Numer 1/2016

Od redaktora naukowego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer pisma naukowego „Studia i Materiały”. W obecnym numerze zapraszamy do lektury 14 tekstów, z których duża część jest w języku angielskim.

Numer otwiera tekst Anny Białek-Jaworskiej, Renaty Gabryelczyk i Agnieszki Pugacewicz, który poświęcony jest rozważaniom dotyczącym determinant dojrzałości modeli biznesowych. Autorki opierają się na koncepcji służącej ocenie dojrzałości modeli biznesowych na podstawie postrzegania przez przedsiębiorców stopnia rozwoju poszczególnych elementów modelu wpływających na tworzenie wartości dla klienta.

Katarzyna Bentkowska w swoim tekście analizuje rolę kosztów transakcyjnych w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Przedstawia syntezę literatury i badań z tego obszaru, wskazując nie tylko na rolę kosztów transakcyjnych w wyborze formy ekspansji, ale też na wiążące się z nimi bariery rozwoju ekspansji.

Kolejne opracowanie, autorstwa Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz, poświęcone jest zagadnieniu pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez propagowanie tworzenia spółdzielni socjalnych. Autorka analizuje regulacje prawne dotyczące tego zjawiska oraz genezę powstania w Polsce i możliwości wykorzystania w naszym kraju tego typu formy zatrudnienia,
a tym samym integracji osób niepełnosprawnych.

Wyspecjalizowana wiedza i umiejętności są tematem opracowania Anny Bagieńskiej, która skupia się na nich jako na determinantach rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych w Polsce. Wnioski przedstawione przez autorkę pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych na przedsiębiorcach i dotyczą przede wszystkim uwarunkowań korzystania z zewnętrznych usług z zakresu księgowości i finansów przez małe i średnie firmy.

Khaled Mohammed Alqahtani i Pingping Song omawiają w swoim tekście problematykę odpowiedzialności społecznej
w wykonaniu chińskich firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Proponują rozwiązania, które mogą być, ich zdaniem, stosowane przez chińskich przedsiębiorców, m.in. w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Tekst Marty Sałygi przestawia analizę inicjatyw gospodarczych podejmowanych w gminie Nowy Targ z perspektywy antropologicznej. Autorka dotyka kwestii przedsiębiorczości góralskiej, obalając mity z nią związane i pokazując obecny obraz sytuacji.

Piotr Misztal za cel stawia sobie przeprowadzenie analizy oddziaływań integracji handlowej i finansowej na synchronizację cykli koniunkturalnych w krajach członkowskich NAFTA. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawia implikacje pomocne przy tworzeniu podobnych ugrupowań integracyjnych.

Opracowanie przygotowane przez Tomasza Zalegę jest kolejnym z cyklu jego autorstwa opracowań przedstawiających nowe trendy w ekonomii. Tym razem autor skupia się na przedstawieniu problematyki związanej z rozwojem zrównoważonym
a ekonomią zrównoważonego rozwoju.

Marcin Nowakowski oraz Barbara Nowakowska koncentrują się na tematyce przekazów reklamowych w pismach kobiecych. Swoje wnioski opierają na badaniu przeprowadzonym w wybranych magazynach.

Kolejny tekst poświęcony jest różnicom w zarządzaniu ze względu na płeć zarządzającego. Tematyką tą zajmuje się Anna Górska, która przedstawia wstępne badania dotyczące możliwych różnic w sposobie przywództwa między kobietami
a mężczyznami.

Marcin Torzewski prezentuje wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, które polegały na sprawdzeniu, w jaki sposób lokalizacja nieruchomości w stosunku do metra warszawskiego wpływa na cenę mieszkań. Autor przedstawia sposób prowadzenia badań i proces analizy, podczas którego korzysta z hedonistycznego modelu cen.

Tekst autorstwa Marcina Kowalczyka pokazuje proces ewolucji systemu e-usług skierowanych do przedsiębiorców na przykładzie Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce, i porównuje jego skuteczność ze skutecznością wdrożenia
w innych państw Unii Europejskiej.

Autorką przedostatniego tekstu jest Agnieszka Piotrowska-Piątek, która przedstawia praktyczne aspekty zarządzania
w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Statystycznego w Kielcach. Autorka skupia się przede wszystkim na procesie komunikacji wewnętrznej.

Numer zamyka tekst Rafała Bernata, który swoją uwagę kieruje na zagadnienie roli adwokata jako pełnomocnika
w postępowaniu podatkowym i kontroli skarbowej. W tym celu dokonuje interpretacji tekstów prawnych i w tekście przedstawia wyniki swojej pracy. Mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w tym numerze będą dla Państwa interesującą lekturą. Zapraszamy do zapoznania się z tekstami.

Redakcja pisma „Studia i Materiały”

Zawartość numeru

Determinanty dojrzałości modeli biznesowych (17 stron)
Determinants of Business Model Maturity (17 pages)
Autor: Anna Białek-Jaworska, Renata Gabryelczyk, Agnieszka Pugaczewicz
Słowa kluczowe: model biznesowy, dojrzałość, komercjalizacja, źródła finansowania, kapitał intelektualny.
PP. 7 - 23
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.1

Celem artykułu jest praktyczna aplikacja koncepcji oceny dojrzałości modeli biznesowych na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych elementów
modelu wpływających na tworzenie wartości dla klienta i zapewniających czerpanie korzyści z tej wartości. Do zidentyfikowania determinant dojrzałości modelu biznesowego wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem DELab UW na grupie respondentów, obejmujących start-upy oraz starsze przedsiębiorstwa (scale-up). W artykule zdiagnozowano wpływ wieku (fazy cyklu życia) firmy, sposobu komercjalizacji, dostępności źródeł finansowania oraz elementów kapitału intelektualnego na dojrzałość modelu biznesowego badanych przedsiębiorstw. W strukturze grupy również udział przedsiębiorstw wykorzystujących w działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych (zarówno spośród start-up, jak i scale-up) wynosi 50%, co pozwoliło zbadać wpływ sposobu komercjalizacji i elementów kapitału intelektualnego na dojrzałość modeli biznesowych badanych podmiotów.

The goal of this article is the practical application of the concept of assessment of the maturity of a business model on the basis of the degree of development of the individual model elements that have an impact on creating value for the customer and guaranteeing benefits from that value as perceived by the entrepreneur. The results of a questionnaire-based survey as conducted through DELab of the University of Warsaw1 on a group of respondents encompassing start-ups as well as older companies (scale-ups) are presented in order to identify the determinants of the maturity of the business model. The article diagnoses the influence of age (phase in the lifecycle) of the company, its method of commercialization, accessibility of sources of financing, and elements of intellectual capital on the maturity of the business model of the investigated companies. The group structure included companies utilizing the results of research and development efforts in their operations (both start-ups and scale-ups). They accounted for 50%, which made it possible to examine the impact of method of commercialization and intellectual capital elements on the maturity of the business models of the surveyed entities.
Znaczenie kosztów transakcyjnych dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw (12 stron)
Transaction cost in enterprises’ international expansion (12 pages)
Autor: Katarzyna Bentkowska
Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, zagraniczna ekspansja, niepewność, dystans psychiczny
PP. 24 - 35
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.2

Autorka analizuje rolę, jaką odgrywają koszty transakcyjne w zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Koszty transakcyjne nie są wyodrębniane w przedsiębiorstwach i często zarządzający nie uświadamiają sobie ich wysokości. Tymczasem kształtowanie tej kategorii kosztów może wpływać na wynik ekspansji. Jest ono uzależnione od czynników związanych z ograniczoną racjonalnością podmiotów, oportunizmem, specyficznością zaangażowanych aktywów, niepewnością i częstotliwością zawierania transakcji. Oddziaływanie tych czynników staje się silniejsze, gdy przedsiębiorstwo wchodzi na rynek zagraniczny. Głównych źródeł wzrostu kosztów transakcyjnych można upatrywać w rosnącym dystansie psychicznym oraz w większej niepewności prowadzenia działalności na rynku zagranicznym. Koszty transakcyjne są silnie związane z często analizowanymi barierami rozwoju ekspansji, ponieważ ich pokonywanie wymaga ponoszenia wysokich kosztów.

The article analyses the transaction cost influence on enterprises international expansion. Enterprises do not separate transaction costs and often are not fully aware of their value.However this cost category may highly influence the outcome of their international expansion. It depends on factors connected with bounded rationality, opportunism, assets specificity, uncertainty and transaction frequency. The influence of these factors becomes more severeas the enterprise enters foreign markets. The main reasons responsible for transaction costs’ growth seem to be connected with increasing psychic distance and growing uncertainty of operating in foreign markets. Transaction cost are highly associated with often analyzed expansion barriers as overcoming these barriers incurs bearing high transaction cost.
Spółdzielnie socjalne osób niepełnosprawnych w Polsce– postulaty a rzeczywistość (16 stron)
Social Cooperatives of Disabled Persons in Poland: Postulates and Reality (16 pages)
Autor: Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, spółdzielnia socjalna, spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych
PP. 36 - 51
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.3

Osoby niepełnosprawne są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, które może prowadzić do marginalizacji społecznej, a nawet – wykluczenia społecznego. Wykorzystując różnego rodzaju instrumenty prawne, podejmuje się próby przeciwdziałania temu zjawisku. Istotną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogą odgrywać spółdzielnie socjalne, zaliczane do podmiotów ekonomii społecznej. Działalność spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Polsce napotyka jednak bariery, które sprawiają, że rola spółdzielni socjalnych w procesie inkluzji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ograniczona. Aktualna sytuacja w sposób znaczący odbiega od postulatów formułowanych w uzasadnieniach projektów ustaw, których uchwalenie miało przyczynić się do rozwoju spółdzielczości osób niepełnosprawnych.

Disabled persons are at risk of exclusion from the labor market. Such exclusion may result in social marginalization or even social exclusion. Various legal instruments are used in attempts to prevent this phenomenon. Social cooperatives, classified as entities of the social economy, may play a significant role in the professional activation of the disabled. However, social cooperatives of disabled persons in Poland face barriers that limit their role in the process of the professional and social inclusion of disabled persons. Currently, the situation diverges considerably from the postulates formulated in justification for draft acts whose passage was to have contributed to the development of the cooperative activities of disabled persons.
Wyspecjalizowana wiedza i umiejętności determinantą rozwoju outsourcingu usług finansowo księgowych w Polsce (13 stron)
Professional Knowledge and Skills as a Key Factor in the Development of the Outsourcing of Financial and Accounting Services in Poland (13 pages)
Autor: Anna Bagieńska
Słowa kluczowe: outsourcing usług finansowo-księgowych, kapitał ludzki, popyt na wyspecjalizowaną wiedzę, przedsiębiorca
PP. 52 - 64
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.4

Dostęp do specjalistycznej wiedzy, umiejętności specjalistów jest dla wielu małych przedsiębiorstw możliwy dzięki wykorzystaniu usług outsourcingowych. W Polsce bardzo dynamicznie
rozwija się outsourcing usług finansowo-księgowych. Powstaje wiele Business Process Outsourcing Centres and Shared Service Centres. Około 60% przedsiębiorców w Polsce korzysta
z usług biur rachunkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w grupie przedsiębiorców korzystających z zewnętrznych usług księgowych określono przesłanki decydujące o prowadzeniu rachunkowości przez zewnętrzną firmę oraz czynniki decydujące o wyborze biura i przedłużeniu umowy na kolejny rok. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o współpracy są: wysoka jakość świadczonych usług wynikająca z kompetencji pracowników biura, oferowany zakres usług, doradztwo w zarządzaniu finansami, prawidłowość rozliczeń podatkowych, możliwość skorzystania z dodatkowych usług. W dobie dużej konkurencji o rozwoju outsourcingu usług finansowo księgowych w Polsce zadecyduje w większym stopniu rosnący popyt na wyspecjalizowaną wiedzę niż cena świadczonych usług.

Access to professional knowledge and the skills of specialists is possible for many small companies thanks to the outsourcing of such services. The outsourcing of financial and accounting services is developing very dynamically in Poland. Many business process outsourcing centers and shared service centers have been established. Approximately 60% of companies in Poland make use of accounting companies. It was on the basis of questionnaire–based research looking at a group of entrepreneurs using outsourced accounting services that the reasons for having accounts managed by an outside company as well as factors behind selection of the accounting company and the extension of the agreement for a successive year were defined. The most important considerations determining collaboration include the quality of services as stemming from the competencies of the office staff, the range of services offered, advisory services in the area of financial management, accuracy in tax settlement, and the possibility of additional services. Due to today’s high level of competition, the development of the outsourcing of financial and accounting services in Poland will be much more dependent on professional knowledge than price of services.
Społeczna odpowiedzialność chińskich MŚP: wdrożenie, realizacja i wyzwania (15 stron)
Corporate Social Responsibility of Chinese SMEs: Implementation and Challenges (15 pages)
Autor: Khaled Mohammed Alqahtani, Pingping Song
Słowa kluczowe: MŚP, Chiny, badania społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility), ćwiczenia i ich rezultaty, wyzwania i zalecenia
PP. 65 - 79
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.5

Badania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są coraz bardziej popularne w gospodarkach rozwijających się, jednak wiedza w zakresie CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jest wciąż ograniczona. To studium rozpoczyna się od definicji CSR oraz wyjaśnienia powiązań pomiędzy CSR a marketingiem. Przedmiotem opracowania
jest również opis CSR w Chinach i chińskich przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Przedstawione badanie ma na celu określenie aktualnej sytuacji CSR przyjętej przez chińskich
MŚP w obecnej sytuacji gospodarczej, a także analizę problemów związanych z ich realizacją. W trakcie analizy szczegółowo przebadano dwadzieścia różnych MŚP w prowincji Guangdong
za pomocą pół-ustrukturyzowanego wywiadu z powyższymi przedsiębiorstwami. Wyniki wskazują, że CSR jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju w większości chińskich MŚP, czego
przyczyną są luki w systemie prawnym, mała świadomość CSR oraz ograniczone środki finansowe. Ponadto, w pracy przedstawiono kilka propozycji dla decydentów oraz przedsiębiorstw,które zalecane są w celu poprawy przyszłych wyników CSR chińskich MŚP.

The research scope of corporate social responsibility (CSR) has been growing increasingly popular in emerging economies, whereas the knowledge relating to CSR in the case of small and medium enterprises (SMEs) is still limited. This study starts with the definition of CSR and an explanation regarding the relation between CSR and marketing. Descriptions of CSR in China and Chinese SMEs are presented as well. This research aims to identify the situation of CSR as adopted by Chinese SMEs in the current economic environment as well as to analyze the challenges of their implementation. To achieve these research objectives, twenty different SMEs in Guangdong Province were investigated through in-depth semi-structured interviews. This study shows that CSR is still in an infant stage for the majority of Chinese SMEs due to the incomplete legal system, weak CSR awareness, and deficient financial resources. Moreover, several appropriate suggestions for policy makers and the enterprises themselves are recommended in order to improve the future CSR performance of Chinese SMEs.
Przedsiębiorczość indywidualna, rodzinna, lokalna. Inicjatywa gospodarcza na początku XXI wieku w gminie Nowy Targ (8 stron)
Personal, family, local entrepreneurship. Economic initiative at the beginning of XXIth century at Nowy Targ Commune (8 pages)
Autor: Marta Sałyga
Słowa kluczowe: Podhale, wieś, Internet, przedsiębiorczość, rodzina
PP. 80 - 87
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.6

W pracy przeprowadzono antropologiczną analizę inicjatyw gospodarczych w gminie Nowy Targ na Podhalu. Przedstawione zostało podłoże kulturowe, w którym szczególną funkcję pełnią rodzina i rodzinne gospodarstwo. Omówiono opozycje takie jak: dom–świat zewnętrzny/państwo, praca–robota, praca–dorabianie, a także wieloletnią tradycję emigracji zarobkowej. Został także poruszony aspekt mitu górala jako źródła współczesnej przedsiębiorczości lokalnej. Zaproponowano przyjęcie szerokiej perspektywy analizy przedsiębiorstwa, zawierającej opis uwarunkowań rodzinnych jednostki. Istotnym czynnikiem współczesnej, góralskiej przedsiębiorczości staje się użycie Internetu. Popularyzacja tego medium nie tylko otworzyła przed mieszkańcami Podhala nowe możliwości ekonomiczne, ale także pokazała szereg różnic społecznych. Najważniejsze z nich, warunkujące kształt osobistej przedsiębiorczości, to płeć kulturowa, wiek i wykształcenie.

This paper shows an anthropological analysis of economic initiatives at Nowy Targ Commune in Podhale. Firstly, cultural background is described, in which family and family farm have a crucial meaning. Furthermore, such oppositions as: home–external world/state, intellectual work-manual labor, to work–to moonlight, and also long-term tradition of labour migration are discussed. This article proposes a wide perspective of business’ analysis, containing family causation of an individual. The Internet becomes an essential aspect of present, highlanders’ entrepreneurship. Popularization of this new medium not only brought new economic possibilities for Podhale dwellers, but also highlighted many social differences. The most important ones, shaping personal entrepreneurship, are gender, age and received education.
Integracja handlowa i finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych w krajach członkowskich NAFTA (13 stron)
Trade, Financial Integration, and Synchronization of Business Cycles in NAFTA Member Countries (13 pages)
Autor: Piotr Misztal
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, inwestycje zagraniczne, cykl koniunkturalny
PP. 88 - 100
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.7

Celem badań była analiza oddziaływania integracji handlowej (handlu międzynarodowego) i integracji finansowej (międzynarodowych przepływów kapitałowych) na synchronizację cykli
koniunkturalnych w krajach członkowskich Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA) w okresie 1995–2013. Zgodnie z przyjętą hipotezą badawczą międzynarodowe
obroty handlowe oraz międzynarodowe przepływy kapitałowe były istotnymi czynnikami determinującymi stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych w analizowanym ugrupowaniu
integracyjnym. W największym stopniu handel międzynarodowy determinował stopień zbieżności cykli koniunkturalnych w krajach NAFTA, co było zgodne z wynikami badań przeprowadzonymi przez J. Frankel i A. Rose (1998). Co więcej, wpływ handlu wzajemnego krajów oraz wzajemnych przepływów kapitałowych na synchronizację cykli koniunkturalnych
krajów zależał nie tylko od intensywności wymiany handlowej i kapitałowej, ale przede wszystkim od struktury obrotów handlowych i kapitałowych. Uzyskane wyniki badań mają istotne
implikacje w kontekście możliwości tworzenia i funkcjonowania ugrupowań integracyjnych skupiających kraje o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Wyniki analizy odgrywają
także ważną rolę w kontekście przyszłego członkostwa Polski w strefie euro.

The aim of the study was to analyze the impact of trade integration (international trade) and financial integration (international capital flows) on the synchronization of business cycles in member countries of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) during the 1995–2013 period. Pursuant to the adopted hypothesis, international trade and international capital flows were significant factors in determining the degree of synchronization of business cycles in the examined integrated group. It was international trade that determined the convergence of business cycles in NAFTA to a most significant degree. This was consistent with the results of research carried out by J. Frankel and A. Rose (1998). Moreover, the influence of mutual trade and inter-country capital flows on the synchronization of business cycles of the countries depended on not only the intensity of trade and capital, but mainly on the structure of the trade and capital flows. The research results have important implications in terms of the formation and functioning of integration groups bringing together countries with different levels of economic development. The analysis results also play an important role in the context of the future Polish membership in the euro area. The results of this research have important implications with respect to the formation and functioning of integrated groups bringing together countries of differing levels of economic development. Analysis results also play an important role in the context of the future Polish membership in the euro zone.
Rozwój zrównoważony a ekonomia zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki (22 stron)
Development Economics: An Outline (22 pages)
Autor: Tomasz Zalega
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ekonomia zrównoważonego rozwoju, zrównoważona produkcja, zrównoważona konsumpcja, zrównoważony marketing, homo sustinens
PP. 101 - 122
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.8

Koncepcja rozwoju zrównoważonego, a co za tym idzie rozwój ekonomii zrównoważonego rozwoju, stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania naukowców i kręgów biznesu po
pierwszej Konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 r., a następnie po drugim Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro dwie dekady później. To właśnie na drugim Szczycie Ziemi, którego hasłem
przewodnim było „Środowisko i Rozwój”, a w którym uczestniczyły oficjalnie 172 państwa i około 2400 osób z organizacji pozarządowych, za najistotniejsze przyczyny narastania globalnych problemów rozwojowych uznano niezrównoważoną konsumpcję i produkcję. Zaczęto poszukiwać modeli zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarki, uwzględniając
ochronę ekosystemów przed nadmierną eksploatacją i uwarunkowania ekologiczne działalności człowieka. Proces ten, nieprzypadkowo, zbiegł się w czasie z rozwojem ekonomii
zrównoważonego rozwoju. Celem autora jest przybliżenie Czytelnikowi obszaru zainteresowań ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie jej historycznych korzeni. Zaprezentowane w opracowaniu zagadnienia nie opisują całego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. W pierwszej części tekstu skupiono się na genezie, pojęciu oraz wyjaśnieniu zasad, celów i ładów rozwoju zrównoważonego, a następnie na omówieniu zależności między rozwojem zrównoważonym a zrównoważoną produkcją, konsumpcją i marketingiem. Natomiast w dalszej omówiono pojęcie i założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz homo sustinens jako podstawową koncepcję, na której opiera się istota ekonomii zrównoważonego rozwoju.

The concept of sustainable development, and thus the evolution of the economics of sustainable development, became the subject of increased interest of researchers and businesses after the first UN Conference in Stockholm in 1972, and then after the second Earth Summit in Rio de Janeiro two decades later. It is at the second Earth Summit with its “Environment and Development” motto, which was attended officially by 172 countries and approximately 2400 representatives of non-governmental organisations, where unsustainable consumption and production were recognised as the most important causes of growing global development problems. Attempts were made to find models of sustainable and stable economic development that took into account the protection of ecosystems from overexploitation and determinants of ecological human activity. It was no accident that this process coincided with the progress of economics of sustainable development. This article aims at providing an insight into economics of sustainable development and presenting its historical roots. The issues herein do not describe its whole range, but only selected elements. The structure of this article is as follows. The first part focuses on the origins, concept and principles, objectives and orders of sustainable development. Further, the concept and assumptions of sustainable development economics and homo sustinens as the basic underlying notion are discussed.
Strategia przekazu oraz treść informacyjna reklam w czasopismach kobiecych w Polsce (13 stron)
Message Strategy and Information Content of Advertising in Women’s Magazines in Poland (13 pages)
Autor: Marcin Nowakowski, Barbara Nowakowska
Słowa kluczowe: reklama, komunikacja marketingowa, strategia przekazu, analiza treści
PP. 123 - 135
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.9

Podstawowym celem pracy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa konstruują przekaz reklamowy. Autorzy podejmują próbę przeanalizowania treści informacyjnej
oraz strategii przekazu reklamowego pojawiających się w reklamach zamieszczonych w czasopismach kobiecych w Polsce. Jako ramy dla analizy autorzy stosują kategorie treści
informacyjnej zaproponowane przez Resnik i Sterna, sześcio-segmentowy schemat strategii przekazu według Taylora oraz klasyfikację strategii przekazu przedstawioną przez Laskey,
Day i Craska. W badaniu poddano analizie 311 reklam w różnych segmentach czasopism opublikowanych w październiku 2015 roku. Wyniki wskazują, że treść informacyjna reklamy
związana jest z kategorią reklamowanego produktu i docelową grupą odbiorów czasopisma. Podobnie, zastosowane strategie przekazu różnią się w zależności od produktu i są związane
z treścią informacyjną reklamy.

The primary purpose of this study is to answer the question of how companies construct their advertising message. Hence, in the article its authors attempt to analyze informative content and message strategies as they appear in advertisements posted in Women’s magazines in Poland. As a framework for the analysis the authors apply Resnik and Stern information content categories, Taylor’s Six–Segment Message Strategy Wheel, and the message strategies of Laskey, Day, and Crask. The study analyzes 311 advertisements across different segments of magazines published in October of 2015. The results show that the information content of advertising is related to the category of advertised product and target audience of the magazine. Similarly, message strategies applied differ depending on the products and are linked to the informative content of the advertisement.
Różnice w zarządzaniu między kobietami a mężczyznami (9 stron)
Gender Differences in Leadership (9 pages)
Autor: Anna Górska
Słowa kluczowe: zarządzanie, różnice, płeć
PP. 136 - 144
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.10

Poniższa praca przedstawia badania dotyczące możliwych różnic w sposobie przywództwa między kobietami a mężczyznami. Badanie ma charakter wstępny i ma na celu zainicjowanie
dyskusji na temat wpływu płci jako czynnika wpływającego na przywództwo. Analiza danych z badania pilotażowego sugeruje, że różnice istnieją, natomiast nie odpowiada na pytanie co
jest ich źródłem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne są dalsze badania.

The following study presents preliminary research into leadership differences between men and women. This research study is preliminary in character and is intended to initiate a discussion on the impact of gender as a factor in leadership style. Data analysis from a pilot study suggests that differences do exist, but does not provide information as to their source. Further research is needed to answer that question.
Analiza wpływu lokalizacji stacji metra warszawskiego na ceny mieszkań na przykładzie dzielnicy Ursynów w Warszawie (11 stron)
The analysis of the impact of the Warsaw metro stations location on residential property prices in Ursynów district in Warsaw (11 pages)
Autor: Marcin Torzewski
Słowa kluczowe: hedonistyczny model cen, ceny mieszkań, wpływ metra, odległość od stacji metra
PP. 145 - 155
DOI: 0.7172/1733-9758.2016.20.11

Metro warszawskie pełni kluczową funkcję w układzie komunikacji zbiorowej stolicy: z jednej strony znacząco skraca czas podróży z dzielnic peryferyjnych Warszawy do Centrum, z drugiej zaś – ułatwia przemieszczanie w samym sercu miasta. Należy zatem oczekiwać, że pozytywny aspekt bliskości metra powinien zostać skapitalizowany przez wartość okolicznych nieruchomości. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania empirycznego, polegającego naanalizie wpływu lokalizacji stacji metra warszawskiego (I linia) na ceny nieruchomości mieszkalnych, na przykładzie rynku pierwotnego dzielnicy Ursynów (Warszawa). Hipoteza główna pracy zakłada, że wzrost odległości lokalu mieszkalnego od stacji metra negatywnie wpływa na cenę nieruchomości. Do zbadania tej zależności wykorzystano hedonistyczny model cen. Ponadto, do pomiaru odległości stacji metra od nieruchomości – zamiast tradycyjnie wykorzystywanej odległości euklidesowej – posłużono się modułem GPS. Wyniki potwierdzają hipotezę badania, wykazując, że wzrost odległości lokalizacji mieszkania od stacji metra o 1 km powoduje na badanym obszarze spadek ceny nieruchomości o ok. 172 zł/m2 lub 2,35%.

The Warsaw metro plays a key role in the public transport system of the capital: on the one hand, it significantly reduces travel time from peripheries of city to the centre, and on the other hand it makes it easier to commute inside the city. Therefore one could expect that the positive aspects of metro existence should be capitalized by the nearby property values. The purpose of this article is to present the results of an empirical analysis on the impact of the Warsaw metro stations (I line) location on property prices, based on the primary residential market of Ursynów district (Warsaw). The main hypothesis assumes that the distance of a property from the subway station negatively affects a property price. To examine this relationship a hedonic pricing model is applied. Moreover, instead of the traditional approach to measure the distance with the Euclidean metric, the distance between the metro station and the property is measured with the use of GPS module. The results confirm the research hypothesis, showing that an increase of 1 km in the distance between the metro station and the real estate leads to the decline in the property price by approximately 172 PLN/m2 or 2.35%.
Innowacje technologiczne we wdrażaniu e-usług dla przedsiębiorstw na przykładzie funkcjonowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego (11 stron)
Technical innovations in implementation of e-services for entrepreneurs, based on example of Point of Single Contact (11 pages)
Autor: Marcin Kowalczyk
Słowa kluczowe: Pojedynczy Punkt Kontaktowy, EU-GO, e-usługi, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT), e-urząd
PP. 156 - 166
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.12

W artykule opisano ewolucję systemu e-usług skierowanych do przedsiębiorców. W pierwszej kolejności autor przytacza definicję cech charakterystycznych usług oraz e-usług. Następnie omawia wdrożenie Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK), integrującego zawartość informacyjną oraz wybrane e-usługi i repozytorium procedur administracyjnych dla przedsiębiorców jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych, obywateli, oraz urzędników realizujących e-procedury dla przedsiębiorców. Następnie autor dokonał porównania stopnia zaawansowania stopnia rozwoju PPK w Polsce na tle pozostałych państw EOG. Artykuł stanowi podsumowanie omówienia potencjalnych problemów rozwoju PPK w Polsce, związanych między innymi z koniecznością niezbędnych dostosowań w ustawodawstwie, sankcjonujących wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

The article describes the evolution of e-services for entrepreneurs. First, the author cites the definition of the characteristics of services and e-services. In the following section, the article discusses the implementation of the Point of Single Contact ( PSC) integrating information content, as well as providing selected e-services and the repository of administrative procedures for enterprises, as well as representatives of non-governmental organizations, citizens and officials implementing e-procedures for entrepreneurs. The author then compared the level of development of PSC in Poland compared to other EEA countries. Article summarizes the discussion of the potential problems of development of PSC in Poland, regarding necessary adjustments in the legislation, sanctioning the implementation of electronic circulation of documents.
Newsletter wewnętrzny jako instrument wspomagający realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przykład Urzędu Statystycznego w Kielcach (10 stron)
Internal newsletter as an instrument for supporting an implementation human resources management strategy. Case study of Statistical Office in Kielce (10 pages)
Autor: Agnieszka Piotrowska-Piątek
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna,, komunikacja wewnętrzna, newsletter wewnętrzny
PP. 167 - 176
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.13

Artykuł poświęcony jest praktycznym aspektom zarządzania w jednostce administracji publicznej. Podejmuje się w nim problematykę komunikowania wewnętrznego w odniesieniu do
wybranych obszarów strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Celem autorki jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania newslettera pracowniczego jako narzędzia komunikowania wewnętrznego w procesie realizacji strategii ZZL. W trakcie prowadzonych rozważań wykorzystano analizę literatury przedmiotu, studium przypadku oraz wyniki badań
własnych autorki. Przedstawiony przykład newslettera pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach wydaje się dobrą praktyką w procesie komunikowania się wewnętrznego, wspomagającą realizację strategii ZZL.

The article is dedicated to practical aspects of management in public administration. It discusses the problem of internal communication in relation to selected areas of human resources management (HRM) strategy. The aim of the article is to present opportunities of using an internal newsletter as a form of communication in the HRM strategy implementation. The analysis is conducted on the basis of relevant literature, case study and results of the Authors study. The staff newsletter in the Statistical Office in Kielce presented here seems to be an example of good practice in internal communication supporting implementation of HRM strategy.
Występowanie aplikanta adwokackiego w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej (10 stron)
Appearing of the trainee advocate in proceedings before tax and financial audit bodies (10 pages)
Autor: Rafał Bernat
Słowa kluczowe: aplikant adwokacki, podatek, postępowanie podatkowe
PP. 178 - 187
DOI: 10.7172/1733-9758.2016.20.14

Adwokat może działać samodzielnie jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontroli skarbowej lub udzielić substytucji aplikantowi adwokackiemu. Celem artykułu jest
wskazanie zakresu czynności, jakie aplikant może dokonywać, reprezentując podatnika. Aktualnie kwestia ta nie jest odrębnie uregulowana, a w piśmiennictwie nie wyraża się zainteresowania tym tematem. W artykule zastosowano analityczną oraz językowo-logiczną metodę badawczą. Autor dokonywał interpretacji tekstów prawnych poprzez zastosowanie wykładni językowej, celowościowej, systemowej, ale także odnosząc się do wyników wykładni sądowej i operatywnej. Wskutek przeprowadzonych badań stwierdzono, że aplikant uprawniony jest do dokonywania w imieniu strony wszystkich czynności w zakresie wspomnianych postępowań z wyłączeniem tych przypisanych do pełnomocników profesjonalnych (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) lub czynności wykonywanych wyłącznie przez stronę. Jako wniosek de lege lata należy uznać, że obowiązujące przepisy w dostateczny sposób umożliwiają aplikantom adwokackim występowanie jako substytut w imieniu podatnika lub kontrolowanego. Dlatego też warto, aby adwokaci częściej przekazywali tego typu sprawy aplikantom a sami aplikanci przejawiali zaangażowanie w nabywaniu zarówno wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej w sprawach podatkowych i dotyczących kontroli skarbowej.

The attorney-at-law can act independently as the attorney in tax proceedings and the tax audit or to grant the apprentice advocate the substitution. Indicating the scope of activities is a purpose of the article which the apprentice can make representing the taxpayer. Currently this matter separately isn’t settled and in the tax literature an interest in this subject isn’t being expressed. Analytical and linguistic-logical research methods were applied. The author made interpretation of legal texts by applying the linguistic, purpose, system interpretation but also referring to results of interpretation court and carried out by the revenue office. As a result of conducted examinations it is stated, the apprentice is authorized to make all action on behalf of the side in recalled proceedings with the shutdown of the ones assigned to professional attorneys (attorney-at-law, legal adviser, tax adviser) or of activities performed exclusively by the side. As the de lege lata postulate should be recognized, that applicable regulations in thesufficient way enable apprentice advocates to act as substitute on behalf of the taxpayer or controlled. Therefore, it is worthwhile so that attorneys-at-law more often refer cases of this type to apprentices and very apprentices displayed employing in purchasing both the technical knowledge and fiscal audit practical about tax and concerning matters.