Numer 1/2018 cz 2

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny numer pisma „Studia i Materiały”. Aktualny numer poświęcony jest w zdecydowanej większości finansom i bankowości.
Numer otwiera tekst Magdaleny Zioło i Dominiki Dzikowskiej. Autorki dokonują analizy i oceny zjawiska wykluczenia finansowego zarówno jako kategorii finansowej, jak też jako sfery zainteresowań finansów zrównoważonych, a także wskazują na możliwości przeciwdziałania i przezwyciężania negatywnych konsekwencji wykluczenia finansowego na bazie krytycznej analizy piśmiennictwa i istniejącego dorobku.
Rola przedsiębiorczości społecznej w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w kontekście regulacji, finansowania i budowania zaufania jest tematem dyskusji podjętej przez Innę Khovrak. Autorka proponuje wykorzystanie „koncepcji 6S” do analizy wpływu przedsiębiorczości społecznej poprzez wyzwania społeczne, misję społeczną, dialog społeczny, innowacje społeczne, zmiany społeczne i zrównoważony rozwój.
Pracownicy jako kluczowy element w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest tematem rozważań Anety Karasek. Autorka zwraca uwagę na znaczenie utalentowanych pracowników w procesie innowacyjnym. W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w 92 polskich innowacyjnych przedsiębiorstwach. Zaobserwowano występujące związki pomiędzy stosowaniem praktyk ZZL w obszarze zarządzania talentami a innowacyjnością przedsiębiorstwa rozpatrywaną w trzech aspektach.
Tekst Edyty Mioduchowskiej-Jaroszewicz zawiera przegląd teorii ekonomii związanych z asymetrią informacji: sygnałów, kolejności wyboru źródeł (hierarchii) finansowania, agencji oraz market timing. Przede wszystkim jednak autorka skupia się na znalezieniu rozwiązania problemu związanego z asymetrią informacji wynikającą z kreowania sprawozdań finansowych.
Autorki Monika Klimontowicz oraz Anna Pyka próbują określić przesłanki korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów zabezpieczających ryzyko zmian stóp procentowych. W tekście omawiają ryzyka transakcyjne wynikające ze zmiany stóp procentowych, charakteryzują dostępne na polskim rynku instrumenty zabezpieczające to ryzyko oraz analizują związane z nimi korzyści i ryzyka.
Kolejny tekst jest autorstwa Lesława Pietrewicza, który poszukuje wyjaśnień źródeł spektakularnego rozwoju ICO i jego znaczenia w finansowaniu przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy pokazały, w jaki sposób ta nowatorska forma pozyskiwania kapitału zmienia obraz rynku finansowania przedsiębiorczości.
Marek Sylwestrzak, Anna Białek-Jaworska oraz Krzysztof Opolski podejmują trudny, a zarazem ciekawy temat motywów fałszowania sprawozdań finansowych oraz wpływu etyki zawodowej na wykrywanie i zapobieganie temu zjawisku w przedsiębiorstwach. Zauważają, że w krótkiej perspektywie nieetyczne decyzje mogą być intratne dla zainteresowanych stron, ale są zagrożeniem stabilności spółki, mogącym się przyczynić do utraty zaufania do podmiotu, spraw sądowych czy nawet upadłości.
Marcin Kotarba przedstawia aktualny stanu rozwoju usług internetowych w bankowości detalicznej oraz omawia ich przyszły rozwój. Na podstawie przeprowadzonych badań autor wskazuje na wiodącą rolę banków w cyfryzacji systemów gospodarczych i wsparciu dla e-administracji.
W tekście autorstwa Mateusza Mogilskiego znajdziemy temat badania zakresu informacji ujawnianych przez firmy notowane na platformie transakcyjnej New Connect. Wyniki wynikające z korelacji Pearsona i testów nieparametrycznych sugerują, że tylko powiązanie z sektorem medycznym jest skorelowane z internetowym indeksem raportowania. Analiza zmian uregulowań zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni lat jest tematem rozważań Łukasza Bieleckiego. Autor podejmuję próbę znalezienia przyczyn, dla których zastosowanie nowych norm wykonywania zawodu przysparza wielu trudności w środowisku biegłych rewidentów zatrudnionych w małych i średnich podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Dalej Kamil Polak zajmuje się analizą wpływu opublikowanych rekomendacji giełdowych na zachowanie się kursu akcji spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład indeksu WIG20. Autor zauważa, że w przypadku podmiotów o największej kapitalizacji i bardzo szerokiej grupie osób zaangażowanych w kreowanie informacji niemal niemożliwe jest wyeliminowanie zjawiska wykorzystania poufnej informacji.
Następny tekst autorstwa Izabeli Emerling dotyczy rozważań na temat korzyści płynących z prezentowania informacji niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów, które je prezentują, oraz przedstawienia znaczenia informacji niefinansowych dla podejmowania decyzji przez zarządzających, inwestorów i innych interesariuszy.
Anna Wierzbicka zauważa, że przedsiębiorstwa wykazujące wyższy poziom corporate governance mogą się pochwalić wyższą wartością. Implementowanie dobrych praktyk
umożliwia interesariuszom monitorowanie działań kadry zarządzającej, a kapitałodawcom dokonanie obiektywnej oceny podejmowanego ryzyka.                              Problematyka związana z ryzykiem, które towarzyszy wszystkim przedsięwzięciom biznesowym, a zwłaszcza start-upowym, jest tematem tekstu autorstwa Karoliny Kozioł i Rafała Pitery. Autorzy opisują metody służące do analizy możliwości związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia: NPV i IRR oraz bardziej złożone metody DTA i DEA. Każda z tych metod nadaje się do oceny ryzyka w odniesieniu do specyficznych form działalności gospodarczej, w tym również start-upów.
Numer zamyka tekst Anny Strzelczak, która zajmuje się tematem koncepcji kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego. W analizie autorka bazuje na danych budżetowych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetów miast na prawach powiatu Szczecina, Krakowa i Poznania. Autorka we wnioskach wskazuje na konieczność angażowania środków własnych przez miasta metropolitalne.

Serdecznie zapraszamy do lektury!
Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Finanse zrównoważone wobec problemu wykluczenia finansowego (15 stron)
Sustainable Finance in the Face of the Financial Exclusion Problem (15 pages)
Autor: Magdalena Zioło, Dominika Dzikowska
Słowa kluczowe: finanse, wykluczenie finansowe, inkluzja finansowa, finanse zrównoważone
PP. 7 - 21
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.1

Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny zjawiska wykluczenia finansowego zarówno jako kategorii finansowej, jak i jako sfery zainteresowań finansów zrównoważonych, a także wskazanie na możliwości przeciwdziałania i przezwyciężania negatywnych konsekwencji wykluczenia finansowego na bazie krytycznej analizy piśmiennictwa i istniejącego dorobku. Oryginalny wkład wyraża się w podejściu i analizie problemu wykluczenia finansowego poprzez sferę rozważań finansów zrównoważonych oraz przyjęcie założenia, że finanse zrównoważone skutecznie niwelują i przeciwdziałają zjawisku wykluczenia finansowego. Dotychczasowe podejście prezentowane w dorobku, podejmując problem przezwyciężania wykluczenia finansowego, pomijało rolę i znaczenie finansów zrównoważonych w tym zakresie.

The aim of this article is to analyse and evaluate the phenomenon of financial exclusion both as a financial category and as a sphere of interest in sustainable finance and to indicate the possibility of counteracting and overcoming the negative consequences of financial exclusion on the basis of a review of critical literature and related work. The original contribution is an approach and analysis of the problem of financial exclusion from the perspective of sustainable finance and the assumption that sustainable finance effectively suppresses and counteracts financial exclusion. In addressing the problem of overcoming financial exclusion, the current approach based on related work neglects the role and importance of sustainable finance.
Przedsiębiorczość społeczna i jej rola w zrównoważonym rozwoju – regulacja, finansowanie i budowa zaufania (12 stron)
Social Entrepreneurship and Its Role in Sustainable Development: Regulation, Funding and Trust Building (12 pages)
Autor: Inna Khovrak
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, zrównoważony rozwój, zmiana społeczna, zaufanie
PP. 22 - 33
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.2

Artykuł koncentruje się na roli przedsiębiorczości społecznej w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w kontekście regulacji, finansowania i budowania zaufania. Systemowe podejście do badań jest zdeterminowane potrzebą osiągnięcia głównych celów, takich jak: (1) usystematyzowanie teoretycznych podejść do określania istoty i cech przedsiębiorczości społecznej; (2) omówienie doświadczeń UE w zakresie regulacji i finansowania przedsiębiorczości społecznej; (3) określenie kierunków zmian społecznych, których generatorem jest przedsiębiorczość społeczna; (4) udowodnienie wpływu zaufania na rozwój przedsiębiorczości społecznej. Krytyczna analiza aktów prawnych, publikacji naukowych, raportów i statystyk z zakresu przedsiębiorczości społecznej pozwala na zaproponowanie „koncepcji 6S” do analizy wpływu przedsiębiorczości społecznej poprzez wyzwania społeczne, misję społeczną, dialog społeczny, innowacje społeczne, zmiany społeczne i zrównoważony rozwój. Biorąc pod uwagę warianty interakcji komunikacyjnych, autorka twierdzi, że przedsiębiorczość społeczna prowadzi do zmian w świadomości, opinii publicznej i zachowań opartych na zaufaniu.

This article focuses on the role of social entrepreneurship in achieving sustainable development in the context of regulation, funding and trust building. A system approach to the research was determined by the need to achieve the main objectives such as (1) to systematize theoretical approaches to the determination of the essence and characteristics of social entrepreneurship; (2) to discuss the EU experience in regulation and financing of social entrepreneurship; (3) to identify the directions of social change the generator of which is social entrepreneurship; (4) to prove the impact of trust on the development of social entrepreneurship. A critical analysis of legislative acts, scientific publications, reports and statistics in the field of social entrepreneurship allows proposing a “6S concept” for the analysis of the impact of social entrepreneurship through social challenges, social mission, social dialogue, social innovation, social changes, and sustainable development. Taking into account the variants of communicative interaction, the author argues that social entrepreneurship leads to changes in consciousness, public opinion, and behavior based on trust.
Praktyki zarządzania talentami jako instrumenty stymulowania przedsiębiorczości pracowników (11 stron)
Talent Management Practices as an Instrument for Stimulating Employees’ Entrepreneurship (11 pages)
Autor: Aneta Karasek
Słowa kluczowe: innowacyjność, zarządzanie talentami, przedsiębiorczość, innowacje
PP. 34 - 44
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.3

Innowacyjność stanowi źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej, dlatego przedsiębiorstwa są zainteresowane poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe znaczenie mają w tym pracownicy, a szczególnie ich przedsiębiorczość. Ponadto w literaturze podkreślane jest znaczenie utalentowanych pracowników dla innowacyjności przedsiębiorstwa oraz można zauważyć, że składowe talentu wyraźnie korespondują z charakterystykami jednostek przedsiębiorczych. Dlatego też przedsiębiorstwa zainteresowane innowacyjnym rozwojem wdrażają praktyki ZZL w obszarze zarządzania talentami, które stymulują przedsiębiorczość pracowników. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 92 polskich innowacyjnych przedsiębiorstwach. W badanych przedsiębiorstwach najczęściej tworzono sprzyjające warunki do rozwoju dla utalentowanych pracowników oraz wykorzystywano ich do innowacyjnego rozwoju. Zaobserwowano występujące związki pomiędzy stosowaniem praktyk ZZL w obszarze zarządzania
talentami a innowacyjnością przedsiębiorstwa rozpatrywaną w trzech aspektach. Istniały związki pomiędzy stosowanymi praktykami w obszarze zarządzania talentami a wewnętrznymi źródłami innowacji, efektywnością fazy poszukiwania i wdrażania procesu innowacyjnego oraz skalą nowości wdrożonych innowacji.

Innovation constitutes a source of competitive advantage. Therefore, enterprises are interested in finding innovative solutions. Employees, and their entrepreneurship in particular, play a significant role in the process. Moreover, the literature of the subject highlights the significance of talented employees for innovative enterprises. It can also be observed that constituting elements of talents clearly correspond with characteristic features of entrepreneurial individuals. As a consequence, enterprises interested in innovative growth implement HRM practices in talent management which foster employees’ entrepreneurship. The current paper presents results of a study conducted among 92 innovative Polish enterprises. The enterprises frequently created conditions facilitating the development of talented workers and their contribution to the innovative process. Relationships between the application of HRM practices in talent management and enterprises’ innovation were observed in three aspects. There existed relationships between HRM practices in talent management and internal sources of innovation, effectiveness of the search and implementation of the innovative process, and the scale of novelty of implemented innovations.
Asymetria informacji a sprawozdanie finansowe (9 stron)
Information Asymmetry and Financial Statement (9 pages)
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, asymetria informacji, teorie ekonomii
PP. 45 - 53
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.4

Celem artykułu jest wskazanie aspektów związanych z asymetrią informacji podstawowego źródła informacji w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw – sprawozdania finansowego. Realizując cel artykułu, przedstawiono teorie ekonomii związane z asymetrią informacji: sygnałów, kolejności wyboru źródeł (hierarchii) finansowania, agencji oraz market timing. Scharakteryzowano zrealizowane badania nad jakością sprawozdań finansowych przedstawione w literaturze. W celu potwierdzenia istniejącego problemu z asymetrią informacji płynącą ze sprawozdań finansowych przedstawiono fakty z życia gospodarczego i sygnały fikcyjnej sprawozdawczości finansowej. Rozwiązanie problemu związanego z asymetrią informacji tkwi w kreowaniu sprawozdań finansowych. Po pierwsze zasady, które istnieją obecnie, pozwalają na zbyt swobodne podejście do zestawienia operacji finansowych, które dają nierealny obraz sytuacji finansowej firm. Powinny być wprowadzone specjalne normy, który zniwelują dowolność istniejącą w regulacjach Międzynarodowych Standardów Finansowych. Być może powinniśmy dążyć do regulacji FASB (US GAAP), które charakteryzują się bardzo szczegółowym określaniem sposobu zastosowania poszczególnych narzędzi do sporządzania sprawozdań finansowych. Po drugie wszyscy oceniający powinni uwzględniać tzw. skuteczny model analizy sprawozdania finansowego. W artykule wykorzystano metody: dedukcji, analizy
literatury i zdarzeń z życia gospodarczego.

The aim of the article is to indicate aspects related to information asymmetry, the basic source of information in assessing the financial standing of enterprises, financial statements. In pursuing the goal of the article, the theories of economics related to information asymmetry were presented: signals, the order (hierarchy) of sources of financing, agency and market timing. The research on the quality of financial statements presented in the literature was characterized. In order to confirm the existing problem with asymmetry of information from financial statements, facts from economic life and signals of fictitious financial reporting were presented. The solution to the problem of information asymmetry lies in the creation of financial statements. First of all, the rules that currently exist allow too loose an approach to the statement of financial operations that give an unrealistic picture of the financial situation of companies. Special norms should be introduced which will eliminate the freedom existing in the regulations of the International Financial Standards. Perhaps we should strive towards FASB (US GAAP) regulations, which very specifically determine how to use particular tools for preparing financial statements. Secondly, all evaluators should take into account the so-called effective report analysis model. The article uses the methods of: deduction, analysis of literature and case study.
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw (11 stron)
The Hedging of Interest Rate Risk in Enterprises’ Loans (11 pages)
Autor: Monika Klimontowicz, Anna Pyka
Słowa kluczowe: ryzyko stopy procentowej, transakcje IRS, transakcje FRA, transakcje CIRS, opcje na stopę procentową
PP. 54 - 64
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.5

Poprawiająca się koniunktura gospodarcza, złagodzenie polityki kredytowej banków oraz niski poziom stóp procentowych sprzyjają zwiększaniu zobowiązań kredytowych firm. Kredyty te są zwykle kredytami o zmiennym oprocentowaniu, co powoduje trudności w oszacowaniu kosztu pozyskanego kapitału wynikające z ryzyka wzrostu stóp procentowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w tym zakresie, banki oferują szereg produktów mających na celu zabezpieczenie przedsiębiorstw przed tego typu ryzykiem. Celem artykułu jest określenie przesłanek korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów zabezpieczających ryzyko zmian stóp procentowych. Realizacja tego celu wymagała omówienia ryzyka transakcyjnego wynikającego ze zmiany stóp procentowych, scharakteryzowania dostępnych na polskim rynku instrumentów zabezpieczających to ryzyko oraz przeanalizowania związanych z nimi korzyści i ryzyk.

The improving economic situation, loosened credit policy of banks and a low level of interest rates foster the increase in enterprises’ credit obligations. Variable rates that are characteristic of those credits cause some difficulties in capital cost estimation resulting from the risk of interest rate increase. To meet enterprises’ expectations, banks are offering a range of products aimed at hedging such a risk. The purpose of the paper is to define the prerequisites for using interest rate hedging instruments in enterprises’ policies. It required characterising the nature of transactional risk resulting from interest rate changes, presenting financial instruments offered by banks operating on the Polish banking market and analysing advantages and threats connected with such transactions.
Nowe trendy w finansowaniu przedsiębiorczości. Rozkwit ICO (14 stron)
Emerging Trends in Entrepreneurial Finance: The Rise of ICOs (14 pages)
Autor: Lesław Pietrewicz
Słowa kluczowe: finansowanie przedsiębiorczości, Initial Coin Offering, kryptowaluta, token, łańcuch bloków
PP. 65 - 78
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.6

ICO, czyli Initial Coin Offering, to zasadniczo nowy model finansowania, który można postrzegać jako przełom w finansowaniu przedsiębiorczości. ICO to nieregulowane emisje kryptowalut wykorzystywane przez start-upy rozwijające technologię blockchain, czyli łańcucha bloków, do finansowania rozwoju rozproszonych aplikacji, dzięki którym użytkownicy wchodzą ze sobą w interakcje bez konieczności korzystania z centralnego ośrodka, którym tradycyjnie była firma rozwijająca aplikację, ustalająca reguły i czerpiąca z tego zyski. Celem przeprowadzonych studiów rozpoznawczych było wyjaśnienie źródeł spektakularnego rozwoju ICO i jego znaczenie w finansowaniu przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy pokazały, w jaki sposób ta nowatorska forma pozyskiwania kapitału zmienia obraz rynku finansowania przedsiębiorczości, obniżając bariery tworzenia kapitału, umożliwiając finansowanie projektów, które wcześniej nie miały takiej możliwości, wspierając nowe formy organizacji i nadzoru, demokratyzując dostęp do zysków z kapitału i wspierając budowę cyfrowej gospodarki współdzielenia.

Initial Coin Offering (ICO), a fundamentally new funding model, can be viewed as “the next big thing” in entrepreneurial finance. ICOs are unregulated issuances of cryprocurrencies used by blockchain startups to fund the development of distributed applications where users interact directly with each other rather than through a central hub of the company which developed and controls the application. The aim of this exploratory study is to explain the spectacular rise of the ICOs and their relevance for entrepreneurial finance. The main finding is that ICOs effectively change the landscape of entrepreneurial finance, shifting barriers to capital formation, enabling funding previously unfundable projects, supporting new organizational and governance forms, democratizing finance, and contributing to the building of sharing digital economy.
Motywy fałszowania sprawozdań finansowych a zasady etyczne (11 stron)
Motives for Financial Statement Fraud and Professional Ethics (11 pages)
Autor: Marek Sylwestrzak, Anna Białek-Jaworska, Krzysztof Opolski
Słowa kluczowe: fałszowanie sprawozdań finansowych, etyka zawodowa, motywy fałszowania
PP. 79 - 89
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.7

Celem artykułu jest wskazanie motywów fałszowania sprawozdań finansowych oraz wpływu etyki zawodowej na wykrywanie i zapobieganie temu zjawisku w przedsiębiorstwach. Przedstawiono główne przesłanki manipulowania danymi przez kadrę zarządzającą. Opisano również znaczenie etyki zawodowej w detekcji oszustw finansowych wraz z zaprezentowaniem, które czynniki mają największe znaczenie w wykrywaniu zjawiska. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ demaskatorów na ujawnienia omawianego procederu oraz wskazano rolę wskaźników jakościowych wyniku finansowego w wykrywaniu oszustw finansowych.

This paper aims to present the motives of financial statement fraud and the impact of professional ethics on the detection and prevention of this phenomenon in business. We present the main reasons for data manipulation by management staff. The importance of professional ethics in detecting financial fraud is also described. Particular attention is paid to the factors that are most important in detecting this phenomenon. In the article, attention has been paid to the influence of whistleblowers and the role of qualitative indicators of earnings on the disclosure of the discussed procedure.
Strategie rozwoju modeli biznesowych on-line w bankowości detalicznej (15 stron)
Strategies for Developing On-Line Business Models in Retail Banking (15 pages)
Autor: Marcin Kotarba
Słowa kluczowe: bankowość on-line, digitalizacja, e-administracja (e-government), funkcjonalności on-line, modele biznesowe, rozwój strategii, partnerstwo publiczno-prawne, platformy usługowe, integracja on-line, bezpieczeństwo on-line
PP. 90 - 104
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.8

Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju usług on-line w bankowości detalicznej oraz dyskusja ich dalszego rozwoju. Artykuł obejmuje ogólną analizę morfologii funkcjonalnej bankowości on-line w kontekście historycznego rozwoju kanałów w bankowości. Strategie podzielone są na wzrost organiczny, partnerstwo/pośrednictwo oraz przyśpieszony wzrost. W zakończeniu jest wskazana wiodąca rola banków w digitalizacji systemu ekonomicznego oraz wsparcia usług e-administracji (e-government). Podkreślono również potencjał do dalszego rozwoju bankowości on-line w kierunku uniwersalnych platform usługowych, które zapewniają bezpieczne środowisko do realizowania audytowalnych transakcji biznesowych pomiędzy znanymi stronami.

The purpose of the article is to present the current state of development of on-line services in retail banking and to discuss their future development. It covers a high level analysis of functional morphology of on-line banking in view of historical banking channel development. The final study provides a view on key strategies that can be used in the future to foster further development of on-line business models. The strategies are divided into organic growth, partnerships/intermediation and accelerated growth. Concluding remarks point out the leading role of banks in the digitalization of economic systems and support for e-government. They also emphasize the potential for further development of on-line banking towards universal service platforms which provide a secure environment for execution of auditable business transactions between known parties.
Indeks Raportowania Internetowego spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (13 stron)
Internet Reporting Index of Companies Listed in the Alternative Trading System New Connect Organized by the Warsaw Stock Exchange (13 pages)
Autor: Mateusz Mogilski
Słowa kluczowe: indeks raportowania internetowego, indeks ujawnień, New Connect, ład korporacyjny, relacje inwestorskie
PP. 105 - 117
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.9

Internet stanowi główny środek komunikacji w dzisiejszym biznesie, we wszelkich jego aspektach, w tym również pomiędzy inwestorami i emitentami. W artykule zbadano zakres informacji ujawnianych przez spółki notowane na New Connect na ich stronach internetowych. Rynek New Connect adresowany jest głównie do spółek sektora nowych technologii, które zamierzają przyciągnąć inwestorów akceptujących zwiększony, w porównaniu z głównym rynkiem, poziom ryzyka w zamian za korzyści, które mogą uzyskać w przyszłości w postaci większych stóp zwrotu z inwestycji. Celem artykułu jest stworzenie wszechstronnego Indeksu Raportowania
Internetowego (IRI), dostosowanego do spółek notowanych na regulowanym alternatywnym systemie obrotu New Connect. Indeks ten stworzono w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na New Connect, które w sekcji 3. wymieniają 22 rodzaje informacji, które powinny się znaleźć na stronie internetowej emitenta. W artykule zamieszczono wyniki weryfikacji sześciu hipotez. Wyniki testów korelacji Pearsona oraz testów nieparametrycznych wskazują, że jedynie fakt przynależności do sektora medycznego jest słabo skorelowany z wielkością wskaźnika IRI. Pozostałe badane czynniki nie wykazują statystycznej korelacji z wielkością zaproponowanego wskaźnika IRI.

The internet is a major means of communication in business nowadays, in all its aspects, including communication between investors and issuers. This research paper examines the extent of information disclosed by companies listed on the New Connect trading platform. This market is focused on small, dynamic companies, predominantly from new technology industries, that are trying to gain attention of investors who accept higher risk associated with supporting companies with capital in their early stages and who will reap benefits in the future, when a company moves into a major market or is sold to a strategic investor. The primary aim of the article is to create a comprehensive Internet Reporting Index (IRI) applicable to smaller companies listed in the alternative trading system in Poland. The IRI index proposed in this paper was inspired by the New Connect Issuers Code of Good Practices, which contains 22 suggested items that should be disclosed on corporate websites so that a company is considered to represent good corporate governance. The secondary aim of the article is to verify six hypotheses about IRI of 106 companies being constituents of the NCI Index. The results stemming from Pearson’s correlation and non-parametric tests suggest that only association with the medical sector is correlated with the Internet Reporting Index.
Implementacja międzynarodowych standardów badania sprawozdań finansowych do małych i średnich kancelarii biegłych rewidentów (9 stron)
Implementation of International Auditing Standards in Polish Medium and Small Auditing Companies (9 pages)
Autor: Łukasz Bielecki
Słowa kluczowe: audyt, międzynarodowe standardy badania, biegły rewident
PP. 118 - 126
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.10

Nowe normy zawodowe muszą być stosowane przez biegłych rewidentów przeprowadzających czynności badania sprawozdań finansowych w kancelariach audytorskich za rok 2016 lub w przypadku niebadania jednostek zainteresowania publicznego – do badań za rok 2017. Implementacja Międzynarodowych Standardów Badania w Polsce do czynności rewizji finansowej stanowi bardzo poważne wyzwanie i jest szeroko komentowana w środowisku audytorów. Artykuł stanowi analizę zmian uregulowań zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni lat oraz próbę znalezienia przyczyn, dla których zastosowanie nowych norm wykonywania zawodu przysparza wielu trudności w środowisku biegłych rewidentów zatrudnionych w małych i średnich podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

New standards for the auditor’s profession have to be applied by Polish independent auditors to the revision of financial statements for 2016. When public interest companies are not clients of an auditor’s entity, this is required for audits for 2017. The implementation of International Auditing Standards in Poland is a serious challenge and a subject of many discussions among auditors. The article presents an analysis of the chain of events that led to such a change. The author aims to find the reason why the application of international standards is so difficult for Polish auditors who perform their duties in medium and small auditing companies.
Wpływ opublikowanej rekomendacji na reakcję inwestorów (9 stron)
Investors’ Reaction to a Published Recommendation (9 pages)
Autor: Kamil Polak
Słowa kluczowe: zwyżkowa stopa zwrotu, analiza zdarzeń
PP. 127 - 135
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.11

Celem artykułu jest analiza wpływu opublikowanych rekomendacji giełdowych na zachowanie się kursu akcji spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badaniu poddano 364 depesze o wydaniu rekomendacji w latach 2015–2016 opublikowane na stronie www.infostrefa.com. W badaniu posłużono się klasyczną analizą zdarzeń w celu określenia wpływu danego zdarzenia na zachowanie się kursów akcji.

The aim of the research was to analyze the influence of published stock market recommendations on the behavior of share prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the WIG20 index. The presented research examined 364 recommendations from January 2015 to December 2016. The analysis was carried out using the event study methodology to determine the impact of a given event on the behavior of share prices.
Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego (7 stron)
Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements (7 pages)
Autor: Izabela Emerling
Słowa kluczowe: informacja, sprawozdanie finansowe, dane niefinansowe, globalizacja
PP. 136 - 142
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.12

W ostatnich latach rośnie rola, jaką odgrywa informacja w rachunkowości. Współczesny nurt rachunkowości pokazuje wiele nowych założeń, które zostały poczynione z myślą dostarczenia precyzyjnych informacji dla rynków finansowych. Prezentowane informacje – zarówno finansowe, jak i niefinansowe – mają bardzo istotne znaczenie dla szerokiego kręgu użytkowników sprawozdań finansowych. Mają także duży wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z prezentowania informacji niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów, które je prezentują, oraz przedstawienie znaczenia informacji niefinansowych dla podejmowania decyzji przez zarządzających, inwestorów i innych interesariuszy. Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównań oraz wnioskowaniu.

In recent years, the role of information in accounting has been growing. The current trend of accounting shows many new assumptions that have been made with a view to providing precise information for financial markets. Presented information, both financial and nonfinancial, is very important to a wide range of users of financial statements. It also has a big impact on their decisions. The purpose of the article is to reveal the benefits of disclosing non-financial information contained in financial statements for entities that present such information and to show the importance of non-financial information for decisions made by managers, investors and other stakeholders. The research methods adopted in the article are based on literature studies, a review of legal acts, the application of the method of comparison and inference.
Wpływ corporate governance na wartość przedsiębiorstwa (8 stron)
The Impact of Corporate Governance on the Value of Enterprises (8 pages)
Autor: Anna Wierzbicka
Słowa kluczowe: ład korporacyjny, wartość przedsiębiorstwa
PP. 143 - 150
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.13

Współczesne realia życia gospodarczego każą spojrzeć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat nie tylko podstawowego celu, jakim jest dążenie do maksymalizacji zysku, ale z uwzględnieniem przy jego wypracowaniu potrzeb szerszej grupy interesariuszy. Dlatego coraz częściej przy dokonywaniu pomiaru wartości przedsiębiorstwa uwzględnia się aspekty jakościowe, które wpływają na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również na jego wycenę. Do takich właśnie elementów zalicza się mechanizmy corporate governance. Podstawową rolą, jaką przypisuje się rekomendacjom corporate governance, jest stworzenie ram i wytycznych, w oparciu o które przedsiębiorstwo powinno prowadzić swoją działalność, jeśli chce sprostać wymogom konkurencyjności i podnieść swoją wartość rynkową.

The modern realities of economic life suggest looking at the functioning of an enterprise not only from the perspective of profit maximization but also with account being taken of the needs of a broader group of stakeholders. Therefore, more and more often, when measuring the value of a business, the qualitative aspects that affect the effectiveness of a company’s operations as well as its valuation are taken into account. Such elements include corporate governance mechanisms. The core role attributed to the recommendations on corporate governance is creating a framework and guidelines based on which an enterprise should conduct its business in order to meet the requirements of competitiveness and increase its market value.
Wybrane metody oceny ryzyka przedsięwzięć start-upowych (9 stron)
Selected Methods of Risk Evaluation of Start-Up Enterprises (9 pages)
Autor: Karolina Kozioł, Rafał Pitera
Słowa kluczowe: start-upy, ryzyko, metody oceny ryzyka, ocena finansowa inwestycji
PP. 151 - 159
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.14

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z ryzykiem, które towarzyszy wszystkim przedsięwzięciom biznesowym, a zwłaszcza start-upowym. Przybliżono pojęcie start-upu oraz scharakteryzowano jego specyficzne cechy. Wymienione zostały najważniejsze metody szacowania ryzyka przy podejmowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. W artykule uwagę skupiono na czterech metodach szacowania ryzyka: NPV, IRR, DTA oraz DEA. Ponadto wykorzystano informacje pochodzące od przedstawicieli środowiska start-upowego. Motywem decydującym o wyborze metod była użyteczność oraz łatwość zastosowania tych modeli w odniesieniu do wiarygodności ich wyników. Istotą zastosowania metod oceny ryzyka jest odpowiednia wiedza i umiejętność ich wykorzystania czy interpretacji wyników przez osoby taką próbę podejmujące. W praktyce osoby będące inicjatorami przedsięwzięć start-upowych nie mają takiej wiedzy bądź jest ona na niskim poziomie. Z kolei skorzystanie z wiedzy i wsparcia specjalistów i ekspertów generuje dodatkowe koszty związane z ich pracą, co na początku inwestycji biznesowej jest wyjątkowo odczuwalne. Dlatego w niniejszym opracowaniu zostały przybliżone dwie stosunkowo proste i łatwe do samodzielnego zastosowania metody, mianowicie NPV i IRR, oraz bardziej złożone metody DTA i DEA, ukazujące bardziej szczegółowe możliwości związane z prowadzeniem takiego przedsięwzięcia w przyszłości. Każda z tych metod nadaje się do oceny ryzyka w odniesieniu do specyficznych form działalności gospodarczej, w tym również start-upów.

This article presents the risks associated with all business ventures, especially start-ups. The notion of a start-up has been defined and its specific features have been characterized. The most important methods of risk estimation in undertaking such projects have been mentioned. The article focuses on four risk estimation methods, namely: NPV, IRR, DTA and DEA. It also uses information from representatives of the start-up environment. The key to the choice of methods was the usability and ease of use of these models with respect to the reliability of their results. The essence of the use of risk assessment methods is the knowledge and ability to use or interpret the results of such attempts. In practice, initiators of start-up undertakings have no or limited knowledge in this respect. On the other hand, using the knowledge and support of specialists and experts generates additional costs associated with their work, which is especially felt at the beginning of business investment. Therefore, two relatively simple and easy-to-use methods, namely NPV and IRR, and more complex DTA and DEA methods have been discussed in this paper. They show more detailed possibilities for conducting such a project in the future. Each of these methods is suitable for risk assessment in relation to specific business activities including start-ups.
Koncepcja kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego (23 stron)
The Concept of Competence and Financial Division of Tasks of a Local Government Unit (23 pages)
Autor: Anna Strzelczak
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, finanse publiczne, adekwatność, podział zadań jednostki samorządu terytorialnego
PP. 160 - 182
DOI: 10.7172/1733-9758.2018.27.15

Artykuł prezentuje koncepcję kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowe kryteria podziału zadań wynikające z ustaw kompetencyjnych utrudniają ocenę adekwatności środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje zadań. Zaprezentowana koncepcja uwzględnia zarówno kompetencje, jak i źródła finansowania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja została opracowana na bazie krytycznej oceny zasady adekwatności środków do obowiązującego podziału zadań na własne, zlecone i porozumieniowe. Wykorzystanie koncepcji kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono na bazie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako zadania samorządowo-rządowego.

The article presents the concept of competence and financial division of tasks of a local government unit. The hitherto criteria for the division of tasks resulting from competence acts make it difficult to assess the adequacy of funds allocated to particular types of tasks. The concept presented takes into account both competences and funding sources for tasks of local government units. The concept has been developed on the basis of a critical evaluation of the adequacy of funds to the existing division of tasks into own, commissioned and agreed upon. The use of the concept of competence and financial division of tasks of local government units is presented on the basis of the multi-annual programme “State aid in the field of nutrition” as a self-government and government task.