Numer 1/2015

Od redaktora naukowego

W aktualnym numerze „Studiów i Materiałów” znajdą Państwo 9 artykułów. Numer otwiera artykuł autorstwa Tomasza Zalegi pt. „Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – wprowadzenie do problematyki”. A tekście tym znajdziemy opis tego nowego nurtu współczesnej ekonomii, jej charakterystykę i najważniejsze postulaty. Czytelnik zapozna się z najważniejszymi dokonaniami naukowymi w ramach tej dziedziny oraz zarzutami jakie są stawiane wobec tego podejścia.

Kolejny artykuł autorstwa Rafała Bernata poświęcony jest skutkom podatkowych przekształceń spółki osobowej w inną spółkę osobową. W artykule Czytelnik znajdzie możliwe sposoby przekształcania spółek i ich konsekwencje dla stosowania ustawy podatkowej.

Iwona Koza skupia się w swoim tekście na opisie kompetencji powiatów ziemskich w Polsce, analizując przy tym wzorce administracji stosowane w innych krajach np. Francji, czy Niemczech. Autorka skupia się na wnioskach z przeprowadzonych analiz obserwacji historycznych, jak i otoczenia geopolitycznego oraz  obowiązującego prawodawstwa.

Artykuł Anety Dygus jest analiza poziomu samodzielności finansowej gmin w województwie mazowieckim w latach 2007-2013. Samodzielność finansowa gmin ma być jednym z ważniejszych elementów harmonijnego ich rozwoju, dlatego też autorka przedstawia czynniki determinujące ową samodzielność i możliwe konsekwencje ich wpływu na poziom rozwoju gminy.

Ewa Kędzierska podejmuje temat analizy współczesnych relacji ekonomicznych pomiędzy Unią Europejską a Chinami, przedstawiając kierunki rozwoju współpracy i możliwe problemy. W artykule przeprowadzona jest dyskusja na temat rodzajów podejmowanej współpracy Chin z największymi europejskimi gospodarkami i ich konsekwencji dla gospodarki globalnej.

Artykuł Mateusza Kabuta opisuje, na przykładzie studium przypadku, sposoby zapobiegania konfliktom w firmie rodzinnej, które przez przenikanie się sfery zawodowej z rodzinną są narażone na specyficzne problemy z tym związane. Autor identyfikuje działania zapobiegające konfliktom, które w praktyce stosują firmy rodzinne i wskazuje na rolę czynników instytucjonalnych pomocnych przy rozstrzyganiu i zapobieganiu konfliktom.

Następny tekst również dotyczy zagadnień związanych z firmami rodzinnymi, ale tym razem opisane są możliwe konsekwencje sukcesji. Autorem jest Tomasz Malesa, który również na podstawie studium przypadku opisuje proces przeprowadzenia sukcesji w wybranym przedsiębiorstwie rodzinnym. Sukcesja pokazana jest jako wieloetapowe zjawisko, wymagające wcześniejszego zaplanowania, od którego zależy to, czy przedsiębiorstwo przetrwa, czy też upadnie.

Kolejny artykuł Przemysława Banasika i Sylwii Morawskiej dotyczy rozważań nad istnieniem możliwości wprowadzenia zarządzania sieciowego w wymiarze sprawiedliwości.
Numer zamyka tekst, Pauliny Gawryszewskiej o procesach komunikacyjnych w fuzjach i przejęciach, w którym Autorka przedstawia wyniki swoich badań.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zawartość numeru

Recenzenci (2 stron)
PP. 1 - 2
Ekonomia behawioraln jako nowy nurt ekonomii - zarys problemtyki (19 stron)
Behavioural Economics as a New Trend in Economics – An Overview (19 pages)
Autor: Tomasz Zalega
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, psychologia decyzji, wybór, homo oeconomicus, ekonomia ewolucyjna, ekonomia eksperymentalna, neuroekonomia, makroekonomia behawioralna, finanse behawioralne
PP. 7 - 25
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.1

Ekonomia behawioralna jest szybko rozwijającym się nurtem współczesnej ekonomii, powiązanym z badaniami empirycznymi i eksperymentalnymi. Wyróżniającą się cechą ekonomii behawioralnej jest jej interdyscyplinarność. Obserwacja podmiotów wymaga badań psychologicznych i socjologicznych, a budowanie teorii behawioralnych integracji wiedzy płynącej z nauk społecznych. Wymaga to od ekonomistów nie tylko poszerzenia obszaru zainteresowań, ale zerwania z założeniem racjonalności podmiotów. Ekonomia behawioralna oznacza więc wyjście poza wąskie granice narzucone przez koncepcję homo oeconomicus. Celem artykułu jest przybliżenie dokonań ekonomii behawioralnej. Przedstawione w opracowaniu zagadnienia nie opisują całego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. W pierwszej części tekstu skupiono się na związkach ekonomii z psychologią oraz genezie, pojęciu i cechach ekonomii behawioralnej. W dalszej części artykułu mówiono najważniejsze zarzuty wobec podejścia behawioralnego w ekonomii, a także przedstawiono behawioryzm w innych nurtach ekonomii. Ważniejsze wnioski kończą niniejsze opracowanie.

Behavioural economics is a fast developing field in modern economics and is associated with empirical and experimental studies. A distinct characteristic of behavioural economics is its multidisciplinary nature. The observation of subjects requires psychological and sociological research, and, in order to define behavioural theories, it is necessary to integrate the knowledge developed within social sciences. Hence, economists must not only extend their area of interest, but also abandon the assumption about rational individuals. Behavioural economics thus goes beyond the narrow limits imposed by the homo oeconomicus concept. This article aims to present the achievements of behavioural economics. The issues presented in this study do not describe the whole range of behavioural economics, but only refer to selected elements. The first part focuses on the relationship between economics and psychology, and the origins, concept and characteristics of behavioural economics. Further, the most important objections against the behavioural approach to economics are discussed, together with behaviourism in other trends in economics. Finally, major conclusions end this study.
Skutki podatkowe przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (11 stron)
Tax effects of converting the partnership into other partnership (11 pages)
Autor: Rafał Bernat
Słowa kluczowe: spółka osobowa, przekształcenie, podatek od czynności cywilnoprawnych
PP. 26 - 36
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.2

Handlowe spółki osobowe to spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Wspólnicy spółki wybierając – przy podpisywaniu aktu erekcyjnego - dany model prowadzenia działalności gospodarczej, decydują m.in. o swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, partycypacji w zysku i stracie, przedmiocie działalności oraz o wysokości wkładów pieniężnych (lub niepieniężnych). Aby zmienić rodzaj spółki można przeprowadzić proces przekształcenia w spółkę osobową lub kapitałową (sp. z o.o. i s.a.). Oznacza to jednak dokonywanie czynności prawnych, których charakter nie jest do końca zdefiniowany na gruncie podatku od towarów i usług, od czynności cywilnoprawnych czy podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto rozważyć czy przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową może być neutralne podatkowo – a jeśli ma wystąpić podatek - to jak określić jego elementy (przedmiot, stawka, podstawa opodatkowania). Przepisy ustaw podatkowych nie stanowią w sposób kategoryczny – w stosunku, do których czynności spółka jest podatnikiem lub płatnikiem. Publikacja ta stanowi analizę naukową obowiązujących w tym zakresie poglądów występujących w doktrynie prawa podatkowego  i prawa spółek handlowych. Potrzeba przeprowadzenia takiego badania wynika także z tego, że zarówno w interpretacjach indywidualnych jak i orzecznictwie sądowo-administracyjnym kwestia opodatkowania przekształcenia w większości omawiana jest w odniesieniu do zamiany formy prawnej spółki osobowej na spółkę kapitałową.

Commercial partnerships is a general partnership, professional partnership, limited partnership, joint-stock company. Partners of the company by selecting-at the time of signing of the erection act-the business model, choose inter alia about his responsibility for the liabilities of the company, participation in profit and loss, on the activities and the financial contributions (or in kind). To change the type of company you can carry out the process of transformation of a person, or holding company (limited liability company, joint stock company). This means, however, making legal transactions, the nature of which is not defined on the basis of the tax on civil law transactions of goods and services or income tax from natural persons. You might want to consider whether to convert a partnership in person may be fiscally neutral – and if it is wanted to apply this tax - how to determine its elements (item, rate, taxable). Tax laws are not as categorical – in respect of which operations the company is taxable or liable. This publication provides scientific analysis of the laws in force in this respect, the views contained in the doctrine of tax law and company law. The need to carry out that examination results also from the fact that both the individual interpretations and administrative jurisprudence the issue of taxation of transformations in the vast majority of this is in relation to convert the legal form of a partnership on a capital company.
Kompetencje powiatów ziemskich w Polsce (14 stron)
The powers of rural districts in Poland (14 pages)
Autor: Iwona Koza
Słowa kluczowe: powiat ziemski, kompetencje jednostek samorządowych, governance
PP. 37 - 50
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.3

Samorząd terytorialny to niezależny, autonomiczny organizm, o którego istocie przesądzają jego podmiot, przedmiot oraz sprawowane zadania. Samorządność lokalna funkcjonuje w oparciu o zasady subsydiarności, samodzielności, decentralizacji demokratycznej i wolności. Obecnie funkcjonujące w Europie systemy zależą od prowadzonej przez dane państwo polityki, istniejących w nim struktur administracyjnych i politycznych, uwarunkowań gospodarczych oraz założonych i przyjętych systemów kierowania. Za wzorzec administracji zdecentralizowanej może służyć samorząd terytorialny we Francji, Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. Polski system samorządu terytorialnego kształtuje się od siedmiu stuleci. Szczególne piętno wywarły na nim czasy rozbiorowe i perturbacje w zeszłym stuleciu. Zręby obecnego systemu zostały położone dwadzieścia trzy lata temu. Konstrukcja powiatu nie spełnia jednak wymagań nowoczesnej administracji publicznej, jest przedmiotem uwag krytycznych, tym bardziej, że kolejne ekipy rządzące odbierają tym jednostkom samorządowym kompetencje, pozbawiając je tym samym sensu istnienia. Wnioski z badania poruszanych wyżej kwestii oraz potencjalne rozwiązania mogą być zaprezentowane na schematach blokowych wynikających z obserwacji tła historycznego, jak i otoczenia geopolitycznego oraz obowiązującego prawodawstwa. Włączyć tu również można konkluzje płynące z badania statystycznego obszarów społecznego, gospodarczego, i finansowego. Treść niniejszego artykułu, ze względu na wymogi redakcyjne, pominie szczegółowe wnioskowanie statystyczne, a stanowić będzie tylko odniesienie do konkluzji płynących z badań analitycznych. Korekta systemu powiatów ziemskich jest niezbędna. Warto prezentować koncepcje mogące wesprzeć procesy reform odnoszące się do tych jednostek samorządowych, wśród których najkorzystniejszym pomysłem wydaje się być korekta kompetencji tych jednostek samorządowych. Potrzebne są jednak dalsze, bardziej szczegółowe analizy sytuacji polskich powiatów ziemskich.

Local government is an independent, autonomous body, which essentially prejudge its subject, object, and duties performed according to the principle of subsidiarity, autonomy, decentralization, democracy and freedom. The existing systems in Europe depend conducted by the state policy in the existing administrative structures and political and economic conditions assumed and adopted management systems. A model of decentralized administration can serve local government in France, in the UK, or in Germany. Polish system of local government is formed from seven centuries. Special stigma had on the partitioning and perturbation times in the last century. The foundations of the current system were laid twenty-two years ago. However, the construction of the districts does not meet the requirements of modern public administration, is subject to criticism, the more that subsequent governments take away their powers, thereby depriving them of the meaning of existence. The study addressed the above issues and possible solutions can be presented in block diagrams, which will be based on the observation of the historical background and the geopolitical environment and the existing legislation. Turn on here can also be conclusions derived from the survey areas of social, economic, and financial. Due to the limited length of this article, it will skip the detailed statistical analysis and will be only a reference to the conclusions of analytical tests. Correction system of districts is essential. The best solution seems to be a correction of the competence of those local government units. Nevertheless, the need for further, are more detailed analysis of situation of Polish rural districts.
Analiza poziomu samodzielności finansowej gmin w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 (8 stron)
The analysis of the financial community independency level in Mazowieckie province in years 2007-2013 (8 pages)
Autor: Aneta Dygus
Słowa kluczowe: samodzielność finansowa, gmina, dochody, dochody własne, finanse
PP. 51 - 58
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.4

Samodzielność finansowa jest ważnym elementem harmonijnego rozwoju gmin. Artykuł przedstawia jak zjawisko samodzielności finansowej ukazane zostało na tle literatury, m.in. w zakresie jej ujęcia i aspektów oraz czynników ją determinujących. Ponadto zaprezentowana została struktura dochodów gmin oraz dokonana została analiza poziomu samodzielności finansowej w gminach województwa mazowieckiego w latach 2007-2013, z której wynika że najwyższy jej poziom występuje w gminach miejskich, natomiast najniższy w gminach wiejskich. 

The financial independency is a very important thing for harmonious development of the community. The article presents how the phenomen of financial independency was shown in literature, including in terms of its approach and aspects and factors that determine it. Moreover, it shows the structure of community incomes and the analysis of financial independency level in Mazowieckie province communities in years 2007-2013, its the highest level found in the municipalities, and the lowest in rural communities.
Współczesne relacje ekonomiczne pomiędzy Unią Europejską a Chinami (13 stron)
Contemporary economic relations between European Union and China (13 pages)
Autor: Ewa Kędzierska
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, inwestycje, UE, Chiny, Unia Europejska
PP. 59 - 71
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.5

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Chinami. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że relacje ekonomiczne Unii Europejskiej i Chin ulegną wzmocnieniu. Głównym bodźcem intensyfikacji współpracy pomiędzy stronami był globalny kryzys ekonomiczno – finansowy, który doprowadził do zachwiania równowagi gospodarczej na świecie. Na skutek minionego załamania gospodarczego powstały plany intensyfikowania wielopłaszczyznowej współpracy, w szczególności poprzez pobudzanie wymiany handlowej i przepływu inwestycji zagranicznych. Współcześnie, największymi europejskimi partnerami handlowymi Chin są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Holandia. Najbardziej perspektywiczne sektory współpracy pomiędzy partnerami to: infrastruktura i transport, rozwiązania umożliwiające wdrażanie technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, transfer technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, maszyny i urządzenia wysokich technologii.

The purpose of this article is to present the directions of development of economic cooperation between the EU-Member States and China. Various research and analyses show that the economic relations between the European Union and China will be strengthened. The main stimulus to intensify cooperation between the parties was the global economic and financial crisis, which led to economic imbalances in the world. As a result of the economic downturn of the past, plans to intensify cooperation on various levels arose, in particular by stimulating trade and flow of foreign investment. Today, the largest European trading partners for China are Germany, Great Britain, France, Italy and the Netherlands. The most promising sectors of cooperation between the partners are: infrastructure and transport, solutions for deploying technologies for alternative energy sources, transfer of green technologies, machinery and high technology equipment.
Sposoby zapobiegania destrukcyjnym konfliktom w firmie rodzinnej – studium przypadku (11 stron)
Methods of the prevention of conflict in the family business - the case study (11 pages)
Autor: Mateusz Kabut
Słowa kluczowe: konflikt, firma rodzinna, problemy firm rodzinnych
PP. 72 - 82
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.6

Cechą charakterystyczną firm rodzinnych jest to, że ściśle łączą one dwa obszary życia ludzkiego – rodzinę oraz sferę zawodową. To specyficzne połączenie może być źródłem siły i sukcesu przedsiębiorstwa, ale jednocześnie stanowi przyczynę wielu problemów. Jednym z takich zagrożeń jest wysoki potencjał do potencjalnie destrukcyjnych konfliktów. Celem tego artykułu jest identyfikacja działań stosowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa rodzinne osiągające sukces rynkowy w celu ograniczenia tego ryzyka. Na podstawie studium przypadku jednej z takich firm autor ustalił następujące możliwe rozwiązania: jasne i konsekwentnie przestrzeganie zasad dotyczących podziału zysku; dbanie o to, by członkowie rodziny nie zajmowali równorzędnych stanowisk kierowniczych oraz wspieranie członków rodziny przy zakładaniu i prowadzeniu swoich własnych firm. Na tej podstawie można wnioskować że w badanym przypadku decydującą rolę odegrały szeroko rozumiane czynniki instytucjonalne.

The characteristic attribute of family companies is that they closely connect two areas of human life – family and work. This specific connection can be source of strength and the success of company, but at the same time is the cause of many problems. Example of such threat is high risk of destructive conflict. The purpose of this article was to determine how the risk is limited in practice by family businesses that achieve success. Based on a case study of one such company author established the following possible solutions: clear and consistently adhered rules on the distribution of profit; making sure that members of the family do not occupy equivalent positions of leadership and support for family members in establishing and running their own businesses. On this basis it can be concluded that the broad institutional factors in the examined case played a key role.
Sukcesja w firmie rodzinnej – droga do rozwoju czy upadku. Studium przypadku (15 stron)
Autor: Tomasz Malesa
Słowa kluczowe: sukcesja, dziedziczenie, sukcesor, przedsiębiorca, firma rodzinna
PP. 83 - 97
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.7

Sukcesja to proces przekazywania przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu. Jest zjawiskiem podtrzymującym funkcjonowanie firm rodzinnych. Od niej zależy, czy przedsiębiorstwo się rozwinie czy poniesienie klęskę. Temat sukcesji w biznesie rodzinnym został w niniejszym opracowaniu zanalizowany z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej w tym zakresie. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym. Autor wykazuje przy tym, iż sukcesja jest procesem bardziej złożonym niż przejęcie własności przez następców czy spadkobierców. Wymaga dokładnego i wieloetapowego planowania, uwzględniającego możliwie długą perspektywę czasową.

Succession is the process of passing the enterprise on to the next generation. It is a phenomenon sustaining the long-lived life of family businesses and determining whether the company will develop or suffer defeat. Succession in family business is analyzed with regard to the newest scientific literature in this field. The main purpose of this article is to present the process of succession in the case study in one of the suburban businesses. The case study emphasizes that succession is a more complex process than taking possession of property. In addition, succession requires careful and multistage planning as well as should be perceived as a long-term process. Case study was conducted in detail. Various aspects of company’s activities were taken into account in order to show the process of succession in the family business possibly broadest in scope.
Zarządzanie (współzarządzanie) sieciowe i zarządzanie sieciami w wymiarze sprawiedliwości – wyzwania (15 stron)
Governance network and networks governance in the justice system – challenges (15 pages)
Autor: Przemysław Banasik, Sylwia Morawska
Słowa kluczowe: regulacyjne sieci międzyorganizacyjne, dobrowolne sieci międzyorganizacyjne, wspólnoty praktyków, sądy
PP. 98 - 112
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.8

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania czy w wymiarze sprawiedliwości jest miejsce i podstawa do wdrożenia zarządzania sieciowego (współzarządzania) oraz czy w działalności pomocniczej wymiaru sprawiedliwości istnieje potencjał do jego wdrożenia. W wymiarze sprawiedliwości istnieje duży potencjał do wykorzystania mechanizmów sieciowej współpracy. W ramach przestrzeni wymiaru sprawiedliwości współpraca międzyorganizacyjna może przybierać różne relacje i interakcje. Współpraca międzyorganizacyjna możliwa jest w działalności pomocniczej. Cechuje ją bowiem specyfika wynikająca z faktu, że dotyczy ona wymierzania sprawiedliwości, w której sędziowie są niezawiśli. Doskonałym narzędziem nastawionym na wymianę informacji oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami są wspólnoty praktyków. Są one przejawem realizacji paradygmatu zarządzania sieciowego. Wspólnoty praktyków intensyfikują przepływ wiedzy między organizacjami. Powołanie, w obszarze działalności podstawowej, zespołów sędziów (wspólnot praktyków) w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych itp. w układach horyzontalnych w obrębie okręgu lub apelacji poprzez uzyskiwanie konsensusu w ramach różnych poglądów interpretacyjnych sprzyjać może ujednolicaniu poglądów w ramach jednorodnych stanów faktycznych, a tym samym budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. W działalności pomocniczej tworzenie więzi międzyorganizacyjnych służy przede wszystkim transferowi dobrych praktyk zarządczo-organizacyjnych.

The goal of this paper is the attempt to answer the question whether there is space and reason to implement governance network and networks governance in the justice system and in which area: main or support? In the justice system there is a high potential to use the mechanisms of governance network and networks governance. In the extended area of the justice system inter – organizational cooperation may take up different relations and interactions. The inter – organizational cooperation is possible both in the main and support areas. An excellent tool aimed at the exchange of information and knowledge sharing are communities of practice. They reflect the paradigm of governance network and networks governance in the justice system. The communities of practice intensify the flow of knowledge between and among organizations. In the main area the communities of practice may consist of judges. Their role will be the unification of the legal views in similar cases. This may contribute to the trust to the justice system. In the support area creating the inter – organizational networks will endorse the transfer of good management and organizational practices.
Procesy komunikacyjne w fuzjach i przejęciach (13 stron)
Communication processes in mergers and acquisitions (13 pages)
Autor: Paulina Gawryszewska
Słowa kluczowe: komunikacja, procesy komunikacyjne, fuzje, przejęcia, metody i narzędzia komunikacyjne
PP. 113 - 125
DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.9

W swoim artykule autorka zwraca uwagę na znaczenie procesów komunikacyjnych podczas przeprowadzania tak skomplikowanych zmian organizacyjnych, jakimi są fuzje i przejęcia. Wychodząc od definicji pojęcia komunikacji, jej rodzajów i charakteru działania w ogólnym wymiarze przechodzi do pokazania jej znaczenia w życiu i funkcjonowaniu każdej organizacji. Szczególną uwagę poświęca komunikacji wewnętrznej, ze względu na jej miejsce
w świadomości pracowników i rolę, jaką może pełnić podczas transakcji M&A. Autorka przytacza również wyniki badań, tak i swoje jak innych badaczy, które dowodzą, że komunikacja może odpowiadać za sukces firmy, która z różnych przyczyn przeprowadziła fuzję bądź przejęcie. Różnorodność metod i narzędzi, służących do przekazywania informacji w przedsiębiorstwie, pomaga z kolei w zbudowaniu spójnej i skutecznej polityki komunikacyjnej. 

The author pays attention to the importance of communication processes during performing such complicated organizational changes as mergers and acquisitions. Starting from the definition of the concept of communication, the types and nature of the action in the general dimension she moves on to show its importance in the life and functioning of each organization. Particular attention is given to internal communication, because of its place in the minds of workers and the role it can play in M&A transactions. The author quotes the results of research, both her own and other researchers, which prove that the communication may be responsible for the success of the company, which for various reasons has carried out a merger or acquisition. The variety of methods and tools used for the transfer of information in the company helps, in turn, to build a coherent and effective communication policy.