for the perception of leadership in the light of assumptions resulting from the complexity theory. Then, the empirical context for deliberations, i.e. behaviours of international enterprises in the conditions of emerging markets, is presented. Relationships between leadership and results obtained by organisations were described on the basis of the quality attitude of the case study. The research sample included five small and medium-sized MNEs developing their business activity on emerging markets (EMs). The results exhibit two strategies of dealing with the complexity of phenomena, i.e. complexity reduction and complexity absorption. The aim of the first one is convergence, the latter one is divergent in a distinct way. Effectiveness in both cases requires different activities to combine the administrative and the adaptive functions of leadership. Moreover, in surveyed companies, depending on which leadership types were dominated, the organisations were inclined to develop their activities in different domains of the environment of the emerging market. These tendencies may, in short-term, suggest a possible direction of development of organisations.