Numer 1/2007

Zawartość numeru

Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji (18 stron)
Autor: Tomasz Zalega
PP. 7 - 24

W artykule skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia „gospodarstwo domowe” w ujęciu ekonomicznym i socjologicznym, a także wyraźnym rozgraniczeniu go od terminu „rodzina”. W dalszej części artykułu omówiono istotę i zakres działania gospodarstw domowych, analizując ekonomiczne i społeczne funkcje w nich realizowane. Ponieważ sfera badań dotyczącą uwarunkowań konsumpcji w wymiarze mikrospołecznym jest ważna, dlatego omówiono podstawowe czynniki określające potrzeby gospodarstw domowych. Determinanty kształtujące zachowanie konsumenta przeanalizowano, dokonując ogólnego podziału czynników na dwie grupy: czynniki wewnętrzne, które są bezpośrednio związane z członkami gospodarstwa domowego, oraz zewnętrzne, stanowiące jego otoczenie. Ze względu na to, że podstawowe sfery działania gospodarstw domowych, takie jak: zarobkowanie, wydatkowanie czy konsumpcja, nie występują jednocześnie w nich wszystkich i – mimo wielu cech wspólnych – gospodarstwa domowe nie stanowią jednolitej zbiorowości, rozróżniono ich typy według różnych kryteriów, a następnie omówiono strukturę polskich gospodarstw domowych z wykorzystaniem danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 r. i 2002 r.

Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych (40 stron)
Autor: Raport pod redakcją: Andrzeja H. Jasińskiego i Dominika Ludwickiego
PP. 25 - 64

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja metodyki transformacji (transferu) wyników badań naukowych do praktyki. Metodyka zawiera takie zagadnienia jak: podstawy teoretyczno-metodyczne wspomagania procesów transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, stan doświadczeń (metodycznych i praktycznych) w procesach transformacji, czynniki sprzyjające i niesprzyjające procesom transformacji, procedury wspomagania metodycznego procesu transformacji, propozycje kierunków dalszych badan

Źródła Różnorodności informacji w marketingu relacyjnym (7 stron)
Autor: Aleksander Lotko
PP. 67 - 73

Jest wiele źródeł różnorodności informacji, mogą mieć one naturę infologiczną lub datalogiczną. W artykule rozróżniono te dwa pojęcia, a następnie zaprezentowano zarys marketingowej koncepcji zarządzania relacjami z klientem oraz przedstawiono budowę systemów informatycznych ją wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów danych i informacji. Wymieniono także narzędzia informatyczne służące generowaniu informacji o klientach. Wreszcie zaprezentowano infologiczne i datalogiczne źródła różnorodności informacji i scharakteryzowano je w kontekście generowania oraz wykorzystania użytecznej informacji w celu bardziej skutecznego zarządzania relacjami z klientem.

Analiza sektora oświaty w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce (17 stron)
Autor: Ewa Krakowińska
PP. 74 - 90

Artykuł zawiera analizę niektórych wskaźników dotyczących działania systemów edukacyjnych w latach 2000-2005 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przed- stawiono w nim roczne nakłady na edukacje w przeliczeniu na ucznia/studenta według poziomu kształcenia oraz względne proporcje publicznych i prywatnych nakładów na edukację. W dalszej części tekstu dokonano analizy populacji, która ukończyła gimnazja, szkoły średni i wyższe, aby następnie przedstawić procentowy udział ludzi młodych według grup wiekowych uczących się i nieuczących się, a w tej grupie w podziale na pracujących i niepracujących. Następnie omówiono stopę bezrobocia według poziomu wykształcenia. W ostatniej części artykułu przedstawiono warunki pracy uczniów i nauczycieli, analizując przeciętną wielkość klas w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz czas nauki w roku szkolnym, a także wynagrodzenie nauczycieli z piętnastoletnim stażem pracy – roczne i w przeliczeniu na godzinę nauczania, a także omówiono osiągnięcia edukacyjne na podstawie przeprowadzonego w 2003 roku badania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji, takich jak: czytanie, matematyka, czytanie ze zrozumieniem oraz PISA w zakresie matematyki.

Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do UE (6 stron)
Autor: Karolina Świrska-Czałbowska
PP. 91 - 96

Celem artykułu jest próba analizy efektywności programów pomocowych prze- znaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka opisuje formy wspierania sektora MSP (działania kapitałowe, instytucjonalne i legislacyjne) oraz omawia poszczególne programy rządowe mające na celu usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Narodowy Plan Rozwoju i Sektorowe Programy Operacyjne). W oparciu o wyniki badań ankietowych autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzane w Polsce programy pomocy dla przedsiębiorców MSP nie przynoszą właściwych rezultatów. Dochodzi do wniosku, że największą przeszkodą dla powodzenia tych programów jest niska efektywność sektora publicznego oraz bariery administracyjne, z którymi w Polsce na co dzień spotykają się przedsiębiorcy.

Współpraca władz samorządowych z podmiotami prywatnymi w świetle obecnie istniejących rozwiązań organizacyjnych i prawnych (11 stron)
Autor: Tomasz Piaseczny
PP. 97 - 107

W dniu 28 lipca 2005 roku została uchwalona ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Powinna ona rozwiązać problem współpracy na linii samorząd – pod- miot prywatny. Jednak ostatnie wydarzenia (z poprzedniej kadencji samorządu), tzn. oskarżenie Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego o zaniżenie ceny sprzedaży gruntu wymagają dodatkowej analizy.
Autor prezentuje zalety i wady ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym1. Następnie omawia klauzulę earn out, czyli uzupełnienie ceny przedsiębiorstwa w późniejszym czasie. W podsumowaniu zostanie przeprowadzona analiza możliwości adaptacji klauzuli earn out na bazie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu uniknięcia niepotrzebnych oskarżeń władz samorządowych o nadużycia.

Recenzja książki Przemysława Lecha (4 stron)
Autor: Witold Chmielarz
PP. 108 - 111